Browsing by Subject "julkiset hankinnat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 23
 • Pajala, Jukka (Finlands miljöcentral, 2012)
  Miljöförvaltningens anvisningar 2sv/2011
  Den här anvisningen har utarbetats som ett hjälpmedel vid anskaffningen av oljebekämpningsbåtar för att nya båtar också ska motsvara framtida behov av oljebekämpning och för att anskaffningarna ska utfalla väl i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende. Syftet med anvisningen är också att främja utveckling och ibruktagande av nya lösningar i oljebekämpningsbåtar. Ämnen som behandlas i anvisningen: - mångsidig användning av båtarna - båtklasser och klasspecifika krav - principen för hållbar utveckling och båtens livscykel - behörighetsvillkor för besättningen - anskaffningens olika skeden - bestämmelser och anvisningar - besiktningar och godkännanden.
 • Paloheimo, Marja Riitta (2000)
  Tutkielma käsittelee Suomen ensimmäisen ydinvoimalan hankintaprosessia poliittisena kysymyksenä. Atomiasiassa soudettiin ja huovattiin 1965-1969. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miksi päätöksen tekeminen kesti niin kauan, mikä oli presidentti Urho Kekkosen rooli hankinnassa, liittyikö hankinta suomettumiseksi kutsuttuun ilmiöön sekä, mitkä tekijät lopulta ratkaisivat tilauksen. Imatran Voima Osakeyhtiö (IVO) käynnisti ensimmäisen tarjouskierroksen ydinvoimalan hankkimiseksi vuonna 1965. Samoihin aikoihin myös Suomen teollisuuden edustajat pohtivat omassa piirissään ydinvoiman rakentamismahdollisuuksia. Valtioneuvosto ei kuitenkaan hyväksynyt IVOn edullisimmaksi toteamaa vaihtoehtoa, saksalaista AEG:tä, vaan päätti jättää laitoksen tilaamatta saatujen tarjousten perusteella keväällä 1967. Jotta asiassa päästäisiin uudelleen liikkeelle, valtioneuvosto tilasi teollisuuden edustajista koostuneelta Suomen Atomiteollisuusryhmältä tutkimuksen, jossa selvitettiin teollisuuden mahdollisuuksia osallistua IVOn ydinvoimalan rakentamiseen. Vaikka asiaa ei julkisuudessa mainostettukaan, käytännössä tästä alkoi toinen tarjouskierros. Toisella kierroksella tilauksesta kilpailivat ruotsalainen Asea, englantilainen UKAEA sekä neuvostoliittolainen Technopromexport. Saksalainen vaihtoehto oli jäänyt pois. Tarjouskierroksen liikkeellelähtö oli epäselvä. Ei tiedetty, kuka asiaa johti tai missä oltiin menossa. Tarjoajat eivät kaihtanet keinoja kaupatessaan laitoksiaan, sillä jokaisella mukanaolijalla oli tarve saada tuotteensa myydyksi rajojensa ulkopuolelle referenssilaitokseksi. Suurin myyntitarve oli Neuvostoliitolla. Kesällä 1968 itänaapuri pudotti tarjouksensa hintaa lähes 30 prosenttia, kun se ensin oli saanut suomalaisilta muiden kilpailijoiden hintatiedot. Oltiin taas tilanteessa, jossa valtioneuvoston oli vihellettävä pelin poikki kauppapoliittisen selkkauksen välttämiseksi. Kolmannella kerralla laitoshankintaneuvottelut aloitettiin suoraan Neuvostoliiton kanssa ilman julkisuutta. Muilta tarjoajilta ei enää kysytty. Kesällä 1969 laitos päätettiin tilata Neuvostoliitosta. Tutkielmassa osoitetaan, että Suomi joutui kovan painostuksen kohteeksi asiassa, josta kenelläkään, ei Suomella sen enempää kuin muillakaan, ollut kokemusta. Selkeitä pelisääntöjä ei ollut. Tämä selittää osaltaan pitkään kestänyttä kaupanhierontaa. Presidentti Kekkonen, vaikka osallistui kauppaan välillä aktiivisestikin, ei lopulta tehnyt asiassa päätöstä yksin, kuten dosentti Hannu Rautkallio on esittänyt. Tutkielmassa osoitetaan, että suomalaiset rikkoivat räikeästi reilun pelin sääntöjä kertomalla yhdelle kilpailijalle muiden kilpailijoiden luottamuksella antamia tarjoustietoja. Silti suomettumisesta voidaan puhu kaupan osalta vain tietyiltä osin. Keskeisimpinä lähteinä tutkielmassa on käytetty laitoshankinnan käsittelyyn osallistuneiden ministereiden ja virkamiesten arkistoihin jättämiä muistioita ja kirjeenvaihtoa. Lisäksi lähteenä on käytetty tapahtumiin osallistuneiden muistelmia ja haastatteluita. Sanomalehtiä on käytetty julkisen kuvan ja joidenkin muistelmissa esiintyneiden ajoituksellisten ristiriitojen selvittämiseen. Vaikka poliittisista kuvioista on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja artikkeleita, asiaa ei ole selvitetty aikaisemmin historian tutkimuksen keinoin.
