Browsing by Subject "johtajat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 24
 • Kivilehto, Anna (2008)
  Tutkimuksen päämääränä oli kartoittaa julkisen hallinnon johtavien virka-asemien eriytymistä sukupuolen mukaan sekä johtavien naispuolisten virkamiesten käsityksiä omasta urastaan sekä tasa-arvon toteutumisesta valtionhallinnossa. Tutkimuksessa on myös käsitelty valtionhallinnon reformien (erityisesti New Public Management) vaikutusta naisjohtajien työelämään sekä heidän omia käsityksiään kyseisistä hallinnon ja johtajuuden muutoksista. Tutkimus oli rajattu koskemaan valtionhallinnon ministeriöitä. Tutkimuksen empiirinen osa koostui kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta materiaalista. Tutkimusaineiston kvantitatiivinen osuus nojaa Suomen valtion henkilörekisterissä (VHR) julkaistuun numeraaliseen tietoon, joka löytyy internetraportoinnin (Netra) kautta. Kvantitatiivinen osuus pyrki kartoittamaan sitä ympäristöä, jossa kvalitatiivisen tutkimusosion haastateltavat toimivat. Sen lisäksi kvantitatiivisessa osuudessa on tarkisteltu sitä, miten horisontaalinen ja vertikaalinen segregaatio ilmenee julkisessa hallinnossa ministeriöiden osalta. Segregaatiota kuvattaessa on käytetty Sirkka Sinkkosen ja Eva Hänninen-Salmelinin jakoa uusintamiseen liittyviin ministeriöihin (perinteisesti naisvaltainen hallinnonala) ja tuotannon ohjaukseen sekä taloudellisten voimavarojen mobilisointiin liittyviin ministeriöihin (perinteisesti miesvaltainen hallinnonala). Kvalitatiivinen materiaali koostui valtionhallinnon naispuolisten johtajien haastatteluista. Haastattelutapa oli henkilökohtainen teemahaastattelu, jonka avulla pyritty selvittämään johtavien naisvirkamiesten kokemuksia urasta, tasa-arvosta, segregaatiosta, syrjinnästä sekä julkisen hallinnon muutoksista. Aineiston analyysissa on käytetty sisällön analyysia. Uusintamisen hallinnonalan ministeriöiden nais- ja miesjohtajien lukumäärällinen ero oli pienempi kuin vastaavasti tuotannon ohjauksen ja voimavarojen mobilisointiin liittyvillä hallinnonaloilla. Naisjohtajien lukumäärä oli kuitenkin pienempi myös uusintamiseen kohdistuvien hallinnonalojen ministeriöissä. Tuotannon ohjauksen ja taloudellisten voimavarojen mobilisoinnin hallinnonaloilla toimivien ministeriöiden nais- ja miesjohtajien lukumäärällinen ero oli suurempi. Horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation suhteesta voi siis tilastojen avulla päätellä perinteisesti naisvaltaisten hallinnon alojen ministeriöiden kohdalla sen, että naisten näyttäisi olevan helpompi edetä urallaan johtaja-asemiin kuin miesvaltaisilla hallinnon sektoreilla. Urakehitystään haastateltavat analysoivat eräänlaisena harkittuna sattumana. Naisten mukaan urakehitystä on määrittänyt kova työ ja valtionhallinnon tuntemus sekä hakeutuminen vastuullisiin tehtäviin, mutta kuitenkin he kokivat olleensa ennen kaikkea sattumalta oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toisaalta haastateltavat saattoivat analysoida kuitenkin valtionhallinnon luonteen ja yhteiskunnan rakenteiden tuovan esteitä naisten urakehitykselle. Esimerkiksi verkostoituminen ja verkostot nähtiin vielä hyvin miehisinä linnakkeina. Sukupuolen ei mielellään nähty vaikuttavan työelämässä, vaikka naisjohtajat osoittivat joutuvansa hallitsemaan sukupuolta työelämässään. Yleisesti tasa-arvon tila julkisessa hallinnossa nähtiin olevan hyvä, vaikka ongelmia ja esimerkiksi syrjinnän eri muotoja olivat haastateltavat jossain uransa vaiheessa todistaneet. Haastatteluissa saatettiin kuitenkin viitata julkisen hallinnon edistyksellisyyteen verrattuna yksityiseen sektoriin. Haastattelututkimukset osoittivat, että tasa-arvon tilan ”kirkas gloria” saattaa osaltaan johtua myös julkisen hallinnon luonteesta, jolloin tasa-arvoa pidetään helposti sisäänrakennettuna sen arvoihin. Tämä linkittyy myös yhteiskunnassa yleisesti vallalla olevaan sukupuolineutraalisuuden lumeeseen. Julkisen hallinnon viimeaikaista muutosta ja erityisesti julkisjohtajuudessa tapahtunutta muutosta pidettiin merkityksellisenä, eikä vähiten juuri naisille. Haastateltavien puheessa johtajuuden uudemmat ”feminiiniset” määreet näyttävät osaltaan korvaavan perinteisesti ”maskuliiniset” johtajuuden määreet. Haastateltavien mukaan viime vuosien julkisen hallinnon muutoksilla voitiin myös yleisesti nähdä olevan positiivinen vaikutus naisten uralla etenemiseen. Muutosten nähtiin lisäksi tuoneen mukanaan muun muassa avoimemman hallintokulttuurin ja eettisemmän johtajuuden, mutta toisaalta myös kasvavia työmääriä ja kiivasta työtahtia.
