Browsing by Subject "kliininen kemia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Tohmola, Niina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Metabolites are low molecular weight compounds participating in different functions of cellular systems. Metabolites can be used as diagnostic biomarkers for numerous diseases. Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is a powerful tool in quantification of metabolites from various sample matrices. Good sensitivity and specificity are the main benefits of the technique. Mass spectrometry is commonly used in industry, drug research and clinical diagnostics. Extensive validation of newly developed analytical methods will construct the basis to a reliable assay, and it is significant especially when analysing e.g. patient samples. The aim of this study was to develop quantitative assays for metabolites from biological samples for biomedical research and clinical diagnostics. We designed and constructed an on-line high performance liquid chromatography (HPLC) equipment and validated an assay for direct quantification of extracellular metabolites from cell cultivation. Automated sampling for LC-MS/MS analysis of intracellular metabolites was connected to the on-line system. The on-line analysis improves the methodology and shortens the time of analysis. Furthermore, a frequent sampling data can provide valuable information about physiological indications in various cell cultivations. On-line HPLC is suitable for various biotechnological applications because of its ability to monitor and collect data during cell cultivation. We developed and validated LC-MS/MS assays for neuroendocrine tumor (NET) biomarkers 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) and vanillylmandelic acid (VMA) from human serum. Generally, urinary HPLC assays are used for the determination of NET markers. HPLC assays have certain limitations and 24-h urine collection is laborious. Our LC-MS/MS assays are specific, fast and well suited for diagnostics of NETs. Furthermore, guidelines for urine collection advise to refrain from serotonin-containing foods for three days before sample collection. We showed that such a diet restriction before serum 5-HIAA assay is not necessary. Instead, one day serotonin-free diet before sampling is sufficient because the half-life of 5-HIAA in circulation was found to be 1.3 hours. All assays developed during this study were sensitive and had a wide linear range. Our serum 5-HIAA LC-MS/MS assay is routinely used for the analysis of NET patient samples at the Helsinki University Central Hospital Laboratory, HUSLAB. Serum VMA LC-MS/MS assay will be in routine use in the HUSLAB in near future. Furthermore, On-line HPLC Ltd, (Helsinki, Finland) has commercialized the on-line HPLC equipment developed in this study.
 • Lindström, Mikael (Helsingin yliopisto, 2021)
  Biomarkers are naturally occurring molecules that have different functions in the human body but can also be indicative of various clinical conditions. In the field of clinical chemistry, liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS) has quickly become the gold standard in measurement of many of these molecules. One of the key benefits of MS is excellent specificity and accuracy of detection. Mass spectrometry is exceptionally useful in studying small analytes in biological matrices, which makes it an essential tool in clinical and medical research and diagnostics. The aim of the study was to develop new LC-MS/MS assays to complement and improve existing methods, or to use mass spectrometry to measure recently recognized biomarkers in new ways. We developed and validated LC-MS/MS assays for three different clinical biomarkers, which included serum serotonin for diagnosis of neuroendocrine neoplasms (NEN), plasma bradykinin (BK) for monitoring septic shock progression and cerebrospinal fluid (CSF) orexin-A and -B for narcolepsy diagnostics. Many NENs are currently diagnosed by measuring serotonin metabolite 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) from either urine or serum, which is sensitive to dietary factors. Septic shock is a rapidly progressing life-threatening condition, for which medication exists, but it´s efficiency is highly dependent on the timing of the administration. We studied a potential sepsis biomarker BK by comparing samples from healthy volunteers to patients during different phases of the shock progression. Low CSF orexin-A is a currently agreed key diagnostic criterion for diagnosing narcolepsy, but the currently used radio immunoassay (RIA) may suffer from interferences and usually shows greater variability and imprecision between analysis batches than LC-MS/MS. The knowledge about the exact functions of a similar peptide orexin-B is still scarce, so this analyte was included in the assay as well. Of the developed assays, serum serotonin proved to be of equal performance compared to serum 5-HIAA assay and is a good complement for e.g. 5-HIAA in NEN diagnostics, both detecting NENs that the other had missed. BK was not found to be elevated during septic shock, and thus not a good biomarker to monitor sepsis, but the analytical method was sensitive and suitable for clinical research purposes. Orexin assay was successful in distinguishing narcoleptics from the healthy based on their CSF orexin-A concentration, but additional tests are needed to bring the assay to routine use due to the very limited sample quantities available to us during validation. Orexin-B concentrations in CSF samples were below our assay range. However, these results can be used as is, along with the few published LC-MS/MS assays for orexins, to determine the clinically relevant concentrations expected for both healthy and narcoleptic patients.
 • Knaapi, Laura (Helsingin yliopisto, 2022)
  Lääketutkimuksen prekliinisessä vaiheessa tärkeässä roolissa ovat farmakologiset ja toksikologiset tutkimukset, jotka monilta osin hyödyntävät eläinkokeita. Rotta on yksi yleisimmistä koe-eläimistä niiden helppohoitoisuuden, nopean lisääntymisen, sopeutumiskyvyn ja vuosikymmenten ajalta saatavan tutkimustiedon takia. Kliinistä patologiaa hyödynnetään sekä lääketieteessä että tutkimuksessa ja sitä käytetään niin eläinten, kuin ihmistenkin elimistön sairaustilojen selvittämiseen. Lääketutkimuksessa sitä hyödynnetään lisäksi selvitettäessä lääkeaineiden vaikutusta elimistössä. Hematologista tutkimusta käytetään veren solujen tutkimiseen, hyytymistekijöiden mittaamista veren hyytymisajan selvittämiseen ja kliinistä kemiaa elimistön elinten ja elinjärjestelmien toiminnan mittaamiseen. Eläinten fysiologiset erot voivat vaikuttaa eläinkokeiden tuloksiin. Eläimillä erityisesti ikä, sukupuoli, laji ja kanta vaikuttavat metaboliaan, hormonitoimintaan ja kudosten toimintaan, jotka edelleen vaikuttavat esimerkiksi lääkeaineiden toimintaan elimistössä ja kliinisen patologian arvoihin. Myös koeolosuhteet vaikuttavat eläinkokeiden tuloksiin. Koe-eläinten hyvinvointia pyritään parantamaan 3R:n periaatteiden avulla. Tässä tutkielmassa määritettiin viitearvot Orion Oyj:n tutkimuksissa 2015-2020 kontrolleina käytetyille 8-15 viikon ikäisille Wistar-rotille hematologian, hyytymistekijöiden ja kliinisen kemian arvojen osalta erikseen uroksilla ja naarailla. Tulosten analysoimiseen käytettiin Excel-taulukko-ohjelmaa, GraphPad Prism 8-ohjelmaa ja MedCalc tilasto-ohjelmaa. Sukupuolten välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja MCV-, MCHC-, NEUT-, SPA-, ALB-, ALP-, AMY-, CRE-, GLOB-, GLU-, NA- ja TP-arvoissa. Aiemmissa tutkimuksissa oli saatu sekä samankaltaisia että eroavia tuloksia. Lisätutkimukset tutkimusaineistoa laajentamalla ovat tarpeen, jotta tässä tutkimuksessa havaitut erot sukupuolten välillä voidaan varmistaa. Tämän tutkimuksen tuloksiin pohjaten, on kuitenkin perusteltua jatkossa ottaa huomioon mahdollinen sukupuolivaikutus kliinisen kemian verinäytetuloksia vertailtaessa. Tässä tutkielmassa vertailtiin lisäksi uroksilta sydänpunktiona ja hännästä saatujen verinäytteiden vaikutusta kliinisen patologian tuloksiin. Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin RCB-, HGB-, HCB, EO%-, ALB-, ALT-, AMY-, TBIL-, BUN-, CA-, PHOS-, GLU, NA+-, K+- ja TP-arvoissa, jotka olivat suurempia sydänveressä kuin häntäveressä, sekä MCH- , MCHC- ja RET-arvoissa, jotka olivat suurempia häntäverestä mitattuna. Tulokset ovat suurelta osin erilaisia, kuin kirjallisuudessa. Myös verinäyttenottopaikkaa vertaillessa tutkimusaineistoa tulee laajentaa, jotta todelliset erot voidaan todentaa. Verinäytteen ottopaikalla vaikuttaisi kuitenkin olevan vaikutusta kliinisen patologian parametreihin, joten tutkimuksissa kannattaa valita yksi näytteenottopaikka, jota käytetään kaikissa vertailtavissa määrityksissä. Tässä tutkielmassa havaittiin, että viitearvot voivat erota sekä tutkimuslaitosten ja -laboratorioiden että eläimen sukupuolen sekä näytteenottopaikan välillä. Siksi viitearvot käytössä oleville kliinisen patologian parametreille on hyödyllistä määrittää laboratoriokohtaisesti. Tällä voidaan mahdollisesti myös parantaa tulosten tulkintaa ja sitä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää kontrollieläinten määrän vähentämiseen 3R:n periaatteiden mukaisesti.
