Browsing by Subject "laskeminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Mattinen, Maija; Hildén, Mikael; Petäjä, Jouko (Finnish Environment Institute, 2012)
  The Finnish Environment 18/2012
  The UN’s climate agreement and European Union necessitate evaluation of the policy sectors, the implementation of policy measures, and the achievement of the set goals. Last reporting about policies and measures for EU was done in 2011. In this report the emission impact calculations of policies and measures targeting on waste sector and F-gases are described. Policy measures of these sectors fall in the remit of ministry of environment in Finland. The procedure of calculations in waste sector is explained in detail from methods and required input data. The calculations include emissions related to solid wastes, waste waters and composting. The scenario calculations are done with the aid of Excel-spreadsheet at the Finnish Environment Institute. In addition, the report discusses briefly the economical assessment of waste sector that has been identified as a target for development. In the second part of the report, the data collection, calculation and reporting process of the F-gases are explained. More detailed explanation of emission scenario calculations has been documented in two reports written at the Finnish Environment Institute. This report presents briefly the main sources in sub-sector emission scenarios and gives and overview about the calculations.
 • Mattinen, Maija; Nissinen, Ari (Finnish Environment Institute, 2011)
  The Finnish Environment 36/2011
  There is growing interest in public organizations to take into account the climate impacts of the products and services they procure. Furthermore, in Finland a Government Resolution  exists that provides a framework and sets aims for sustainable public procurement. Several municipalities in the Helsinki region together with the Helsinki Region Environmental Services Authority and several expert organizations initiated an EU Life project, JULIA2030, to develop calculators for different sectors in municipalities. Our subproject deals with the procurement of products, and we developed carbon footprint calculators for six product groups: office and tissue paper, laptop computers, office seating solutions, incontinence products, and outdoor lighting products. The developed calculators are intended for use in tender calls, as attachments that the bidders must deliver together with their bid. The carbon footprint would be used as an award criterion. The results of the sub-project include: this report, calculators, instructions for each calculator, a guidebook on climatically sound public procurement, and an internet-site: www.hsy.fi/julia2030/en.
 • Tiwari, Ananda; Kauppinen, Ari; Räsänen, Pia; Salonen, Jenniina; Wessels, Laura; Juntunen, Janne; Miettinen, Ilkka T.; Pitkänen, Tarja (Elsevier BV, 2023)
  Science of The Total Environment
  Highlights •Coliphages decayed 22–27 times, and E. coli 4.8 times slower in 4 °C than 22 °C. •E. coli, enterococci, and som. coliphages were more sensitive to light than temperature. •Bacterial DNA/RNA, and Legionella were more sensitive to temperature than light. •Norovirus GII and F-specific coliphages were also more sensitive to temperature. •Indication power of fecal indicators can vary between seasons of the year. Abstract Knowledge of the decay characteristics of health-related microbes in surface waters is important for modeling the transportation of waterborne pathogens and for assessing their public health risks. Although water temperature and light exposure are major factors determining the decay characteristics of enteric microbes in surface waters, such effects have not been well studied in subarctic surface waters. This study comprehensively evaluated the effect of temperature and light on the decay characteristics of health-related microbes [Escherichia coli, enterococci, microbial source tracking markers (GenBac3 & HF183 assays), coliphages (F-specific and somatic), noroviruses GII and Legionella spp.] under simulated subarctic river water conditions. The experiments were conducted in four different laboratory settings (4 °C/dark, 15 °C/dark, 15 °C/light, and 22 °C/light). The T90 values (time required for a 90 % reduction in the population of a target) of all targets were higher under cold and dark (2.6–51.3 days depending upon targets) than under warm and light conditions (0.6–3.5 days). Under 4 °C/dark (simulated winter) water conditions, F-specific coliphages had 27.2 times higher, and coliform bacteria had 3.3 times higher T90 value than under 22 °C/light (simulated summer) water conditions. Bacterial molecular markers also displayed high variation in T90 values, with the greatest difference between 4 °C/dark and 22 °C/light recorded for HF183 DNA (20.6 times) and the lowest difference for EC23S857 RNA (6.6 times). E. coli, intestinal enterococci, and somatic coliphages were relatively more sensitive to light than water temperature, but F-specific coliphages, norovirus, and all bacterial rDNA and rRNA markers were relatively more sensitive to temperature than light exposure. Due to the slow microbial decay in winter under subarctic conditions, the microbial quality of river water might remain low for a long time after a sewage spill. This increased risk associated with fecal pollution during winter may deserve more attention, especially when river waters are used for drinking water production.
