Browsing by Subject "organisaatiopsykologia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Haapamäki, Johanna (2008)
    Tutkielmassa tarkasteltiin oikeudenmukaisuuden merkitystä ryhmänjäsenille ryhmään kiinnittymisen mallin näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutkia mallin oikeudenmukaisuuteen sekä sosiaalisen identiteetin elementteihin liittyviä oletuksia. Ensimmäisenä tavoitteena oli tarkastella, onko koettu oikeudenmukaisuus yhteydessä samastumiseen oikeudenmukaisuuden viestimän arvostuksen ja ylpeyden kautta. Toisena tavoitteena oli tutkia vaikuttaako ryhmäjäsenyyden prototyyppisyys siihen, miten jäsenet reagoivat oikeudenmukaisuuteen. Ryhmäjäsenyyden prototyyppisyys eli se, miten samankaltainen jäsen on suhteessa ryhmän prototyyppiin, käsitettiin tässä tutkielmassa arvokongruenssina. Arvokongruenssi kuvaa yksilön ja ryhmälle tyypillisten arvojen yhdenmukaisuutta. Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselynä päiväkotihenkilöstöltä (N=220). Analyysimenetelminä käytettiin faktorianalyysia sekä hierarkkista regressioanalyysia välittäjä- ja interaktioanalyyseihin. Lisäksi interaktioita tarkasteltiin simple slope -analyyseilla. Arvokongruenssia kuvattiin yksilön ja ryhmän arvoprofiilien muotojen samankaltaisuudesta kertovalla korrelaatioindeksillä. Arvoprofiilit muodostettiin Schwartzin teorian mukaisista arvotyypeistä. Oletus siitä, että koettu oikeudenmukaisuus on yhteydessä ryhmään samastumiseen arvostuksen ja ylpeyden kautta, sai selkeää tukea menettelytapojen oikeudenmukaisuuden osalta ja osittaista tukea jakavan oikeudenmukaisuuden osalta. Oletus ryhmänjäsenen prototyyppisyyden vaikutuksesta oikeudenmukaisuuden ja arvostuksen väliseen yhteyteen sai tukea: mitä enemmän yksilön arvot poikkesivat ryhmälle tyypillisistä arvoista, sitä voimakkaammin menettelytapojen ja jakava oikeudenmukaisuus olivat yhteydessä arvostukseen. Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että oikeudenmukaisuus on tärkeää, koska se viestii yksilön sosiaaliselle identiteetille merkityksellistä tietoa sekä ryhmän asemasta että ryhmältä saadusta arvostuksesta. Koettu oikeudenmukaisuus on tärkeää erityisesti niin kutsutuille perifeerisille jäsenille, joiden arvot poikkeavat ryhmälle tyypillisistä arvoista, koska tieto ryhmän suhtautumisesta on heille erityisen merkityksellistä.
  • Meklin, Tiina (2003)
    Tutkielman tehtävänä on tarkastella organisaatiossa vallitsevia arvoja ja arvoprosessin käynnistämistä tapaustutkimuksen avulla. Tarkoituksena on selvittää tutkimuksen kohteena olevan Skills Finland ry:n nykyiset toimintaa ohjaavat arvot sekä tulevaisuuden tavoitearvot, ja verrata niitä keskenään. Vertaamalla nykyarvoja ja tavoitearvoja nähdään, missä määrin tällä hetkellä toimintaa ohjaavat arvot jo tukevat tavoitearvojen toteutumista, ja tarvitaanko paljon muutoksia toimintatapoihin, jotta tavoitearvoihin päästään. Tämän selvittämiseksi perehdytään myös yhdistyksen organisaatiokulttuuriin. Skills Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka perustehtävänä on ammattikoulutuksen arvostuksen ja ammattien vetovoimaisuuden parantaminen Suomessa. Tähän tavoitteeseen yhdistys pyrkii etupäässä ammattitaitokilpailutoiminnan avulla. Yhdistyksen suurimpana tähänastisena haasteena on ammattitaidon MM-kilpailujen järjestäminen Helsingissä 2005. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat Schwartzin arvoteoria sekä Puohiniemen siitä tekemä sovellus organisaatioiden arvoihin sopivaksi. Organisaatiokulttuuriin liittyvissä tulkinnoissa lähtökohtana on käytetty Scheinin ja Hofsteden ajatuksia kulttuurin rakenteista. Puohiniemen mukaan organisaation arvot muodostavat samanlaisen jännitteen kuin yksilön arvot Schwartzin alkuperäisessä mallissa. Vastakkain ovat itsensä korostaminen ja muiden huomiointi sekä avoimuus muutokselle ja säilyttäminen. Tutkimuksen toteutukseen vaikuttaa se, että kyseessä on tapaustutkimus. Tapaustutkimukselle ominaisella tavalla aineistoa on kerätty monella eri menetelmällä. Aineisto koostuu haastatteluista, ryhmäkeskusteluista, valmiista dokumenteista sekä osallistuvasta havainnoinnista. Aineistonkeruun monipuolisuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja antaa monipuolisemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimustulosten mukaan Skills Finlandin nykyarvot ja tavoitearvot ovat kaukana toisistaan. Nykyarvoissa painottuvat itsensä korostaminen ja säilyttäminen, ja tavoitearvoissa muiden huomiointi ja avoimuus muutokselle. Yhdistyksen henkilöstö kokee nykytilanteen kielteisenä ja etsii tavoitearvoista ratkaisuja nykytilanteen ongelmiin. Organisaatiokulttuuriin ja yhdistyksen toimintatapoihin tutustuminen kertovat, että esimerkiksi johtamistapoihin, kommunikaatioon ja yhteistoiminnan laatuun on tultava muutoksia, jotta tavoitearvoihin päästään. Keskeiset lähteet: Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Teoksessa M. P. Zanna (toim.): Advances in experimental social psychology. San Diego: Academic Press. Puohiniemi, M. (2003). Löytöretki yrityksen arvomaailmaan. Espoo: Limor kustannus.
  • Mikkelä, Eero (Helsingin yliopisto, 2019)
    Objective. In today’s workplaces an increasing number of tasks is completed in teams. Hence, to understand the psychological processes affecting interaction within and success of teams in different environments is of great importance. To study these processes, a new TT10 questionnaire (84 questions, 10 separate subscales) was created. The aim of this thesis was to study the validity and reliability of the TT10 by studying multiple literature-based hypotheses about connections between the subscales of the TT10 in two separate studies. Methods. In study 1 (n=49) 10 teams from two Finnish technology companies filled the TT10 and basic demographic information online. In study 2 (n=124) there were 62 pairs consisting of an employee of a Finnish insurance company and a customer. The counterparts in each pair were anonymously in contact with each other in an online chat for 20 minutes during which their task was to solve puzzles together. After the experiment they were asked to review the interaction of their pair with a shortened version (27 questions) of the TT10. Results. Almost all of the hypotheses gained support. Different subscales were in connection with each other mostly in the hypothesized ways. Conclusions. The most promising subscales of the TT10 were psychological safety, social cohesion, collaboration, and co-flow. However, limitations such as a very limited number of participants in study 1 made some of the results a bit unclear. However, according to these preliminary results, the TT10 seems to be a promising questionnaire that still needs fine-graining.