Browsing by Subject "pakkaus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-17 of 17
 • Suokari-Pärssinen, Mari (Helsingin yliopisto, 2018)
  The aim of the study was to investigate cornerstones of a communications strategy for a start-up specializing to wood-based packaging materials. These include packaging materials, which are produced in a sustainable way and decrease environmental load with their biodegradability. These cornerstones are basis for a globally profitable and competitive business. Literature review and qualitative interviews were used as a method. The circular economy business model enables a new way to operate and generate competitive advantage for a start-up. The plastics industry claims biodegradability of some forms; the communication challenge of the competitors is to prove these arguments false. Launching world-wide renewable wood-based packaging material to consumers and to packaging industry requires co-operation between all stakeholders. To be a true alternative to plastics, the product must be based on sustainability principles, recyclability and compostability. To avoid greenwashing, all communication must be based on reliable and verifiable information. The developed communications strategy addresses all the aforementioned challenges. The communications strategy focuses on younger generation consumers and rely on their ability to utilize social media in their communications. A circular economy start-up company must outperform plastics packaging manufacturers economically, environmentally and socially with sustainable packaging solutions. Nevertheless, based on this thesis, sustainability is a valid selling and communications argument. The interviews conducted by this thesis support this finding.
 • Hämäläinen, Emmi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Monet akateemiset tutkimukset osoittavat, että elintarvikkeen pakkauksella on merkitystä kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja mielikuvaan tuotteesta. Tämä tutkielma tarkastelee millaisia mielikuvia, ja minkälainen rooli elintarvikepakkauksella, ja pakkauksen elementeillä on aidossa valintatilanteessa 55-75-vuotiaille suomalaisille kuluttajille. Tutkimus toteutettiin havainnoiden ja haastatellen tutkittavia heidän päivittäisten kauppaostostensa lomassa. Pakkauksella on merkitystä kuluttajalle aidossa valintatilanteessa. Pakkauksen elementtien vaikutus on tilannekohtaista, ja suodattuu kuluttajan yksilöllisten hetkellisten tarpeiden kautta. Pakkausta tarkastellaan pakkauksen ominaisuuksien ja pakkauksen tuotteesta tarjoaman tiedon kautta. Pakkauksen ominaisuuksista merkityksellisimmät ovat koko, käytettävyys, materiaali ja tunnistettavuus. Erityisesti tuoretuotteiden kohdalla tuotteiden pakkaamattomuudella oli iso rooli pakkauselementtinä. Kun pakkausta tarkastellaan etsien tietoa tuotteesta, ovat merkityksellisimmät elementit kuluttajille pakkausmerkinnät ja tuotteen alkuperä. Kuluttajat tarkastelevat pakkausta ajatellen valintahetkellä myös tuotteen elinkaarta. Näissä tilanteissa korostuivat vastuullisuus ja pakkauksen käytettävyys.
 • Saario, Mari; Descombes, Laura; Raivio, Tuomas; Ryynänen, Erkka; Larvus, Lauri (Ympäristöministeriö, 2014)
  Ympäristöministeriön raportteja 21/2014
  Selvityksen tavoitteena oli määrittää keinot, joilla panttijärjestelmiä tai veropohjaa kehittämällä voitaisiin edelleen tehostaa juomapakkausten palautusta ja siten vähentää juomapakkauksista aiheutuvaa roskaantumista ja lisätä hyvälaatuisen pakkausmateriaalin uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Suomessa käytössä oleva panttiin perustuva juomapakkausten palautusjärjestelmä on juomapakkausten pakkaajalle vapaaehtoinen tapa hoitaa lainmukainen tuottajavastuuvelvollisuutensa. Kannustimena on, että panttipakkauksesta ei peritä juomapakkausten valmisteveroa. Panttijärjestelmän vaatimukset tulevat jätelaista. Panttijärjestelmä on materiaalin kiertämisen kannalta tehokas ja arvostettu tapa saada koottua laadukasta kierrätysmateriaalia hyödynnettäväksi. Pantti kuitenkin kattaa vain osan juomapakkauksista. Rajaus on määritetty valmisteverolaissa, jonka nykyiset rajaukset ovat osin tulkinnallisia ja voivat aiheuttaa haasteita uusien pakkausmateriaalien ja tuotteiden kehittämiselle. Nykyisen panttijärjestelmän kautta saavutetut kierrätysosuudet ylittävät jätelaissa määritellyt tavoitetasot. Avainasemassa panttijärjestelmän toimivuuden kannalta ovat pakkausten palautusaste, järjestelmän houkuttelevuus pakkaajien näkökulmasta ja koko järjestelmän kannattavuus. Pantillisten pakkausten palautusasteeseen vaikuttavat pantin suuruuden lisäksi monet muut tekijät, kuten pakkauksen käyttötilanne, palautuksen helppous sekä ostajan tottumukset ja arvot. Pantin suuruuden vaikutus kierrätysasteeseen voi olla erityisesti