Browsing by Subject "organisaatioon samastuminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Olkkonen, Maria-Elena (2002)
    Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin organisaation koetun oikeudenmukaisuuden merkitystä työntekijöiden organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavana tekijänä. Samalla tutkittiin samastumisten yhteyksiä irtisanoutumisaikomuksiin ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli muodostaa tutkittavien ilmiöiden välisistä yhteyksistä oletusmalli ja arvioida sen toimivuutta käytetyn aineiston puitteissa. Aineisto kerättiin lomakekyselynä teknologia-alan organisaatiosta keväällä 2001 (N = 164). Työn teoriaosuudessa esitellään sosiaalisen identiteetin lähestymistapa sekä organisaatiositoutumisen ja oikeudenmukaisuuden kokemusten vaikutuksia käsittelevää teoriaa ja aiempaa tutkimusta, joiden perusteella rakennetaan useita tutkittavien käsitteiden erillisyyttä ja ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita koskevia hypoteeseja. Näitä testattiin aineistoon eksploratiivisilla faktorianalyyseillä sekä lineaarisilla ja hierarkkisilla regressioanalyyseillä (välittäjäanalyysi). Tutkimustulokset olivat pääsääntöisesti teorian mukaisia. Ensinnäkin tulokset antoivat tukea hypoteesille, jonka mukaan jakavan, menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat positiivisessa yhteydessä organisaatioon ja yksikköön samastumiseen niiden lisäämien ylpeyden ja arvostuksen tunteiden kautta. Samoin saatiin tukea hypoteesille, jonka mukaan organisaatioon samastuminen edelleen vähentää irtisanoutumisaikomuksia ja lisää organisaatioon kohdistuvaa prososiaalisuuutta ja jonka mukaan yksikköön samastuminen puolestaan lisää yksikköön kohdistuvaa prososiaalisuutta. Työn tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sosiaalisen identiteetin kannalta merkityksellisten tekijöiden keskeistä roolia irtisanoutumisaikomusten ja prososiaalisuuden selittäjinä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös käsitystä siitä, että työntekijöiden tiettyyn organisaation kohteeseen kohdistuvia asenteita ja käyttäytymistä voidaan selittää parhaiten juuri tähän kohteeseen liittyvillä tekijöillä. Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat tuoreita, kansainvälisissä alan aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita.