Browsing by Subject "kokemuksen tutkimus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Laine, Milla (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tutkielmani tavoitteena on selvittää yhteissoittamisen merkityksiä ihmisille sekä sitä, miten sen koetaan vaikuttavan sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin. Tutkielma sijoittuu musiikkisosiologiseen tutkimuskenttään. Tarkastelen tutkielmassa yhteissoittoa länsimaisten yhteissoittomuotojen piirissä. Yhteissoittamista olen käsitellyt musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen lähdekirjallisuutta käyttäen. Olen esitellyt erityisesti musiikkiterapeutti Kimmo Lehtosen ajatuksia musiikista kommunikaatiovälineenä. Tutkielman toinen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalisen vuorovaikutuksen ympärille, jonka tarkastelussa hyödynnän Lev Vygotskyn ja Daniel Golemanin keskeisiä ajatuksia. Analyysissa olen hyödyntänyt kokemuksen tutkimuksen teorioita. Tutkimusaineisto koostuu keväällä 2017 tekemistäni kirjallisista kyselyhaastatteluista. Kyselyyn vastasi 21 harrastelijamuusikkoa, joista osa on populaarimusiikin ja osa länsimaisen taidemusiikin harrastajia. Vastauksissaan ihmiset kuvaavat vapaasti ja kertomuksenomaisesti kokemuksiaan yhteissoittamisesta. Lähestyn aineistoa Juha Perttulan fenomenologista analyysimenetelmää soveltaen. Analyysi keskittyy etsimään aineistosta nousevia kategorioita, ja sen päämääränä on saavuttaa kokonaiskuva yhteissoiton koetuista merkityksistä ja vaikutuksista sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin. Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että yhteissoittamisella koetaan olevan positiivisia vaikutuksia sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin. Yhteissoiton merkityksiksi aineistosta nousi yhteissoittamisesta saatu ilo, itsetunnon kohentuminen, musiikillinen oppiminen, yhteisöllisyys sekä vastaajien kuvaama yhteisen pulssin ja virtauksen kokemus. Annoin tälle ilmiölle nimen jaettu flow. Huomionarvoista on jaetun flown teeman korostuminen kaikissa vastauksissa. Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia keskenään ja aineiston perusteella iällä, sukupuolella tai soittokokemuksen pituudella ei ole yhteyttä yhteissoitossa koettuihin merkityksiin tai siinä tapahtuvaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sen sijaan sillä, minkä musiikkilajin yhtyeestä on kyse, voi olla vaikutusta kilpailun ja hierarkioiden syntymiseen soittoryhmässä. Näiden koettiin heikentävän yhteissoittamisessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Yhteissoittamisessa koettu ilo ja yhteisöllisyyden tunne näyttävät lisäävän ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Aineiston perusteella yhteissoittaminen rohkaisee sosiaalisuuteen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.
 • Edvardsson, Mari (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tiivistelmä - Referat - Abstract Aim of the Study: Firstly, the purpose of this study is to examine how teachers are supporting students and what kind of obstacles they face. Secondly, the purpose was to examine teachers experiences of support and it`s significance for society. This study is important and current. Resent studies have shown that supporting students in their studies has influence for student`s advancements of studies and prevents discontinuing studies. Also, the new legislation obligates teachers to plan for students an individual way to continue studies and support student s in many ways, even if, in the same time the financial support of vocational education has changed and decreased. Methods: This study was conducted using qualitative methods and it was based on the theme interviews of seven vocational teachers. One of them was working as a special vocational teacher. The theme interviews were analysed by using a qualitative analytic technique as the inductive content analysis method. Results and Conclusions: Firstly, teachers were supporting students in many ways. In this study teachers were supporting students in life management, learning and in difficult life situations. In the most severe cases, such as mental health issues and substance misuse issues, students did need occupational help from social and health services. Secondly, vocational teachers were also facing obstacles in supporting students. These obstacles that they were facing included lack of resources like time. Teachers considered importance in supporting students in equal ways, but they were facing obstacles to do so because of the large amount of support that was needed. Thirdly, there were also some vocational teachers who did not consider supporting students to be part of their work, only in the learning issues. On the other hand, some of the teachers considered the support of students have more wider consequences in the society: preventing discontinuing studies and social exclusion and it`s economical influence. From the point of view of social policy and preventing social exclusion, teacher`s role and how they will be educated, have importance in how students will be supported also in other things than just their learning issues. Also, the teacher education has an important role. It would be important to include in the teaching plans the issues considering the supporting students in different ways, not only about difficulties in learning. Vocational teacher needs competence to work in different kinds of networks also with student welfare services and with guardians. Vocational teachers need knowledge about social services and capability to guide students in these services. It demands the courage from teachers to meet students comprehensively. It is needed to develop the forms of vocational teaching and to do individual plans for the students and it is needed to provide more time for graduate for those who need it. Vocational education should have more resources to support students in many ways and possibilities to co-operate with all teachers, vocational counselors, vocational special teachers and with the whole student welfare services. These are the most important ways to prevent students to discontinue studies and to prevent social exclusion.