pienimmissä panttiluokissa merkittävä. Suurimpien lasipullojen nykyisen pantin korottaminen olisi perusteltua pysyvän ja loukkaantumisvaaraa aiheuttavan roskaamisen vähentämiseksi ja kierrätysasteen parantamiseksi. Vaikka panttijärjestelmä tuottaa laadukasta kierrätysmateriaalia, sen laajentamismahdollisuudet ovat rajalliset. Muut kuin juomapakkaukset tuovat tullessaan materiaaliin ja puhtauteen liittyviä teknisiä ongelmia ja kaikille kierrätysmateriaaleille ei ole markkinakysyntää Suomessa. Uusien juomapakkausten lisäämistä järjestelmään ei selvityksen perusteella suositella, mutta tilannetta voidaan tarkastella uudelleen, kun uuden pakkausjäteasetuksen ja tuottajavastuujärjestelmän tuomista vaikutuksista on saatu kokemuksia. Mikäli uusien pakkausten liittämistä panttijärjestelmään harkitaan, ensimmäisenä mahdollisena kohteena ovat hedelmä- ja kasvismehujen muovi- ja lasipullot. Liittämisen avulla voitaisiin lisätä etenkin PET-muovin kierrätystä. Panttijärjestelmä on nykytilanteessa pakkaajalle houkutteleva. Se on käytännössä kaikille valmisteverolain piiriin kuuluville merkittäville toimijoille kustannuksiltaan tuottajavastuujärjestelmää edullisempi vaihtoehto, joten valmisteveron korottamiseen ei ole tarvetta. Vertailumaiden tulosten perusteella pakollinen panttijärjestelmä ei automaattisesti näyttäisi johtavan palautusasteen kasvuun eikä lisäisi kierrätettävää kokonaisvolyymiä suhteessa Suomen nykyiseen veropohjaiseen järjestelmään. Nykyistä järjestelmää kuormittavat ja sen houkuttelevuutta vähentävät pantti- ja tuottajavastuujärjestelmien ulkopuolelta tulevat pakkaukset. Aiempien selvitysten perusteella Euroopan laajuisen tai yhteispohjoismaalaisen panttijärjestelmän kustannukset olisivat kuitenkin suuremmat kuin hyödyt. Matkustajatuonnin ja tulevaisuudessa myös verkkokaupan kautta tulleiden juomapakkausten aiheuttama rasite suomalaiselle kierrätysjärjestelmälle liittyy myös alkoholipoliittisiin ratkaisuihin, joten vaihtoehtoja on tarkasteltava osana laajempaa kokonaisuutta. Kompensaatiomekanismien luominen edellyttäisi huomattavia investointeja eikä mekanismia todennäköisesti olisi taloudellisesta näkökulmasta kannattavaa kehittää. Osaratkaisuja vapaamatkustajien ongelmaan ovat tilastoinnin ja seurannan kehittäminen toimijoiden välillä.
 • Malm, Riikka (Helsingin yliopisto, 2017)
  Kahvi tulee suojata hapelta, valolta ja kosteudelta, sekä säilytettävä oikeanlaisessa lämpötilassa sen vanhenemisen estämiseksi. Pakkausmateriaalin tulee olla riittävän kestävää, jotta pakkaus ja tuote säilyvät vaurioitumattomina kuljetuksen ja käsittelyn aikana. Kahvin vakuumipakkausten vuotojen vuoksi kahvihävikkiä syntyy vuosittain merkittäviä määriä, valmistajalle aiheutuu taloudellisia tappioita ja kuluttajan laatukäsitys voi heiketä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää syyt kahvipaahtimon tuotannossa ja logistiikkaketjussa syntyviin vakuumipakkausten vuotoihin ja kehittää korjaavia toimenpiteitä vuotojen syntymisen ehkäisemiseksi. Pakkausten vuotokohtia kartoitettiin kaupoista palautetuista pakkauksista, analysoitiin vuosina 2008–2016 kerättyä aineistoa, ja tutkittiin vuotojen yhteyttä pakkauskoneisiin ja laminaattiin. Vuotojen syntymissyitä etsittiin pakkauslinjojen eri kohdista otetuista näytteistä ja testattiin pakkausten kovuuden varmistavien kovankoettajien toimintaa. Lisäksi määritettiin eri pakkauskoneilla ja eri laminaatteihin pakatuista tuotteista saumanlujuus vetotestillä. Kahvipakkausten kuljetusta seurattiin valmistajalta keskusvarastolle ja sieltä kauppaan. Lisäksi havainnoitiin kahvipakkausten käsittelyä kaupoissa ja haastateltiin kauppojen kahvihyllyistä vastuussa olevia henkilöitä. Tässä työssä tutkittujen pakkausten pääasialliset vuotosyyt olivat saumavuodot (41 %), pistemäinen reikä takana sauman vieressä (18 %) ja viillot (14 %), vuosina 2008–2016 kerätyssä aineistossa sen sijaan viillot ja laminaattimurtumat. Merkittävä osa vuodoista syntyy tuotannossa ja usein vuoto onkin monen tekijän summa, johon vaikuttaa niin pakkauskone kuin laminaattikin. Pakkauslinjoilta otetuista näytteistä vuosi 0,3 %. Lähes puolet oli saumavuotoja ja loput erilaisia reikiä ja repeämiä. Saumanlujuusmäärityksissä havaittiin alasaumojen lujuuksien olevan koneesta riippuen 7–21 % alhaisemmat kuin yläsaumojen lujuuksien. Eri valmistajien laminaateissa oli keskimäärin 15 %:n ero yläsauman lujuuksissa. Kuljetuksessa pakkaukset vaurioituivat lastin virheellisestä kiinnitystavasta johtuen. Vuotoja saadaan vähennettyä esimerkiksi saumausta parantamalla, pakkauslinjojen repeämiä ja reikiä aiheuttavia tekijöitä poistamalla, oikeilla materiaalivalinnoilla, kovankoittajien toiminnan varmistamisella, siirtymällä perforoidun kutistekalvon käyttöön sekä ohjeistamalla kuljettajia lastin oikeaoppisesta kiinnityksestä.
