Browsing by Subject "jaksaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Sundén, Saija (1999)
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten toimeentulotuen parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamista. Tutkimuksessa pyritään selvittämään miksi toimeentulotuen sosiaalityöntekijä uupuu työssään sekä löytämään merkkejä, joiden avulla lisääntyvä työuupumus voitaisiin tunnistaa. Työuupumusta synnyttäviä tekijöitä tarkastellaan erityisesti yhteiskunnallisten muutosten, organisatoristen seikkojen sekä toimeentulotukityön luonteen valossa. Työuupumuksen oireiden oletetaan vastaavan Työterveyslaitoksen tutkijoiden Terhi Pöyhösen ja Martti Olkinuoran (1985) ja Terhi Pöyhösen (1987) mallien oireita. Tutkimus on tehty kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusote on hermeneuttinen eli ilmiön ymmärtämiseen pyrkivä ja tutkimusmenetelmä on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineisto on kerätty haastattelemalla kymmentä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa toimeentulotuen parissa työskentelevää sosiaalityöntekijää. Aiempaa työuupumustutkimusta arvioidaan kriittisesti ja mietitään sen paikkaa työntutkimuksen sisällä (perinteinen vs. kehittävä työntutkimus). Tutkimuksessa pyritään aiempaa paremmin ottamaan tarkasteluun mukaan myös laajemmat työelämän muutokset sekä huomioimaan sosiaalityöntekijöiden oma vaikutus työnsä muotoutumisessa ja sitä kautta myös työuupumuksen synnyssä. Tutkimuksessa päädytään siihen, että työuupumuksen syntyyn vaikuttavat niin työn ulkoiset reunaehdot kuin myös työn sisäinen ristiriitaisuus. Yhteiskunnallinen taloudellinen ja poliittinen murros lisää toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden työn rasittavuutta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen koetaan vaikeaksi. Keskeisimmäksi työuupumusta aiheuttavaksi tekijäksi tutkimuksessa osoittautuu kiire, joka johtuu tänä päivänä pikemminkin työn lisääntyvästä vaativuudesta kuin suurista asiakasmääristä. Työuupumukseen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan myös työn huono arvostus, työn byrokraattisuus sekä palautteen puute. Työtä ei sen sijaan koeta rutiininomaisena eikä työn kontrolliluonnetta häiritsevänä. Työyhteisön merkitys työssä jaksamisen kannalta on suuri. Työuupumuksen oireet osoittautuvat tutkimuksessa odotetusti moninaisiksi. Erityisesti esiin tulee voimakas väsymys. Oireiden moninaisuudesta johtuen tutkimuksessa päädytään siihen, että yksittäisten oireiden tarkastelemisen sijasta tulisi kiinnittää huomiota siihen, muuttuuko henkilön persoonallisuus jollakin tavalla eli aletaanko käyttäytyä itselle vieraalla tavalla. Työuupumuksen oireiden tuntemus on tärkeää tilanteen tunnistamiseksi, koska työuupumus kehittyy salakavalasti ja pitkän ajan kuluessa. Työuupumuksen ehkäisyssä tärkeää on pysähtyminen ja oman tilanteen realistinen uudelleenarvioiminen. Erittäin tärkeä on työyhteisön ja lähimmän esimiehen rooli. Johtava sosiaalityöntekijän tulisi huolehtia siitä, että työyhteisön vuorovaikutus on kunnossa ja keskustelua käydään säännöllisesti. Tutkimuksen merkittävä ja ilahduttava tulos on, että toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden taholta ilmenee uudenlaista pohdintaa oman työn laadusta. Halukkuutta työn kehittämiseen löytyy ja oman roolin merkitys toimeentulotukiuudistuksen onnistumisessa tunnistetaan.