 • Seppälä, Timo (2001)
  Julkisten sektorin hankintatoimen keskittämistä on perusteltu transaktiokulujen pienenemisellä, koska keskittämistoimenpiteillä hankintojen päällekkäisistä kilpailutuksista päästään eroon. Julkisten hankintojen keskittämisellä on kiistattomia etuja sekä transaktiokulujen pienenemisen että kumuloitujen hankintojen tuottamien määräalennusten muodossa. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Äärimmilleen viety julkisten hankintojen keskittäminen tuottaa markkinoille erittäin suuren yksittäisen ostajan, jolla voi olla vaikutuksia tarjontaan ja tarjontapuolen rakenteeseen. Nämä vaikutukset eivät välttämättä ole positiivisia markkinoiden toimivuuden, taloudellisen tehokkuuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Tutkielmassani pyrin ennen kaikkea selvittämään, millaisia vaikutuksia ostovoimalla on markkinoiden tarjontaan erilaisissa olosuhteissa. Yritän myös selvittää ostovoiman keskittämisen vaikutuksia tarjontapuolen rakenteeseen. Jotta tarjontapuolen rakenteen muutoksia voitaisiin tarkastella, tulee ensin selvittää, kuinka itse tarjonta määräytyy. Moderni peliteoriaa hyödyntävä toimialataloustieteen teoria tarjoaa välineitä ja malleja tutkimusongelmani tarkasteluun. Lähestyn ongelmaa tarkastelemalla oligopolistisia markkinoita, joilla oligopoliin kuuluvat Bertrand-superpeliä pelaavat yritykset muodostavat implisiittisen kolluusion. Niinpä tarjonnan määräytymisellä tarkoitetaan tutkielmassani etupäässä kollusiivisen tarjontahinnan määräytymistä. Käytän tutkielmassani kolmea keskeistä mallia, jotka pyrin mahdollisimman eksaktisti johtamaan. Tarkastelen aluksi Rotembergin ja Salonerin (1986) mallin avulla satunnaisesti heilahtelevan kysynnän vaikutuksia kolluusion ylläpidettävyyteen Bertrand-superpelissä. Heidän mallinsa mukaan kolluusion ylläpitäminen on vaikeinta kysyntäbuumin aikana. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan Snyderin (1996) autonomisen ostajan mallia, jossa ostaja järjestää jokaisesta hankintayksiköstään tarjouskilpailun. Mallia voidaan kuitenkin tarkastella ominaisuuksiensa vuoksi Bertrand-superpelinä. Ostajan autonomisuus tarkoittaa Snyderin mallissa ostajan mahdollisuutta kumuloida kulutustaan yli periodien. Snyderin malli on tutkielmani malleista keskeisin, koska sen usean ostajan malliksi laajennetulla mallilla voidaan tarkastella ostajien yhteenliittymisen ja koon vaikutuksia kolluusion ylläpidettävyyteen. Koska kumpikaan edellisistä malleista ei sisällä kapasiteettirajoitetta, hyödynnän kolmantena keskeisenä mallina Brockin ja Scheinkmanin (1985) mallia, jossa markkinoiden yritykset pelaavat Bertrand-superpeliä kapasiteettirajoitteen vallitessa. Brockin ja Scheinkmanin mallin tulokset ovat yllättäviä ja edellisistä malleista poikkeavia kolluusiossa ylläpidettävän hinnan ei-monotonisen luonteen vuoksi. Kaikissa tutkielmani malleissa keskitytään täydelliseen tasapainoon eli tasapainoon, joka maksimoi kolluusioon kuuluvien yritysten yhteisvoiton. Lähtökohtaisesti yksinkertaiselta tuntuva tutkimusongelma osoittautuu tutkielmassani varsin kompleksiseksi. Yksinkertaisten ja kärjistettyjen esimerkkieni avulla tutkielmassa käykin ilmi, että ostovoiman keskittyessä jo pelkkä tarjontahinnan määräytyminen oligopolistisilla markkinoilla riippuu niin vahvasti tietyistä kriittisistä oletuksista, ettei markkinoiden rakenteen muutoksista voida antaa yksiselitteistä vastausta.
 • Mattinen, Maija; Nissinen, Ari (Finnish Environment Institute, 2011)
  The Finnish Environment 36/2011
  There is growing interest in public organizations to take into account the climate impacts of the products and services they procure. Furthermore, in Finland a Government Resolution  exists that provides a framework and sets aims for sustainable public procurement. Several municipalities in the Helsinki region together with the Helsinki Region Environmental Services Authority and several expert organizations initiated an EU Life project, JULIA2030, to develop calculators for different sectors in municipalities. Our subproject deals with the procurement of products, and we developed carbon footprint calculators for six product groups: office and tissue paper, laptop computers, office seating solutions, incontinence products, and outdoor lighting products. The developed calculators are intended for use in tender calls, as attachments that the bidders must deliver together with their bid. The carbon footprint would be used as an award criterion. The results of the sub-project include: this report, calculators, instructions for each calculator, a guidebook on climatically sound public procurement, and an internet-site: www.hsy.fi/julia2030/en.
 • Alhola, Katriina; Saramäki, Kaarina; Manninen, Kaisa; Lehtoranta, Suvi; Pursimo, Juho; Judl, Jachym; Linjama, Jarmo; Pietiläinen, Olli-Pekka; Huuhtanen, Juhani; Tainio, Pasi (Suomen ympäristökeskus, 2016)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2016
  Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää ympäristön ja talouden kestävyystavoitteiden saavuttamista. Cleantech hankinnat tarkoittavat sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka merkittävästi vähentävät hankinnan elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia, edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja materiaalitehokkuutta sekä hyödyntävät digitaalista tiedonhallintaa. Parhaimmillaan cleantech hankinta vastaa hankkijan tarpeisiin tarjoamalla laadukkaan, kustannustehokkaan ja ympäristönäkökulmasta selvästi paremman ratkaisun. Laajimmillaan kyse on innovatiivisten ratkaisujen ja uusien toimintatapojen synnyttämisestä, joilla on välillisesti myös myönteisiä alueellisia ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Tässä raportissa tarkastellaan, mitä cleantech tarkoittaa julkisen hankkijan näkökulmasta ja mitä cleantech hankinnat ovat eri sektoreilla. Tutkimuksen mukaan julkiset investoinnit suuntautuvat lähitulevaisuudessa pääosin rakentamiseen ja peruskorjaukseen, vesihuollon ja teiden infrastruktuuriin, sekä energiantuotantoon ja jakeluun, joissa kaikissa avautuvat suuret mahdollisuudet cleantech hankinnoille. Myös palveluhankinnoissa cleantechilla on monia mahdollisuuksia. Onnistuneen cleantech hankinnan avaintekijöitä ovat avoin ja laaja markkinavuoropuhelu, verkostojen hyödyntäminen, huolellinen ja riittävän pitkä valmisteluaika, joustava rahoitusratkaisu sekä johdon strateginen tuki. Lisäksi tarvitaan ahkera ja määrätietoinen hankkija. Cleantech ratkaisujen edistäminen hankinnoissa voi käytännössä vaatia hankintakulttuurin muutosta, jotta näkökulma tulee osaksi kaikkien hankintojen suunnittelua. Tutkimushankkeen aikana vahvistui käsitys, että hankkijoiden tarve uusiin ideoihin, niiden käytännön toteuttamiskeinoihin ja muiden kokemuksiin cleantech hankinnoista on suuri. Hankkeessa käytiin läpi onnistuneita esimerkkejä toteutuneista cleantech hankinnoista, haastateltiin suomalaisia hankkijoita sekä edistettiin hankintoja käytännössä. Esimerkit ja haastattelut koottiin tämän raportin lisäksi avoimeen nettiportaaliin: Cleantech Hankintamappi (www.ymparisto.fi/hankintamappi) johon hankkijat voivat myös itse lisätä tekemiään hankintoja.
 • Antikainen, Riina; Salo, Marja; Alhola, Katriina; Berg, Annukka; Kivimaa, Paula (Suomen ympäristökeskus, 2016)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2016
  Tarve siirtyä kohti kestävämpää talousjärjestelmää eli vihreää taloutta on tunnistettu sekä Suomessa että maailmalla. Vihreässä taloudessa on mahdollista tuottaa samanaikaisesti sekä hyötyjä ympäristölle vähentyneiden päästöjen ja resurssien käytön kautta että uudenlaista taloudellista kasvua innovaatioiden myötä. Puhtailla ratkaisuilla, joita kutsutaan usein myös cleantechiksi tai ekoinnovaatioiksi, tarkoitetaan teknologioita ja palveluita, jotka aiheuttavat vähemmän päästöjä ja käyttävät vähemmän luonnonvaroja kuin tavanomaiset vaihtoehdot. Cleantechia ja ekoinnovaatioita edistetään jo monin tavoin. Vähemmän huomiota on kuitenkin kiinnitetty siihen, miten cleantechin innovaatiojärjestelmä kokonaisuudessaan toimii, ja miten eri toimijat vaikuttavat esimerkiksi omaan verkostoonsa tai muihin verkostoihin, ohjauskeinoihin ja yhteiskunnan muutokseen. Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO) -hankkeessa pureuduttiin suomalaiseen cleantech-kenttään systeeminäkökulmasta ja tuotettiin ratkaisuehdotuksia siihen, miten vihreää taloutta siirtymistä ja ekoinnovaatioiden leviämistä voitaisiin edistää. Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä hankkeessa liiketoimintaverkostoa, jossa eri alojen yritykset tekevät yhteistyötä, kilpailevat ja luovat yhdessä kyvykkyyksiä uusien innovaatioiden ympärille. Hankkeessa on tutkittu cleantechin edistämistä erityisesti kasvuyrittäjyyden ja kehittyvien yritysekosysteemien näkökulmasta: miten ekoinnovaatiot syntyvät ja leviävät yritysekosysteemeissä, mitkä tekijät vaikuttavat ekoinnovaatioita tuottavien ekosysteemien muodostumiseen ja hallintaan, ja mitkä yhteiskehittämisen mahdollisuudet, prosessit ja työkalut edistävät menestyksekkäitä ekoinnovaatioita? Tähän raporttiin on koottu hankkeen tärkeimmät havainnot ja tuotokset. Hankkeessa hyödynnettiin monipuolista aineistoa ja erilaisia lähestymistapoja, kuten Aalto Centre for Entrepreneurshipin (ACE) keksintötietokantaa, tapaustutkimuksia, haastatteluja, työpajoja, fasilitoituja digitaalisen ympäristön työpajoja (Altogame), yhteiskehittämisprosessia ja kirjallisuutta. Hankkeessa todettiin, että suomalaisessa cleantech-ekosysteemi on heikko erityisesti markkinoiden luonnin ja kokeilujen osalta. Lisäksi start-upien ja pienten ja keskisuurten (pk)-yritysten kaupallistamiseen ja markkinointiin sekä kuntien ja yritysten markkinavuoropuheluun liittyy haasteita. Välittäjäorganisaatioilla on tärkeä rooli keksintöjen kaupallistamisessa ja ekoinnovaatioiden levittämisessä. Tutkimuksissa tuotetun tiedon pohjalta hankkeessa yhteiskehitettiin10 innovaatiopolitiikkaan liittyvää toimenpide-ehdotusta Ne pyrkivät edistämään yritysten kokeilutoimintaa ja innovointia (market push), markkinoiden luomista (market pull) ja tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Keskeisiä ehdotuksia ovat muun muassa riskitakuumenettelyjen käyttöönotto, ekoinnovaatioiden pilottikohteiden identifiointi fasilitaattorin avulla, uusien rahoitusmallien jalkauttaminen kuntiin, kuntien välisen vaihto-ohjelman toteutus sekä kokeilujen tukeminen pienrahoituksella ja tavoitteellisten kokeilualustojen avulla.
 • Alhola, Katriina (Finnish Environment Institute, 2012)
  Monographs of the Boreal Environment Research 40
  Green public procurement (GPP) is about setting environmental criteria in the public procurement process alongside the traditional purchasing criteria, e.g. price, quality and technical features of products, services and works. GPP is considered to be one of the key policies that could be used to promote the change of unsustainable patterns of consumption and production.The use of environmental procurement criteria has increased during this decennium, as it has been promoted by many international and national policies and programmes. Nevertheless, how does this push for greener public procurement comply with the primary aims of public procurement legislation – guaranteeing the best value for taxpayers’ money and the operability of the internal market? The challenge is to combine economic and environmental issues so that purchasing decisions are compliant with law and jurisprudence. In this thesis, this issue is analyzed by examining the relations of environmental and economic aspects as well as environmental and legal aspects in public procurement.This thesis uses several methods and tools to assess the greenness of public procurement; an analysis of purchasing criteria, life cycle assessment and eco-label criteria. Environmental criteria found in the tender documents are mirrored to the existing European procurement directives and case law. The relation between economy and environment is studied within the concept of the most economically advantageous tender as defined in the EU’s public procurement directives. Its content and applicability in the assessment of economic and environmental performance of a purchase is opened for discussion.The results of this thesis suggest that economical, environmental and legal aspects can be combined in public procurement, though the linking of green criteria is specific to a single contract. Despite the increased amount of green criteria in tender documents (i.e. calls for tenders and contracts), they mainly focus on those aspects that are undoubtedly covered by the procurement directives – possibly excluding some of the important environmental impacts of the product or service from a life cycle perspective. However, systematically presented green criteria in calls for tenders could give a signal to the manufacturers of the demand for environmentally preferable solutions, and encourage them to invest in developing green products, i.e. eco-design.
 • Sinclair, Joanna Beth (2000)
  Tämän työn tavoitteena on tuottaa kattava kuvaus johdon konsultointipalveluista ja niiden ostamiseen vaikuttavista tekijöistä Suomen julkisen sektorin organisaatioissa. Tutkielman kohteena on johdon konsultointipalveluiden ostopäätösprosessi. Tutkittavana ilmiönä on siis organisaation päätöksenteon prosessi ja siihen vaikuttavat tekijät ostotapahtumassa. Julkisen sektorin ostopäätösprosessia johdon konsultointia hankittaessa tarkastellaan tässä työssä historiallisessa ja teoreettisessa kontekstissa, sekä empiirisen tutkimuksen avulla. Lähdeaineistona käytettiin konsultointiin ja organisaation ostokäyttäytymiseen liittyvää kirjallisuutta, sekä empiirisellä kyselyllä kerättyä aineistoa. Kirjallisuuslähteistä ensisijaisimpana käytettiin Paula Kyrön PKT-säätiölle tekemiä laajoja selvityksiä johdon konsultoinnista toimialana vuosilta 1996 ja 1999. Tutkielman pääasiallisena lähteenä käytettiin tutkielman empiirisessä osuudessa kerättyä tutkimustietoa. Empiirinen kysely toteutettiin internetissä syksyllä 1999. Kysely kohdistettiin kahdelle eri ryhmälle: julkisen sektorin hallintojohtajille, sekä joukolle johdon konsultointipalveluiden asiantuntijoita joiden vastauksia käytettiin vertailuaineistona. Internet-kyselyllä kerätty aineisto analysoitiin kuvailevan tilastotieteen keinoin. Tutkimuksessa havaittiin, että johdon konsultointipalveluiden käyttö on varsin yleistä julkisen sektorin organisaatioiden keskuudessa: noin 75% julkisen sektorin organisaatioista käyttää tänä päivänä johdon konsultointipalveluja ja käyttö on tulevaisuudessa lisääntymässä. Konsultointipalveluja ostetaan tyypillisimmin johdon ja henkilöstön koulutukseen, organisaatiomuutoksiin sekä strategiseen suunnitteluun. Tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa, että johdon konsultointipalvelujen ostaminen on organisaatiolle vaativa ja riskialtis tehtävä, sillä alalla ei ole markkinasuojaa, vaan käytännössä kuka tahansa voi tarjota johdon konsultointipalveluja. Asiakkaan tehtäväksi jää löytää usein laajastakin joukosta palvelun tarjoajia tilanteeseen sopiva asiantuntija. Julkisen sektorin organisaatiot osoittautuivat hyvin asiantunteviksi konsultointi palveluiden ostajiksi. Julkisen sektorin organisaatiot arvostavat johdon konsultointiyrityksissä etenkin yrityksen erityisasiantuntemusta ja hyvää mainetta sekä omia aiempia kokemuksiaan palvelun toimittajasta. Tämän tyyppisten kriteerien painottaminen on alan tutkijoiden mukaan rationaalisinta, sillä johdon konsultointipalveluiden kaltaista aineetonta palvelua ei voida arvioida ennen ostopäätöksentekoa. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että julkinen sektori on tänä päivänä aktiivinen ja varsin vaativa johdon konsultointipalveluiden käyttäjä.