 • Korpela, Heta (Helsingin yliopisto, 2020)
  One of the most common packaging materials for food is polymers. The properties offered by plastic packaging are good for food, but there is a general demand to reduce the usage of plastic. The demand for reduction is due to the fact that plastic is often made from fossil raw materials. In the case of foodstuffs, it is not possible to completely remove the plastic packaging material as this would result in faster food spoilage and thus greater food waste. The amount of plastic can be reduced by using it as part of the multilayer material. In multilayer materials, the most common raw material is cardboard, which is generated from renewable raw materials. In addition to plastic packaging made of virgin material, plastic materials made from recycled polymers may also be used in food packaging in future, provided that their safety conditions are met. The aim of the study was to investigate the effect of freezing temperatures and ultraviolet radiation (UV) on the properties and aging of recycled plastic. The research methods were divided into physical, barrier and chemical measurements. Samples were imaged using a scanning electron microscope. The hypothesis in the study was that freezing conditions and UV treatment both age the packaging material. UV radiation is expected to age samples more than freezing conditions. The study will focus on PET (polyethylene terephthalate) and LDPE (low density polyethylene) coated cardboards. The study partially answers to the hypothesis. Frost conditions were had weaker aging effect than UV radiation, as expected. On the other hand, recycled plastics cannot be said to be easier to age than virgin materials. Particularly between the different measurements, the materials did not differ clearly in their aging.
 • Tuovinen, Evelina (Helsingin yliopisto, 2022)
  Packaging is necessary in our society and the amount of packaging waste is expected to grow even more on Earth. Various packaging waste sorting symbols try to influence consumers’ waste sorting behavior positively. The aim of the study was to find out how the interviewees consider packaging waste sorting symbols as a way of communication. Also, the current packaging waste sorting symbols were compared with new Nordic recycling symbols. Consumer research was carried out with theme interviews, with a sample of 10 people from the circle of acquaintances. The research materials were analyzed by thematization. The interviewees felt that the new Nordic recycling symbols were more understandable and visually pleasing than the current packaging waste sorting symbols. Several interviewees understood the new Nordic recycling symbols in contrast to the current packaging waste sorting symbols. However, the Mobius loop symbol was recognized as a sign of recyclability in the following symbols: Green Dot, plastic recycling code (PET) and liquid packaging board. None of the interviewees actively looked at the waste sorting symbols on food packaging, but if they happened to look at them, the symbols could possibly help and promote the sorting of packaging waste. According to the interviewees, paying attention to packaging waste sorting symbols could be influenced by placing symbols on the packaging, with sufficiently large size and color. The packaging waste sorting symbols could be made more understandable by adding a short text to the symbol, by also using the same symbols in other context besides packaging and with educating people about their meaning. The most environmentally aware interviewees did not think that the new sorting symbols would increase their existing waste sorting activity.
 • Väisänen, Sami (Helsingfors universitet, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiinalaisten kuluttajien mielikuvia ja uskomuksia maitoa kohtaan sekä selvittää, mitkä tekijät maitotuotteessa ovat tärkeitä kiinalaisten kuluttajien hyväksynnän kannalta Kiinan markkinoilla. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jonka avulla pystyttiin selvittämään kiinalaisten kuluttajien tarpeita ja mielikuvia maitoon liittyen sekä ymmärtämään kiinalaisten kuluttajien maidon kulutuskäyttäytymisen taustalla olevia syitä. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää kiinalaista yliopisto-opiskelijaa, jotka suorittavat tutkintoaan Suomessa. Tutkimuksen teemahaastattelurunko rakentui tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalle, joka muodostui ostopäätösprosessin tarpeen tunnistamisen, tiedon etsinnän ja vaihtoehtojen vertailun vaiheisiin. Kuluttajien uskomuksia ja asenteita sekä Kiinan tilannetekijöitä ja 4P-markkinointimix -teorian (tuote, hinta, informaatio ja ostopaikka) osa-alueita tarkasteltiin ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen perusteella kiinalaiset kuluttajat pitävät maitoa terveellisenä tuotteena, jolla on paljon terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Maidon laatu on kiinalaisille kuluttajille tärkeätä. Laadulla tarkoitetaan maidon tuoreutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä luonnollisia ja hyviä valmistustapoja. Tuoreudella tarkoitetaan noin viikon säilymisaikaa ja maidon proteiinia pidettiin erityisen tärkeänä maidon terveellisyyden kannalta. Tutkimuksen mukaan kiinalaiset kuluttajat suhtautuvat negatiivisesti pitkään säilyviin maitotuotteisiin, kuten UHT-maitoon. Se on myös merkittävä syy tuontimaidon ostamatta jättämiselle, vaikka tuontimaitoa pidetään yleisesti laadukkaampana. Kiinalaiset kuluttajat kärsivät informaatioon liittyvästä luottamuspulasta Kiinan markkinoilla. Viralliset uutiset lisäävät luottamusta kuluttajien päätöksiin ja brändien mainontaan. Pakkauksen graafiset tekijät ja pakkausmerkinnät ovat tärkeitä informaatiotekijöitä kuluttajien päätöksenteon kannalta ja hinta viestii kuluttajille tuotteen laadusta. Supermarketit ovat merkittäviä maidon ostopaikkoja ja brändin merkitys on suuri kuluttajien tekemän valinnan kannalta. Tämä näkyy isojen brändien ja pienten paikallisten tuottajien suosimisena. Tutkimukseni mukaan kiinalaiset kuluttajat haluavat enemmän luotettavaa informaatiota maidon valmistusmenetelmistä, turvallisuudesta ja laadusta.
