Browsing by Subject "maa-analyysi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 22
 • Valmari, J. (Suomen metsätieteellinen seura, 1921)
 • Soveri, Jouko; Soveri, Marja-Riitta (Vesihallitus, 1975)
  Vesihallitus. Tiedotus 95
  Engl. summary: On the influence of air pollution on soil and groundwater in the Tampere and Kuusankoski regions
 • Leivuori, Mirja; Koivikko, Riitta; Sara-Aho, Timo; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2015)
  Reports of the Finnish Environment Institute 32/2015
  Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analysis of elements in natural waters and arable soil in April 2015. The measurements were: Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, U, V, and Zn. Four sample types were: synthetic, river and ground water and arable soil samples. In total 27 laboratories participated in the PT. In this proficiency test 89 % of the results were satisfactory when deviations of 10 - 35 % from the assigned values were accepted. Basically, the metrologically traceable concentration, calculated concentrations or the robust mean or mean of the results reported by the participant were used as the assigned values for measurements. The evaluation of the performance of the participants was carried out using z score. In some cases the evaluation of the performance was not possible e.g. due to the low number of the participants or the high deviation of reported results.
 • Nuutinen, Jari; Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2015)
  Reports of the Finnish Environment Institute 5/2015
  Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analysis of oil hydrocarbons in water and soil in November-December 2014. Three types of samples were delivered to the participants; synthetic sample, surface water and soil samples. In total, 15 laboratories participated in the PT. The evaluation of the performance was based on the z scores. In this proficiency test 77 % of the data was regarded to be satisfactory when the deviation of 20 to 40 % from the assigned value was accepted. Either the calculated concentration, robust mean, mean or median of the results reported by the participants was chosen to be the assigned value depending on the analyte. The uncertainty for the assigned value was estimated at the 95 % confidence interval and for calculated assigned values it was 1.9–3.5 %, for assigned values based on the robust mean it was 15.5 %, for assigned values based on the mean it varied from 3.3 to 20.9 %, and for median based assigned value the uncertainty for the assigned value was estimated to 22.3 %.
 • Koivikko, Riitta; Nuutinen, Jari; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2016)
  Reports of the Finnish Environment Institute 12/2016
  Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analysis of PCB compounds in soil in November-December 2015 (PCB 09/2015). Two types of samples were delivered to the participants, synthetic and soil samples. In total, 8 laboratories participated in the PT. The evaluation of the performance was based on the z scores, which were calculated using the standard deviation for proficiency assessment at 95 % confidence level. In this proficiency test 79 % of the data was regarded to be satisfactory when the standard deviation of 20 to 30 % from the assigned value was accepted. For the synthetic sample the calculated concentration and for the soil sample the mean of the results reported by the participants was chosen to be the assigned value. The uncertainty for the assigned value was estimated at the 95 % confidence interval and for calculated assigned values it was 0.5–1.2 %, for assigned values based on the mean it varied from 6.8 to 21.3 %.
 • Koivikko, Riitta; Nuutinen, Jari; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2018)
  Reports of the Finnish Environment Institute 8/2018
  Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analysis of oil hydrocarbons in water and soil in November 2017. Three types of samples were delivered to the participants: synthetic sample, surface water and soil samples. In total, 16 participants joined in the PT. In this proficiency test 76 % of the results were satisfactory when deviation of 20–40 % from the assigned value was accepted. Basically, either the calculated concentration, the robust mean, or the median of the results reported by the participants was used as the assigned value for measurands. The evaluation of the performance of the participants was carried out using the z scores. Warm thanks to all the participants of this proficiency test!