 • Nylund, Irina (2008)
  Tutkielmassa selvitetään, mikä Aktia Säästöpankin keskijohtoa motivoi ja minkälainen heidän johtamiskäyttäytymisensä on. Lisäksi tutkitaan löytyykö johtamiskäyttäytymisen ja motivaation väliltä jotakin yhteyttä. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu kahteen teoriaan. Johtamiskäyttäytymisen kuvaileminen tukeutuu Pirneksen (2003) johtamiskäyttäytymisen malliin, jota on Aktiassa käytetty esimiesarvioinnin apuna. Mallissa johtamiskäyttäytyminen jaetaan neljään pääulottuvuuteen: johtamisen eettinen perusta, tehtävien hoitaminen, ihmissuhteiden hoitaminen ja henkinen jousto. Aktian esimiearvioinnit muodostavat osan tutkielman empiirisestä aineistosta. Työmotivaation määrittelyssä ja mittaamisessa käytetään apuna Barbuton ja Schollin (1998) motivaatioteoriaa ja siihen liittyvää motivaatiokyselyä. Teoria ja kysely ovat suhteellisen uusia, eikä niitä ole vielä sovellettu kotimaisessa tutkimuksessa. Barbuto ja Scholl jaottelevat ihmisiä motivoivat tekijät viiteen motivaation lähteeseen. Nämä ovat sisäinen motivaatioprosessi, välineellinen motivaatio, ulkoiseen minäkuvaan perustuva motivaatio, sisäiseen minäkuvaan perustuva motivaatio ja tavoitteiden sisäistäminen motivaationa. Erityisesti sisäinen motivaatio, ulkoinen motivaatio ja tavoitteiden sisäistäminen ovat olleet paljonkin esillä aikaisemmassa tutkimuksessa ja niitä voikin pitää perinteisinä, yleisesti hyväksyttyinä motivaation lähteinä. Ulkoiseen ja sisäiseen minäkuvaan perustuvat motivaation lähteet taas edustavat työmotivaation tutkimuksessa uutta näkökulmaa motivaation lähteisiin. Aktian keskijohdolle lähetettiin Barbuton ja Schollin teoriaan perustuva motivaatiokysely, ja vastaukset yhdistettiin johtajien esimiesarviointeihin. Tuloksia analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Ensin motivaation lähteitä ja johtamiskäyttäytymistä tarkasteltiin erikseen ja lopulta selvitettiin löytyykö motivaation ja johtamisen väliltä yhteyksiä. Sisäiseen minäkuvaan perustuva motivaatio nousi vahvimmin esiin johtajien motivaation lähteistä, se vastaa lähes neljäsosaa johtajien kokonaismotivaatiosta. Johtajia motivoi siis omien tavoitteiden asettaminen ja pyrkimys saavuttaa nämä tavoitteet. Toiseksi eniten johtajia motivoi tavoitteiden sisäistäminen. Tämä osoittaa johtajien pitävän tärkeänä sitä, että organisaation edustamat arvot ovat hyväksyttävä ja tavoiteltavia ja edustavat heidän arvomaailmaansa. Johtamiskäyttäytymisen osalta johtajien vahvuus näyttäisi olevan eettisyys: alaiset pitävät heitä oikeudenmukaisina ja luotettavina. Seuraavaksi vahvin ulottuvuus oli tehtävien hoitaminen, joka kuvaa johtajien tahtoa ja toimeenpanokykyä. Kun johtajimiskäyttäytymisen ja motivaation yhteyttä tarkasteltiin, näkyi tehtävien hoitamisen ja sisäiseen minäkuvaan perustuvan motivaation välillä selkeä positiivinen korrelaatio, samoin kuin johtamisen eettisen perustan ja sisäisen motivaatioprosessin välillä. Johtamiskäyttäytymisen tason havaittiin korreloivan positiivisesti sisäistä motivaatiota ilmentävien motivaatioiden lähteiden kanssa.
 • Kajander, Riitta (2001)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää Outokumpu Oyj:n Metallurgia -liiketoiminta-alueen johdon näkemyksiä niistä arvoista, joita johtajat ovat pyrkineet omaan organisaatioonsa juurruttamaan ja sitä, kuinka näitä arvoja on sovellettu käytännön tilanteissa. Lisäksi pyritään selvittämään sitä, kuinka toimintaympäristön muutokset vaikuttavat arvojen juurruttamispyrkimyksiin ja kuinka organisaatiorakenne vaikuttaa organisaatiossa vallitseviin arvoihin. Viimeaikaisessa liikkeenjohtoa koskevassa julkisessa keskustelussa ja myös yhä useammin alan akateemisessa tutkimuksessa on korostettu organisaatiokulttuurin ja arvojen merkitystä yrityksen menestystekijänä sekä johtajien roolia kulttuurin muokkaajina. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla 16 henkilöä neljästä eri yrityksestä siten, että johdon edustajia haastatelluista oli 10. Laadullisen aineiston metodologiana on sovellettu aineistolähtöistä teoriaa (engl. Grounded theory). Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat Edgar H. Scheinin teoria arvojen juurruttamisen primaareista ja sekundaareista istuttamismekanismeista ja Henry Mintzbergin organisaatiorakennemalliteoria. Uudessa Metallurgia-liiketoiminta-alueessa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla Mintzbergin määrittelemät tuotantolaitosten edustama konebyrokratia ja moderni adhokrattia, jota puolestaan edustavat teknologia-yhtiöt. Näillä kahdella eri rakennemallin edustajalla on jo ennestään läheinen funktionaalinen side: tuotantolaitokset edustavat teknologiayhtiöiden asiakkaita ja tarjoavat puitteet käytännön tuotekehitystyölle. Organisaation arvojen merkitystä on organisaatioteoreettisessa kirjallisuudessa korostettu kahdesta eri näkökulmasta: organisaation arvot tuottavat yhteisesti jaettuja tulkintoja toivottavasta käyttäytymisestä. Ennustettavuus organisaatiossa lisääntyy ja roolien väliset ristiriidat vähenevät. Kun organisaation jäsenet jakavat yhteiset arvot, he tuntevat toimintansa päämäärät ja ne keinot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Tällöin yhteiset arvot legitimoivat yrityksen tavoitteet sen henkilöstön silmissä. Toisaalta hyvin vahva yhtenäiskulttuuri voi rajoittaa innovatiivisuutta ja sitä kautta myös heikentää yrityksen kykyä havannoida ulkoista toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Tutkimuksessa arvoja lähestyttiin käytännön toiminnan kautta, koska juuri arkipäivän käytänteissä organisaatio tekee tärkeimmät ja konkreettisimmat arvojaan koskevat ratkaisunsa; organisaatio joko elää tai ei elä määrittelemiensä arvojen mukaisesti. Tuloksissa korostuivat tuotantoon, tehokkuuteen ja kannattavuuteen liittyvät arvot. Vastoin Mintzbergin rakennemalliteorian olettamuksia tuotantolaitosten ja teknologia-yhtiöiden kulttuurit ovat yllättävän samanlaiset. Vahva yhtenäiskulttuuri on rakentunut pääosin alunperin tuotantolaitoksilta omaksuttujen arvojen pohjalle. Tutkimuksessa myös korostui käsitys johtajasta edustamansa organisaation kulttuurin muokkaajana. Scheinin korostama istuttamismekanismien johdonmukaisuus sekä rakenteen ja strategian keskinäinen, johdonmukainen suhde nousevat avainasemaan kun organisaatiokulttuuria pyritään uudistamaan.