 • Kuoppala, Katri (Helsingfors universitet, 2012)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia julkisten organisaatioiden yhteiskuntavastuullisuutta ruokapalveluhankinnoissa. Suomen hankintalainsäädännön mukaan julkisen organisaation on kilpailutettava kaikki hankintansa ja kuvattava tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkasti kaikki hankintaa koskevat vaatimukset. Hankintalainsäädäntö antaa julkisille organisaatioille mahdollisuuden esittää myös yhteiskuntavastuuseen liittyviä vaatimuksia hankinta-asiakirjoissa. Tutkimuksen aineisto koostui ruokapalveluhankintoja koskevista tarjouspyyntöasiakirjoista ajalta 1.12008–30.6.2012. Kokonaisuudessaan ruokapalveluhankintoja löydettiin kohdeajalta 190 kpl, joista analyysiin saatiin mukaan 106 tarjouspyyntöä (56 %). Tutkimuksen kannalta merkityksellinen tarjouspyyntöasiakirjojen tekstiaineisto muutettiin numeeriseen muotoon käyttäen menetelmänä sisällön erittelyä. Hankintalainsäädännön sekä aikaisemman kirjallisuuden pohjalta määriteltiin yhdeksän yhteiskuntavastuun ulottuvuutta, joiden esiintymistä hankinta-asiakirjoissa lähdettiin tutkimaan: 1) ympäristö, 2) henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) henkilöstön hyvinvointi ja työolot, 4) ravitsemuksellinen laatu, 5) erityisruokavaliot, 6) asiakastyytyväisyys, 7) vammaiset ja toimintarajoitteiset asiakasryhmät, 8) ruoan alkuperä ja 9) vammaisten ja sosiaalisin perustein työllistettävien työhönotto. Tarjouspyynnöistä lähes kaikki (96,2 %) sisälsi ainakin yhden yhteiskuntavastuuvaatimuksen. Yleisimmin yhdessä tarjouspyynnössä viitattiin viiteen eri yhteiskuntavastuun ulottuvuuteen. Hankintojen vastuullisuustaso ei ollut kasvanut merkittävästi vuosien 2008–2012 aikana. Hankinnan ennakoidun arvon kasvu sekä kohteena olevien ruokailijoiden määrän kasvu näyttäisivät molemmat lisäävän yhteiskuntavastuuvaatimusten sisällyttämistä tarjouspyyntöihin. Yhteiskuntavastuun ulottuvuuksista vastuuvaatimuksissa huomioitiin useimmiten erikoisruokavaliot (84,0 %), ravitsemuslaatu (75,5 %) ja asiakastyytyväisyys (72,6 %). Ympäristö huomioitiin noin puolessa hankinnoista. Vähemmän esitettiin ruoan alkuperään (27,4 %), henkilöstön hyvinvointiin (10,4 %) tai kehittämiseen (34,0 %) liittyviä vaatimuksia. Vammaisten ja toimintarajoitteisten asiakasryhmien huomiointi oli hyvin vähäistä (5,7 %) samoin kuin sosiaalisin perustein työllistettävien työhönotto (1,9 %). Vaatimukset oli usein esitetty yleisluontoisesti ilman tarkentavia kriteereitä, jolloin niiden perusteella ei ole mahdollista vertailla saatujen tarjousten laatua lain edellyttämällä tavalla. Yleisluontoisestikin esitetty vaatimus kertoo julkisen organisaation pyrkimyksestä huomioida vastuukysymys hankinnassa, mutta myös organisaation tarpeesta saada lisäopastusta yhteiskuntavastuuvaatimusten sisällyttämisestä tarjouspyyntöihin. Päättäjät voivat tutkimuksen pohjalta arvioida sitä, tulisiko hankintayksiköitä kannustaa entistä enemmän yhteiskuntavastuukysymysten huomioimiseen hankintojen vastuullisuustason kasvattamiseksi, sekä sitä, tulisiko huomiota kiinnittää enemmän myös pienempiin hankintoihin tai niihin yhteiskuntavastuun ulottuvuuksiin, jotka ovat tähän mennessä jääneet vähemmälle huomiolle.
 • Liski, Matti; Nokso-Koivisto, Oskari; Lackbergh, Jenna (Kela, 2019)
  Kuntoutusta kehittämässä
  Kela hankkii vuosittain vaativan lääkinnällisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen kursseja sekä moniammatillista yksilökuntoutusta 60 miljoonalla eurolla 27 000 asiakkaalle. Palveluntuottajia on 150. Onnistuessaan hankinta johtaa tasapainoisesti hankkijan asettamien tavoitteiden toteutumiseen. Hankintatavan valinta sekä hankintamekanismin yksityiskohdat vaikuttavat hankinnan onnistumiseen. Raportissa tarkastellaan vaativan lääkinnällisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutuskurssien sekä moniammatillisen yksilökuntoutuksen hankintaa taloudellisesta näkökulmasta. Ensisijaisesti raportissa on keskitytty Kelan kohtaaman hankintaongelman periaatteelliseen tarkasteluun. Raportti havainnollistaa aiempien hankintojen ominaisuuksia aineistosta tehtyjen kuvaajien avulla. Kansaneläkelaitos pyrkii siirtymään hankinnassa rekisteröitymismenettelyyn, jossa laadullisen seulan läpäisseet palveluntuottajat voisivat rekisteröityä palveluntuottajiksi ilman nykyisen kaltaista hankintamenettelyä. Yksi raportin tavoitteista on rekisteröitymismenettelyn uhkien ja mahdollisuuksien selvittäminen. Selvityksessä on tunnistettu nykymenettelystä kolme periaatteellista ongelmaa. Ensimmäinen ongelma liittyy hankintatavan joissakin tapauksissa aiheuttamaan kannusteeseen tarjota kustannukset selvästi ylittävää hintaa. Toinen ongelma on samanaikaiset ja toisiinsa liittymättömät hankinnat, jotka altistavat palveluntuottajat kohtaamaan turhaa epävarmuutta. Epävarmuus nostaa palveluntuottajien kustannuksia ja siten myös hankinnan kustannuksia. Kolmas ongelma liittyy kilpailun määrään. Palveluntuottajilla on vähän kannusteita tarjota kustannuksia lähellä olevaa hintaa, kun kaikki tarjoajat joudutaan hyväksymään riittävän kapasiteetin hankkimiseksi. Raportissa todetaan, että yksinkertaisimmillaan tavoitteisiin pääsemiseksi hankintatapaa olisi kehitettävä nykyisen hankintatavan pohjalta. Raportissa esitetään, että hankintatapaan tehtäisiin sellaisia muutoksia, jotka saisivat palveluntuottajat kilpailemaan tasapainoisesti laadulla ja hinnalla sekä helpottaisivat alalle tuloa. Tärkeää olisi myös vähentää palveluntuottajien kokemaa turhaa epävarmuutta.
