Browsing by Subject "koneellinen annosjakelu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Lahti, Tuomo (2017)
    Ikääntyneiden lääkkeet jaetaan kasvavissa määrin valmiiksi kerta-annoksiksi. Annosjakelupussit ovat yleisiä Pohjois-Euroopassa, kun taas annosdosetit ovat yleisesti käytettyjä muualla. Annosjakelun oletetaan parantavat turvallisuutta, lisäävän hoitomyöntyvyyttä, vähentävän kustannuksia ja säästävän hoitajien aikaa. Julkaistu tieto on näiden olettamusten osalta rajattua ja epäjohdonmukaista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia lääkehoidon ongelmia (Drug Related Problems, DRP) koneelliseen annosjakeluun siirtyvillä asiakkailla on ja millaisia lääkehoitomuutoksia lääkäri tekee lääkehoitoihin farmaseutin tai proviisorin suorittaman lääkehoidon arvioinnin perusteella. Aineisto kerättiin vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan apteekin annosjakeluasiakkaiksi siirtyviltä henkilöiltä. Potilailta pyydettiin suostumus tietojen käyttöön anonyymisti tutkimustarkoituksiin. Henkilöiden lääkitys arvioitiin farmaseutin tai proviisorin toimesta ennen moniammatillista palaveria. Moniammatilliseen palaveriin osallistui hoitava lääkäri, asiakkaan tilan tunteva sairaan- tai terveydenhoitaja sekä farmaseutti tai proviisori. Palaverissa käytiin moniammatillisesti läpi farmaseutin tai proviisori tekemät huomiot lääkehoidoista ja pohdittiin yksilötasolla lääkehoitoa ottamalla huomioon asiakkaan terveydentila, laboratoriotulokset, asiakkaan kokemukset sekä perussairaudet. Potentaalisia lääkitykseen liittyviä ongelmia oli keskimäärin 3,6 kappaletta henkilöä kohden. Farmaseutti tai proviisori kertoi mahdollisesta lääkehoidon ongelmasta moniammatillisissa palavereissa 360 kertaa. Muutosehdotuksia tehtiin farmaseutin tai proviisorin toimesta 118 kertaa ja 59 muutosta lääkityksiin tehtiin. 33 tapauksessa lääke lopetettiin. Eniten lopetettiin kipulääkkeitä. Yhdeksässä tapauksessa aloitettiin uusi lääke. Yleisin aloitettu lääke oli protonipumpun estäjä vatsansuojalääkkeeksi. Kymmenessä tapauksessa lääkkeen annosta tai käyttöohjetta muutettiin. Koneelliseen annosjakeluun siirtyvillä henkilöillä on tutkimuksen perusteella paljon lääkkeitä käytössä ja useita potentiaalisia lääkehoidon ongelmia. Ongelmat liittyvät yleisimmin lääkkeiden yhteisvaikutuksiin tai iäkkäille vältettävien lääkkeiden käyttöön. Moniammatilliset annosjakelun aloitukseen liittyvät palaverit vaikuttavat lääkityksiin ja vähentävät potentiaalisia lääkehoidon ongelmia. Yleisin lääkärin tekemä muutos oli lääkkeen lopettaminen. Lääkelistan perusteella tehty lääkehoidon tarkastus ei anna riittävää kuvaa asiakkaan lääkehoidosta.
