Browsing by Subject "out-of-school learning"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Juutinen, Heli (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkimus käsittelee suomalaisten nuorten englannin käyttöä kouluajan ulkopuolella. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lukioikäiset nuoret käyttävät englantia vapaa-ajallaan, mikä motivoi heitä näihin aktiviteetteihin, ja kokevatko he oppineensa englantia näiden aktiviteettien avulla. Tutkimuskysymyksiin sisältyi myös se, mitä mieltä opiskelijat olivat koulussa opitun englannin ja vapaa-ajalla käytettävän englannin välisestä suhteesta. Tutkimukseen osallistui kahdeksan oppilasta kaikilta vuosikursseilta yhdestä lukiosta Helsingissä. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastateltaville esitettiin ennalta laadittuja kysymyksiä sekä lisäkysymyksiä, jotka nousivat esiin haastattelutilanteessa. Haastattelut nauhoitettiin oppilaiden koululla. Jälkeenpäin ne litteroitiin ja käännettiin englanniksi tutkielmaa varten. Tulokset osoittavat, että suostuin englanninkielinen aktiviteetti on TV-sarjojen tai elokuvien katselu. Englantia myös puhutaan sukulaisten, ystävien, ja kumppanien kanssa, ja oppilaita motivoi heidän oma kiinnostuksensa näihin aktiviteetteihin. Koulussa opittu englanti arvioidaan yleisesti negatiivisesti, kun taas vapaa-ajalla käytetty englanti koetaan vapaaksi ja mukavaksi. Oppimisen koetaan olevan mahdollista molemmissa ympäristöissä, joskin kouluajan ulkopuolisesta oppimisesta pidetään enemmän. Englannin käytön koetaan olevan hyvin erilaista näissä ympäristoissä. Lukion opetussuunnitelmassa korostetaan englannin roolia kansainvälisen kommunikaation kielenä. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat eivät kuitenkaan koe saaneensa opetusta, jossa kommunikaatio olisi pääosassa, vaan painottavat koulussa käytetyn englannin olevan arvosanakeskeistä ja täydellisyyteen tähtäävää. Loppupäätelmänä voidaan sanoa, että lukiolaiset kokevat vapaa-ajalla opitun ja käytetyn englannin olevan mukavampaa, monipuolisempaa ja hyödyllisempää kuin koulussa opitun ja käytetyn englannin.
  • Kumpulainen, Kristiina; Mikkola, Anna; Rajala, Antti (Springer International Publishing, 2018)
    Springer International Handbooks of Education
    This chapter discusses current research on educational efforts to connect school learning with young people’s digital practices in- and out-of-school. Instead of focusing on divides between in-school and out-of-school learning or between the “digital generation” and other age groups, in this chapter we discuss what recent research says about the ways in which school can become a space in which young people’s digital practices can transformatively converge with schooling, and how this convergence is related to their learning and identity building. We begin our narrative reflection of current research by focusing on the myth of digital natives. Next, we will conceptualize recent efforts to researching and understanding young people’s engagement, learning and identity building across sites and contexts. We will then turn to illuminating some key rationales of current educational research on creating convergence in young people’s social ecologies via the use of digital technologies and media. We conclude our reflections by pointing out that although there are some promising findings on how digital technologies and media can create convergence in young people’s engagement and learning across sites and contexts, less research attention is given to young people’s personal sense-making and self-making mediated by their digital practices, and how formal education could build on those practices for academic, vocational and/or civic ends.