 • Niska, Kaarina (Suomen metsätieteellinen seura, 1986)
 • Koivikko, Riitta; Nuutinen, Jari; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Kutramoinen, Helena; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2017)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2017
  Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vedestä ja maasta. Osallistujille toimitettiin synteettinen näyte, talous- ja pintavesinäytteet sekä maanäyte. Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota. Vertailuarvona käytettiin testisuureesta ja näytteestä riippuen laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten keskiarvoa. Pätevyyden arvioinnissa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tuloksille sallittiin näytteestä ja testisuureesta riippuen 15–35 %:n poikkeama vertailuarvosta. Tulosaineistossa oli hyväksyttäviä tuloksia 81 %. Testisuureelle ETBE ei näytteen M4V osalta voitu tulosten vähäisen määrän vuoksi laskea z-arvoja, vaan tuloksia on arvioitu D%- ja En-arvoilla. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
 • Mäkinen, Irma; Järvinen, Olli; Näykki, Teemu; Sara-Aho, Timo; Ivalo, Raija; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2008
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Nuutinen, Jari; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2011)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2011
 • Mäkinen, Irma; Westerholm, Henrik (Suomen ympäristökeskus, 2007)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2007
 • Björklof, Katarina; Mäkinen, Irma; Westerholm, Henrik; Nikunen, Seppo; Jørgensen, Kirsten; Korhonen, Kaija; Jaakkonen, Satu; Pyy, Outi (Suomen ympäristökeskus, 2009)
  Suomen ympäristö 35/2009
  Asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-VNA) astui voimaan kesällä 2007. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida kohdekohtaisesti arvioimalla maaperän haitallisten aineiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttama vaara tai haitta. Tässä vertailussa selvitettiin, millaista käytännön eroja on eri toimijoiden välillä kunnostusarvion eri vaiheissa kuten näytteenottosuunnitelmissa, näytteenoton toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Lisäksi selvitettiin, miten näytteenotto vaikuttaa pilaantuneisuusarvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin (pilaantuneen alueen rajaus, massamäärät ja niiden luokitus) sekä kysyttiin lupaviranomaisten käsitystä PIMA-asetuksen, sekä muun maaperän kunnostusohjeiden ja näytteenottostandardien käytäntöjen soveltamisesta. Vertailuun osallistui yhdeksän näytteenottoa suorittavaa organisaatiota. Vertailu osoittaa, että maaperä tutkimus on haasteellista ja edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Maaperätutkimuksen perusteella tehtävät arvioinnit edellyttävät riittävää tietoa kenttätutkimuksen suorituksesta ja eri tulosten luotettavuudesta. Kenttätyöskentelyn laatu vaihtelee ja käytännöt ovat kirjavia. Kävi ilmi, että näytemateriaalin käsittelyssä, varsinkin haihtuvien yhdisteiden osalta oli selviä puutteita ja jopa virheitä. Lisäksi hiilivetyjen määrittämiseksi otettujen näytteiden homogenointimenettelyt vaihtelivat. Hyvistä käytännöistä on tarve tiedottaa mahdollisesti lisäohjeistuksen avulla.
 • Korhonen, Kaija; Sainio, Pirjo; Nuutinen, Jari; Markkanen, Anne; Tanttu, Helena; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2009)
  Reports of the Finnish Environment Institute 12/2009
 • Nuutinen, Jari; Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2012)
  Reports of the Finnish Environment Institute 12/2012
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Nuutinen, Jari; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Reports of the Finnish Environment Institute 7/2013
  Proftest SYKE carried out the proficiency test for analysis of volatile organic compounds from water and soil in October 2012. One artificial sample and one river water sample and one soil sample were distributed. In total, 15 laboratories participated in the proficiency test. Either the calculated concentration or the robust mean value was chosen to be the assigned value for the measurement. The performance of the participants was evaluated by using z scores. In this proficiency test 72 % of the results were satisfactory when the deviation of 15–40 % from the assigned value was accepted.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Nuutinen, Jari; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2011)
  Reports of the Finnish Environment Institute 5/2011
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Nuutinen, Jari; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2011)
  Reports of the Finnish Environment Institute 8/2011
 • Ronkainen, Nanna (Suomen ympäristökeskus, 2012)
  Suomen ympäristö 2/2012
  Tässä raportissa esitetään vuosien 1962-2001 aikana maataloushallituksessa, vesi- ja ympäristöhallituksessa ja nykyisessä Suomen ympäristökeskuksessa kerätyn laajan maaperänäyteaineiston laboratoriomääritysten tulokset. Raportin tavoitteena oli saada julkaistavaan muotoon ja yleishyödylliseen käyttöön tuo pitkältä aikaväliltä oleva laaja aineisto, jota ei ole aikaisemmin julkaistu. Ympäri Suomea kerätyt näytteet on otettu maasta 0-60 m syvyydeltä enimmäkseen maaperätutkimusten tai kuivatus- ja pengerrystöiden yhteydessä. Alkuperäisestä, lähes 20 000 näytteen aineistosta on otettu tähän julkaisuun mukaan 10 297 näytettä. Geoteknisen maalajiluokituksen mukaan luokiteltuna julkaisussa käsitellään yhteensä 29 maalajia, joka sisältää sekä eloperäisiä, hieno- ja karkearakeisia että moreenimaalajeja. Julkaisussa esitetään eri maalajien tilavuuspainon, tiheyden, hienousluvun, juoksu- ja kieritysrajan, plastisuusluvun, sensitiivisyyden ja vesipitoisuuden jakautuminen, keskiarvo ja mediaani. Vedenläpäisevyydestä ja leikkauslujuudesta on tutkittu maalajien jakautumista. Lisäksi selvitetään, miten eri ominaisuudet korreloivat keskenään. Maaperänäytteiden laboratoriomääritysten tuloksista käsitellyt tulokset osoittavat, että näytteiden ominaisuuksien arvot edustavat hyvin Suomen maaperän ominaisuuksia.
 • Mäkinen, Irma; Sainio, Pirjo; Nuutinen, Jari (Finnish Environment Institute, 2006)
  Reports of the Finnish Environment Institute 10/2006
 • Leivuori, Mirja; Korhonen, Kaija; Järvinen, Olli; Näykki, Teemu; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2009)
  Reports of the Finnish Environment Institute 28/2009