Browsing by Subject "investointi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Pitkonen, Maija (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tiivistelmä/Referat – Abstract Investoinnin strategiavaihtojen kannattavuutta arvioidaan erilaisten investointi- ja rahoituslaskelmien avulla. Niiden avulla voidaan tarkastella investoinnin vaikutuksia maitotilan tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Budjetti toimii investoinnin suunnittelun ja seurannan välineenä. Sen täytyy olla sidoksissa investointisuunnitelmaan, jotta sitä voidaan käyttää johtamisen työvälineenä. On kaikkien osapuolien etu, että investoinnin suunnittelu on käynnistetty ajoissa ja saatavilla on riittävästi informaatiota päätöksen tekemiseen. Maatalouden toimintaympäristön ja -politiikan muutokset tuotavat päätöksen tekoon vaikeasti ennustettavia elementtejä ja täten estävät aukottomien laskelmien laatimisen. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää keinoja, miten investointivaiheen talouden suunnittelua ja seurantaa voisi kehittää ja toimintaa yhtenäistää eri toimijoiden välillä. Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, joka soveltuu tiedon keräämiseen suoraan tarkoituksen mukaisesti valitulta kohdejoukolta. Tutkimus tehtiin tiiviissä yhteistyössä tuloksia hyödyntävien tahojen kanssa. Tutkimuksen perusteella investoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää tarkastella kokonaisuutta talouden ja tuotannon näkökulmista. Kannattavuuden ja taloudellisten vaikutusten simulointiin on ProAgrian asiantuntijoilla käytössä Likwi-ohjelma. Sen avulla voidaan simuloida maksuvalmiuteen vaikuttavia muutoksia ja määrittää esim. kuinka alhaista maidon tuottajahintaa investointi kestäisi. Lisäksi omaan yksityiskäyttöön tarkoitetun pankkitilin avaaminen tulisi olla pakollista suureen investointiin ryhdyttäessä. Investoinnin rahaliikenne olisi muutoinkin hyvä hoitaa oman pankkitilin kautta, jotta pääomalla ei rahoita normaalia tuotantoa tai yksityistalouden menoja. Pankin seurantaan rahoituspäätöksen jälkeen, tulee kehittää systemaattisemmaksi.
 • Pethman, Kaisa (Helsingin yliopisto, 2017)
  Maidon tuottajahinnan vaihtelu on lisääntynyt viime vuosina myös Suomessa. Rakenneke-hityksen myötä suomalaisessa maidontuotannossa tilakoko kasvaa ja tilojen määrä vähenee koko ajan. Tästä syystä jatkavilta tiloilta odotetaan tulevaisuudessa mittavia investointeja. Lisääntyneet hintavaihtelut ja maailmanmarkkinoiden epävakaus aiheuttavat sen, että mai-dontuotannon hintariskit on syytä ottaa huomioon entistä tarkemmin erityisesti investoivilla tiloilla Tutkimuksessa selvitettiin, millä todennäköisyydellä investointi uuteen tuotantorakennuk-seen on kannattava investointituella ja ilman investointitukea. Tämän selvittämiseen käytet-tiin MARISKI-laskuria, joka ottaa huomioon investointiin liittyvän hintariskin. Tutkimuk-sessa selvitettiin myös, mikä on kannattavan investoinnin enimmäishinta investointituella ja ilman investointitukea. Tämän selvittämiseen käytettiin reaalioptiomenetelmää joka ottaa huomioon myös investointiin liittyvän epävarmuuden. Riskienhallintakeinoina tarkasteltiin tuottajan ja meijerin välistä hintasopimusta sekä katevakuutusta. Tämä tutkimus toteutettiin ”Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle – riskin arviointi ja hallinta uuteen tarkasteluun” -hanketta (MARISKI). Tutkimuksen perusteella tuotantorakennusinvestointien tekeminen ilman investointitukea ei kannata. Maidon hintariskin hallintaan tuottajan ja meijerin välinen hintasopimus on kate-vakuutusta hieman parempi ratkaisu. Investointia ei kuitenkaan saa nykyisillä investointi-kustannuksilla kannattavaksi, vaikka käytössä olisi erilaisia riskienhallintakeinoja.
