Browsing by Subject "kieli- ja ammatti-identiteetti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Urmas-Lindemann, Hanna (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tutkielma käsittelee perusopetusta täydentävää oppilaan oman äidinkielen (saksa) opetusta opettajien näkökulmasta. Tämä opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka puhuvat kotonaan jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea sekä oppilaille, jotka ovat oppineet kieltä muualla (ns. ylläpito-opetus). Opetuksen tavoitteet määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden liitteessä. Opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista, eikä opetuksen järjestäminen ole kouluille tai kunnille pakollista. Syksyllä 2015 opetusta järjestettiin yli 80 kunnassa ja osallistujia oli yli 17 000, näistä 284 opiskeli saksaa. Työn teoriaosuudessa käsitellään oman äidinkielen opetukseen vaikuttavia tekijöitä sekä tämän opetuksen erityispiirteitä. Monikielisyyden ja kaksikielisyyden jaotteluun käytetään Romainen (1989) luomaa mallia, joka perustuu oppilaan kieliympäristöön. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittujen kulttuuri- ja kieli-identiteettien lisäksi käsitellään ammatti-identiteettiä. Opetusryhmän heterogeenisyyttä ja sitä, miten sen kanssa voidaan toimia, tarkastellaan sisäisen ja ulkoisen eriyttämisen käsitteiden kautta. Tutkielmassa vastataan seuraaviin kysymyksiin: (1) Keitä ovat saksan oman äidinkielen opettajat ja minkälainen on heidän akateeminen, pedagoginen ja ammatillinen taustansa sekä kieli-, kulttuuri- ja ammatti-identiteettinsä? (2) Minkälaisia ovat saksan oman äidinkielen opetusryhmät ja miten opettaja toimii oletettavasti heterogeenisen opetusryhmän kanssa? (3) Miten hyvin opettajat tuntevat ja toteuttavat oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelmaa? Tutkielman empiirinen osa koostuu kyselylomaketutkimuksesta ja teemahaastatteluista, jotka tehtiin keväällä 2017. Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastasi kahdeksan entistä ja nykyistä opettajaa. Näistä viittä haastateltiin henkilökohtaisesti aiheen syvällisempää tarkastelua varten. Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat ovat valmistuneet yliopistosta saksa pääaineenaan. Lähes kaikilla heillä on suomalainen opettajan pätevyys. Suurin osa ilmoittaa äidinkielekseen saksan, mutta joukossa on myös muun kielisiä opettajia, joille saksa on vieras kieli. Saksan kieli ja kulttuuri on kaikille tärkeä osa identiteettiä. Koska oman äidinkielen opettaminen on opettajille sivutyö, heidän ammatti-identiteettinsä rakentuu myös muiden asioiden varaan. Tutkimus todistaa opetusryhmien suuren heterogeenisyyden (mm. oppilaiden ikä, kielitaito), joka on vastanneiden opettajien mukaan opetuksen suurin haaste. Opettajat tuntevat opetussuunnitelman, mutta pitävät siinä esitettyjä tavoitteita melko epärealistisina, koska opetus on vapaaehtoista, normaalin koulupäivän jälkeen ja koska opetusryhmät ovat erittäin heterogeenisia. Opetussuunnitelmassa mainittu yhteistyö muiden opettajien kanssa ei toteudu ja opettajat tuntevat itsensä kouluyhteisössä melko ulkopuolisiksi.