Browsing by Subject "muutosjohtaminen - prosessit - organisaatiot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Lund, Petra (2000)
    Rättvis behandling på arbetsplatsen påverkar inställningen gentemot arbetsplatsen, arbetsprestationen och bindningen till organisationen. I detta pro gradu arbete behandlas arbetstagarens uppfattning om rättvisa från ett proceduralt rättviseperspektiv. Det procedurala rättviseperspektivet fokuserar på att granska processen hur man nått ett beslut om en belöning eller ett straff. Då man tillämpar så kallade procedurala metoder vid en beslutsfattningsprocess ökar de berördas förståelse för hur beslutet fattats och berörda personer har lättare att acceptera ett beslut. Som teoretisk referensram har Leventhals(1980) teori om procedural rättvisa använts. Enligt Leventhal(1980) finns det sex kriterier som borde uppfyllas vid en besutfattningsprocess för att de berörda skall känna sig tillfredsställda med beslutet. Den interaktiva rättvisan, som kan ses som en del av den procedurala rättvisan används också som teoretisk referensram. Den betonar betydelsen av det personliga sätt på vilken beslutsfattaren behandlar den berörda. Även Lind och Tylers (1988) gruppvärderingsmodell används som referensram. Individen jämför den behandling han fått i relation till andra personer som befinner sig i samma referensgrupp som han själv. Det sätt som han behandlas på signalerar hans status i den sociala grupp han tillhör. Den empiriska undersökningen i form av en fallstudie följer med en förändringsprocess i de fysiska utrymmen på en högskola. Förändringsprocessen är känslig till sin natur och stämningen kan karakteriseras som konfliktfylld. Syftet med fallstudien är att kartlägga hur organisationen genomför sin förändring, ifall organisationen använder sig av procedurala metoder och hur de anställda uppfattar processen och beslutet. Resultaten visar att organisationen i en rätt så stor utsträckning lyckas genomföra förändringsprocessen på ett positivt sätt. Största delen av de berörda upplever att beslutsfattarna använt sig av proceduralt rättvisa metoder. Utöver att Leventhals sex kriterier identifieras, hittas även kontextrelaterade faktorer som påverkat uppfattningen om rättvisan i processen.