 • Hiltunen, Risto (2007)
  Tutkimuksen kohde on keskihajonnan vaikutuksen käsittely hinta–laatu-suhteen kaavassa. Jos kahden summattavan muuttujan keskihajonta on hyvin erisuuri, ei näiden painotettu summa muodostu oikeassa suhteessa. Tarkoitus on, että hinta–laatu-suhteen laskemisessa keskihajonnan vaikutus muuttujien suhteeseen poistetaan. Tämä toteutetaan käytännössä standardoinnilla, joka on tilastotieteessä paljon käytetty menetelmä tällaisissa tilanteissa. Tutkimus tarkastelee myös standardoinnin vaikutusta käytännössä Suomen rakennusalan suunnittelun tarjouskilpailuissa viimeisen kahden vuoden aikana. Tilastotieteen teorian pohjalta voidaan todeta, että standardointi sopii hinta–laatu-suhteen kaavaan. Standardointi säilyttää jakauman muodon, ja myös aineiston korrelaatiot säilyvät. Hajonnan huomioinnin mielessä se on myös parempi kuin nykyiset hinta–laatu-suhteen laskentakaavat. Suoritetun 150 havainnon otoksen analyysin tulokset kertovat, että standardointi vaikuttaa käytännössä tarjouskilpailujen tuloksiin merkittävästi. Tarjouskilpailun voittaja vaihtuu 37 %:ssa tapauksista, ja järjestys vaihtuu lähes 72 %:ssa tarjouksista. Työn yhteydessä tarkastellaan laajasti summattavien muuttujien ominaisuuksia. Tarkastelun yhteydessä pohditaan mm. tapoja arvioida laatumuuttujaa, ja sen taustalla olevia komponentteja. Hintapisteytykselle esitetään uusi laskentatapa, joka pyrkii huomioimaan poikkeavia havaintoja. Koska tutkimus on tehty julkisen hallinnon tarjouskilpailuiden tarpeisiin, myös uuden hankintalain rajaamat puitteet on huomioitu esiteltävissä menetelmissä. Tutkimuksen tulokset on esitetty todennäköisyyden frekventistisinä tulkintoina, ja toteutetussa tutkimuksessa on aineiston arviointiin käytetty apuna tilastotieteen otantateoriaa, jonka pohjalta on pohdittu aineiston yleistettävyyttä. Arvioinnissa on käytetty apuna todennäköisyyksille laskettuja luottamusvälejä, joita on tarkennettu äärellisyyskorjauksella. Apuvälineeksi tarjouskilpailujen arviointiin tutkimus ehdottaa hajontasuhdetta, joka mittaa tarjouskilpailun onnistumista hajonnan kannalta. Tutkimustulokset eritellään arkkitehti-, yhdyskuntatekniikka- ja talonrakennustekniikan suhteen. Eräs mielenkiintoinen lisähuomio on, että noin 23 %:ssa tarjouksista on sekä alhaisin hinta että paras laatu. Tutkimuksen pohjalta näyttäisi myös siltä, että tarjouskilpailuissa painotetaan nykyään kertoimina selkeästi enemmän laatua kuin hintaa. Tärkeimpiä käytettyjä lähteitä ovat Journal of construction engineering and management:issä julkaistut rakennusalan artikkelit hinta–laatu-suhteeseen liittyen. Tätä lehtisarjaa tukee myös muutama vastaava rakennusalan kansainvälinen julkaisu, kuten Building and environment. Suomalaisista lähteistä tärkeimmät ovat Lahdenperän ja Sulankiven artikkeli rakennushankkeiden valinnasta, sekä Tauriaisen "Suunnittelupalvelujen valintaopas". Laissa tärkein lähde on uusi hankintalaki.
 • Liesimaa, Virpi; Nissinen, Ari (Suomen ympäristökeskus, 2011)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2011
 • Alhola, Katriina; Kaljonen, Minna (Suomen ympäristökeskus, 2017)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/ 2017
  Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä, sillä pelkästään kuntien tekemät vuotuiset hankinnat Suomessa ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisten varojen kohdentamisella kestäviin ja laadukkaisiin palveluihin voidaan edistää ympäristöystävällisten ja vastuullisesti tuotettujen ratkaisujen markkinoita. Hankintalain uudistus vuoden 2017 alusta mahdollistaa entistä paremmin julkisten hankintojen käyttämisen kestävän kehityksen ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen strategisena työvälineenä. Hankintoja voidaan käyttää tehokkaammin julkisen kysynnän ohjauskeinona jos hankintayksiköissä pystytään asettamaan kestävien hankintojen tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista. Tässä raportissa kuvataan, miten kestävyystavoitteet huomioidaan kuntien strategioissa, ohjeistuksessa ja hankintakäytännöissä, sekä kartoitetaan kestävien hankintojen tekemisen haasteita ja ratkaisuehdotuksia yleisesti ja sektoreittain. Lisäksi tuodaan esiin tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia kestävien hankintojen vauhdittamiseksi. Tietoa kerättiin kyselyllä, haastatteluilla, asiakirja-analyysillä (strategiat, ohjeistukset, HILMAssa julkaistut tarjouspyynnöt) sekä yhteiskehittämiseen perustuvissa työpajoissa. Yli puolet tarkastelluista kunnista huomioi kestävyystavoitteet hankintastrategiassa tai muussa hankintoja koskevassa ohjeistuksessa. Kestävyystavoitteet on asetettu melko yleisellä tasolla, ja vain noin neljäsosa kunnista määritti tarkempia kestävyyskriteerejä. Nämä koskivat esimerkiksi parhaisiin energiatehokkuusluokkiin kuuluvien laitteiden hankintaa. Ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa ohjeistuksella pyrittiin edistämään vähäpäästöistä kalustoa ja/tai vaihtoehtoisia käyttövoimaratkaisuja. HILMAssa julkaistujen tarjouspyyntöjen perusteella energia- ja ympäristönäkökulma oli kirjattu vähintään yleisellä tasolla 66 %:iin tarjouspyynnöistä. Tarkemmin se oli kirjattu 44 %:iin tarjouspyynnöistä, sisältäen tällöin ainakin yhden selkeästi määritellyn ympäristökriteerin. Vain 15 %:ssa ympäristönäkökulma oli määritetty koko elinkaari huomioiden. Selkeimmin tarjouspyyntöjen kriteereissä nousivat esiin laadunhallinta, energiatehokkuus ja kuljetuskaluston Euronormi-luokka. Kestävien julkisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta ei mitata järjestelmällisesti, mikä voi ainakin osittain johtua sopivan mittausmenetelmän puuttumisesta. Tässä raportissa nostetaan esiin esimerkkejä kuntien käyttämistä menetelmistä hankintojen kestävyystavoitteiden toteutumisen seurannasta ja ehdotetaan menetelmää kestävyyskriteerien esiintymisen mittaamiselle tarjouspyynnöissä siten, että kehitystä voitaisiin koko maan tasolla seurata sekä vuosien että eri tuoteryhmien välillä. Kestävien julkisten hankintojen tekemisen suurimpina esteinä nähdään riittämätön strateginen tuki ja siitä johtuva vähäinen resursointi hankintatoimeen. Myös yhteisen ”hankintakielen” puuttuminen hankkijoiden ja toimittajien välillä sekä markkinatuntemuksen vähyys vaikeuttavat kestävien hankintojen tekemistä. Toteutukseen haasteita tuovat elinkaarinäkökulman ja sitä tukevan budjettisuunnittelun puuttuminen ja hankintojen hajautuneisuus. Taustalla heijastuu