Browsing by Subject "liimapuu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kilpi, Juho (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tausta Suomessa tuotettiin vuonna 2016 noin 5,9 milj. m³ kuusisahatavaraa. Kuusta (Picea abies) käytetään pääosin rakentamiseen. Siitä valmistettavia tuotteita ovat liimapuu, sisä- ja ulkoverhouslaudat, rakennusten rungot ja koolaukset. Sahatavaran laatu vaikuttaa siitä valmistettavan tuotteen ominaisuuksiin. Sahatavaralle on määritelty laatuluokat, jotka ovat US, V, VI ja VII. Laatuun eniten vaikuttavat ominaisuudet ovat oksaisuus, halkeamat, muotoviat ja lyly. Sahatavaran ominaisuuksille on määritelty enimmäismäärät ja -koot eri laatuluokissa. Tuottajien vaatimukset raaka-aineelle ovat erilaisia, koska sahatavaraa käytetään hyvin erilaisissa tuotteissa. Kuusisahatavaraa käyttävien yritysten laatuvaatimuksia ei ole tähän mennessä kattavasti selvitetty. Tavoite ja menetelmät Tutkielman tavoite oli selvittää kuusisahatavaran jatkojalostajien asettamat mitta- ja laatuvaatimukset. Tutkimuksessa haastateltiin 20:ta yritystä, jotka sijaitsevat Pirkanmaalla ja sen lähialueilla. Yritykset jaettiin heidän valmistamansa tuotteen mukaan viiteen luokkaan, jotka ovat liimapuu, runkorakenteet, ulkoverhouslaudat, sisäverhous- ja lattialaudat sekä listat ja puusepäntuotteet. Yrityksiltä kerättiin taustatiedot sekä heidän asettamansa vaatimukset raaka-aineelleen. Kysymyksillä selvitettiin jatkojalostajien käyttämät sahatavaran laatuluokat, heidän käyttämänsä mitat, sahatavaran eri ominaisuuksien merkitsevyydet, terveoksaisuuden tärkeyttä, sydäntavaran käyttöä, lujuusvaatimuksia, raaka-aineen kosteussuhdetta ja kuusisahatavaran käyttöä tulevaisuudessa. Aineistosta laskettiin tilastollisia lukuja ja vastauksia mallinnettiin järjestysasteikkomallilla. Tulokset ja johtopäätökset Aiempaa kirjallisuutta mukaillen sahatavaran laatu- ja mittavaatimukset vaihtelivat eri jatkojalostajaluokkien välillä. Korkein laatuvaatimus oli listojen ja puusepäntuotteiden valmistajilla. Seuraavaksi korkein vaatimustaso oli muiden höylätuotteiden tuottajilla. Pienimmät laatuvaatimukset olivat rakennusten runkojen valmistajilla ja liimapuun tuottajilla. Lähes puolet yrityksistä ilmoitti tilaavansa sahatuottoista (ST) sahatavaraa. Merkittävimmät ominaisuudet sahatavarassa keskimäärin olivat oksien koko ja laatu sekä halkeamat, muotoviat ja oksien määrä. Yritykset halusivat pääosin terveoksaista sahatavaraa ja yli puolet vastasi tarvitsevansa sydäntavaraa. Sahatavaran mittojen osalta yritykset tilasivat pitkää sahatavaraa. Yritykset katkovat pitkän sahatavaran ja hyödyntävät raaka-aineen mahdollisimman tehokkaasti. Kuusisahatavaran tilatut paksuudet ja leveydet määräytyvät jatkojalosteen vaadituista mitoista. Höylätuotteiden valmistajat tilaavat myös lopputuotteita paksumpia ja leveämpiä mittoja, mikä johtuu sahatavaran halkaisusta. Tutkimuksen tulokset antavat tietoa sahatavaran tuottajille. Huomioimalla sahatavaran tilaajan vaatimukset, sahatavaran tuottajat pystyvät parantamaan kilpailukykyään.
  • Ranta, Hanna (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida liimapuun ja massiivipuulevyn markkinoiden tulevaa kehitystä Australiassa ja selvittää liimapuun ja massiivipuulevyn Australian markkinoihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää australialaisten liimapuuta ja massiivipuulevyä käyttävien rakennusalan yrittäjien ja asiantuntijoiden suhtautumista eurooppalaiseen liimapuuhun ja massiivipuulevyyn. Tutkimuksen aineisto kerättiin helmikuussa 2018 teemahaastatteluina. Teemahaastattelun runko oli muodostettu Juslinin ja Hansenin tietoympäristömallin pohjalta. Haastateltavina oli yhteensä kuusitoista australialaista rakennusyrittäjää ja rakennusalan asiantuntijaa. Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin nostamalla esiin eri teemoja, joita tarkasteltiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Esiin nousevat teemat olivat kasvava kysyntä, riittämätön kotimaan tarjonta, muun makroympäristön tekijät, kilpailevat materiaalit, jakelun toimivuus ja asiakkaiden mieltymykset. Tutkimusten tulosten mukaan liimapuun ja massiivipuulevyn kysyntä tulee kasvamaan Australiassa. Kasvua tukee rakentamisen noususuhdanne erityisesti Melbournessa ja Sydneyssä. Muutokset rakentamissäädöksissä, kasvava kiinnostus puurakentamista ja ympäristöystävällisiä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavia rakennusmateriaaleja kohtaan tulee vaikuttamaan liimapuun ja massiivipuulevyn kysyntään. Arkkitehtien ja insinöörien puurakentamiseen liittyvillä asenteilla sekä kilpailevien materiaalien tarjonnalla on vaikutus liimapuun ja massiivipuulevyn kysyntään.