Browsing by Subject "kulttuuriteollisuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Vänni, Riikka (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten prestiisi ja voiton tavoittelu kietoutuvat toisiinsa skotlantilaisessa elokuvateollisuudessa ja erityisesti julkisen rahoituksen varassa toimivan kulttuuriteollisuuden instituution, Creative Scotlandin, toiminnassa. Tämän lisäksi tutkielmassa selvitetään mahdollisia syitä sille, miksi Skotlannin naapurimaat ja Iso-Britannian muut alueet houkuttelevat ulkomaisia elokuvaprojekteja luokseen huomattavasti Skotlantia enemmän, syitä skotlantilaisten elokuvatyöntekijöiden maastamuuttoon ja alan rahoituksen vähyyteen. Lisäksi huomiota kiinnitetään kotoperäisen- ja kansainvälisen tuotannon välisiin suhteisiin ja ulkomaisen investoinnin merkitykseen skotlantilaiselle elokuvateollisuudelle. Tutkimusaineistona on käytetty pääasiassa Creative Scotlandin omia julkaisuja: markkinointimateriaalia, vuosittaisia suunnitelmia ja tilinpäätöksiä vuodesta 2014 vuoteen 2024. Aineistoa tutkitaan kvalitatiivisen kulttuurintutkimuksen ja elokuvatutkimuksen teorian keinoin, eli analysoidaan tutkimusaineistosta nousevia diskursseja ja sidotaan nämä kulttuurisiin konteksteihin. Apuna käytetään akateemista elokuvakirjallisuutta, kulttuurintutkimuksen teoriaa, sekä kulttuuriteollisuuden toimintaa ja merkitystä selittävää teoriaa. Tämän lisäksi kulttuurialan toimittajien kirjoittamat artikkelit toimivat Creative Scotlandin sisäisiä menettelytapoja kriittisesti tarkastelevina lähteinä. Skotlantilainen elokuva koki ensimmäisen kasvukautensa 90-luvun puolivälissä, uusien rahoitusmenetelmien mahdollistaessa ilmapiirin, jossa kotoperäisten elokuvien tuotanto kukoisti ja ennennäkemätön kansallisylpeys elokuvan saralla oli aistittavissa. Elokuvien rahoitukseen ja tuotantoon panostettiin kuitenkin verrattain vähän: verovaroja ohjattiin riittämättömästi julkiseen kulttuurintuotantoon ja muutkin rahoitusmahdollisuudet olivat rajallisia sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla. Skotlantilainen kulttuuriteollisuus ja siihen liittyvä politiikka on kuitenkin kehittynyt viime vuosikymmeninä elokuvatuotantoa arvostavampaan ja tukevampaan suuntaan. Elokuvallinen representaatio on kansakunnan identiteetille merkittävä, sillä elokuvallisen ilmaisun kautta katsojaa voidaan puhutella uniikilla tavalla. Skotlantilaisten elokuvantekijöiden lähtökohdat ja tavoitteet elokuvilleen ovat moninaisia, ja tämän vuoksi Creative Scotland on sitoutunut tukemaan niin taide-elokuvaa, sosiaalista realismia kuvaavaa elokuvaa kuin taloudellisesti kannattavaa viihde-elokuvaakin. Creative Scotlandin yksi merkittävimmistä haasteista on tasapainon löytäminen rahoituksen jakamisessa kotimaisille ja ulkomaisille tuotantoyhtiöille ja elokuvantekijöille, sillä monimuotoiset elokuvan tekemisen tavat tuovat oman arvonsa skotlantilaiselle elokuvateollisuudelle lisääntyvän prestiisin tai taloudellisen kasvun kautta. Kansainvälisen arvostuksen saavuttaminen on tärkeä elementti elinvoimaisen elokuvateollisuuden säilyttämisen kannalta, sillä sen myötä ulkomaalaisten elokuvantuotuottajien halukkuus työskennellä Skotlannissa lisääntyy. Ulkomaiset investoinnit voivat kuitenkin parhaimmillaan tarjota työtä myös skotlantilaiselle työvoimalle ja mahdollistaa paikallisten elokuvantekijöiden asettumisen Skotlantiin. Vaikka Skotlanti onkin maantieteellisesti kaukana Iso-Britannian päätösvallasta, sen henkeäsalpaavat maisemat ja moneen mukautuvat kaupunkiympäristöt ovat sen suurin valttikortti. Brexitin vaikutus kansainväliseen liikkuvuuteen ja rahoitusmahdollisuuksiin tullaan näkemään lähivuosina. Tutkimuksesta voidaan silti päätellä skotlantilaisen elokuvateollisuuden elävän kasvukautta. Keskeisinä rakennuspalikoina toimivat elokuva- ja tv-tuotannon kehittämiseen keskittyvän yksikön, sekä laaja-alaisen elokuvastudion perustaminen, joiden suurimpana mahdollistajana on toiminut julkisen sektorin rahoituksen lisääntyminen ja Creative Scotlandin yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.
 • Ylinen, Turkka (2010)
  Tutkielman lähtökohtana on kriittinen kulttuuriteollisuusteoria suhteessa nykyiseen mediakulttuuriin. Konkretisoin teoreettista asetelmaa tutkimalla nykyistä suomalaista elokuvakritiikkiä suhteessa kulttuuriteollisuusteoriaan ja -käsitteeseen liittyvään keskusteluun. Tarkastelen myös, kuinka elokuvakritiikki on siirtynyt osaksi verkkojournalismia ja internetin käyttäjälähtöisiä sisältöjä. Käsittelen kiistanalaista kulttuuriteollisuusteoriaa yhä elävänä kokonaisuutena, joka sisältää monia merkityksiä ja moneen suuntaan avautuvia näkökulmia. Pyrin suhteuttamaan kulttuuriteollisuusajattelun laajan perinteen aikamme mediamaisemaan. Frankfurtin koulun kriittinen teoria kulttuuriteollisuudesta muodostaa työn teoreettisen pohjan, mutta tarkastelen myös myöhempää kulttuuriteollisuuden teoretisointia ja käsitteen saamia uusia merkityksiä. Työn keskeiset lähteet kulttuuriteollisuuden osalta ovat Theodor W. Adornon ja Max Horkheimerin työn ohella David Hesmondhalghin ja Raija-Leena Loisan teokset käsitteen uusista merkityksistä ja niihin liittyvästä retoriikasta. Elokuvakritiikin osalta keskeisiin lähteisiin kuuluvat Mervi Pantin teokset. Kulttuuriteollisuusteorian ja 2000-luvun elokuvakritiikin keskeinen jännite muodostuu kaupallisten arvojen lomittumisesta media- ja kulttuurisisältöihin ja sisältötuotannon retoriikan tunkeutumisesta kulttuurikeskusteluun. Kytken elokuvakritiikin myös viime aikoina kuohuttaneeseen laajempaan keskusteluun suomalaisen kulttuurijournalismin tilasta. Olennainen kytkentä 2000-luvun mediakulttuuriin on internetin rooli elokuvakritiikin kentällä. Digitaalinen murros ja internet ovat muuttaneet ratkaisevalla tavalla nykyistä mediaympäristöä, joukkoviestintää ja kulttuurikritiikkiä. Erilaisten käyttäjälähtöisten sivustojen myötä elokuva-arvostelujen kirjoittaminen ja mieleistensä arvostelujen löytäminen on yhä helpompaa. Tutkielman empiirisen osuuden aineistona käytän valikoituja vuonna 2009 ilmestyneitä elokuva-arvosteluita Helsingin Sanomien Nyt-liitteestä sekä Film-O-Holic.com- ja Leffatykki.com -sivustoilta. Aineiston analyysissä käytän menetelmänä teoriavetoista tekstianalyysiä. Analysoin aineistoa viiden teeman kautta: (1) arvostelijan asema teoksen subjektiivisena tai objektiivisena tarkkailijana, (2) elokuvan luokittelun eri muodot kritiikeissä, (3) korkean ja matalan kulttuuriin jaottelu, (4) suomalaisen elokuvan erityisasema suomalaisessa kritiikissä sekä (5) sisältöjen kierrätys ja samankaltaisuus. Empiirisen aineiston analyysi osoitti valtamediaa edustavan Helsingin Sanomien ja kahden erilaisen verkkoaineiston välillä lähtökohtaisia eroavaisuuksia. Anonyymisti verkkoon kirjoittavalla amatöörikriitikolla on selvästi erilaiset lähtökohdat mielipiteen perusteluvastuussa kuin omalla nimellään suuressa julkaisussa ammatikseen arvosteluja kirjoittavalla. Vertaisilleen arvostelevat verkkokäyttäjät saattavat irrottautua ”vakavasti otettavan kriitikon” roolista ja kirjoittaa arvosteluja omista lähtökohdistaan käsin – toisin sanoen elokuvan kuluttajuuden ja kohderyhmän sisältä. Tästä lähtökohtaisesta erosta huolimatta valtamediassa vakiintuneet tavat suhtautua elokuvaan ja arvostelemiseen toistuvat myös pitkälti verkossa. Valtamedian puhetapoja kierrätetään käyttäjälähtöisellä sivustolla, jolloin sisällöt yhdenmukaistuvat ja kritiikin monimuotoisuus kärsii kriittisen kulttuuriteollisuusteorian varoitusten mukaisesti.