 • Saarenpää, Sonja (Helsingin yliopisto, 2021)
  Pakkausten ekologisuuden ongelmista puhutaan paljon, mutta etenkin elintarvikkeiden kohdalla pakkaus on usein hyvin oleellinen osa itse tuotetta sen säilyttävyys- ja suojeluominaisuuksien takia. Julkisessa keskustelussa etenkin muovin käyttö pakkauksissa nähdään ongelmallisena. Viime vuosina onkin alettu kehittää runsaasti uusia ekologisempia pakkausvaihtoehtoja vastaamaan ympäristöongelmiin. Pakkausten ekologisuus on monimutkainen ilmiö, minkä takia kuluttajien on hankala ymmärtää, mikä tekee elintarvikepakkauksesta ekologisen. Kuluttajien on kuitenkin todettu olevan huolissaan pakkausten ekologisuudesta. On oleellista ymmärtää kuluttajien käsityksiä pakkausten ekologisuudesta, sillä näin yritykset saavat keinoja viestiä omista ekologisuuspyrkimyksistään tehokkaammin. Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa, millaisia käsityksiä, mielipiteitä ja oletuksia milleniaali-ikäisillä kuluttajilla on siitä, mitkä tekijät ja piirteet vaikuttavat elintarvikepakkauksen ekologisuuteen. Tutkimuskysymystä lähestyttiin haastattelemalla kahdeksaa milleniaali-ikäluokkaan kuuluvaa kuluttajaa, ja haastatteluista saatua tietoa verrattiin aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimustulokset osoittivat, että kuluttajien mielestä pakkausmateriaalit ja niiden loppukäyttömahdollisuudet ovat oleellisia tekijöitä ekologisuuden kannalta ja että pakkausten suhdetta ruokahävikin torjumiseen ei vielä aivan ymmärretä. Materiaalia tulee kuluttajien mielestä käyttää hillitysti ja pakkauksen tulisi olla kierrätettävä, jotta se voidaan mieltää ekologiseksi. Lisäksi havaittiin, että kuluttajat mielellään ottaisivat vastaan lisää tietoa pakkausten ekologisuudesta, ja tiedolta he toivovat sen olevan selkeää ja luotettavaa. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että yritysten tulisi korostaa materiaaleja ja loppukäyttöä ekologisuuteen vaikuttavina tekijöinä ja yritysten tulisi myös viestiä pakkausten ekologisuudesta enemmän ja kansantajuisemmin.
 • Sabbah, Mikael (Helsingin yliopisto, 2018)
  Packaging has a pivotal role in stimulating interest in a product, as well as informing customers by providing insight to the product’s attributes and quality. The aim of this study was to investigate whether beer packaging affects customers’ expectations, and to determine what kind of impact these expectations have on the perceived quality, taste and hedonic liking. For this study we conducted a consumer test to measure the effects various packaging designs, cans, and bottles had on consumer satisfaction. Research reviewed for this study focuses on multisensory perception processes and how our sensory modalities are integrated for creating multimodal perception. Theoretical models of the interaction between expectation and perception show how clues of a product’s characteristics can affect perceived quality. The impact of external and internal cues on perceived quality is especially evident in the studies reviewed herein. External cues set expectations for a given product’s physical characteristics during consumption, such as taste. Lastly, we examine the difference in attributes and characteristics of packaging as an external cue. We collected research material for this study with a consumer test carried out in a public space. 105 subjects reviewed the quality and hedonic liking of a beer. Subjects were divided into two groups, with the first group reviewing canned beer and the second group reviewing bottled beer. Responses between the groups were investigated using tests for independent and unpaired samples, and correlations were calculated using Spearman’s rank correlation coefficient. The results suggest that packaging has an influence on both the expected and perceived hedonic liking. When packaged in a bottle, subjects perceived beer to be more pleasant in taste, visual and overall liking. Additionally, differences in individually perceived sensory qualities such as bitterness were more readily detected. The available evidence and results from our study substantiate claims that packaging affects consumer’s perception of product’s intrinsic characteristics such as taste. Inasmuch, brand owners should take into account the possible effect of the packaging when developing and bringing products to market.