perinteinen hankintakulttuuri, joka painottaa hankintamenettelyä enemmän kuin kestävän kokonaisratkaisun löytymistä. Lisäksi eri sektoreilla on omia erityispiirteitä ja haasteita kestävyystavoitteiden toteuttamisessa. Kuntapäättäjien ja esittelevien virkamiesten ymmärryksen lisääminen kestävien hankintojen elinkaarenaikaisista hyödyistä kuntatalouteen, ympäristöön ja elinkeinoelämään koettiin ensiarvoisen tärkeänä. Hankintojen strategista kehittämistä ja johtamista tulee vahvistaa ja kestävyysnäkökulma kytkeä kunnan talouden kokonaissuunnitteluun. Hankkijoiden markkinatuntemusta tulee lisätä ennakoivalla vuoropuhelulla mahdollisten toimittajien kanssa ja osaamista tulee lisätä koulutuksella. Sääntelyn kasvattamisen sijaan hankkijoita tulisi kannustaa kestäviin hankintoihin. Kannustava malli voi olla esimerkiksi vaikuttavuusperusteinen hankinta, joka kohdistuu ympäristö- ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen, ja jonka avulla hankinnan mahdollista riskiä voidaan paremmin jakaa ja hallita.
 • Saikkonen, Susanna (Helsingin yliopisto, 2019)
  Kunnalliset ruokapalvelut ovat avainasemassa lähiruoan ja luomun käytön edistämisessä. Asiakastarpeiden monipuolistuessa, lähiruoan ja luomun kysyntä on kasvanut ja se luo paineita kunnille lisätä tarjontaansa sekä antamaan mahdollisuuksia uusille ratkaisuille. On kuntakohtaista, tarjotaanko kouluissa lähi- tai luomuruokaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rehtoreiden ja kuntapäättäjien näkemyksiä lähiruoan ja luomun käytöstä kouluruokailussa. Kvalitatiivinen tapaustutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla (N=11) Tuusulan kunnan ala- ja yläkoulujen ruokapalveluista talvella 2018–2019. Tutkimuksen viitekehys rakentui kouluruokailun ympärille aikaisempien tutkimusten valossa esitettynä. Tutkimuksen perusteella lähiruokaa ja luomua arvostetaan ja halutaan nykyistä enemmän kouluihin. Rehtoreilla eikä valtuuston jäsenillä ollut lainkaan tietoa lähiruoan tai luomun nykyisestä käyttöasteesta, joten ensisijaisesti toivottiin viestinnän parantamista ja tietoa kunnan tämänhetkisestä tilanteesta. Luomun osalta valtakunnallinen tavoitetaso 20 % täyttyy. Lähiruokaa on tarjolla hyvin satunnaisesti. Haastateltavat eivät olleet pääosin tietoisia hankintalainsäädännön uudistuksesta eikä kansallisista lähiruoka- ja luomuohjelmista. Valtuuston jäsenet kokivat, ettei heillä ole vaikutusvaltaa ruokahankintoihin. Haastateltavat olivat eri mieltä siitä, voisiko Tuusulan kunta hankintalain puitteissa hyödyntää raaka-aineiden hankkimisessa luomua ja lähiruokaa. Ruokapalvelut ovat toistaiseksi itsenäisesti kehittäneet toimintaa haluamaansa suuntaan, eli kotimaisuusasteen nostamiseen. Enemmän luomua tai lähiruokaa voitaisiin tarjota kouluissa mikäli luomu- ja lähituottajien olemassaolosta ja tarjonnasta tiedettäisiin, kunnallista budjettia kasvatettaisiin sekä valtuustosta annettaisiin linjauspäätöksiä aiheeseen liittyen. Tutkimus lisäsi ymmärrystä lähiruoan ja luomun mahdollisuuksista kouluruokailussa. Tulokset ovat yhdensuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa ja auttavat osaltaan kouluruoan kehittämisessä.
 • Turtonen, Arttu (Helsingin yliopisto, 2019)
  This thesis examines public procurement of innovation and its operationalization in the Finnish public health care sector. Public procure-ment is currently recognized as a suitable instrument to foster innovation and it is thus widely recognized as a tool for demand-driven innovation policies. By recognizing this political interest and the lack of established academic research about public procurement of innova-tion, the primary objective of this thesis is to add knowledge about the practices of public procurement of innovation. This thesis examines a single case study in which the Kuopio University Hospital’s pharmacy service unit procured a comprehensive solution for pharmacy auto-mation. The perspective of institutional approach is adopted in order to find out how organization-specific, endogenous institutions affect the conditions and the results of a public procurement of innovation. This thesis is set to answer how the procurement of the pharmacy service automation in Kuopio University Hospital was implemented and how endogenous institutions affected the outcome of the procurement process. This thesis is a qualitative research of a case study. The empirical data of this study consist of elite interviews and relevant documentation. Qualitative content analysis is applied in order to examine the empirical data and it utilizes the theoretical framework of public procurement of innovation and endogenous institutions respectively in order to provide suitable classifications for the results. The classifications provide a comprehensive description of the procurement project and endogenous institutional factors that affected the outcome of the procurement. The results indicate that the Kuopio University Hospital’s pharmacy service unit initiated a public procurement of innovation due to an intrinsic need to improve its patient safety and the efficiency of its pharmacy supply processes. The implementation of the project included innovation-friendly procurement practices that enabled development of an innovative solution. Multiple products were developed and com-mercialized as a result of the procurement. All of the products included elements of radical innovation. Utilizing the new pharmacy supply system, the Kuopio University Hospital’s pharmacy supply service has increased its efficiency and safety. The challenges identified re-garding the effects of the procurement related to the difficulty of measuring the real productivity of the new system. The procurement also had direct effects for the supplier as multiple products were developed and commercialized in the process. In addition, the procurement opened new markets for the company. The key findings of this thesis indicate that public procurement can spur innovation even if it is not the primary goal of the procurement. The Kuopio University Hospital case points out the importance of multi-professional collaboration and trust as crucial factors in public procure-ment of innovation practices. The perspective of institutional approach also proved to be a suitable theoretical framework in examining the conditions that could affect the success or the hindrances of the public procurement of innovation implementation.