 • Johansson, Mari Anneli (2008)
  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka alaiset kokevat esimiehen heihin kohdistavan toiminnan oikeudenmukaisena, ja millaisia vaikutuksia tällä on työyksikköön samastumiseen ja roolin ylimenevään käyttäytymiseen. Lisäksi tarkasteltiin johtajan prototyyppisyyttä. Aineisto kerättiin keväällä 2007 kahdesta eri organisaatiosta kyselylomaketta käyttäen (N=159). Työn teoriaosuudessa esitellään sosiaalisen identiteetin lähestymistapa sekä oikeudenmukaisuutta ja sen vaikutuksia käsittelevää teoriaa ja tutkimuksia. Lisäksi esitellään sosiaalisen identiteetin teoriaa ja oikeudenmukaisuustutkimusta yhdistäviä selitysmalleja. Näiden perusteella rakennetaan oikeudenmukaisuuden käsitteiden empiiristä erillisyyttä ja ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita tarkastelevia hypoteeseja. Näitä testattiin eksploratiivisella faktorianalyysillä sekä lineaarisilla ja hierarkkisilla regressioanalyyseillä. Tutkimuksen tulokset ovat osittain teorian mukaisia. Hypoteesit koskien koetun oikeudenmukaisuuden lajien empiiristä erillisyyttä sekä koetun oikeudenmukaisuuden ja työyksikköön samastumisen välistä yhteyttä saivat tukea. Sen sijaan hypoteesit koskien prototyyppisyyden väliin tulevaa roolia koetun oikeudenmukaisuuden ja työyksikköön samastumisen välisessä yhteydessä sekä työyksikköön samastumisen välittävä vaikutus koetun oikeudenmukaisuuden ja roolin ylimenevän käyttäytymisen välisessä suhteessa eivät saaneet tukea. Työn tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että jakava oikeudenmukaisuus, päätöksenteon laatu ja kohtelun laatu ovat toisistaan empiirisesti erillisiä käsitteitä. Tässä tutkimuksessa oikeudenmukaisuuden lähteenä oli esimies. Tällaista tutkimustulosta ei ole aiemmin löydetty. Toisaalta johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että johtajan oikeudenmukaisella kohtelulla on vaikutusta alaisten työyksikköön samastumiseen. Tutkimuksessa käytetyt tärkeimmät lähteet olivat kansainvälisissä alan aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita.
 • Pihlava, Kaisa-Maria (Suomen Eksegeettinen Seura, 2017)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja ; 113
  While once essential agents in early Christian communities, in centuries to come women hosts were forgotten. Kaisa-Maria Pihlava, Th.D., sets out to trace literary representations of women hosts in early Christian sources. She also discusses what we know of early Christian communities, women property owners, and heads of households in antiquity. She argues that women hosts had authority in their early Christian communities because of the domestic setting of these communities and the authority that hosts had irrespective of their gender. The authority that women hosts gained was not countercultural. Instead, socioeconomic hierarchy resulted in the authority positions of women hosts of early Christian gatherings. In Pihlava's study, women hosts are written into the narratives of early Christian beginnings.
 • Helaniemi, Laura (2008)
  Tutkielma käsittelee yrityksen johdon julkisuuskuvan ja maineen rakentamista sekä hyödyntämistä suurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä viestintäjohtajien näkökulmasta. Tavoitteena on ollut selvittää viestintäjohtajan roolia johtoa koskevassa viestinnässä, keinoja johdon julkisuuskuvan rakentamiselle, johdon viestinnän suunnitelmallisuutta sekä yritysjohtajan maineen ja julkisen kuvan suhdetta yrityksen maineeseen suomalaisessa talouselämässä. Tutkielma on laadullinen: johdon viestintää tarkastellaan seitsemän viestintäjohtajan näkökulmasta. Teemahaastattelun avulla kerätyn aineiston kriteereinä ovat olleet yrityksen suuri koko, omistuspohja, viestintäjohtajan osallistuminen johtoryhmätyöskentelyyn sekä yrityksen toimitusjohtajan vaihtuminen 2000-luvulla. Tutkielman aineisto osoittaa, että tarkastelluissa yrityksissä olisi edellytyksiä johdon julkisuuskuvan hallintaan ja rakentamiseen. Julkisuuden merkitys yrityksen toiminnassa ymmärretään johtotasolla ja viestintään liittyviä kysymyksiä pohditaan tarkoin. Yrityksen merkittävin keulahahmo julkisuudessa on sen toimitusjohtaja, vaikka julkisuudessa yritystä edustavat muutkin yrityksen johtajat. Viestintäjohtajien näkökulmasta johdon viestinnän haasteet liittyvät johtajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Yritysjohtajan maineeseen vaikuttaa ensisijaisesti hänen persoonansa. Vaikutusta maineeseen on myös yrityksen menestyksellä, johtajan karismalla ja esiintymiskyvyllä julkisuudessa. Viestinnän kannalta keskeisessä osassa johtajan maineen muodostumisessa ovat julkisuudet: sisäinen julkisuus, sijoittajajulkisuus, mediajulkisuus, jonka kautta saavutetaan suuri yleisö, sekä asiakasjulkisuus, asiantuntijajulkisuus ja poliittinen julkisuus. Julkisuuksilla on erilaiset viestinnälliset tarpeet, joten keinot julkisuuksissa viestimiseen vaihtelevat. Tärkeä osa johtajan viestintää ovat henkilökohtaiset tapaamiset. Missään tarkastelluissa yrityksissä johdon viestintää ei ole erikseen eritelty yrityksen viestintästrategiassa ja johdon viestintää toteutetaankin pääasiassa operatiivisella tasolla. Vaikka johdon viestintästrategiaa ei ole erikseen ohjeistettu, viestintäjohtajilla on tarkka käsitys siitä, minkälaisissa tilanteissa johtajan halutaan esiintyvän tai antavan lausuntoja. Yrityksen maineenhallintaan kiinnitetään tarkastelluissa yrityksissä huomiota ja siihen käytetään aikaa. Johtajan maineen hallinta on problemaattisempaa. Johtajasta ei haluta tehdä yrityksen mallinukkea, sillä se ei ole suomalaisen talouselämän kulttuurin mukaista. Esiintymistä viihteellisissä lehtijutuissa tai tilaisuuksissa vältetään, sillä uskottava suomalainen yritysjohtaja esiintyy vakavasti otettavissa yhteyksissä, jolloin halutaan tuoda ensisijaisesti esille yritystä, ei sen johtajaa. Viestintäjohtajan johtamalla viestintäorganisaatiolla on tärkeä rooli yrityksen johdon maineenhallinnassa. Viestintäorganisaatio on tärkeä linkki ulkomaailmaan ja sen on huolehdittava, että johdolla on riittävästi valmiuksia ja keinoja eri julkisuuksissa toimimiseen ja niissä viestimiseen. Keskeisimpiä lähteitä tutkielmassa ovat olleet C. J. Fombrunin teos Reputation (1996), Ikävalkon ja Uimosen Mielikuvien maailma: miten mediajulkisuutta muokataan ja imagoja rakennetaan? (1996), Ikävalkon Ylivoimapeli mediassa (1996) sekä Aulan ja Mantereen Hyvä yritys. Strateginen maineenhallinta (2005).