 • Hopia, Eva (Helsingfors universitet, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten teollisten elintarvikkeiden pakkauksilla voidaan nostaa kuluttajien sitoutumisen tasoa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten elintarvikkeiden pakkaus vaikuttaa rutiiniostamiseen ja onko kuluttajien sitoutumisen tasossa nähtävissä muutoksia aikaisempiin käsityksiin verrattuna. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui kuluttajakäyttäytymisen osalta kommunikaatiovaikutusten hierarkia -mallista ja kuluttajan sitoutumisesta. Ostokäyttäytymisen teoriasta paneuduttiin rutiiniostamiseen ja sen lisäksi esiteltiin ostopäätösprosessin vaiheet sekä ruoan valintaan liittyvät tekijät. Pakkausten visuaaliset ja informatiiviset elementit tuotiin esille kirjallisuudesta tutun jaottelun mukaisesti, minkä lisäksi käytiin läpi elintarvikepakkausten erityispiirteitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, sillä aiheesta haluttiin saada syvällistä tietoa. Aineisto koostui 12 haastattelusta. Haastateltavat valikoitiin harkinnanvaraisen näytteen avulla ja he olivat iältään 25–35-vuotiaita Etelä-Suomessa asuvia kuluttajia. Aineisto analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn kautta abduktiivista eli aineistosidonnaista päättelytapaa käyttäen. Haastateltavat pystyttiin tyypittelemään sitoutumisen tasonsa mukaisesti kolmeen eri tyyppiin: matalasti, kohtalaisesti ja korkeasti sitoutuneisiin. Pakkauksella todettiin voivan vaikuttaa kohtalaisesti ja korkeasti sitoutuneisiin kuluttajiin, sillä heidän elintarvikkeiden ostamistaan ohjasivat yksilölliset arvot, asenteet ja preferenssit. Matalasti sitoutuneiden kuluttajien sitoutuneisuuden tasoa ei pystytä pakkauksella nostamaan tehokkaasti elintarvikkeiden kuluttamiseen liittyvien arvojen ja asenteiden puutteen vuoksi. Myös tiedon etsinnän ja sen lukemisen puute sekä hintaherkkyys vaikeuttivat matalasti sitoutuneiden kuluttajien sitoutuneisuuteen vaikuttamista. Pakkaus toimi rutiiniostamisessa ennen kaikkea vaihtoehtojen arviointi -vaiheessa. Etenkin kohtalaisesti ja korkeasti sitoutuneet käyttivät pakkauksen informatiivisia elementtejä hyväkseen ostopäätösprosessissaan. Tämän tutkimuksen tulosten avulla elintarvikeyritykset voivat lisätä ymmärrystään pakkauksen merkityksestä kuluttajalle kiinnostavia tuotteita kehittäessään. Yritykset voivat myös hyödyntää jo pakkauksen suunnitteluvaiheessa tietoa kuluttajien sitoutumisen tason muutoksista ja sitoutumisen vaikutuksesta pakkauksesta luotaviin käsityksiin. Tällä tavalla elintarvikeyritysten olisi mahdollista kehittää aidosti kuluttajalähtöisiä tuotteita ja pakkauksia.
 • Tuormaa, Laura (Helsingfors universitet, 2013)
  Tutkimuksen tavoitteena pyrittiin selvittämään kuluttajien assosiaatioita Geisha-brändistä yleisesti ottaen sekä eri pakkausvariaatioiden merkitystä ja vaikutusta näihin brändiassosiaatioihin. Tarkoituksena oli vertailla eri pakkausten luomia assosiaatioita itse Geisha-brändin tuottamien assosiaatioiden kanssa. Näin pyrittiin selvittämään, voidaanko eri pakkausten avulla luoda erilaisia assosiaatioita samaan brändiin liittyen. Tutkimuksessa keskityttiin enemmän pakkausten eri muodon tuottamiin muutoksiin brändiassosiaatioissa, sillä tutkimukseen valittujen pakkausten väritys, tyyli ja kuvitus olivat samankaltaisia joka pakkauksessa. Kohderyhmäksi valittiin Fazer-konsernin Fazer Leipomot & Makeiset liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Vantaan leipomon toimihenkilöitä. Vastaajiksi rajattiin näin henkilöt, jotka ovat Fazerin työntekijöitä, mutta eivät ole työnsä puolesta tekemisissä Geisha-brändin kanssa. Tutkimukseen otettiin mukaan vain Geisha Original -tuoteperheen eri pakkauksia. Näin tuote pysyi samana, vain pakkaus sekä tuotteen ilmentymä muuttuivat. Tutkimusmenetelmänä oli informoitu lomakekyselytutkimus, jossa oli pääosin avoimia kysymyksiä. Tutkimus on kvalitatiivinen mielikuvatutkimus. Vastaajia pyydettiin ensin kuvailemaan Geisha-brändiä, jotta saatiin selville, millaisia assosiaatioita kuluttajat yhdistävät brändiin yleisesti ottaen. Tämän