 • Turtiainen, Joona (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2008
 • Launiainen, Samuli; Sarkkola, Sakari; Laurén, Ari; Puustinen, Markku; Tattari, Sirkka; Mattsson, Tuija; Piirainen, Sirpa; Heinonen, Jaakko; Alakukku, Laura; Finér, Leena (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2014
  Maankäytöstä ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuu lähes aina luonnon taustakuorman ylittävää ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Julkaisussa esitellään valuma-alueelta vesistöön kohdistuvan kokonaistypen, kokonaisfosforin ja kiintoaineen kuormituksen arviointiin kehitetty KUSTAA -työkalu. KUSTAA perustuu ominaiskuormitusmenetelmään ja kattaa tyypillisimpiin maankäyttömuotoihin liittyvät toimenpiteet ja muut haja- ja pistekuormituslähteet. Kuormitusarvion lähtötiedoiksi tarvitaan valuma-alueen pinta-ala, sen vesistöjen pinta-ala, metsä- ja maataloustoimenpiteiden pinta-alat ja muut haja- ja pistekuormituslähteiden määrät vuositasolla. Tietojen perusteella tuotetaan arvio valuma-alueen kokonaiskuormituksesta ja sen jakautumisesta eri lähteisiin. Lisäksi esitetään yksinkertainen epävarmuusarvio. KUSTAA -työkalu on integroitu taulukkolaskentaympäristöön ja tarkoitettu käytännön toimijoiden käyttöön. Sen avulla voidaan arvioida esimerkiksi maankäytössä tapahtuvien muutosten, pistekuormituksen hallinnan tai yksittäisen kuormituslähteen vaikutuksia valuma-alueen kokonaiskuormitukseen. Julkaisussa kootaan kattavasti yhteen tyypillisimpiä maankäyttömuotoja ja haja- ja pistekuormituslähteitä edustavat ominaiskuormitusluvut ja esitellään KUSTAA -työkalun käyttöä esimerkkilaskelmien avulla.
 • Soimakallio, Sampo; Häkkinen, Tarja; Seppälä, Jyri (Suomen ympäristökeskus, 2021)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2021
  Sanna Marinin hallituksen ohjelman (Valtioneuvosto 2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Yhtenä keskeisenä keinoja Marinin hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty puun käytön lisäämistä rakentamisessa. Puurakentamisen ilmastovaikutuksiin ja niiden arviointiin liittyy erilaisia näkökulmia ja käsitteitä. Nämä näkökulmat ja käsitteet menevät usein julkisessa keskustelussa sekaisin ja niitä saatetaan siten käsitellä epäjohdonmukaisesti. Tässä raportissa selvennetään sitä, miten puutuotteet erityisesti rakentamisessa toimivat hiilivarastona ja miten puun hiileen liittyvät taseet lasketaan ja raportoidaan kansainvälisissä sopimuksissa. Raportissa selvennetään myös metsien ja puutuotteiden hiilitaseen laskentaa puurakentamisen kokonaisilmastovaikutusten arvioinnin kannalta. Lisäksi raportissa luodaan kokonaiskuva Suomen rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöistä ja puurakentamisen kasvupotentiaalista sekä sen mahdollisuuksista auttaa fossiilisten päästöjen vähentämisessä ja vaikutuksista Suomen kasvihuonekaasutaseisiin vuoteen 2035 mennessä. Puurakentamisen lisääminen vaikuttaa kasvihuonekaasujen nettopäästöihin metsien nettohiilinielun ja puutuotteiden hiilen poistumien sekä vaihtoehtoisten materiaalien tuotannossa syntyvien päästöjen kautta. Nämä vaikutukset ja niiden kohdentuminen Suomeen ja Suomen rajojen ulkopuolelle riippuvat monista eri tekijöistä. Skenaariotarkasteluissa puurakentamisen lisäämisen vaikutus Suomen nettopäästöihin vuonna 2035 vaihteli 1,4 Mt CO2-ekv. vähennyksestä 0,5 Mt CO2-ekv. lisäykseen. Vaihteluväli oli seurausta siitä, saatiinko puurakentamisen lisäämiseksi tarvittava puu kotimaisten hakkuiden lisäyksellä, sahatavaran vientiä vähentämällä, vai laajentamalla raaka-ainepohjaa pikkutukkeihin ja parantamalla tuotannon resurssitehokkuutta. Nettopäästöt vähenivät skenaarioissa, joissa tarvittava puumateriaalien lisäys saatiin vientiä vähentämällä tai laajentamalla raaka-ainepohjaa pikkutukkeihin ja parantamalla tuotannon resurssitehokkuutta ja puolestaan kasvoivat skenaarioissa, joissa lisäys saatiin kotimaisia hakkuita lisäämällä. Skenaariotarkasteluihin liittyy useita oletuksia, jotka vaikuttavat tuloksiin. Kaikkien oletusten vaikutusta ei tarkasteltu laskennallisesti. Sekä päästöillä että nieluilla on merkitystä ilmastopolitiikassa. Fossiilisten päästöjen vähentämisen ja nielujen kasvattamisen merkitys taloudellisille toimijoille riippuu siitä, minkälaista sääntelyä päästöihin ja nieluihin tullaan soveltamaan ja miten se vaikuttaa päästöjen ja nielujen kehittymiseen ja taloudelliseen arvoon.