 • Airila, Auli (2001)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uusmedia-alan työntekijöiden sitoutumista, sen luonnetta ja suhdetta työssä jaksamiseen. Uusmedia-ala on ollut julkisuudessa esillä nimenomaan työn vaatiman sitoutumisen vuoksi ja työntekijät on kuvattu vahvasti sitoutuneiksi. Toisaalta ala on ollut esillä myös työssä jaksamisen ongelmista keskusteltaessa. Tutkimus on tapaustutkimus yhdestä uusmedia-alan yrityksestä. Tutkimusaineisto koostuu 15 työntekijän teemahaastatteluista. Haastateltavista 6 on naisia ja 9 miehiä, ja he ovat 25?44-vuotiaita, keski-iältään 30 vuotta. Tausta-aineistona on käytetty myös yrityksestä saatuja lehtiä ja kyselytutkimuksia sekä lehtiartikkeleita (n > 100), joissa käsitellään uusmedia-alaa, alan yrityksiä ja työkulttuuria. Tutkimuksen analysoinnissa on sovellettu grounded theoryn periaatteita. Tutkimus osoittaa uusmedia-alan työntekijöiden olevan hyvin sitoutuneita. Heidän sitoutumisensa on luonteeltaan hetkellistä, mikä on uutta verrattuna moniin aikaisempiin tutkimuksiin, joissa korostetaan sitoutumisen pitkäaikaisuutta. Hetkellisyydestään huolimatta sitoutuminen on erittäin vahvaa: työntekijät voivat omistautua työllensä täydellisesti. Työntekijät ovat sitoutuneet ennen kaikkea omaan työhönsä ja työtehtäviinsä, eivät niinkään siihen yritykseen, jossa he työskentelevät. Sitoutumisen logiikka poikkeaakin totutusta. Projektityö on oivallinen mekanismi, joilla yritykset pyrkivät vahvistamaan työntekijöidensä sitoutumista. Yritysten sitouttamiskeinot eivät kuitenkaan liiemmin vaikuta työntekijöiden sitoutumiseen. Sitoutuminen on pitkälti työntekijöiden oma valinta: he haluavat menestyä ja toteuttaa itseään ja voivat siksi uhrata työlleen suuren osan vapaa-ajastaan. Tutkimus osoittaa puheen uupuvista tietotyöläisistä osittain vääräksi. Ainoastaan yksi haastatelluista oli uupunut. Varmasti se, että työntekijät sitoutuvat työhönsä vapaaehtoisesti, selittää osan siitä, miksi uupuneita on vähän. Toisaalta riskit uupumukseen ovat suuret ja erilaisia oireita esiintyy. Sitoutumisella ei olekaan pelkästään positiivisia vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Sitoutuminen ei kuitenkaan yksin aiheuta jaksamisen ongelmia. "Liiallisen" sitoutumisen lisäksi työntekijöitä kuormittavat jatkuva muutos, alan epävarmuus sekä vakiintuneiden toimintatapojen ja rutiinien puute. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Michel Maffesolin (1995) "Maailman mieli. Yhteisöllisen tyylin muodoista", Richard Sennettin (1998) "The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism" sekä Arlie Hochschildin (1997) "The Time Bind ? When Work Becomes Home and Home Becomes Work", joissa kaikissa pohditaan sitoutumisen luonnetta nyky-yhteiskunnassa. Analysoinnin loppuvaiheessa erityisesti sosiologian klassikon Max Weberin (1980) teos "Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki" sekä Daniel Yankelovichin (1981) tutkimus "New Rules. Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down" tulivat olennaisiksi.
 • Koivuniemi, Tiina; Koivuniemi, Ari (Triforma, 2020)
 • Saari, Minna (2006)
  Tutkielmassani selvitetään stressin ja sosiaalisten suhteiden vaikutusta yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöön. Sosiaalisten suhteiden vaikutusta alkoholinkäyttöön tutkitaan huomioimalla sekä suorat että stressiin liittyvät yhdysvaikutukset. Lisäksi tarkastellaan, vaihteleeko stressin ja alkoholinkäytön välinen yhteys sukupuolen mukaan. Tavoitteenani on myös selvittää, minkälaiset tekijät ovat yhteydessä yliopisto-opiskelijoiden stressiin, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää stressin ja alkoholinkäytön välistä yhteyttä. Tutkimukseni teoreettisen taustana on terveyteen liittyvän sosiaalipsykologian keskeisiä teorioita psykososiaalisesta stressistä, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta. Alkoholinkäytön tarkastelun viitekehyksenä on suomalaisten juomatavat. Nuorten alkoholin käyttöön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä keskeisenä näkökulmana tuodaan esiin vertaispaineen vaikutus. Teoreettisissa tarkasteluissa huomioidaan yliopisto-opiskelijoille tyypillinen elämäntilanne- ja vaihe. Aiempien stressin ja alkoholinkäytön välistä suhdetta käsittelevien tutkimuksien taustalla on jännityksen vähennys -hypoteesi, jonka mukaan alkoholin mahdollinen rauhoittava vaikutus vahvistaa stressiin juomista. Sukupuoli ja sosiaaliset suhteet ovat nousseet joissakin tutkimuksissa esiin stressin ja alkoholin käytön välistä yhteyttä säätelevinä tekijöinä. Sosiaalisen paineen on