 • Fellman, Susanna (Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, 2005)
  Väki voimakas ; 18
  Tarkastelen tässä artikkelissa, miten johdon ammatillistuminen vaikutti työväestöstä lähteneiden ja organisaatiohierarkian alhaisimmilta tasoilta aloittaneiden mahdollisuuksiin nousta johtajiksi suomalaisissa suuryrityksissä 1900-luvulla. En käsittele niitä yrittäjiä, jotka ovat rakentaneet menestyvän yrityksen tyhjästä, vaikka sekin kieltämättä olisi mielenkiintoista. Päähuomio on siten suuryritysten valinta- ja rekrytointiprosessissa. keywords
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2008)
  Verkkari ; 2008 (9)
 • Viialainen, Matti (2005)
  Tutkielmassa selvitetään miten ja miksi SKP:n johto vaihtui 14. edustajakokouksessa 29.1.-1.2.1966. Siinä tutkitaan vallanvaihtoon johtanutta kehitystä ja vastataan, ketkä olivat puolueen uudistajia ja mitä he tahtoivat. Vastausta haetaan myös siihen, miksi uudistus jäi puolinaiseksi, ja mikä oli veljespuolue NKP:n rooli tapahtumissa. Suomalaiskommunistien toiminta liitetään myös laajempaan NKP:n Länsi-Euroopan suuria kommunistisia puolueita ja Suomea koskeviin strategioihin. Tutkimuksen aineistona on käytetty paitsi puolueen omaa arkistoa myös suojelupolisiin ja työnantajien rahoittaman ns. Puskalan toimiston papereita. Kokouksen kulkuun luodaan katsaus myös Berliinistä käsin, sillä lähteinä on käytetty myös DDR:n puoluearkistoa. Tutkimusta varten on haastateltu myös NKP:n pitkäaikaista Suomen asioiden hoitajaa Vladimir Fjodorovia Moskovassa. Kimmo Rentolan, Veli-Pekka Leppäsen sekä Jarkko Vesikansan teoksia on samoin käytetty lähdemateriaalina. NKP:n 20. edustajakokous ja Unkarin kansannousun tukahduttaminen 1956 laukaisivat ensimmäisen sisäisen kritiikin SKP:ssä. Monet puolueeseen kuuluneet toimittajat ja kulttuurihenkilöt alkoivat vaatia, että myös SKP:n tulee pitää "oma 20. edustajakokous". Vaalivoitto 1958 kuitenkin lakaisi kritiikin maton alle. Puoluejohtaja Nikita Hruštševin syrjäyttäminen 1964 avasi muutos- ja uudistumishalun padot tavalla, jota vanha puoluejohto, puheenjohtaja Aimo Aaltonen ja pääsihteeri Ville Pessi, eivät enää kyenneet hallitsemaan. Myös NKP rohkaisi SKP:tä nuorentamaan johtoaan ja tarkistamaan joitakin opinkappaleitaan, jotta Suomessa syntyisi edellytykset parlamentaariselle, rauhanomaiselle ja asteittaiselle siisrtymiselle sosialismiin. Se edellytti vasemmiston yhteistyötä, jota varten SKP:n oli "luotava nahkansa". Uudistajilla oli vahva ote puolueen lehtien toimituksissa, eduskuntaryhmässä sekä SKDL:ssä, joka alkoi irtaantua puoluejohdon määräysvallasta. Ratkaisevan voimanlisänsä uudistajat saivat pyrkimyksilleen kommunistijohtoisten ammattiliittojen toimitsijoilta, kuten Rakennustyöväen liiton puheenjohtajalta Aarne Saariselta ja Suomen Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtajalta Arvo Hautalal ta. Kapinaliike levisi myös puolueen toimitsijoiden ja poliittisen toimikunnan jäsentenkin keskuuteen sekä piirijärjestöihin. Itse edustajakokouksessa uudistajilla oli selvä enemmistö, mutta he eivät kyenneet hyödyntämään sitä kunnolla vaalivaliokunnassa olleen asetelman takia. Leo Suonpään johtaman valiokunnan niukan enemmistön turvin ja NKP:n valtuuskunnan aktiivisella tuella vanha puoluejohto onnistui estämämään kokoussalissa suurinta kannatusta nauttineen Erkki Salomaan valinnan puheenjohtajaksi. Uuteen keskuskomiteaan ja poliittiseen toimikuntaan tuli myös lähes tasapelitilanne, joka varsin pian alkoi halvaannuttaa puolueen tehokasta johtotyötä. Vaikka suomalaiskommunistien vallanvaihto jäikin puolinaiseksi, oli 14. edustajakokous käänteentekevä ja merkittävä. Se osaltaan teki mahdolliseksi Rafael Paasion kansanrintamahallituksen muodostamisen 1966 vaalien jälkeen sekä SAK:n eheyttämisen vuonna 1967. Talvisina kokouspäivinä Helsingin Kulttuuritalolla 1966 tehtiin päätöksiä, joiden vaikutus tuntuu suomalaisessa yhteiskunnassa vieläkin.