jälkeen osallistujia pyydettiin tarkastelemaan erilaisia Geisha-pakkausten kuvia ja pyydettiin kuvailemaan niihin liittyviä assosiaatioita. Sitten vertailtiin vaikuttavatko pakkauksen muodon variaatiot brändiassosiaatioihin. Kohderyhmän mielipiteissä Geisha-brändin ydinassosiaatioista ja olemuksesta nousi esiin monia hyvin samankaltaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Erityisesti brändin perinteisyys, tunnettuus, romanttisuus ja rauhallisuus esiintyivät monesti vastauksissa. Lisäksi kohderyhmä mainitsi usein brändin herkullisen maun ja vaaleanpunaisen värin. Brändin todettiin monesti olevan myös laadukas ja tyylikäs tuote. Lisäksi japanilaisuus, itämaisuus sekä “Geisha-tyttö” nousivat usein esille kohderyhmän vastauksista. Yleisesti ottaen kohderyhmän vastaukset olivat melko yhteneviä. Niiden perusteella voidaan päätellä, että Geisha-brändi on saavuttanut melko vahvan aseman makeismarkkinoilla kohderyhmän näkökulmasta katsoen. Brändillä näyttäisi olevan myös jokseenkin selkeä ja yhdenmukainen imago kohderyhmäläisten keskuudessa. Tutkimuksen tulosten perusteella eri pakkausvariaatioilla voidaan luoda erilaisia assosiaatioita samaan brändiin liittyen ainakin käyttötilanteiden osalta. Kohderyhmän mukaan eri pakkausvariaatioista toiset sopivat paremmin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin kuin toiset. Kaikkien tutkimukseen mukaan otettujen pakkausten yleisilme oli samanlainen, joten näin ollen hyvin pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan vaihtoehtoisia mielikuvia käyttötilanteista. Toisaalta kohderyhmän mukaan juuri pakkauksen värimaailma, kuvitus, tekstin muoto ja tyyli ovat olennaisimpia ja ominaisimpia piirteitä Geisha-brändin kannalta. Näin ollen tuote ei olisi kohderyhmän vastausten perusteella enää “Geisha”, jos nämä ominaisuudet puuttuisivat tai niitä lähdettäisiin muokkaamaan liikaa. Lisäksi kohderyhmän mukaan toiset pakkausvariaatioista edustivat enemmän aidointa Geisha-brändiä kuin toiset. Tämän perusteella Geisha-tuotteita ei voida laittaa ihan mihin tahansa pakkaukseen, sillä tulisi pohtia, millainen pakkaus brändin imagolle sopii. Tuotteen pakkaus ei saisi olla ristiriidassa brändin imagon kanssa, sillä se saattaa muutoin aiheuttaa hämmennystä kuluttajissa. Pakkausvariaatioiden kyky vaikuttaa brändiassosiaatioihin pohjautuu pakkauksen ulkomuotoon, mikä on vain yksi niistä monesta eri tekijästä, jotka muodostavat kuluttajan brändiassosiaatiot.
 • Tuohimaa, Eira (Helsingin yliopisto, 2019)
  Adhesion of the food into the packaging has an important role in various stages of the supply chain of food production to recycling. If the food sticks to the surface of the package and the package does not get completely empty, there will be ethical and ecological problems due to the use of resources such as water, raw materials and energy which are wasted in considerable quantities. If the packaging does not empty properly, but leaves residues, the image of product’s quality in the eyes of the consumer will be reduced. The aim of this study was to develop packaging materials that reduce food losses by improving the release of the food from its packaging. The research topics were the emptying properties of the packaging materials and the adhesion of the oily foods to their surfaces. The work was carried out by testing the coated paperboards and trays adhesion properties. As model products, commercial marinade and rapeseed oil were used, and their viscosities were determined. The method used were 80° tilt test, stickiness test, contact angle measurement and chemical extraction combined with gas chromatography. Based on the results of the study, the amount of residue from an oily food at the surface of the packaging can be influenced by appropriate combination of mechanical and chemical treatments. Using a PE coating which is glossy and non-patterned with a chemical treatment is the best for ensuring removal of oily foods removed from the packaging. Food waste can be reduced by choosing the proper packaging type for each foodstuff based on its attributes.
