Browsing by Subject "pahoinvointi - lapset - nuoret"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Reiman-Möttönen, Päivi (2004)
    Yhteiskunnalliset muutokset ja epävarmuuden lisääntyminen ovat heijastuneet myös lasten ja nuorten elämään. Esille on noussut ilmiö, jota kutsutaan yleisesti lasten ja nuorten pahoinvoinniksi. Julkista keskustelua on leimannut huoli lapsista ja nuorista, ja esille ovat nousseet esim. lasten kokema turvattomuus ja puutteet perushoivassa. Pahoinvointikäsitettä on käytetty viitattaessa hyvin erityyppisiin lasten ja nuorten ongelmiin. Tutkielman keskeisenä tavoitteena on tarkastella sitä kuvaa, joka pahoinvointi-ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä syntyy mielipidekirjoitusten pohjalta. Aihetta sivuava kirjoittelu oli runsasta jo 1990-luvun alussa, mutta vilkastui entisestään vuosituhannen vaihdetta kohti mentäessä. Keskusteluun osallistuivat sekä eri alojen asiantuntijat että ns. tavalliset kansalaiset. Sen ohella, että analysoin käydyn keskustelun sisältöä, tarkastelenkin myös sitä, ketkä käytyyn keskusteluun ovat osallistuneet, ja miten lapsiin ja nuoriin liittyvä kirjoittelu ja keskustelunaiheet muuttuivat 1990-luvun alun ja 2000-luvun alun välillä. Tutkimusaineisto koostuu vuosina 1990-1991 ja 2000-2001 Helsingin Sanomissa julkaistuista, lapsiin ja nuoriin liittyvistä mielipidekirjoituksista. Käsittelen aineistoa käyttämällä metodina sekä kvalitatiivista, sisällönanalyyttista tekstianalyysia että kvantitatiivista analyysia. Koti, päiväkoti ja koulu ovat ne lapsen ja nuoren keskeiset elämänpiirit, joihin liittyvistä tekijöistä löytyvät kirjoittajien mukaan avaimet lasten hyvinvointiin. Samalla tavoin näihin ympäristöihin kytkeytyvät mahdolliset pahoinvointia aiheuttavat tekijät. Keskeisin havainto on kuitenkin ollut se, että käsiteltiin lähes mitä tahansa lasten ja nuorten elämään liittyvää, ongelmalliseksi koettua aihealuetta, kiertyi keskustelu vääjäämättä ajan käsitteen ympärille. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat ovat nousseet esille erityisesti parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Muutokset yhteiskunnassa ovat aiheuttaneet muutoksia työelämässä, ja perhe sinnittelee näiden ehtojen puristuksessa. Tutkielma nojaa sekä kotimaiseen että kansainväliseen lähdeaineistoon. Innoittajana tutkimusaiheen valinnalle on toiminut Ulrich Beckin nyky-yhteiskuntaa hahmottava teos Risk Society, joka tarjoaa yhden synteesin ajastamme. Nick Lee on puolestaan käsitellyt lapsen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta teoksessaan Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty. Suomalaisista aihetta käsitelleistä tutkimuksista ovat olleet keskeisiä mm. Irmeli Järventien tutkimus Syrjäytyvätkö lapset? sekä Riitta Jallinojan Perheen aika.