 • Virtanen, Aimo (Helsingin yliopisto, 2001)
  Verkkari ; 2001 (12)
 • Räsänen, Annika (Helsingfors universitet, 2012)
  Tämä laadullisia tutkimusmenetelmiä soveltava pro gradu -tutkielma käsittelee naisjohtajien hyvään johtajuuteen ja naisjohtajuuteen liittämiä mielikuvia ja merkityksenantoja. Tutkielmassa naisjohtajuus hahmotetaan sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksestä käsin, jossa keskeistä on näkemys johtajuuden rakentumisesta prosesseissa ja diskursseissa (esim. Hosking, 2006; Uhl-Bien, 2006). Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on sovellettu sosiaaliskonstruktionistisen johtajuusnäkemyksen lisäksi Moscovicin (1961/1973) ajattelusta kehittynyttä sosiaalisten representaatioiden teoriaa ja sen eräitä keskeisiä työkaluja; objektivointeja, ankkurointeja ja kantateemoja. Tutkielman aineisto koostuu kuudesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkimukseen valikoitui harkinnanvaraisen otoksen perusteella kuusi suomalaista naisjohtajaa, jotka ovat iältään 44–53-vuotiaita. Aineiston analyysimenetelmänä on sovellettu aineistolähtöistä teema-analyysiä ja sosiaalisten representaatioiden teoreettisen viitekehyksen ohjaamaa analyysiä, jossa keskeiseksi muodostui aineistossa esiintyvien merkitysten ja mielikuvien eli ankkurointien ja objektivointien liittäminen naisjohtajuuteen ja hyvään johtajuuteen. Lisäksi analyysiä ohjasi aineistosta havaittavat kantateemat eli yhteisesti jaetut arvo- ja normijärjestelmät, joista käsin sosiaalisia representaatioita tuotetaan. Tutkielman keskeiset tulokset liittyvät haastatteluissa tuotettuihin kolmeen sosiaalisten representaatioiden kantateemaan, joita ovat yksilö–yhteiskunta, feminiininen johtajuus–maskuliininen johtajuus ja tasa-arvo–epätasa-arvo. Lisäksi haastateltavat tuottivat sosiaalisia representaatioita liittyen hyvään ja huonoon johtajuuteen. Haastatteluista muodostettu hyvän johtajan prototyyppi sisältää sekä maskuliiniseksi miellettyjä piirteitä, kuten tuloskeskeisyyttä, jämäkkyyttä ja isähahmomaista tyyneyttä ja rauhallisuutta, että myös feminiiniseksi miellettyjä piirteitä, kuten keskustelevuutta ja empaattisuutta. Naisjohtajuuden yhtenä keskeisenä ankkurina voidaan pitää äitiyttä. Lisäksi keskeisiä, naisjohtajuutta kuvaavia ankkureita ovat ainokaisuus, miesjohtajuus ja naisjohtajan ruumiillistaminen. Naisjohtajat tuottivat myös tasa-arvon kantateemasta käsin niin kutsuttua tasa-arvon puheenlajia (ks. Marková, 2000), jossa korostuu sukupuolineutraali lähestymistapa johtamiseen. Toisaalta naisjohtajuuden irrottaminen omasta identiteetistä tuotti myös kielteisiä naisjohtajuuden representaatioita, kuten naisjohtajien ruumiillistamista median toimesta. Sukupuolineutraalin puheen ja toisaalta naisjohtajuuteen liitettyjen kielteisten piirteiden esille tuominen viittaa niin kutsuttuun, Jovchelovitchin (2007; 2008) esittämään kognitiivisen monimuotoisuuden käsitteeseen, jonka mukaan ihmisajattelulle on luonnollista, että puheessa tuotetaan keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia ja tietorakenteita. Tutkielman tulokset viittaavat naisjohtajuuden ilmiön ristiriitaiseen luonteeseen. Toisaalta naisjohtajuus näyttäytyy luonnollisena ilmiönä, toisaalta sitä myös problematisoidaan. Naisjohtajuuteen ja hyvään johtajuuteen liitettiin monipuolisesti sekä kielteisiä että myönteisiä sosiaalisia representaatioita. Toisaalta naisjohtajuutta voi tämän tutkielman pohjalta tarkastella asteittain yhteiskunnassamme luonnollistuvana ilmiönä, toisaalta siihen liitetään edelleen joitakin hyvin stereotyyppisiä merkityksenantoja, kuten äitiyden myönteinen vaikutus naisjohtajuuteen ja toisaalta naisjohtajiin liitettävä tuplastandardin vaatimus, joka koskee sekä naisjohtajan pätevyyttä että myös hänen ulkonäköään.