 • Ahola-Iivarinen, Elina (Helsingfors universitet, 2016)
  In the literature review of this study, the focus was on biofilms that certain microbes produce, and their potential use in food industry. Biofilms consist of microbial cells and extracellular products, e.g., polysaccharides. Pullulan as an exopolysaccharide has many industrial applications and the aim of this study was to explore a new potential alpha-glucan, dextran, and especially its ability to form a stand-alone film. Pullulan and dextran were separately mixed in de-ionized water. The dynamic viscosities of dextran and pullulan solutions were determined. Film formation of dextran was not successful, not even with sorbitol as a plasticizer. The optical properties, water vapor and oxygen permeabilities and tensile strengths of pullulan films were studied. Additionally, Whatman42-filter material was coated with or immersed in dextran solution. Hence the changes in tensile strength and permeability values between a well-known material and dextran treated material could be detected. Pullulan films had low haze values (2.1–3.9%) and they were transparent to UVA-, UVB- and visible light. The tensile strength values of pullulan films were 47–53 MPa. For filter paper, the corresponding values were 10 MPa and application of dextran coating increased it to 15–19 MPa. All polysaccharide solutions exhibited Newtonian behavior and their relative viscosities were <10 mPa, 5% pullulan with viscosity around 20 mPa as an exception. Pullulan solutions had higher viscosities than dextran solutions. The air permeabilities were 10–50 ml/min for pullulan films, 10 ml/min for dextran-sorbitol film, 200 ml/min for dextran film and 200–500 ml/min for Whatman42 material. The oxygen permeability values for pullulan films were <0,1 cm3·μm m-2·d-1·kPa-1. Based on results in this study, pullulan films are impermeable to oxygen. As the films tolerated water vapor poorly, pullulan might be a potential component in packages made of composite materials, as individual packaging material in dry environment or possibly chemically modified to obtain better resistance to water vapor. Our results show that without additional modifications dextran does not form a continuous self-supporting films in these conditions.
 • Saastamoinen, Ilkka (Helsingfors universitet, 2013)
  The aim of this study was to describe how the tactile properties have been taken into consideration in packages value chain and which aspects in packaging are important for consumers in the future. Packages were devided in study to cheaper everyday bulk products and more expesive luxury products. The scope of this study covers the marketing side of board packaging. Theory part discusses how packaging and the design of packages relate to product branding. The discussion is based on a few of the main theories and presents the key points of how design and shape are important factors in a package’s value chain. In the empirical part of this study the data were collected by qualitative interviewievs Finnish professionals working in different parts of packaging value chain. The professionals represented Brand owners, Advertising agencies and Package manufacturers. Altogether 10 qualitative theme interviews were carried out. Idea was to find out how decisions concerning the choice of board material are made in the packaging value chain and what role does haptical qualities have. Interviewees were asked about the environmental aspects in package design. The term “touch and feel” is used in this study to represent the whole experience when the consumer takes the package from the shelf and feels its surface and shape. Package manufacturers have more influence on the packaging board selection process than brand owners, while design agencies usually do not even participate in material selection. The cost of the package become more important factor in bulk and less expensive products than in more expensive products. If a product has a leading position in the market, companies try to reduce packaging costs. Finnish brands have not yet incorporated touch and feel properties into board packages. Design and shape can affect to package's desirability in store. Quality of package relates straight to quality of product in consumers mind. Haptic properties could increase the perceived quality in products. Environmental aspects came up as a key trend in package design and manufacture. But at the same time it was argued that nobody is going to buy the product just because it has an ecological package. Role of the package is to express products qualities and protect it.
 • Laine, Veera (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tämän tutkimuksen aiheena ovat elintarvikepakkaukset ja niiden ympäristövaikutukset. Elintarvikepakkauksilla on paljon tärkeitä tehtäviä, mutta niillä on myös varjopuolensa: niistä syntyy paljon jätettä, jolla on negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, varsinkin luontoon päätyessään. Aihe on ajankohtainen, sillä ihmiset ovat alkaneet tajuta omien kulutustottumustensa seuraukset ja haittavaikutukset maapallolle ja sen ekosysteemeille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää pakkausten tarpeellisuus elintarviketuotteissa. Päätutkimuskysymys on, onko elintarvikepakkaus uhka vai mahdollisuus, eli onko elintarvikkeen pakkauksesta enemmän haittaa vai hyötyä? Tutkimuksen teoriaosassa käydään monipuolisesti läpi elintarvikepakkausten tehtäviä, hyötyjä, heikkouksia ja ympäristökuormitusta sekä eri pakkausmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia. Tutkimus on laadullinen, ja siihen haastateltiin kahdeksaa nollahukkaelämäntyyliä harjoittavaa henkilöä, joiden tavoitteena on välttää turhaa kuluttamista, minimoida aiheuttamansa jätteen määrä sekä maksimoida kierrätys ja kompostointi. Teoriaosuuden sekä tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että elintarvikepakkaus on tarpeellinen, kunhan se on suunniteltu hyvin, ja toteuttaa tärkeimmät tehtävänsä, sen materiaalit ovat helposti kierrätettävissä, eikä pakkaus päädy roskana luontoon. ”Pakkaus on hyvä olla, kunhan siitä ei aiheudu hukkaa, oli se sitten ruokahukkaa, pakkaus- tai materiaalihukkaa, resurssihukkaa tai logistista hukkaa, koko linjassa mikä siihen liittyy” – Haastateltava 2. Päätutkimuskysymykseen, onko elintarvikepakkaus uhka vai mahdollisuus, voidaan tutkimuksen tulosten varjolla todeta, että huolellisesti suunniteltu pakkaus, joka ei päädy roskana luontoon, on mahdollisuus, ja elintarviketuotteissa pakkauksista on enemmän hyötyä kuin haittaa.