 • Kukkola, Enna-Matilda (Helsingfors universitet, 2016)
  The subject of the study is Sally E. Dean's Somatic Costumes™ and how they affect actor's performing and the creation of characters. Somatic costumes are costumes which create multi-sensorial experiences for the performer. The aesthetics of the performance is built on the basis of this costume experience. In craft science costumes have been studied mostly from the design's point of view. The purpose of this study is to provide a new perspective on defining costumes in the context of performance. The study aims to explore the experiential and interactive role of somatic costumes in making performances and creating characters. The study is a phenomenological hermeneutical research on experiences. The research data consists of Sally E. Dean's interview and researcher's own experience about Somatic Costumes™. The data was gathered during a three-day workshop called Somatic Movement & Costumes, Creating Characters which was held in Helsinki in autumn 2015. The data was analyzed by inductive content analysis, in which the interview was reflected upon, including the experiences of the researcher in the process. The study shows that multi-sensorial experiences created by Somatic Costumes™ help the performer in generating new kind of movement and character material. Somatic Costumes™ can support the performer's individual artistic expression. Awareness developed in the interaction between the costume and the body may have effects on the interaction with other performers as well as with the environment. However, developing awareness through Somatic Costumes™ requires that the performer acknowledges the costume and seeks an equal relationship with it. In all, Somatic Costumes™ can affect the performer's awareness of oneself and one's body. The knowledge on how Somatic Costumes™ affect performers, the making of performances and the creation of characters can be utilized in performance arts. It's also possible to apply the knowledge on Somatic Costumes™ in user-oriented costume design.
 • Herlin, Emma (Helsingin yliopisto, 2018)
  The objective of this study was to examine the experiences that children have of a communal grandparent visiting their daycare centre. The aim was to find out the significance of the communal grandparent by studying the children’s lived experiences. Subjective meanings are seen as socially constructed. The Mannerheim League for Child Welfare organizes the communal grandparenting program, and has previously examined the perspectives of the volunteers working as communal grandparents. Previous studies have shown that intergenerational programs can have a positive impact on for example the social skills and empathy of children. Yet studies also show that it requires planning to make an intergenerational program succesfull. Results of this study can be used to further develop the communal grandparenting program. The research was conducted as a case study. The participants were children of a daycare group and an elderly man volunteering as a communal grandparent in the group. The data was collected by observing the visit of the grandparent and by conducting an interview with several children while they were drawing a picture of the grandparent. Phenomenological and narrative methods were combined in the data analysis process. The data was analyzed from an interactional standpoint as well as meaning making standpoint. As a result four small stories were created based on the observation and seven illustrated small stories were created based on the drawings and interviews. The findings in observational and interview data were partially comparable, but the research also showed that the significance of the communal grandparent to a child varies individually. The significance was related to for example physical contact, playing, games and feelings of joy. To some children other people had a greater significance than the communal grandparent. The communal grandparents have a unique possibility to be present in the moment with a child and listen to what children to say. By evaluating and planning together with the volunteers, children and educators, the communal grandparenting program can be developed further. A more extensive review of the intergenerational programs in Finland is needed.