 • Hellman, Jaana (2007)
  Tutkielmassa tarkastellaan liikkeenjohdon optioiden vaikutusta johtajan riskikäyttäytymiseen. Tarkoituksena on tutkia optioiden riskikannustimia, ja ydinkysymyksenä selvitetään, kannustavatko optiot johtajaa suurempaan riskinottoon vai eivät. Ensin tarkastellaan optioiden arvonmuodostusta, jossa merkittävimpänä lähteenä on Lambertin ym. (1991) artikkeli. Sitten analysoidaan palkkiojärjestelmien vaikutuksia johtajan riskikäyttäytymiseen lähinnä Rossin (2004) hyötyfunktioanalyysin pohjalta. Lopuksi pohditaan tiiviisti optio-ohjelman rakenteen vaikutusta riskikannustimiin, ja esitetään Brisleyn (2006) optioiden toteutusajankohtaa ja riskikannustimia käsittelevä malli. Yleisen käsityksen mukaan liikkeenjohdon optioilla pystytään kasvattamaan johtajan riskinottoa. Riskinotto määritellään usein yrityksen osakkeen volatiliteetin kasvuna. Black - Scholes-mallin mukaan osto-option arvo kasvaa osakkeen volatiliteetin kasvaessa. Koska arvo kasvaa, niin johtajalla ajatellaan olevan kannustin pyrkiä kasvattamaan osakkeen volatiliteettia. Uudemman tutkimuksen mukaan Black - Scholes-malli ei kuitenkaan sovellu kannustinoptioiden arvon määritykseen. Tämä johtuu siitä, että Black - Scholes-mallissa sijoittajan oletetaan voivan hajauttaa sijoituksensa vapaasti markkinoilla. Jos sijoitus voidaan hajauttaa tehokkaasti, niin sijoittaja on riskineutraali yksittäisen yrityksen suhteen. Kannustinoptioiden ehtoihin yleensä liittyy rajoitteita, jotka estävät johtajaa hajauttamasta sijoitustaan tehokkaasti. Tällöin johtaja ei ole riskineutraali johtamansa yrityksen suhteen. Johtaja on riskiä karttava. Tällöin Black - Scholes-malli yliarvioi optioiden arvoa johtajan näkökulmasta, ja kannustimet eivät johtajan näkökulmasta ole yhtä suuret kuin omistajien näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan optiot eivät välttämättä kannusta johtajaa ottamaan riskejä. Näin on erityisesti silloin, kun johtajan odotettu optiotulo on jo "riittävän" suuri. Jos odotettu optiotulo on riittävän suuri, niin johtajan ei enää kannata riskeerata sitä ottamalla turhia riskejä. Johtajan ei kannata ottaa turhia riskejä myöskään siksi, että epäonnistuminen saattaa toimia signaalina johtajan ammattitaidottomuudesta, jolloin johtajan arvo "johtajamarkkinoilla" heikkenee. Se, kuinka suuri on riittävä optiotulo, riippuu johtajan henkilökohtaisista preferensseistä. Optio-ohjelmien riskikannustimiin voidaan vaikuttaa muuttamalla optio-ohjelman rakennetta. Yksi mahdollisesti merkittävä muuttuja on optioiden toteutusajankohta. Tutkielmassa esitettävän mallin mukaan muokkaamalla toteutusajankohtaa yrityksen osakkeen hinnasta riippuvasti, voidaan johtajan riskikannustimia ylläpitää. Kun johtajan odotettu optiotulo on niin suuri, että johtaja ei ole enää halukas ottamaan riskejä, niin johtajan sallitaan toteuttaa ainakin osa optioista. Lisäksi voidaan myöntää uusia optioita, jotka palauttavat kannustimet.
 • Hertz, Martti (Suomen metsätieteellinen seura, 1934)
 • Lehti, Terttu (2001)
  Teknisten liitossa siirryttiin prosessi- ja tiimipohjaiseen organisaatiomalliin syksyllä 1998. Organisaatiomuutoksen seurauksena perustettiin 20 tiimeiksi kutsuttua ryhmää, joista tutkimuksen kohteeksi otettiin yksi asiantuntijaryhmä. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko ko. ryhmässä tapahtunut kehittymistä vuoden aikana. Tätä selvitettiin etsimällä vuosien 1999 ja 2000 tutkimusaineistosta empiirisen tarkastelun taustaksi valittujen ryhmän kehittymistä kuvaavien mallien piirteitä sekä vertaamalla näinä kahtena ajankohtana esiintyneiden kehitysvaiheiden piirteiden lukumäärää toisiinsa. Ryhmän kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, esimerkiksi se, kuinka ryhmää johdetaan. Tästä syystä haluttiin selvittää myös ryhmän vetäjän toimintaa, jota tarkasteltiin Kurt Lewinin (1943) kanavateorian pohjalta. Kiinnostuneita oltiin erityisesti siitä, toimiiko ryhmän vetäjä portinvartijana ?lewiniläisittäin? vai ?perinteisen? portinvartijan tavalla. ?Lewiniläisellä? portinvartijuudella viitattiin toimintaan, jossa ryhmän vetäjä tuo ryhmäänsä uutta tietoutta sekä välittää tietoa ryhmästä ulospäin. ?Perinteisellä? portinvartijuudella tarkoitettiin ryhmän sisälle ja ryhmästä ulospäin tarkoitetun tiedon kontrollointia ja suodattamista. Tämän lisäksi haluttiin selvittää, mitä syitä tutkittavan ryhmän jäsenet näkivät organisaatiomuutoksen taustalla olevan sekä ymmärrettiinkö ryhmässä, että organisaation ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin oltiin pyritty vastaamaan tiimiorganisaatiomallilla. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista analyysimenetelmää. Haastattelut tehtiin vuoden välein eli marras- joulukuussa 1999 ja 2000. Tutkimuksen haastattelut pohjautuivat pääasiassa Bradfordin ja Cohenin (1984) ryhmädynaamiseen malliin sekä Katzenbachin ja Smithin (1993) tiimin suorituskäyrään. Haastattelujen yhteydessä täytettiin myös reflektiolomake, jonka avulla saatiin lisätietoa ryhmän toiminnasta. Haastattelujen välisenä ajankohtana tutkija osallistui tutkittavan ryhmän kokouksiin tarkkailijan roolissa. Tutkittavassa ryhmässä esiintyi molempina ajankohtina Bradfordin ja Cohenin (1984) ryhmädynaamisen mallin jäsenyyden- , osaryhmien muodostumisen- sekä yhteisvastuun- vaiheiden sekä Katzenbachin ja Smithin (1993) tiimin suorituskäyrän työryhmän ja valetiimin piirteitä. Vuoden välein ryhmässä esiintyneiden kehitysvaiheiden piirteiden ja niiden lukumäärien sekä refelktiolomakkeista saatujen tietojen perusteella todettiin, ettei ryhmässä ollut tapahtunut merkittävää kehittymistä. Ryhmän vetäjän todettiin toimineen sekä ?lewiniläisen? että ?perinteisen? portinvartijan tavalla. Ryhmän vetäjän toimintaa merkittävämmäksi ryhmän kehittymiseen vaikuttavaksi tekijäksi nousikin se, kuinka organisaatiomuutos oli toteutettu ja ryhmä oli rakennettu. Yleisesti ottaen ryhmän jäsenet selittivät organisaatiomuutosta vain organisaation sisäisillä syillä. Siten muutoksen yhteys organisaation ulkoisen toimintaympäristön muuttumiseen oli jäänyt epäselväksi. Erityiskiitokseni lausun tutkija DI Anneli Pulkkikselle tutkimukseni ohjauksesta.
