Browsing by Subject "kommunistilait"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Niittysalo, Rami (2001)
    Tutkin pro gradu -työssäni työväenjärjestöjen lakkauttamisia Oulun läänissä lapaualaisvuosien 1929-1933 aikana. Selvitän työssäni, miten työväenjärjestöjen lakkauttamisprosessi eteni niin sanottujen kommunistilakien nojalla valtakunnantasolta läänitasolle ja siitä aina ruohonjuuritasolle saakka, eli yksittäisten järjestöjen viralliseen lakkauttamiseen oikeudenkäyntien kautta. Tämän lisäksi tutkin myös miten sisäministeriö, Etsivän keskuspoliisin (EK) pääosasto, Oulun alaosasto, Oulun läänin maaherra ja paikallisviranomaiset toimivat työväenjärjestöjen lakkautettamiseksi. Käsittelen myös melko tarkasti kommunisminvastaisen lainsäädännön syntyvaiheita ja sisäpoliittista tilannetta valtakunnallisesta näkökulmasta varsinkin vuoden 1930 osalta, koska lakkauttamisprosessia ei voi ymmärtää ilman niiden käsittelyä. Työni metodi on sukua Risto Alapuron teokselle Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933. Alapuro kertoo yhden pitäjän, Huittisten, näkökulmasta koko poliittisen Suomen synnystä vuosisadan alkuvuosina. Lähtökohtani on tosin erilainen, eli valtakunnalliselta tasolta paikalliseen päin. Osoitan tutkimuksessani, että työväenjärjestöjen lakkauttaminen oli viranomaisten taholta suunnitelmallista toimintaa valtakunnan tasolta läänitasolle ja sieltä edelleen paikallistasolle asti. Viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään yhteisenä tavoitteenaan työväenjärjestöjen saaminen virallisesti lakkautetuiksi oikeudenkäyntien kautta. Oulun alaosaston päällikkö Eino Pallari oli jopa laatinut toimintasuunnitelman, jota pyrittiin noudattamaan työväenjärjestöjen lakkauttamisprosessissa Oulun läänissä. Tutkimukseni perustuu suurelta osin arkistolähteisiin. Keskeisin arkistokokonaisuus on Kansallisarkistossa sijaitseva Etsivän keskuspoliisin Oulun alaosaston arkisto vuodelta 1918-1944. Tämän lisäksi keskeisiä arkistokokonaisuuksia työssäni ovat Oulun maakunta-arkistossa sijaitsevat Oulun lääninhallituksen arkisto 1930-1932 ja Oulun raastuvanoikeuden tuomiokirjat sekä Helsingin Työväen arkistossa sijaitsevat Oulun läänin työväenjärjestöjen pöytäkirjat. Valtakunnantason tapahtumia kuvaan valtiopäiväpöytäkirjojen ja -asiakirjojen sekä aiemman kirjallisen tutkimuksen kautta. Käytän myös jonkin verran sanomalehtiä kuvaamaan yksittäisten tapahtumien kyseisellä hetkellä herättäneitä tuntemuksia.
  • Kostiainen, Aura (Helsingfors universitet, 2011)
    Tutkimuksessa lähestytään oikeusvaltion paradoksia tarkastelemalla sen ilmenemistä valtiopäiväkeskusteluissa, joita käytiin hallituksen esityksistä tasavallan suojelulaiksi vuosina 1930 ja 1936. Oikeusvaltion paradoksin ytimessä on kysymys siitä, miten yksityisen oikeussubjektin myös valtion harjoittamalta mielivallalta nauttima suoja voidaan taata, kun eduskunta on ylin lainsäätäjä ja voi muuttaa myös perustuslakia, jossa tuo suoja taataan. Tämä kysymys korostuu etenkin poikkeusoloissa, jolloin toimeenpanovallalla tulisi olla riittävät valtuudet vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. Oikeusvaltion paradoksin kannalta keskeisiä ovat muodollinen, laillisuutta ja muotoja painottava sekä materiaalinen, oikeusjärjestyksen sisällöllisiä periaatteita, kuten perusoikeuksia painottava oikeusvaltiotulkinta. Nämä kaksi tulkintaa ovat vaikeissa tilanteissa toistensa kanssa ristiriidassa ja päättäjät joutuvat tasapainoilemaan niiden välillä: toimiako tehokkaasti yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi, jolloin on riski valtion sisältä käsin tapahtuvasta oikeusvaltion murenemisesta, vai kunnioittaako perusoikeuksia ja altistaa valtakunta ulkoiselle vallankaappaukselle tai muille järjestyshäiriöille. Tutkimuskysymystä tarkastellaan vuosina 1930 ja 1936 eduskunnalle annettujen hallituksen tasavallan suojelulakiesitysten myötä. Esitykset tasavallan suojelulaiksi antoivat presidentille oikeuden, mikäli valtakuntaa uhkasi vaara tai yleinen järjestys ja turvallisuus olivat uhattuina, rajoittaa tiettyjä hallitusmuodon toisessa luvussa taattuja perusoikeuksia. Vuonna 1930 lapuanliikkeen aiheuttama vallankaappauksen uhka oli todellinen ja hallituksen oli pakko antaa sen vaatimia säädöksiä kommunistisen toiminnan tukahduttamiseksi. Paradoksaalisesti laki oli samanaikaisesti lapuanliikkeen painostuksen tulos että yritys ottaa tilanne haltuun poikkeuslailla. Vuonna 1936 tilanne oli huomattavasti rauhallisempi. Lakia perusteltiin sekä maailmanpoliittisen tilanteen epävakaudella että tarpeella säätää poikkeustilanteista etukäteen osana pysyvää lainsäädäntöä. Valtuuksia ei kuitenkaan haluttu säätää osaksi valtiosääntöä, vaan säädös annettiin erillisenä poikkeuslakina. Eduskuntakeskustelussa kannat jakautuivat yleisesti ottaen siten, että lakien vastustajat esittivät materiaaliseen oikeusvaltiotulkintaan ja kannattajat muodolliseen oikeusvaltiotulkintaan lukeutuvia argumentteja. Vastustajien mielestä oli tärkeää kunnioittaa kansalaisten perusoikeuksia ja perustuslakien pysyvyyttä. He myös pelkäsivät lakien mahdollistamaa hallinnollista mielivaltaa. Lakien kannattajat puolestaan korostivat demokratian itsepuolustuksen tärkeyttä: oli yksilön kannalta parasta oikeusturvaa, että kumoukselliset voimat voitiin pitää kurissa. Vuoden 1930 laki jätettiin lepäämään yli vaalien ja hyväksyttiin lopullisesti syksyllä 1930. Se oli osa kommunistilakipakettia, mutta sitä käytettiin lapuanliikkeen hillitsemiseksi ja Mäntsälän kapinan kukistamiseksi vuonna 1932. Vuoden 1936 laki hylättiin eduskunnassa. Vuonna 1939 annettiin vielä kolmas hallituksen esitys tasavallan suojelulaiksi. Se jätettiin lepäämään yli vaalien ja hyväksyttiin syksyllä 1939. Hallituksen laajennettuja valtuuksia tarvittiin tällä kertaa sellaisia henkilöitä vastaan, joista voisi olla uhkaa Suomen ulkoiselle turvallisuudelle. Lain nojalla tehtiin satoja poliittiseen vasemmistoon kohdistuneita turvasäilöpidätyksiä sodan aikana. Tämä laki on kuitenkin rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.