 • Suhonen, Sonja (Helsingin yliopisto, 2022)
  Potilasnäytteistä määritettävissä biokemiallisissa mittauksissa viitearvot kuvataan usein viitevälinä, joka kattaa 95 % terveestä populaatiosta. Viitearvojen sisällä oleva tulos on niin kutsutusti ”normaali” ja tätä hyödynnetään kliinisessä päätöksentekoprosessissa. Laboratoriot voivat käyttää laitevalmistajien määrittämiä tai muiden laboratorioiden viitearvoja. Viitearvot voidaan myös määrittää laboratorion omasta potilasmateriaalista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on viitteitä sukupuolen, iän ja muiden tekijöiden vaikutuksista koirien kliinisen kemian ja hematologian parametreihin. Hyytymistutkimusten osalta tieteellisiä tutkimuksia on vähemmän. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä Orionilla käytössä olevien pre-kliinisissä kokeissa käytettävien beagle koirien laboratoriokohtaiset viitearvot kliinisessä kemiassa, hematologiassa ja hyytymistekijöissä. Viitearvoja luotaessa otetaan huomioon koirien sukupuoli ja ikä. Biologisten tekijöiden vaikutuksia tutkitaan tilastollisen analyysin avulla hyödyntäen GraphPad Prism 5.0 (Graphpad, USA) ohjelmistoa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa tieteellisessä kirjallisuudessa raportoidut viitearvot sekä mahdollisesti koirilla viitearvoihin vaikuttavat sekoittavat biologiset tekijät kuten sukupuoli, ikä tai rotu. Tutkimusaineistona toimii Orion Oyj:ssa koirilta ajanjaksona 12.11.2014 – 28.6.2020 lääketutkimuksien yhteydessä tai terveystarkkailutarkoituksissa otettujen verinäytteiden tulokset. Lääketutkimuksissa eläimistä otettiin verinäytteitä ja tämän tutkimuksen aineistoon on sisällytetty annostelemattoman kontrolliryhmän tai ennen annostelua otettujen pre-dose verinäytteiden tulokset. Lisäksi aineistoon sisällytetään koirien terveystarkkailu verinäytteiden tuloksia. Tässä tutkimuksessa havaittiin sukupuoleen liittyviä vaihteluja kliinisen kemian (ALT, amylaasi, urea, kreatiniini, kokonaisproteiini, globuliini), hematologian (retikulosyyttien määrä, retikulosyyttien prosenttiosuus, trombosyytit, valkosolujen määrä) ja hyytymistutkimuksen (APTT) parametrien kohdalla. Ikään liittyviä vaihteluja havaittiin kliinisen kemian (ALP, amylaasi, fosfaatti, natrium, kalium, kokonaisproteiini, globuliini) ja hematologian (punasolujen määrä, hemoglobiini, hematokriitti, MCV, MCHC, retikulosyyttien määrä, retikulosyyttien prosenttiosuus, trombosyytit, valkosolujen määrä, monosyyttien määrä, monosyyttien prosenttiosuus, eosinofiilien prosenttiosuus) kohdalla. Tämän aineiston perusteella laboratoriokohtaisten viitearvojen määritteleminen eri ikäisille ja sukupuolta oleville koirille on aiheellista. Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa käyttää laboratoriokohtaisina viitearvoina kliinisissä kokeissa oleville beagle-koirille, niin tutkimuksen kohteena olleessa koe-eläinyksikössä, kuin mahdollisesti myös muissa beagle-rotuisia koiria käyttävissä tutkimuksissa.
 • Leiviskä, Jaana (Helsingin yliopisto, 2013)
  Dyslipidemia - high serum cholesterol, LDL-cholesterol (LDL-C), or triglycerides or low HDL-cholesterol (HDL-C) concentration - is one among the most important factors increasing the risk for cardiovascular disease. Apolipoprotein A-I (apoA-I) is the main apolipoprotein of atheroprotective HDL particles and apoB is the main apolipoprotein in all other atherogenic lipoprotein particles. An increased number of apoB-containing particles and low HDL-C together with almost normal LDL-C is a common feature in obesity, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. The first aim of this study was to assess the systematic errors in cholesterol, triglycerides, and HDL-C measurements. Secondly, the effect of fasting and non-fasting triglyceride values on the prevalences of high LDL-C and metabolic syndrome was estimated. The reference intervals for apoA-I, apoB, and apoB/apoA-I ratio were calculated and they were compared with the traditional lipid and lipoprotein concentrations in different pathophysiological conditions. Finally, two direct HDL-C methods and two turbidimetric apoA-I methods in two independent laboratories were compared to discover the concordance between these methods. The data for estimating accuracy of cholesterol, triglycerides, and HDL-C measurements was obtained from different external quality assessment (EQA) programs, in which the Laboratory of Analytical Biochemistry at the National Institute for Health and Welfare has participated since 1978. The laboratory data for lipid and lipoprotein population trends was obtained from the FINRISK population-based health surveys during 1982 2012. During this time systematic error for cholesterol and triglyceride measurements remained within the range of 4% but for HDL-C error was larger. Comparison of two direct HDL-C methods showed a concentration-dependent difference between these methods. At low HDL-C concentrations difference between methods was negative -12.0 %, but at higher concentrations turned out to be positive: +9.0 %. However, apoA-I methods demonstrated better agreement than HDL-C in the method comparisons. Obese men and women had the highest apoB concentrations and apoB/apoA-I ratios compared to the healthy reference group. Men with self-reported cardiovascular disease (CVD) or diabetes had lower apoB concentrations and apoB/apoA-I ratio than the averages in the healthy reference group. In contrast women had higher apoB concentrations and apoB/apoA-I ratios in obesity, CVD, hypertension, or diabetes than in the healthy reference group. Participating in the external quality assessment programs with target values measured by the reference methods was essential, when interpreting the effects of the systematic errors on the population lipid trends. The concentration-dependent differences in homogeneous HDL-C methods may cause misclassificatios in the risk assessment of cardiovascular disease. Because an increased number of apoB-containing lipoproteins but a normal or even low LDL-cholesterol is a common feature in obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes, apoB measurements may produce more specific information in the risk assessment for CVD in these conditions than total cholesterol and LDL-C measurements.