todettu olevan yhteydessä opiskelijoiden lisääntyneeseen juomiseen. Opiskelijoiden stressiä tarkastelevat aiemmat tutkimukset ovat nostaneet esiin erilaiset opiskeluun, ihmissuhteisiin tai elämäntilanteeseen liittyvät tekijät keskeisinä stressin aiheuttajina. Tutkimuksessani käytetään Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004 -kyselytutkimuksen aineistoa (Kunttu & Huttunen, 2005), johon vastasi 3153 opiskelijaa. Tutkimuksen päämenetelmä on hierarkkinen regressioanalyysi, jolla tarkastellaan eri selittävien tekijöiden yhteyttä alkoholinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan stressin interaktiotermejä sukupuolen ja eräiden sosiaalisia suhteita ilmaisevien muuttujien suhteen. Stressiin yhteydessä olevia tekijöitä tutkitaan kuvailevalla tasolla korrelaatiotarkasteluin ja keskiarvotaulukoin. Eri luokkien välisiä eroja tarkasteltaessa käytetään yksisuuntaista ANOVA-testiä. Stressimittarina käytetään mielenterveysseulaa (Saari, 1979) ja alkoholinkäyttöä tarkastellaan AUDIT-mittarin (Saunders ym.,1993) avulla. Yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöä selittäviksi keskeisiksi tekijöiksi osoittautui sukupuoli, ystävien tapaamistaajuus, sosiaalinen paine ja stressi. Stressi oli yhteydessä runsaampaan alkoholinkäyttöön. Tosin selitysosuus ei ollut kovin korkea. Ystävien tiheämpi tapaaminen ja sosiaalinen paine selittivät stressiäkin voimakkaammin runsaampaa alkoholinkäyttöä. Tutkimukseni mukaan miehet käyttävät runsaammin alkoholia kuin naiset, mutta alkoholinkäyttö lisääntyi molemmilla sukupuolilla samassa suhteessa stressin lisääntyessä. Ystävien tiheämpi tapaaminen ja vähäisempi yksinäisyyden kokemus vahvistivat hieman stressin yhteyttä alkoholinkäyttöön. Yksinäisyyden kokemus ja keskustelutuen puute olivat voimakkaimmin opiskelijoiden stressiin yhteydessä olevia tekijöitä. Stressin alkoholinkäyttöä lisäävä vaikutus on todennäköisesti ominaisista vain osalle opiskelijoista ja jatkotutkimuksissa olisikin hyödyllistä selvittää, minkälaiselle joukolle tämä on tyypillistä. Alkoholinkäyttö vaikuttaisi olevan luonteeltaan enemmänkin sosiaalista, jolloin juomista suosivat normit saattavat vaikuttaa alkoholinkäyttöä lisäävästi. Toisaalta alkoholinkäyttö sosiaalisissa tilanteissa saattaa tarjota joillekin opiskelijoille sosiaalista tukea stressin yhteydessä.
 • Mustaniemi, Anne (2000)
  Tutkielmassa kuvataan kiristyneen talouden mukanaan tuomien paineiden ja ongelmien vaikutuksia Helsingin kaupungin henkilöstön työhön, työyhteisöihin ja henkilöstön työhyvinvointiin sekä organisaation tarjoamien, sosiaalisissa suhteissa ja yksilössä itsessään olevien voimavarojen merkitystä työhyvinvoinnin ylläpitäjinä. Lisäksi tutkielmassa tehdään henkilöstön ikä-, sukupuoli- ja koulutusrakenteita valottava katsaus. Työolojen tarkastelussa käytettävä lähestymistapa on perustaltaan hyvinvointiteoreettinen. Voimavarat rinnastetaan Allardtin (1976) teorian mukaisiksi resursseiksi, joiden ajatellaan mahdollistavan ja ylläpitävän yksilön työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin arviointi voimavarojen näkökulmasta edustaa samalla positiivista näkökulmaa työntekijöiden hyvinvointiin, sillä jaksamisongelmista kärsivän henkilöstön keskuudessa voimavarojen löytäminen ja ongelmakohtien paikantaminen ovat tärkeitä ja ajankohtaisia työhyvinvoinnin turvaamiseksi. Tulosten mukaan työntekijän työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta avainasemassa ovat työn tarjoamat voimavarat eli lähinnä itsensä kehittämisen ja toteuttamisen mahdollisuudet. Työn vaatimukset puolestaan heikentävät työhyvinvointia ja lisäävät työuupumusta. Työhyvinvoinnin osalta työntekijöiden keskuudessa esiintyi polarisoitumista siten, että heikointa työhyvinvointi oli alle 24-vuotiailla ja yli 55-vuotiailla. Näillä ikäryhmillä oli myös muita ikäryhmiä heikompi koulutustaso. Työuupumus puolestaan lisääntyi lineaarisesti iän myötä. Työsuhteiden määräaikaisuus oli yhteydessä sukupuoleen ja ikään siten, että se oli yleisintä naisilla ja nuorilla. Työelämän kovenevat vaatimukset näyttäisivät välittyvän herkimmin naisten kautta, sillä he kokivat vaatimusten kasvaneen miehiä voimakkaammin. Henkilöstön ikä-, sukupuoli-, koulutus- ja toimialarakenteet toistavat työelämässä vallitsevia sukupuolittaisia ja ikäryhmittäisiä käytäntöjä. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Erik Allardtin (1976): Hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja Taru Feldtin ja Isto Ruoppilan (1993): Suunnittelijoiden työn uudet haasteet, henkinen hyvinvointi ja voimavarat.