  • Kärkkäinen, Liisa; Lindberg, Susanne (2010)
    Lääkkeiden koneellinen annosjakelu apteekkien palveluna tulee yleistymään vanhusten määrän lisääntyessä vuosien kuluessa. Yhteiskunta pyrkii pitämään vanhukset mahdollisimman hyväkuntoisina omassa kodissaan ja tutussa asuinympäristössään. Turvallinen ja tehokas lääkehoito on yksi keskeinen asia ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa potilasturvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja pienentää usein myös lääkemenoja, koska asiakkaan lääkitys tarkistetaan ennen annosjakelun aloittamista. Palvelun myötä lääkehävikki pienenee. Koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden toimittaminen sisältää useita aikaa ja resursseja vaativia työprosesseja apteekissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää apteekkien eri työvaiheisiin käytettyä työaikaa ja annosjakeluprosessien sisältöä. Tutkimus jaettiin sekä ajanmittauksen että prosessin kuvauksen osalta annosjakelun aloitusvaiheen ja jatko- eli ylläpitovaiheen tutkimiseen. Aloitusvaiheeseen apteekissa kulunutta työaikaa mitattiin yhdessä apteekissa. Ylläpitovaiheeseen apteekissa käyttämää aikaa mitattiin kahdessa apteekissa 2 viikon ajanjaksolta. Apteekkien eri työvaiheisiin käyttämää työaikaa verrattiin keskenään. Aineiston kerääminen apteekkien toimintatapojen selvittämiseksi prosessien kuvaukseen) tapahtui haastattelemalla apteekkien annosjakelusta vastaavia henkilöitä ja/tai apteekkareita etukäteen laadittujen haastattelukysymysten pohjalta. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville eniten aikaa vievät työvaiheet apteekissa koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden aloitus- ja ylläpitovaiheessa. Aloitusvaiheessa käytetystä työajasta 80 % kului asiakkaiden tietojen tallentamiseen apteekkiohjelman asiakas- ja tiliasiakasrekisteriin sekä sähköiseen tilausohjelmaan. Ylläpitovaiheessa eniten aikaa vieviä työvaiheita olivat reseptien tallennus reseptinkäsittelyohjelmaan, lääkitysmuutosten tallennus tilausohjelmaan ja tilauksen teko sekä tilauksen tarkistus. Haastatteluissa saatujen tietojen perusteella laadittiin prosessien kuvaukset koneellisen annosjakelun toimintatavoista tutkimusapteekeissa ja niistä johdettiin koneellisen annosjakelun malliprosessien kuvaukset ja toimintaohjeet. Samalla kehitettiin erilaisia lomakkeita palvelun tueksi prosessien eri vaiheisiin.
  • Palttala, Iida (Helsingfors universitet, 2010)
    Automated dose dispensing is an increasing field in which medicines are packaged mechanically into small one-dose pouches in portions of two weeks. Suitability of tablets for automated dose dispensing has not been researched systematically earlier. The study was made in collaboration with the dose dispensing unit of Espoonlahti pharmacy. The aim of the study was to define optimal characteristics for an automatically dispensed tablet from a viewpoint of the dose dispensing process to reduce breakings and transitions. Breaking means that tablet crumbles, splits up or breaks up otherwise during mechanical dose dispensing process. Transition means that tablet is dispensed in a wrong dose pouch. Percentually breakings and transitions occur very little, but quantitatively plenty and increasingly when automated dose dispensing is becoming more common. Breakings and transitions cause plenty extra work because of correcting pouches, so their amount should be aimed to reduce. In addition, the aim is to find out matters to enquire from the manufacturers of medicines that would help concluding whether a product is suitable for automated dose dispensing based on written information. Results of the study indicate that to reduce breakings and transitions, an optimal tablet product for dose dispensing is rather small or middle sized, coated, strong and without a breakline and the optimal relative humidity of air in the product room of dose dispensing unit would be around 30 - 40 %. Matters to enquire from the manufacturers of medicines besides size, coating, breaking strength and breakline are stability of the product outside of its original package and light, heat and moisture sensitiveness of the product. Besides breakings and transitions, also stability of a moisture sensitive acetylsalicylic acid product (Disperin 100 mg) was investigated in 25 °C/60 % RH because air humidity in the product room is not adjustable. Duration of the test was four weeks. It is enough since it is the maximum time that tablets are outside their original packages during drug dispensing process before use. Tablets were kept in opened original container (bottle), in closed original container, in cassette of dispensing machine and in two different dose pouches (new material and the one in use). According to the results, cassettes are protecting tablets from moisture as poorly as an opened bottle. Instead, new pouch material protects tablets better than the material in use. Results of Raman spectroscopy measurements indicate no change in acetylsalicylic acid to salicylic acid during four weeks test. Moisture affects to tablets by decreasing breaking strength, which may cause more breakings. Air humidity should be adjusted in product rooms or tablets should be unpacked into cassettes as near operating the machine as possible to prevent breakings. Especially when air humidity is high. Among others, a heat sensitive drug product was researched because of the seaming unit of dose dispensing machine which is radiating heat of about 75 °C to pouches if machine is pulled over in the middle of work. Study was performed with variable temperature XRPD. Results of the study of heat sensitiveness indicate that 75 °C for 60 minutes doesn't induce changes in carbamazepine tablet (Neurotol 200 mg). However, results of the study reveal that researched product did not contain the most heat sensitive form of carbamazepine, so other heat sensitive drug products should be examined to get more information about effects of heat.