Browsing by Subject "kommunala arbetsenheter"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Bergheim, Margareta (2001)
    Dagens finländska arbetssamhälle står inför förändringar. Vi har stora åldersgrupper som snart uppnår pensionsåldern och dessutom håller de arbetande på att bli utbrända p g a den stora stressen i arbetslivet. För att inte råka ut för en svår arbetskraftsbrist eller en ännu större grupp av arbetande som mår dåligt, är det viktigt att granska orsakerna till en god respektive dålig arbetslivskvalitet. I denna avhandling avgränsas studien till att gälla vissa kommunala arbetsenheter. Vilka faktorer är det då som påverkar arbetslivskvaliteten? I detta arbete behandlas problemet genom en mellanliggande kostnadsfaktor och oberoende storleks-, strukturella och organisationsfaktorer. De undersökta sektorerna är åldringshem, daghem och skolsektorn innefattande lågstadier, högstadier och gymnasier. Metoden i detta arbete är jämförande och deduktiv och det tillgängliga statistikdata analyseras med hjälp av ett statistikprogram. De viktigaste källorna i avhandlingen är litteratur om kontingensteorin, tidigare undersökningsresultat om arbetslivskvalitet och enhetskostnader samt statistikdata från de undersökta enheterna. Problemet behandlas utgående från kontingensteorin enligt Henry Mintzberg. Enligt denna teori påverkas organisationer av olika faktorer. I denna avhandling används kontingensfaktorerna storlek och omgivningens struktur. Enligt storlekshypotesen skulle större enheter producera servicen till lägre kostnader och med en sämre arbetslivskvalitet. Utvecklingen i åldringshemmen, daghemmen och lågstadierna visar att den första hypotesen kan antas i de sektorerna. Här behandlas också en hypotes om personalens belastning och resultaten visar att en högre belastning tenderar ge en sämre arbetslivskvalitet. Avhandlingens tredje hypotes gäller Mintzbergs påstående om organisationens omgivning. Här beaktas förändringarna i kommunernas invånarantal samt skatteunderlagets och årsbidragets förändring. Enligt hypotesen skulle stora förändringar i organisationens omgivning resultera i en sämre arbetslivskvalitet. P g a varierande resultat kan man inte påstå att stora förändringar skulle ge en sämre arbetslivskvalitet. Den tredje hypotesen förkastas således.