 • Ranne, Paula (2008)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kulttuuriviennin käsitettä ja kulttuuriviennin edellytyksiä. Kulttuuriministeri Tanja Saarela asetti 28.10.2005 poikkihallinnollisen kulttuuriviennin kehittämistyöryhmän. Sen tehtäväksi tuli valmistella kulttuuriviennin yleinen kehittämisohjelma, jolla kulttuurivienti nostetaan tasa-arvoiseksi vientialaksi muiden vientialojen joukkoon. Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 kuuluu osaksi kansallista Lissabonin strategian kilpailukykytavoitteiden täytäntöönpanoa. Luovien alojen kehittämistoimet ovat osa valmistautumista talouden ja tuotannon syvään rakennemuutokseen. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:5.) Tutkimus pyrki omalta osaltaan osallistumaan siihen keskusteluun, mitä ministeriöiden yhteistyönä toteutettava kulttuurivienti-hanke on Suomessa herättänyt. Tutkimuksen pääkysymykset olivat seuraavat: Miten kulttuuriviennin käsite välittyy empiirisestä aineistosta? Miten kulttuurivienti todentuu kulttuuritoimijoiden työskentelyssä? Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä suomalaisessa ja norjalaisessa kulttuurivienti-keskustelussa ilmenee? Suomen kulttuurivienti-hanketta verrattiin tutkimuksessa Norjan kulttuuripoliittiseen ja kulttuurivientiä koskevaan tilanteeseen. Suomen ja Norjan välillä nähtiin olevan useita yhtäläisyyksiä, joiden koettiin tuovan mielenkiintoista tarkastelukulmaa tutkimukselle. Tutkimuksen aineisto koostui tutkijan keräämistä asiantuntijahaastatteluista, Suomen kulttuurivienti-hanketta koskevista selvityksistä ja yhteiskuntatieteellisestä kirjallisuudesta. Tutkimukseen haastateltiin kulttuurin parissa toimivia henkilöitä (11 henkilöä, yhdeksän haastattelua). Haastateltavaksi valitut edustavat kulttuuriviennin asiantuntijuutta hyvin eri tavoin. Heidän asiantuntijuutensa perustu tarkasti määriteltyyn tai yleisesti tunnustettuun asiantuntijuuteen, vaan he edustavat käytännön työssään kulttuuritoimijuutta ja kulttuuritoimintaa tai -työtä erilaisin tavoin. Tutkimukseen kerätyt haastattelut ovat luonteeltaan asiantuntijahaastatteluja. Haastattelut kerättiin teemahaastattelun metodiikkaa käyttäen ja valmiit haastattelut litteroitiin erillisiksi dokumenteiksi. Haastattelut saatettiin dialogiin muun aineiston kanssa jo tutkimuksen alkupuolella. Tutkimuksen perusteella kulttuurivienti näyttäytyy hyvin monimuotoisena ilmiönä. Asiantuntijoiden mukaan henkilökohtainen verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa on kulttuuriviennin keskeinen työtapa. Kulttuuriviennin tarkastelun kautta on havaittavissa muutoksia esimerkiksi julkisen vallan siirtymisestä median piiriin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Uutta kulttuuria tuotetaan ja levitetään yhä enemmän Internetin sähköisissä ympäristöissä. Suomalaista kulttuurivienti-hanketta toteutetaan vahvasti valtiollisena hankkeena, kun taas Norjan tilannetta voidaan tarkastella elinkeinoelämän ja kulttuurin alojen lisääntyvänä yhteistyönä.
 • Kangasluoma, Sanna (2008)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan taidelaitosten verkkosivustojen retoriikkaa. Verkkosivusto on diskursiivinen tila, jossa taidelaitos puhuu itsestään tietyllä tavalla, pyrkii houkuttelemaan yleisöä, kertomaan oleellista informaatiota ja motivoimaan taiteen kuluttamiseen. Oma verkkosivusto on sille myös ikään kuin oma media, jossa se pyrkii hallitsemaan itseensä ja ohjelmistoonsa liitettäviä tulkintoja ja merkityksiä. Keskeinen tutkimusongelma tutkimuksessa on, miten taidelaitosten sivustoilla tuotetaan merkityksiä ja millaisia merkityksiä sivustoilta yleisölle välittyy. Tutkimusaineistona ovat kolmen kävijämääriltään suurimman suomalaisen teatterin ja kolmen suurimman taidemuseon verkkosivustot. Suurin osa taide- ja teatteriyleisöstä kohtaa taidetta nimenomaan taidelaitoksissa, joten se, millaista retoriikkaa ne taiteen välittäjinä ja levittäjinä käyttävät, vaikuttaa merkittävästi siihen, miten taidetta kulutetaan ja millaista yleisöä taiteelle tuotetaan. Verkkosivustojen tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysiä, jossa on hyödynnetty kriittisen tekstianalyysin ja retoriikan näkökulmia. Laadullista tutkimusta on tukenut myös sivustojen määrällinen sisällönerittely. Verkkotekstiä tutkittaessa on otettu huomioon verkkoviestinnän erityisominaisuudet, hypertekstuaalisuus ja interaktiivisuus, ja erityisesti on pohdittu merkityksenmuodostamisprosesseja verkossa. Tutkimus sijoittuu sekä taiteensosiologiseen että viestinnäntutkimuksen viitekehykseen, ja siinä on hyödynnetty myös kulttuurintutkimuksen, museologian ja semiotiikan näkökulmia. Tutkimuksessa verkkosivua ajatellaan käyttöliittymänä, rajapintana ihmisen ja esitetyn maailman välillä. Samalla kun käyttöliittymässä esitetään sivuston sisältöä, siinä välittyy kokonainen maailmankuva. Tutkimuksessa keskeinen ajatus käyttöliittymästä sisällön materialisaationa, merkitysten ruumiillistumana ja ainutlaatuisena käyttäjäkokemuksena on peräisin digitaalisen median kieltä tutkineelta Lev Manovichilta (2001), joka on yksi keskeisistä tutkimuksen teoriataustan vaikuttajista. Työssä pohditaan taidelaitoksia taiteen kentän osana, mutta myös sitä, mitä niiden retoriikka kertoo niiden suhteesta populaari- tai korkeakulttuuriin. Tutkimustuloksena esitetään kolme taidelaitoksen verkkosivustotyyppiä: kulttuurin linnake, taiteen temppeli ja kulttuurin tavaratalo. Taidelaitosten retoriikassa korostuu joko organisaatio, status ja valta taiteen kentällä tai yleisönsuosio ja yhteys mediakulttuuriin. Taiteesta argumentoidaan melko vähän eikä informaatio ole fokuksessa taidelaitosten verkkosivuilla. Tulosta tulkitaan siten, että enimmäkseen sivustojen tarkoitus on parantaa organisaation ja palvelujen tehokkuutta, toimia markkinointiviestinnän välineenä ja lisätä kävijöiden määrää taidelaitoksessa. Tuloksena todetaan myös, että taidemuseoiden retoriikassa merkitykset sijoittuvat korkeakulttuurin kenttään, kun taas teatterin ja oopperan verkkoviestinnässä usein käytetään populaarikulttuurista tuttua retoriikkaa. Jako korkeaan ja populaariin on tutkimuksen perusteella siis edelleen olemassa, vaikka niiden välinen raja on heikentynyt ja niiden sisältö on hieman muuttunut. Tärkeimpiä lähteitä opinnäytetyössä ovat: Bourdieu, Pierre 1992: Les Règles de l’art; Hall, Stuart 1992: Kulttuurin ja politiikan murroksia; Jones, Steve G. (toim.) 1999: Doing Internet Research; Manovich, Lev 2001: The Language of New Media.