 • Asumus, Joanna (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät selittävät maitotilojen toiminnan jatkuvuuden ja investointien todennäköisyyttä vuosina 2016–2022. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Ensimmäiseksi käsitellään tutkimuksen taustoja, rakennetta ja samaa aihetta käsitteleviä aiempia tutkimuksia. Seuraavaksi keskitytään Suomen maatalouden rakennekehitykseen sekä maitotilojen kasvuun. Tutkimuksessa perehdytään myös maatalousyrityksen kasvun teoriaan. Lisäksi käydään läpi maatilojen investointeja. Lopuksi kuvataan tutkimusaineistoa ja -menetelmiä sekä esitetään tutkimustulokset, tulosten tarkastelu ja johtopäätökset. Tutkielmassa haettiin vastauksia siihen, mitkä tekijät voivat selittää maitotilojen toiminnan jatkuvuuden ja investointien todennäköisyyttä. Lisäksi tarkasteltiin, minkälaiset ovat navettahankkeiden kustannukset ja mikä on eläinpaikkakohtaisten kustannusarvioiden ja kustannusten riippuvuus rakennushankkeen koosta. Tutkimusaineisto saatiin TNS Gallup Oy:n keväällä 2016 viljelijöille teettämän kyselyn, Maatilojen kehitysnäkymät 2022, vastauksista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 417 maatilayrittäjää. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki aktiivimaatilat, mutta tässä tutkielmassa käytettiin ainoastaan lypsykarjatilojen aineistoa. Niitä aineistossa oli 3 463 kappaletta. Suomen maatalouden rakennekehitys ja tuotannon jatkuvuus edellyttävät investointeja. Maitotilan jatkamiseen ja investointiaikomuksiin ovat yhteydessä velkaisuus, maidon tuotostason odotettu nousu, peltoala, lehmämäärä, lehmämäärä per peltoala sekä odotettu peltoalamuutos vuosina 2016–2022.
 • Piili, Noora (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena on tehdä selvitys erilaisista investointilaskentamenetelmistä ja erityisesti reaalioptiomenetelmästä ja sen käytöstä maitotilan tuotantorakennusinvestoinnin riskien hinnoittelussa. Teoriaosuus koostuu investointilaskennan menetelmien esittelystä kirjallisuuden pohjalta. Tutkielman empiirisessä osuudessa tehdään katelaskelma esimerkkitilalle ja MTK:n Tyyppinavetta-hankkeen esimerkkien avulla määritetään maitotilan tuotantorakennuksen rakentamiskustannukset. Riskeiksi investoinnille, reaalioptiomenetelmää varten, määritetään maidon tuottajahinnan taso ja vaihtelu. Tuottajahintojen tarkasteluajanjakso on 1/2012 - 12/2014. Esimerkkilaskenta suoritetaan reaalioptiomenetelmää käyttämällä ja muuta-malla eri maidon tuottajahintatasolla, tuottajahinnan vaihtelusta määritetyllä epävarmuusprosentilla sekä eri lehmäpaikkamäärällä. Esimerkkien tulokseksi saadaan, kannattaako investointi käynnistää vai siirtää se myöhemmin toteutettavaksi, kun maidon hintariski otetaan huomioon. Tuloksena reaalioptiomenetelmälaskennasta saatiin, että esimerkkituotantorakennusinvestointi ei ole kannattava vuoden 2014 maidon tuottajahinnan keskiarvolla, ei vuosien 2012 - 2014 tuottajahinnan keskiarvolla, eikä useilla eri variaatioilla riskitasoja tai lehmäpaikkamäärää nostamalla. Investointi on kannattava riski huomioiden, mikäli maidon tuottajahinta olisi 0,49 €/l, jota se ei ole ollut koko tarkasteluajanjaksolla vuosina 2012 - 2014. Reaalioptiomenetelmä soveltuu hyvin maatalouden investointilaskentaan, sillä se on menetelmä, jonka avulla myös riskit saadaan hinnoiteltua ja otettua mukaan tarkasteluun, mikä on erityisen tärkeää isoja investointeja laskettaessa. Tutkimus on ajankohtainen sekä kiinnostava maitokiintiöiden poistumisen, maidon hintavaihtelun sekä tilakoon kasvun myötä.