Browsing by Subject "lumbar fusion"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Russo, Fabrizio; De Salvatore, Sergio; Ambrosio, Luca; Vadalà, Gianluca; Fontana, Luca; Papalia, Rocco; Rantanen, Jorma; Iavicoli, Sergio; Denaro, Vincenzo (2021)
    Low back pain (LBP) is currently the leading cause of disability worldwide and the mostcommon reason for workers’ compensation (WC) claims. Studies have demonstrated that receivingWC is associated with a negative prognosis following treatment for a vast range of health conditions.However, the impact of WC on outcomes after spine surgery is still controversial. The aim of thismeta-analysis was to systematically review the literature and analyze the impact of compensationstatus on outcomes after lumbar spine surgery. A systematic search was performed on Medline,Scopus, CINAHL, EMBASE and CENTRAL databases. The review included studies of patientsundergoing lumbar spine surgery in which compensation status was reported. Methodologicalquality was assessed through ROBINS-I and quality of evidence was estimated using the GRADErating. A total of 26 studies with a total of 2668 patients were included in the analysis. WC patientshad higher post-operative pain and disability, as well as lower satisfaction after surgery whencompared to those without WC. Furthermore, WC patients demonstrated to have a delayed return towork. According to our results, compensation status is associated with poor outcomes after lumbarspine surgery. Contextualizing post-operative outcomes in clinical and work-related domains helpsunderstand the multifactorial nature of the phenomenon.
  • Ahlström, Marjut (Helsingfors universitet, 2016)
    Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lannerangan luudutusleikkaus vaikutti potilaiden elämänlaatuun. Seuranta-aika oli vähintään kaksi vuotta. Leikkaustuloksen arviointiin käytettiin Oswestryn haittaindeksiä (ODI) ja elämänlaatukyselyä (RAND-36). RAND-36:sta tarkasteltiin kokonaispisteitä ja lisäksi erikseen Fyysinen toimintakyky ja Kivuttomuus – osa-alueita. Lisäksi selvitettiin eroavatko tulokset sukupuolen tai iän mukaan. Tutkimuksen aineisto koostui 2010-2012 Jorvin sairaalassa leikatuista potilaista, joille oli tehty lannerangan luudutusleikkaus. Analyysi kattoi 96 potilasta. 71 oli naisia ja 23 miehiä. Tutkittavien keski-ikä oli 60,6 vuotta. Tuloksiksi saatiin että ODI laski 24 pistettä (52%), RAND-36 nousi 23 pistettä (55%), Fyysinen toimintakyky nousi 28 pistettä (83%) ja Kivuttomuus nousi 33 pistettä (109%). Sekä ODI:lla että RAND-36:lla mitattuna leikkaustulos oli lähes yhtä vaikuttava iästä tai sukupuolesta riippumatta. Fyysinen toimintakyky parani ja kipu väheni eniten miehillä ja alle 65-vuotiailla. Tämän tutkimuksen perusteella lannerangan luudutusleikkaus vaikuttaa suotuisasti potilaan oireita helpottavasti ja elämänlaatua parantavasti. Tulokset Jorvin sairaalassa ovat samansuuntaiset muiden esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen tutkimusten kanssa. Lannerangan luudutusleikkauksen vaikuttavuudessa on kuitenkin havaittavissa yksilötasolla laajaakin vaihtelua. Lisätutkimuksia tarvitaankin, jotta voitaisiin operatiivista hoitoa harkitessa tunnistaa leikkaustulosta ennustavia tekijöitä.