 • Lehmusto, Liisa Julia (2007)
  Tutkielma käsittelee kotimaisten reality-ohjelmien tekijöiden käsityksiä reality-ohjelmista genrenä ja ohjelmatuotannon paikallisuudesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kriittinen teoria ja sen taustateoriana on Frankfurtin koulukunnan ja erityisesti Theodor Adornon teksteissä esitelty kulttuuriteollisuusteoria. Television ohjelmatuotanto ymmärretään tässä tutkimuksessa kulttuuriteollisuutena teorian nykysuuntausta edustavan David Hesmondhalghin tapaan. Tutkimus keskittyy kulttuuriteollisuuden mikrotason eli mediatyön tarkasteluun. Tutkimuksen teoreettista viitekehystä on laajennettu paikoin myös kulttuurintutkimuksen puolelle. Keskeisiin käsitteisiin kuuluvat genre, mediatalouden globalisaatio ja paikallisuus. Tutkimuksen aineistona on kahdeksan reality-ohjelmien tuotannossa työskennelleen tekijän teemahaastattelut. Aineiston analyysin menetelmänä on käytetty laadullista tekstianalyysia. Jason Mittellin hahmottelemia genreanalyysin keinoja on käytetty analyysin tukena. Haastattelututkimuksen tulokset kuvaavat ohjelmatuotannossa työskentelevien käsityksiä reality-genrestä ja ohjelmien paikallisuudesta. Näiden tulosten kautta on pyritty selittämään kotimaisen television ohjelmatuotannon makrotason toimintaa kansainvälistyvänä kulttuuriteollisuutena. Tekijät määrittivät reality-genren viihdeohjelmien kategoriaksi, jonka keskiössä on tavallisten ihmisten autenttinen esiintyminen. Ohjelmien tekijät näkivät omien eettisten ja moraalisten velvollisuuksiensa kohdistuvan ensisijaisesti ohjelmien kohteina oleviin ja niissä esiintyviin henkilöihin. Manipuloinnin käsitteeseen tekijät liittivät eräänlaisen sisäisen koodiston. Tekijät yhdistivät reality-ohjelmiin geneerisiä tuotannollisia piirteitä, jotka ovat jääneet julkisesta keskustelusta kokonaan piiloon, kuten tuotantojen raskauden ja tunnetyön. Tekijöiden käsitykset kotimaisten reality-ohjelmien paikallisuudesta toistivat monia kansallisia stereotypioita mm. ujoista ja työteliäistä suomalaisista. Tekijöiden puheessa suomalaisuus oli kuitenkin myös positiivinen asia erityisesti ohjelmatuotannon yhteydessä. Tuotannon tehokkuus nähtiin erityisenä kansallisena hyveenä. Ohjelmagenreen liittyvä lokalisointi näyttäytyi tekijöiden puheessa eräänlaisena kotimaisen yleisön rajojen kokeilemisena. Taustateorian pohjalta ohjelmien lokalisointa tarkasteltiin kulttuuriteollisuuden hyödyntämänä riskien minimoinnin keinona.