 • Toivola, Lea (Helsingin yliopisto, 2002)
  Verkkari ; 2002 (11)
 • Hakola, Ida (2010)
  Pro gradu käsittelee naisjohtajista tehtyjä valokuvarepresentaatioita talousaikakauslehdissä. Työn perimmäisenä tarkoituksena on kartoittaa, millaisia kuvia naisjohtajista otetaan aikakauslehtijulkaisuihin ja näin ollen selvittää, millaista naisjohtajakuvaa aikakauslehtien valokuvat tukevat ja tuottavat. Työssä esitetty tutkimusongelma on naisjohtajan representointi aikakauslehden valokuvissa. Tuota ongelmaa lähestytään seuraavin tutkimuskysymyksin: millaisia valokuvia suomalaisesta naisjohtajasta otetaan ja millaisiin visuaalisiin järjestyksiin naisjohtajat kuvissa asetetaan? Millaisia mielikuvia ja tulkintoja ne tarjoavat vallitsevasta todellisuudesta? Miten johtajastatus esiintyy naisjohtajien kuvissa rinnakkain sukupuolen kanssa? Työn teoreettinen pohja tiivistyy sosiaaliseen konstruktivismiin ja representaation käsitteeseen sekä feministiseen teoriaan ja sukupuolen käsitteeseen. Kolmas työn kannalta keskeinen teoreettinen käsite on visuaalinen järjestys. Myös taiteentutkimuksen puolelta juontuva muotokuvan ja valokuvan historia tarjoaa tärkeitä näkökulmia nykypäivän kuvatuotantoon aikakauslehdissä. Pro gradun empiirinen osuus jakautuu kahteen eri osioon ja kahteen eri otokseen. Ensimmäisessä osuudessa tehdään otoksen kuville määrällistä sisällön erottelua ja semioottista analyysiä. Toisessa osuudessa kuvia analysoidaan Gunther Kressin ja Theo van Leeuwenin kuvassa olevia suhteita ilmentävän kuvateorian pohjalta. Kuvatutkimukselle ominaista tulkinnallisuutta on pyritty häivyttämään pro gradussa käyttämällä rinnakkain erilaisia tutkimusmetodeja. Valittujen laadullisten ja määrällisten tutkimusmetodien avulla erotellaan erilaisia visuaalisen järjestysten ilmentymiä. Työn analyysilukuun tiivistyy viisi keskeistä näkökulmaa visuaalisten järjestysten rakentumiseen. Kuvan visuaalista järjestystä määrittää ainakin se ketä kuvassa esiintyy, mistä kuvakulmasta hahmoja on kuvattu, mihin kuvan kohteen katseen suunta osoittaa, miten kuva on rajattu ja kuvatun kohteen omat tulkintaa ohjaavat valinnat. Kaikki nämä näkökulmat yhdessä ja erikseen määrittävät kuvan visuaalista järjestystä ja sen kautta syntyviä tulkintoja. Sisällön erittely paljastaa aineistosta erinäisiä keskeisiä säännönmukaisuuksia. Naisia esiintyy talousaikakauslehtien kuvissa merkittävästi vähemmän kuin miehiä. Naisjohtajaa kuvataan useimmiten kuvaajan tasolta määräytyvästä kuvakulmasta ja kuvassa tämä poseeraa joko istualtaan tai seisaaltaan. Lähes aina naisjohtaja katsoo kameraan hymyillen. Vakava tai ilmeetön naisjohtaja on kuvassa selkeä poikkeus. Kohde toimii harvoin kuvassa, useimmiten tämä keskittyy staattiseen poseeraamiseen kuvaustilanteessa. Pro gradun keskeinen laajempi havainto on kuvien ilmentämä johtajakulttuurin murros. Moderni organisaatiokulttuuri pyrkii irtisanoutumaan jähmeästä hierarkiasta ja kabinetissa lymyilevästä johtajakulttuurista. Sama kehitys on nähtävissä useissa otoksen naisjohtajakuvissa. Naisjohtajia kuvataan lähestyttävinä ja myös konkreettisesti lähempää kuin miesjohtajia. Työssä pohditaan lopulta sitä, onko naisjohtajan lähestyttävyys tämän uskottavuutta lisäävä vai heikentävä tekijä.
 • Lindqvist, Katja (2007)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, näkyykö valta Gloria-lehden naisjohtajista kertovissa artikkeleissa: millaista kuvaa naisjohtajista luodaan vallan käyttäjinä sekä miten sukupuoli on läsnä naisjohtajista kertovissa jutuissa. Tutkielma pohjaa naisjohtajuutta, sukupuolen representaatioita ja organisatorista valtaa käsittelevään teoriakirjallisuuteen. Naisjohtajia vallan käyttäjinä lähestytään esimerkiksi erilaisten vallan lähteiden, vallan hankkimisen keinojen sekä johtamisen feminisaatioon liitettyjen piirteiden avulla. Sukupuolen läsnäoloa tutkitaan maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden sekä naisjohtajuuden tutkimuksessa esiintyvien käsitteiden kautta. Sukupuolen tutkimisessa on keskeistä myös johtamisen sukupuoliparadoksi. Aineistona on 25 Gloria-lehden artikkelia vuodelta 2004 ja tutkimusmenetelmänä käytetään teorialähtöistä laadullista sisällön analyysiä. Tutkielma edustaa tapaustutkimusta. Glorian sivuilla esiintyvillä naisjohtajilla on monenlaista valtaa. Tutkielmaan valitut vallan lähteet, muodollinen auktoriteetti, resurssien kontrollointi, päätöksentekoprosessien kontrollointi, tiedon hallinta, vastaorganisaatioiden hallinta, epävirallisten organisaatioiden hallinta sekä johtajuuden symbolit näkyivät Glorian sivuilla. Toisaalta lähteiden esiintymisen yleisyys vaihteli, ja usealle nousi aineistosta myös niitä kyseenalaistavia ”vastakkaislähteitä”. Myös vallan hankkimisen keinot, ainutlaatuiset teot ja näkyvyys, näkyivät Glorian jutuissa. Glorian artikkeleista löytyi sekä maskuliinisia (järki, aktiivisuus, voima, riippumattomuus, toiminta, rohkeus, jämäkkyys) että feminiinisiä piirteitä (ikä, ulkonäkö, perhe, äitiys, sukupuolen