 • Eskola, Saila (Ympäristöministeriö, 2012)
  Ympäristöministeriön raportteja 21/2012
  Selvityksessä tarkastellaan asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämien erityisryhmien asumisen investointirahoitusten (avustus ja korkotuki) hakumenettelyjä ja myöntämiskäytäntöjä sekä kuntien palveluasumishankintojen toteuttamista julkisten hankintojen, kilpailuneutraliteetin, asukkaiden asumisturvan ja kohteiden pitkäaikaiskäytön näkökulmasta. Selvitykseen sisältyy kuusi toimenpide-ehdotusta. Näistä merkittävin on ARA-tuen myöntämiselle asetettava ehto, jolla varmistettaisiin, että hanke toteuttaa kunnassa laadittavia kiinteistö- ja palvelustrategioita. Muut toimenpide-ehdotukset liittyvät muun muassa markkinakartoitusten tekemiseen kunnissa sekä palveluntuottajan kilpailuttamisessa huomioon otettaviin seikkoihin.
 • Alvesalo, Juhani (2005)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Suomen asfalttimarkkinoita ja erityisesti kaupunkien teettämien asfaltointiurakoiden tarjouskilpailuja vuosina 1994-2002. Kilpailuvirasto on esittänyt kilpailunrikkomismaksun määräämistä kahdeksalle tänä aikana alalla toimineelle yritykselle. Tutkimusta on varten kerätty tarjouskilpailuaineisto, jota testataan tilastollisilla menetelmillä mahdollisen tarjouskartellin havaitsemiseksi. Työn teoreettisena perustana ovat huutokauppa- ja peliteoria. Käytetty tutkimusmenetelmä perustuu artikkelissa Bajari & Ye (2003) esitettyyn metodiin. Suomalaisella tarjouskilpailuaineistolla ei ole aiemmin tehty vastaavaa tutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan asfaltointimarkkinoiden erityispiirteitä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat yritysten jättämiin tarjouksiin vaikuttavat kustannustekijät. Varsinkin yrityksen etäisyys urakkakohteesta on oleellinen kustannustekijä yrityksen arvioidessa kuinka suuren tarjouksen se tekee kaupattavasta urakasta. Tutkimusaineistolle estimoidun mallin tulokset tukevat tätä olettamusta. Myös muiden tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten lukumäärä on saatujen tulosten perusteella tilastollisesti merkittävä. Tutkimuksessa yrityksille muodostetaan tarjousfunktiot, joiden perusteella niiden jättämiä tarjouksia selitetään. Tarjousten oletetaan olevan toisistaan riippumattomia ja yritysten kustannusrakenteiden suhteen vaihtokelpoisia keskenään. Näitä oletuksia testataan analysoimalla tilastollisilla testeillä tarjousten residuaalien korrelaatioita sekä tarjousfunktioiden muuttujien kertoimia. Tutkimusaineistolle tehtyjen testien perusteella 18 prosenttia kaikista testatuista yrityspareista joudutaan hylkäämään molemmissa testeissä. Saatujen tulosten perusteella epäiltyä kartellia ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti erottaa. Kartelliin kuulumisesta epäiltyjä yrityksiä havaitaan kuitenkin molemmissa testeissä hylättyjen yritysten joukossa selvästi muita enemmän. Työssä käytettyä tutkimusmenetelmää voidaan pitää käyttökelpoisena kolluusion havaitsemiseksi tarjouskilpailuissa Tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin esimerkiksi alustavaan markkinoilla esiintyneen tarjouskäyttäytymisen analysointiin, jolloin testitulosten perusteella voidaan arvioida mahdollisen jatkotutkimuksen tarvetta. Työn keskeisimmät lähteet ovat: BAJARI, P. - YE, L. (2003): Deciding Between Competition and Collusion. BAJARI, P. - SUMMERS, G. (2002): Detecting Collusion in Procurement Auctions. PORTER, R. H - ZONA, J. D. (1999): Ohio School Milk Markets: An Analysis of Bidding.
 • Nissinen, Ari; Lähteenoja, Satu; Alhola, Katriina; Antikainen, Riina; Kaljonen, Minna; Kautto, Petrus; Kuosmanen, Jaakko; Lippo, Antti; Salo, Marja (Suomen ympäristökeskus, 2017)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2017
  Kestävän kulutuksen ja tuotannon strategiatyötä on tehty Suomessa jo Kestävän kulutuksen ja tuotannon (KULTU) toimikunnan asettamisesta marraskuussa 2003 asti. Ohjelmia on ollut kaksi: Vähemmästä enemmän ja paremmin 2005, ja Vähemmästä viisaammin 2012. Ohjelmissa on esitetty lukuisia ohjauskeinoja ja muita toimia, joilla parannetaan kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä vähennetään yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä sekä muita ympäristöhaittoja. Tämän jälkeen on kuitenkin tehty lukuisia politiikkasitoumuksia, joiden vuoksi kansallisia kestävän tuotannon ja kulutuksen politiikan tavoitteita ja toimenpiteitä oli perusteltua arvioida uudelleen. Näitä ovat muun muassa YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (eli Agenda 2030) ja Pariisin ilmastosopimus. Myös kiertotalous on noussut ympäristöpolitiikan keskiöön niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin. Julkisiin hankintoihin kiinnitetään paljon huomiota ja niiden kestävyydelle ja innovatiivisuudelle on asetettu tavoitteita, mutta tavoitteiden seuranta on osoittautunut haasteelliseksi. Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida Suomen lähitulevaisuuden painopisteitä kestävän kulutuksen ja tuotannon saralla, ja valmistella tulevia KULTU-toimenpiteitä lukuisten eri toimijoiden kanssa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena oli myös selvittää julkisten hankintojen kestävyyden tilanne ja tarvittavia jatkotoimia, ja tämä työ on yksityiskohtaisemmin raportoitu erillisessä julkaisussa. Tulosten perusteella KULTUlla on oma paikkansa ja tehtävänsä strategioiden ja ohjelmien kokonaisuudessa, ja eri toimijat ja sidosryhmät ovat kokeneet sen hyödylliseksi. Teemat, joissa KULTU voi luoda merkittävää lisäarvoa, koskevat rakennuksia ja asumista, liikkumista, ruokaa, vapaa-aikaa, ympäristöystävällistä kulutusta ja kiertotaloutta sekä julkisia hankintoja. KULTUlle ominaisia toimintamalleja ovat sektorit ylittävät tarkastelut ja sitä kautta synergioiden löytäminen sekä uusien asioiden vieminen eteenpäin kokeilujen kautta. KULTUn erityispiirre on, että huomiota kohdistetaan kulutuksen ja tuotannon rajapintaan, muun muassa edistämällä ’kuluttaja-cleantechia’, joka sitten vuorostaan tukee ekologisesti kestävien tuotteiden suunnittelua ja valmistusta. Työssä kehitettiin kaksitoista toimenpide-ehdotusta, joita olisi tärkeä viedä eteenpäin ilmasto- ja energia- ja kiertotalousstrategioiden yhteydessä sekä osana mahdollista uutta KULTU-ohjelmaa. Toi-menpiteiden jatkovalmistelu ja toteutus hyötyisi paljon niiden ympärille rakentu-vasta KULTU-ohjelmasta, ja ministeriöiden ja keskeisten sidosryhmien muodostamasta ohjausryhmästä, joka tukisi eri toimijoiden sitoutumista toimenpiteiden toteutukseen ja toisi esille niiden kokonaisvaikutuksia.