 • Tuominen, Heta (Helsingfors universitet, 2002)
  The aim of this study was to investigate the connection between teachers' burn-out and professional development. In addition, the study aimed at clarifying teachers' conceptions of the significance of in-service training on work-related well-being. The theoretical starting points of the study were based on a model of burn-out (Kalimo & Toppinen1997) and a model of teachers' professional development (Niemi 1989). Present study can be seen as an independent follow-up study for a working ability project called "Uudistumisen eväät" that was followed through in Kuopio. The study was carried out in two phases. First, the connection between teachers' burn-out and professional development was charted with the help of a quantitative survey study. 131 teachers participated in the survey. Some of them were from schools that participated in the working ability project and the remainder were from other schools in Kuopio. The questionnaire consisted of self-constructed instruments of burn-out and professional development. According to the results, burn-out and professional development were strongly correlated with each other. Burn-out was summed up in three factors: emotional exhaustion, feelings of depersonalization and low feelings of personal accomplishment. Professional development was summed up in four factors: personality and pedagogical skills, learning-orientation, social skills and confronting change. Personality and pedagogical skills and skills of confronting change were correlated strongest with burn-out and its symptoms. A teacher, who has not found his/her own personal way of acting as a teacher and who considers change as something negative, is more likely to become exhausted than a teacher, who has developed his/her own pedagogical identity and who regards change more positively. In the second phase of this study, teachers' conceptions of the significance of in-service training on well-being was investigated with the help of group interviews (n=12). According to the results, the importance of in-service training was significant on the well-being of teachers. It appeared that in-service training promotes well-being by providing teachers with motivation, professional development and the possibility of taking a break from teaching and cooperating with other teachers. It has to be based on teachers' own needs. It has to be offered to teachers frequently and early enough. If teachers are already exhausted, they will neither have enough resources to participate in training, nor will they have the strength to make good use of it in practice. Both professional development and well-being are becoming more and more essential now that society is changing rapidly and the demands set on teachers are growing. Professional development can promote well-being, but are teachers too exhausted to develop themselves? Professional development demands resources and teachers may regard it as a threat and an additional strain. When the demands are so high that teachers cannot cope with them, they are likely to suffer stress and see reduction of commitment to their work and its development as a means to survive. If teachers stop caring about their work and their own development, how can we expect them to promote pupils' learning and development? It should be considered in the planning and implementation of in-service training and in arranging teachers' working conditions, that teachers have enough time and resources to develop themselves.
 • Kauppala, Heidi (2008)
  Pro gradu –tutkielmassani perehdyn kaupan alan työntekijöiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Vähittäiskaupan työntekijöiden työhön liittyy olennaisesti vuorovaikutus niin asiakkaiden kuin työtovereiden ja esimiehen kanssa, mutta sen merkitystä työntekijöille ei tähän mennessä juurikaan ole tieteellisesti tutkittu. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten kaupan työntekijät puhuvat erilaisista vuorovaikutustilanteista ja, onko vuorovaikutus erilaista eri vuorovaikutuskumppanien kanssa. Lisäksi tarkastelen sitä, nostavatko haastateltavat esiin sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteyden työssä jaksamiseen. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen piiriin kuuluvat rooliteoriat. Erityisesti olen hyödyntänyt Erving Goffmanin muotoilemaa näyttämöteoriaa erilaisten roolien esittämisestä muille vuorovaikutuksen osapuolille. Olen myös perehtynyt aiempiin tutkimuksiin sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydestä työhön ja työuupumukseen. Tutkielman olen toteuttanut kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Aineiston olen kerännyt yksilöhaastatteluilla haastateltavien toivomassa paikassa ja sen analyysin olen toteuttanut teoriasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmin. Pro gradu –tutkielmani tärkeimmät tulokset ovat vuorovaikutuksen luonteen vaihteleminen sen mukaan kenen kanssa vuorovaikutus tapahtuu ja vuorovaikutuksen selkeä yhteys työssä jaksamiseen. Analyysien mukaan tutkittavien vuorovaikutus on erilaista sen mukaan tapahtuuko se asiakkaan, esimiehen vai työtoverin kanssa. Työtoverin kanssa tapahtuva vuorovaikutus on aineiston pohjalta määriteltävissä tasapainoiseksi, esimiehen kanssa tapahtuva vuorovaikutus ammattimaiseksi ja asiakkaan kanssa tapahtuva vuorovaikutus muodolliseksi. Lisäksi tutkittavat nostivat esiin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä työssä jaksamista parantavia ja ehkäiseviä tekijöitä. Ne oli mahdollista luokitella työtoverin, asiakkaan ja esimiehen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen mukaan. Vuorovaikutus työtoverin ja asiakkaan kohdalla nostettiin esiin ensisijaisesti työssä jaksamista parantavana tekijänä, mutta vuorovaikutus esimiehen kanssa mainittiin lähes aina jaksamista ehkäisevänä tekijänä.