mukaiset nimitykset, tunteet). Näin ollen molempia kuuluu Glorian representoimaan johtajuuteen. Organisaatioissa on nykyisin keskeistä esimerkiksi tiimityö, joustavuus, sosiaaliset kyvyt ja kommunikaatio. Myös nämä johtamisen feminisaatioon liitetyt piirteet näkyivät Glorian sivuilla. Glorian representoima naisjohtajuus tukisi siis ajatusta joissain tutkimuksissa ilmi tulleesta naisjohtajien yhteistoiminnallisemmasta ja kommunikoivammasta vallankäytöstä. Sukupuoli oli Glorian naisjohtajuusrepresentaatioissa vallan kannalta sekä myönteinen että kielteinen tekijä: Toisaalta kävi ilmi, että perheestä huolehtimisesta voi olla hyötyä johtajan ammatissa, ja myös feminiininen hoiva ja äitiys yhdistettiin työhön. Toisaalta Glorian artikkeleista nousi sukupuoleen liittyvä uskottavuusongelma, jossa johtajan uskottavuutta ja sen kautta myös valtaa kyseenalaistettiin sukupuolen perusteella. Glorian naisjohtajista kertovissa jutuissa näkyi suorittaminen: naisjohtajat saattoivat näyttäytyä väsymättöminä poikkeusyksilöinä. Toisaalta tämä kertoo pätevästä naisjohtajasta. Toisaalta herää kysymys, miksi naisen pitäisi olla poikkeuksellinen ollakseen naisjohtaja? Uskottavuusongelma voi olla tässäkin taustalla. Naisjohtajuuden tutkimuksessa esiintyvät käsitteet, lasikattoilmiö, naisverkostot, ainokaisuus ja perheen ja työn yhdistäminen näkyivät lehden sivuilla melko harvinaisina. Mentoreita ja matalampaa palkkausta ei esiintynyt ollenkaan. Sukupuoliparadoksi eli vaatimus yhtäältä feminiinisten normien täyttämisestä ja toisaalta oikean johtajuuden maskuliinisten normien täyttämisestä näkyi Glorian sivuilla. Ulkonäön ja perheestä huolehtimisen suhteen esiintyi vaade feminiinisyyteen. Toisaalta feminiinisten piirteiden liittäminen työhön on sukupuoliparadoksille vastaista: johtaminen ei määritykään kokonaan maskuliiniseksi.
 • Korpela, Tuija; Heinonen, Hanna-Mari; Laatu, Markku; Raittila, Simo; Ylikännö, Minna (Kela, 2020)
  Teemakirja ; 18
 • Sollamo, Raija (Helsingin yliopisto, 2001)
  Verkkari ; 2001 (13)
 • Raito, Petteri (2008)
  Tutkimus kohdentuu toimittajien ja ylemmän keskijohdon tehtävistä työttömäksi jääneiden päälliköiden selviytymiseen suomalaisilla 1990-luvun alkupuolen lamanaikaisilla työmarkkinoilla. Tutkimuksessa tarkastellaan selviytymistä, työttömyyden ongelmallisuutta ja ongelmalliseksi kokemista sekä prosessuaalisuutta toimittajien ja päälliköiden ammatillisissa ryhmissä työmarkkinoiden tilanne ja tutkimusjoukon jäsenten elämänkulku ja siihen sisältyvä vuorovaikutus huomioon ottaen. Tutkimus nojaa kolmeen teoreettiseen lähtökohtaan, jotka ovat Marie Jahodan suhteellisen kurjistumisen hypoteesi, David Fryerin toiminnallisuuden rajoittumisen hypoteesi sekä hyvinvointivaltiokontekstissa olennainen niin sanottujen yhteiskunnan suodattavien mekanismien huomioon ottaminen. Tutkimuksessa selvitetään, minkälainen on ammatillisen taustan, osaamisen ja identiteetin yhteys työttömiksi jääneiden toimittajien ja päälliköiden työmarkkinatoimintaan, työttömyyden kokemiseen sekä työttömyydessä ja työttömyydestä selviytymiseen. Tarkoituksena on luoda aikaisempaa tutkimusta täydentävä ja tarkentava kuva työttömien toimittajien ja päälliköiden ammatillisen taustan, työmarkkinatoiminnan ja selviytymisen yhteyksistä. Tutkimuksessa muodostetuista käsityksistä keskustellaan suhteessa aikaisempaan työttömyystutkimukseen. Tutkimuksessa analysoidaan kahdessa ajallisessa havaintopisteessä, vuosina 1993 ja 1995, kerättyä pitkittäistä laadullista aineistoa (N=17). Aineisto koostuu kirjoituksista ja haastatteluista. Analysoinnissa käytetään temaattista ryhmittelyä ja sovelletaan ammattiryhmittäistä toimijakeskeistä vertailevaa teema-analyysia. Tutkimusjoukon jäsenten mahdollisten kerronnallisten pyrkimysten selvittämiseksi hyödynnetään myös tulkintateorian välineitä. Tutkimuksen tulokset ymmärretään oletuksina työttömyyden ja selviytymisen yhteyksistä. Tutkimus tukee käsitystä työttömyyden yleisestä kurjistavuudesta niin, että sen kokemisessa on laaja kirjo yksilötasolla syvästä ongelmallisuudesta aina melko kevyisiin reaktioihin henkisessä hyvinvoinnissa ja toiminnallisuudessa. Tämän tutkimuksen mukaan ammatillinen tausta on alkavassa ja pitkittyvässä työttömyydessä tärkein perusta toimittajien ja päälliköiden työmarkkinoilla tekemille valinnoille, toiminnalle ja selviytymisstrategioille. Toimittajat näyttävät olevan heille ammatillisesti mahdollisten freelance-markkinoiden sekä työn luovan ja itsenäisen luonteen takia työmarkkinoilla selviytymistä ajatellen päälliköitä paremmassa asemassa. Selviytyminen on parhaiten käsitettävissä prosessiksi, jonka kuluessa aktiiviset ja passiiviset jaksot vuorottelevat yksilötasolla. Ansiotyössä on nähtävissä itseisarvoiset ja välinearvoiset piirteet sekä toimittajille että päälliköille. Tärkeimmät lähteet perustuvat Marie Jahodan, David Fryerin, Peter Warrin, Peter A. Creedin ja Kari Vähätalon ja Eero Lahelman tutkimuksiin.