 • Pönni, Karoliina (Helsingfors universitet, 2012)
  Pro gradu -tutkielmassa perehdytään vaikeavammaisten palveluasumisen järjestämiseen tarkastelemalla kunnallisten viranhaltijoiden käsityksiä palveluasumishankintojen suunnittelusta. Tutkimusaihe sijoittuu kunnallisten sosiaalipalveluiden murrokseen, jolle on ominaista markkinasuuntautuneiden toimintatapojen lisääntyminen julkisten palveluiden tuottamisessa. Tutkielman kiinnostuksen kohteena ovat palveluasumishankinnan suunnitteluvaiheen käytännöt, ongelmakohdat ja tavoitteet. Tutkielmassa tuodaan esiin aiheita, joita palveluasumishankinoissa voidaan tarkastella sosiaalityön ja vaikeavammaisten asiakkaiden kannalta. Tutkielmaa ohjaavat seuraavat kysymyksenasettelut: 1) Minkälaiset käytännöt ohjaavat palveluasumishankintojen suunnittelua?, 2) Minkälaisia ongelmia palveluasumishankinnan suunnittelussa on paikannettavissa? ja 3) Minkälaisia tavoitteita palveluasumisen järjestämisessä ja palveluhankinnan suunnittelussa on havaittavissa? Tutkimusaineisto koostuu seitsemästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joissa on haastateltu seitsemän suuren suomalaisen kaupungin kahdeksaa palveluasumisen järjestämiseen ja suunnitteluun osallistunutta kunnallista viranhaltijaa. Haastattelut on toteutettu asiantuntijahaastatteluina ja haastateltavat on valittu virka-asemansa perusteella. Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2011 ja tammikuussa 2012. Tutkimusote on laadullinen ja litteroitu aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla. Tutkielman keskeisimpien havaintojen perusteella palveluasumishankintojen suunnittelussa korostuu virkamiestyön osuus kunnallispoliittisen strategisen suunnittelun jäädessä suuntaa-antavaan rooliin. Palveluasumishankintojen operatiivinen suunnittelu ilmenee kaksijakoisena yhteistyönä, jossa kunnallinen hankintatoimi vastaa ensisijaisesti hankintalainsäädännön edellytyksistä ja sosiaalityön substanssiosaajat hankinnan sisällön määrittelemisestä eli tuotteistamisesta. Analyysin perusteella sosiaalityön asiantuntijuuden kannalta keskeiseksi kehityssuunnaksi paikantuu talouteen perustuvien käytäntöjen ja ajattelutapojen esiin nouseminen. Tutkielman mukaan palveluhankintojen suunnittelu edellyttää sosiaalityön asiantuntijoilta palveluasumisen tuotteistamis- ja segmentointitaitoa. Palveluhankinnan suunnittelussa käytettävä vaikeavammaisten asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja palveluasumismarkkinoita koskeva tuntemus perustuu suurelta osin kokemuksen kautta hankittuun sosiaalityön osaamiseen. Kokemustiedon ja palvelusuunnitelmissa kerättävän tiedon systemaattista kokoamista ja hyödyntämistä tulisi kehittää. Asiakaslähtöisten toimintamallien käyttämiseen palveluhankinnan suunnitteluvaiheessa on halukkuutta, mutta niiden toteuttamiseen toivotaan konkreettisia keinoja. Palveluasumishankintojen suunnittelun suurimmat ongelmat liittyvät siihen, miten eri asiakkaiden yksilölliset tarpeet voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti ja tiivistää suunnittelussa laadittavien tarjouspyyntöasiakirjojen edellyttämään muotoon. Ongelmia aiheutuu myös hoivapalvelun ja asumisen yhdessä kilpailuttamisesta, mutta tulevaisuudessa niiden erottamista pidetään pääsääntönä. Palveluasumisen suunnittelun tavoitteina korostuu joustavien, monipuolisten ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivien järjestämis- ja hankintatapojen käyttäminen. Tavoitteina on havaittavissa myös asiakkaiden asumisen jatkuvuuden ja valinnanvapauden turvaaminen sekä kotoisan ja moniarvoisen asuinympäristön huomioiminen palveluasumista järjestettäessä.
 • Skinnari, Jonna (Helsingfors universitet, 2010)
  Julkisilla ateriahankinnoilla on merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Julkisessa ruokahuollossa painotetaan erityisesti terveellisyyttä ja ravitsemusta. Julkisten ateriahankintojen kautta voidaan edistää terveellisiä ruokatottumuksia ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Ruokailutottumuksilla voidaan vaikuttaa myös kestävään kehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kestävän kehityksen toteutumista julkisissa ateriahankinnoissa. Erityisesti huomiota kiinnitettiin kilpailutuksen toteutumiseen kestävän kehityksen näkökulmasta ja hinnan merkityksen analysointiin julkisissa ateriahankinnoissa. Sen lisäksi kartoitettiin informaation toimivuutta ruokahuollossa. Tämän tutkimuksessa käytetty aineisto perustuu loppukesällä 2008 tehtyyn kyselyyn, joka osoitettiin kuntien ruokapalveluista vastaaville henkilöille. Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Vastauksia saatiin 115 kunnasta, joten vastausprosentiksi muodostui 28. Vastauksista koottiin numeeriset perustiedot ja tuloksia tarkasteltiin prosentuaalisen jakauman perusteella. Kunnat jaoteltiin käyttämällä Tilastokeskuksen neljän kuntatyypin luokittelua: harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaupunkien läheinen maaseutu ja kaupunki. Kuntatyyppivertailussa hyödynnettiin ei-parametrista varianssianalyysiä. Tutkimustulosten mukaan hinnalla oli keskeinen rooli julkisissa ateriahankinnoissa sekä kilpailutuskriteerinä että ateriapalvelujen suunnittelutyössä kaikissa kuntatyypeissä. Nykyajan palveluyhteiskunnassa tavoitellaan tehokkuutta ja taloudellisuutta, mikä on johtanut siihen, että myös julkisissa ateriahankinnoissa suositaan nopeasti ja helposti saatavia massatuotteita. Elintason nousun myötä ruoan saatavuus on lähes kaikille suomalaisille itsestään selvyys, mutta ruoan tuotanto ja sen alkuperä ovat jääneet kuluttajille etäisiksi. Tutkimustulokset osoittivat, että julkisten aterioiden taustoista kerrotaan kuluttajille varsin vähän, vaikka tämä olisi edullinen tapa nostaa julkisen ruokahuollon kestävyyttä.