 • Shemeikka, Riikka; Pitkänen, Sari; Saarinen, Timo; Vuorento, Mirkka (Kela, 2019)
  Työpapereita ; 152
  Kela on järjestänyt harkinnanvaraisena kuntoutuksena kuntoutuskursseja omaishoitajille 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2013 omaishoitajien kuntoutukseen lisättiin kursseja ja yksilökurssien lisäksi alettiin järjestää parikursseja omaishoitajalle ja hänen hoidettavalleen. Vuonna 2015 toteutetun Kelan kuntoutuskursseille osallistuneiden omaishoitajien kuntoutuksen arviointitutkimuksen mukaan omaishoitajien kuntoutuksen aikaistamista tulisi harkita ja omaishoitajien tukea olisi tehostettava. Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseja ohjaava standardia muutettiin 1.1.2017 alkaen. Tällöin kuntoutuksen rakenne ja pituus muuttuivat ja aloitettiin erityisesti lasta tai nuorta hoitaville omaishoitajille suunnatut kuntoutuskurssit. Kuntoutussäätiö toteutti tammikuun 2017 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseja koskevan tutkimuksen osana Kelan Muutos-hanketta. Omaishoitajien kuntoutuskursseja koskevan tutkimuksen tutkimustehtävänä oli selvittää, kuinka omaishoitajien uusimuotoiset kuntoutuskurssit toteutuvat ja onnistuvat tuottamaan kuntoutujien elämään odotettuja hyötyjä ja vaikutuksia. Tutkimuksen aineistoina olivat kuntoutujien ryhmähaastattelut, kuntoutujien yksilöhaastattelut, omaishoitajan tuen tarpeen kysely (COPE-indeksi) sekä kysely palveluntuottajien moniammatillisille työryhmille. Tutkimuksen moninäkökulmaisuus ja monimenetelmäisyys toteutettiin analyyttisenä integraationa. Tulokset osoittivat, että omaishoitajat hyötyivät kuntoutuksesta. Heidän psyykkiset voimavaransa lisääntyivät ja vertaistuki tuki kuntoutumista. Uudet toimintamallit jäivät osaksi arkea, mikä ilmeni etenkin liikunnan lisääntymisenä ja omasta jaksamisesta huolehtimisena. Kuntoutuksen palveluntuottajien havainnot tukivat näitä tuloksia. Omaishoitajien kuntoutus kaipaa kuitenkin vielä kehittämistä. Omaishoitajien kuntoutumista ja arjessa selviytymistä tukisivat yksilölliset ratkaisut kuntoutuskurssien aikana sekä konkreettisen tuen varmistaminen myös kotipaikkakunnan palveluissa. Molempia voidaan edistää aiempaa tiiviimmän verkostotyön avulla, esimerkiksi tekemällä kotikäyntejä ja järjestämällä verkostopalavereita yhteistyössä paikallisten palveluiden kanssa. Yksilökursseille toivottiin kolmatta jaksoa nykyisen kahden lisäksi. Kaikille kursseille toivottiin seurantajaksoa, minkä nähtiin edistävän kuntoutuksella saavutettujen hyötyjen vakiintumista osaksi arkea. Lisäksi kurssin aloitusjakson toivottiin olevan nykyistä kevyempi. Aikuista hoitavien kursseilla toivottiin lisää henkisiin voimavaroihin, palveluihin ja etuuksiin sekä omaishoidon päättymiseen liittyviä sisältöjä. Lasta tai nuorta hoitavien kursseilla puolestaan kaivattiin enemmän työelämäteemojen käsittelyä. Kuntoutukseen ohjaamista olisi tarpeen vahvistaa edelleen erityisesti omaishoitajille lakisääteisten hyvinvointi- ja terveystarkastusten kautta.
 • Äärilä, Tiina (Helsingin yliopisto, 2009)
  Verkkari ; 2009 (7)
 • Juntunen, K; Salminen, A-L (Kela, 2011)
  Sosiaali- ja terveysturvan selosteita ; 78
 • Väärälä, Hanna (2007)
  Tutkimuksessani tarkastelen omaishoitajan arkea voimavarojen näkökulmasta. Mielenkiintoni kohdistuu sosiaalisen tukiverkoston, yhteiskunnan palveluiden ja vertaistukiryhmän tuottamaan tukeen omaishoitajan arjessa. Lisäksi tarkastelen tekijöitä, jotka edistävät tai estävät omaishoitajan voimavarojen rakentumista arjessa. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi omaishoitajan arkea ja tuoda esille heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan omaishoitajuudesta. Tutkimukseni aineisto koostuu kuudesta omaishoitajan teemahaastattelusta. Haastattelemani omaishoitajat muodostavat Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n puitteissa toimivan vertaistukiryhmän, joka on aloittanut toimintansa joulukuussa 2005. Aineistoni omaishoitajat ovat hoitaneet usean vuoden ajan sairasta tai vammaista läheistään ja he tekevät sitovaa hoivatyötä. Heistä viisi hoitaa puolisoaan ja yksi aikuista monivammaista lastaan. Tutkimukseni mukaan omaishoitajan elämä rakentuu hoivasuhteen ympärille, ja arki täyttyy sitovasta hoivatyöstä. Hoivan sitovuus kuluttaa omaishoitajan voimavaroja, ja erityisesti hoivasuhteen alussa muutokset arjessa kuormittavat omaishoitajaa. Omaishoitaja löytää voimavaroja arkeen hoidettavasta ja kodin ulkopuolisista harrastuksista ja vapaa-ajasta. Lisäksi omaishoitajalla on omia sisäisiä voimavaroja, joita voivat olla hyvä fyysinen terveys, palvelujärjestelmän tuntemus ja elämänhistoria. Omaishoitaja saa voimavaroja myös sosiaaliselta tukiverkostolta, ja läheiset ovat henkisenä tukena hoivatyössä. Lähiyhteisö kuitenkin myös kuormittaa omaishoitajaa. Kaikki aiemmin läheisiksi koetut ihmiset eivät osaa suhtautua omaishoitoperheeseen ja sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin. Omaishoitajat kokevat, että osa aiemmin läheisiksi koetuista ihmisistä on hylännyt perheen sairauden myötä, eikä perhe ole enää hyväksytty osassa sosiaalista verkostoa. Vertaistukiryhmässä omaishoitajat löytävät olemassaolevia voimavarojaan samassa elämäntilanteessa olevien kokemusten ja kertomusten avulla. Vertaistukiryhmän hyvä ja avoin ilmapiiri luovat perustan tuen saamiselle ja voimavarojen löytämiselle. Vertaistukiryhmässä omaishoitajat ovat alkaneet arvostaa tekemäänsä työtä, ja ryhmässä on herännyt tietoisuus omaishoitajan yhteiskunnan puolesta tekemästä työstä. Eniten apua tarvitsevat omaishoitajat kokevat palvelujärjestelmän vaikeasti lähestyttävänä ja siellä asioinnin vaikeana. Palvelujärjestelmän ongelmat kuten työntekijöiden vaihtuvuus ja kiire näkyvät omaishoitajan arjessa siten, että avun hakeminen on omaishoitajalle vaikeaa, eikä tukea saada riittävästi. Myöskään vastuu hoivasta ei millään lailla jakaudu palvelujärjestelmän kanssa. Tutkimukseni mukaan omaishoitajan ja palvelujärjestelmän suhde ei tue omaishoitajan voimaantumista, eikä omaishoitajan jaksamista arjessa.
 • Luoto, Mari Susanna (2006)
  Sosiaalityössä ollaan tekemisissä ihmisten vaikeiden ongelmien kanssa, jotka herättävät tunteita myös työntekijässä. Sosiaalityöntekijöiden tunteita tarkasteleva tutkimus on ollut vähäistä. Motivaationi tutkia sosiaalityöntekijöiden työssä kokemia tunteita tuli omasta kokemuksestani sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityöntekijänä toimiessani vuosina 2002–2005 koin, että sosiaalityö herätti tunteita, joita ei ollut aina mahdollisuutta käsitellä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen sosiaalityöntekijöiden tunnekokemuksia työssä tunnepäiväkirjojen avulla. Tutkin sitä, millaisia tunteita sosiaalityöntekijät kokevat ja miten he tunteita purkavat ja käsittelevät. Lisäksi tutkin sitä, millaisen merkityksen sosiaalityöntekijät antavat tunteille työssä, mikä on heistä työyhteisön tuen merkitys tunteiden osalta sekä millaiseksi he kokevat tunteiden ja työssä jaksamisen yhteyden. Tutkimusaineistona olivat tunnepäiväkirjat, joita osallistuneet sosiaalityöntekijät täyttivät työviikon ajan. Tutkin tunteita siis sellaisina kuin ne ilmenevät kirjoitetussa aineistossa. Tutkimusaineistoa analysoin framework-menetelmää soveltaen. Tämä mahdollisti yleisten teemojen löytämisen teksteistä. Taustana aineiston analyysissä on aiempi työssä koettujen tunteiden, tunnetyön ja työssä jaksamisen tutkimus erityisesti sosiaalialalla. Osallistuneet sosiaalityöntekijät löytyivät Talentia-lehdessä ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sisäisen julkaisun SinfoNetin ilmoituksen kautta. Aineiston keruu tapahtui vuosina 2004–2005. Tutkimukseen osallistui kuusi sosiaalityöntekijää, jotka olivat iältään 35 – 55-vuotiaita. He toimivat sosiaalityön eri tehtävissä ja heillä oli työkokemusta alalta kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Tutkimukseni mukaan sosiaalityö on tunnepitoista työtä. Tutkimani sosiaalityöntekijät kokivat työssä monenlaisia tunteita, joita he myös pitivät työn kannalta merkittävinä. Jaoin sosiaalityöntekijöiden kuvaamat tunteet työtä helpottaviin, työstämistä vaativiin ja neutraaleihin tunteisiin, koska koin tämän kuvaavan tunteita paremmin kuin jaottelun positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin. Sosiaalityöntekijät kuvasivat työstämistä vaativia tunteita useammin kuin työtä helpottavia tunteita. Neutraaleja tunteita kuvattiin vain harvoin. Työtä helpottavista tunteista hyvän mielen tai ilon tunteita esiintyi eniten. Työstettävistä tunteista aggression ja väsymyksen tunteet olivat päiväkirjoissa yleisimpiä. Tunteiden purkutavoista merkittävin oli tunteiden purku työkaverille. Myös tunteiden itsenäinen käsittely oli yleistä. Sosiaalityöntekijät kokivat, että tunteilla oli vaikutusta työssä jaksamiseen. Negatiiviset tai ristiriitaisen tunteet koettiin jaksamista vähentäviksi. Tunteiden ilmaisu ei ole tutkimukseni mukaan sosiaalityössä vapaata. Sosiaalityöntekijät tekevät toisinaan tunnetyötä tilanteeseen sopivan tunnetilan ilmaisemiseksi, koska kokevat että heiltä odotetaan tietynlaista tunneilmaisua.
 • Korkeamäki, Johanna; Parkkila, Minna; Poutiainen, Erja (Kela, 2023)
  Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
  Mielenterveysoireilu on opiskelijoilla yleistä, ja monet mielenterveyden häiriöt puhkeavat nuoruudessa. Mielenterveysongelmilla on havaittu yhteys opinnoissa suoriutumiseen ja opintojen keskeyttämiseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin opiskeluun, sosiaaliseen hyvinvointiin ja tuen saamiseen liittyviä kokemuksia mielenterveysongelmia raportoivilla toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Tutkimuksen aineistona oli kaksi valtakunnallista kyselyaineistoa: Kouluterveyskysely vuodelta 2019 ja Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus vuodelta 2016. Aineiston analyysissa käytettiin kuvailevia menetelmiä ja logistista regressioanalyysia. Tulosten mukaan toisen asteen opiskelijoista mielenterveysoireilu korostui lukiolaisilla, kun taas korkea-asteella erot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä olivat vähäisiä. Erilaiset opintoihin ja opiskelutaitoihin liittyvät ongelmat olivat mielenterveysoireilua raportoivilla opiskelijoilla muita opiskelijoita yleisempiä. Myös sosiaalisessa hyvinvoinnissa havaittiin eroja muihin opiskelijoihin verrattuna. Erilaisten terveys- ja opiskeluhuoltopalveluiden käyttö oli mielenterveysoireilua raportoivilla yleisempää kuin muilla opiskelijoilla. Naiset käyttivät erityisesti terveyspalveluita miehiä useammin, ja he raportoivat miehiä useammin tuen tarpeista. Palveluiden käytössä oli eroa myös koulutussektorin mukaan. Toisen asteen opiskelijoilla perhetaustaan liittyvät tekijät eivät olleet yhteydessä palveluiden käyttöön. Opiskelijoiden tukipalveluita ja opiskeluympäristöjä kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon mielenterveysongelmista raportoivien opiskelijoiden kokemukset sekä mielenterveysongelmien moninaiset yhteydet opintoihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
 • Mäkelä, Terhi (1999)
  Tutkimuksessa tarkastellaan erään puhelinpankin työntekijöiden jaksamista työelämässä. Tutkimus kohdistuu uupumisen ilmenemismuotoihin, uupumusta aiheuttaviin tekijöihin sekä uupumisen ehkäisyyn. Uupumista kokemuksena ja ilmiönä tutkitaan kokonaisuutena, johon vaikuttavat työn lisäksi yksilön vapaa-ajan tekijät kuten perhe, harrastukset ja ystävät. Työn teoreettisessa osassa paneudutaan työelämän muutoksiin, työkyky-käsitteeseen sekä elämänhallinnan problematiikkaan. Työelämän muutosten yhteydessä tarkastellaan mm. kuinka tietotekniikan kehitys on vaikuttanut työmarkkinoihin yleensä sekä pankkimaailman sisällä. Myös kolmannen sektorin käsitettä sivutaan. Työkykyyn paneudutaan sosiaalipoliittisella ilmiönä, sillä työssä käyvän väestön työkyky on yhteiskunnallisesti tärkeä seikka sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta katsottuna. Elämänhallinnan käsite tuo esille sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan. Tässä yhteydessä paneudutaan myös valintojen merkitykseen yksilön elämässä. Tutkimus on tehty kvalitatiivisin menetelmin. Empiirisen aineiston muodostaa 19 teemahaastattelua, jotka on tehty kolmessa eri puhelinpankin yksikössä. Yksiköt on nimetty pohjois-, keski- ja eteläsuomalaiseksi yksiköksi. tarkoitus oli kuitenkin tarkastella puhelinpankkia kokonaisuutena, joten yksiköiden väliset erot tuodaan esille tarvittaessa, mutta erojen löytäminen ei ollut tutkimuksen päätarkoitus. Haastatelluista 19 puhelinpankkilaisesta 3 toimi esimiestehtävissä. Sukupuolijakauma tutkimuksessa oli 4 miestä ja 15 naista. Haastateltavat olivat 30-53 -vuotiaita. Tutkielman mukaan puhelinpankkilaiset voivat melko hyvin työssään ja vapaa-ajallaan. Vakavia uupumistapauksia oli havaittavissa vain muutama. Puhelinpankin yksiköt olivat toistensa kaltaisia uupumisen suhteen eikä eroja juurikaan tullut esille. Useimmissa haastatteluissa tuli ilmi, että puhelinpankkilaisten uupuminen on selkeä uhka, mutta suureksi ongelmaksi sitä ei vielä koettu. Haastateltavien mukaan asiaan pitäisi kuitenkin puuttua ennen kuin tilanne pahenee. Tutkimuksen mukaan uupumus tulee esille puhelinpankissa uupumuskeskustelun kautta. Se ilmenee myös fyysisenä väsymyksenä, välinpitämättömyytenä sekä kehon ja mielen oireiden kautta. Puhelinpankkilaisten mukaan uupumusta aiheuttavista tekijöistä ongelmallisimpia ovat työn organisoinnin liittyvät tekijät. Uupumusta aiheuttavat myös riittämättömyyden tunne, kotiasiat sekä yksilölliset tekijät kuten oma asenne. Selviytymiskeinoina puhelinpankkilaiset mainitsivat työn ulkopuolisen elämän tuomia tekijöitä, kollegoiden tuen, asiakkaat sekä etäisyyden säilyttämisen työhön. Tulevaisuudessa toivottiin työnantajan paneutuvan työn organisoinnin ja avoimeen keskusteluun työpaikalla, jotta uupumiselta vältyttäisiin jatkossakin. Myös esimiesten tuki ja työn ulkopuolinen elämä koettiin tärkeiksi uupumusta ehkäiseviksi tekijöiksi tulevaisuudessa.
 • Karhu, Susanna (Helsingin yliopisto, 2018)
  During the last years there have been concerns about farmers’ well-being at work. These concerns are caused by the weak profitability and mental load of farming and they are justified because farmers’ well-being at work and ability to work has been found to be weaker than in the other occupational groups. The farm work might sometimes be lonely, and farmers might not see their signs of exhaustion. In this case it could be helpful if organizations working in agriculture could notice the situation and advice farmers where they could get help. This kind of early support is one good way to assist farmers’ well-being at work. This study was conducted for the Farmers’ Social Insurance Institution Mela in the Support the Farmer Project to help to develop an early support model. The project’s objective is to help farmers instantly and to offer early support. The underlying goal of the project is to aggregate different organizations to implement an early support model. This organization form is called Support the Farmer Organization Network. The aim of this study was to examine how to make this Organization Network functional. The study investigated visions related to the network and social support by eight organizations working in agriculture in Central Finland. The research data was collected in theme interviews and a web survey. After the interviews had been recorded and transcribed, the whole research data was analysed by using thematizing and typecasting. The theoretical framework for this study was social network theory and the research theme was approached from a network management perspective. Based on this research, the farmers’ situation raises concern and early support is considered important. Participation in the Organization Network was considered positively however, early support should not be too time consuming. To work the Support the Farmer Organization Network requires a coordinator who should activate the regional organizations to implement early support. In order for the regional organizations to commit themselves to early support, the organizations’ contact persons should participate in the networks’ events. Based on the results, the Support the Farmer Organization Network seems to have good possibilities to be functional.
 • Saarelainen, Nelli (Helsingin yliopisto, 2020)
  The aim of this study was to explore general upper secondary school students´ experiences of well-being – what it consists of and what kind of support is needed from school. Legislation of general upper secondary education has been reformed in the fall of 2019. Because of the reform, greater attention should be paid for students´ well-being and learning support, and special education in general upper secondary education is statutory. Students´ well-being has been widely in public discussion lately. In previous research school burnout has been central. In this study, the aim was to approach the topic from a welfare perspective. The focus is on the students' own experiences. This study is a qualitative master´s thesis, where the target group was 29 general upper secondary school students from three different general upper secondary school. The research material was collected through six focus group interviews and questionnaires. In the study, students were able to share their own experiences and ideas regarding educational support, well-being and coping. The research material was analyzed by content analysis. Result from the study showed that students´ well-being consist of three dimensions: life management, school conditions and social relationships. Every dimension is further divided into several parts. Life management consists of self-direction, lifestyle and health. School conditions are divided into studies, the possibility of self-realization and the physical conditions of school. Social relationships consist of students´ own support network and the general atmosphere of general upper secondary school. Every dimension needs to be balanced so that adolescent´s well-being can be achieved. The research results highlighted the students' own role, but support from the general upper secondary school is needed.