 • Kultanen, Elli (Helsingin yliopisto, 2018)
  Pakkauksella on monenlaisia tehtäviä; se suojelee tuotetta ympäristöltä, identifioi brändin kuluttajalle, antaa informaatiota tuotteesta, helpottaa kuljetusta ja käsittelyä niin kuluttajalla kuin logistiikassa. Samankaltaisten tuotteiden kilpailussa pakkaus on ostopäätöshetkellä yksi ratkaisevista tekijöistä. Tutkimuksessa käsitellään Valion uutuustuotteen, MiFU® -suikaleen kahden eri tuotevariantin pakkauksen kategoria- ja hyllysijainnin, ulottuvuuden ja facejen määrän vaikutusta tuotteiden myyntiin. Lisäksi tutkitaan kilpailevien tuotteiden facejen määrän sekä MiFU-tuotteiden hintojen vaikutusta myyntiin. Tarkoituksena on tunnistaa myyntiin vaikuttavat tekijät, jotta voidaan löytää kilpailuetua tuovia tekijöitä tuotekategoriasijoittelun sekä pakkauksen kautta. Tutkimuksessa vertaillaan myös myymälöiden MiFU-suikaleiden myyntiä koko- ja liikevaihtoluokittain. Tutkimus vastaa siis kysymykseen, mitkä tekijät vaikuttavat MiFU-suikaleiden myyntiin? Viitekehys perustuu kuluttajan ostopäätösprosessiin, ja siihen kuinka prosessin aikana kuluttajan omien ominaisuuksien lisäksi sekä myymälä että pakkaus vaikuttavat siihen mikä tuote ostoskoriin päätyy. Teoriaosuudessa lukijalle esitellään suomalaista päivittäiskauppaa, myymälöiden esillepanojen vaikutusta myyntiin sekä sitä kuinka tuotteet hinnoitellaan. Kuluttajan ostokäyttäytymisen ja ostopäätösprosessin esittelemisen lisäksi teoriassa esitellään matalan ja korkean sitoutuneisuuden aste sekä kuluttajan visuaalinen huomio myymälän esillepanoon havainnoinnin teorioiden kautta. Pakkasta tarkastellaan ensin sen tehtävien kautta ja käydään läpi elintarvikkeen pakkaamisen vaatimukset sekä pakkaussuunnittelun reunaehdot. Luvussa pakkausta tarkastellaan myös omana ostopäätösprossessiin vaikuttavana kokonaisvaltaisena tekijänä. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jossa tutkija otti valokuvia pääkaupunkiseudun K-ryhmän myymälöiden hyllyistä joissa MiFU-suikaleet sijaitsivat. Myymälöitä oli tutkimuksessa 28 ja niissä käytiin kolmena ajanjaksona vuoden 208 aikana, ensin tammikuussa, sitten helmikuussa ja lopuksi toukokuussa. Tutkija koodasi hyllyn tekijöistä kirjallisuuden perusteella muuttujia, joiden vaikutusta myyntiin analysoitiin SPSS-ohjelmalla käyttäen pääasiassa varianssianalyysiä, korrelaatiota sekä Kruskall-Wallisin H-testiä. Tutkimuksessa selvisi, että tuotteiden sijoittelulla on vaikutusta tuotteen myyntiin. Tulokset tukivat aiempaa kirjallisuutta ja tutkimuksia mm. facejen määrän vaikutuksesta tuotteiden myyntiin. Myös tuotteiden hinnalla oli vaikutusta niiden myyntiin.
 • Elovainio, Hanna (Helsingfors universitet, 2013)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pakkauksen eri elementtien merkitys kuluttajan ostopäätöksessä Arla Ingmanin uuden Yoggi Squeeze -pakkauskonseptin avulla. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli löytää uuden tuotteen kohderyhmä. Tuotteen kohderyhmää etsittiin erilaisten elämäntyylien kautta. Elämäntyyliä puolestaan käsiteltiin Grunertin ym. (1993) kehittämän Food related lifestyle -mallin avulla. Muodostettujen elämäntyyliryhmien kautta tarkasteltiin kuluttajien käyttökokemuksia sekä ostokiinnostusta tutkimuksen kohteena olevaan tuotteeseen. Tutkimuksen teoriaosassa käsiteltiin uuden tuotteen lanseerausta ja erityisesti pakkausta osana yrityksen lanseerauspäätöksiä. Tämän lisäksi käsiteltiin elintarvikkeiden valintaa sekä elämäntyyliin perustuvaa segmentointia. Lisäksi esiteltiin Food related lifestyle -mallin avulla tehtyjä aikaisempia tutkimuksia. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Esitutkimuksena suoritettiin fokusryhmähaastatteluja, joiden kautta tutkimuksen kohdetta pyrittiin ymmärtämään paremmin. Esitutkimuksesta saadun tiedon pohjalta muodostettiin kyselylomake ja suoritettiin kyselytutkimus kahdessa ostopaikassa pääkaupunkiseudulla. Pakkausta käsiteltiin sen eri elementtien kautta, joita ovat pakkauksen koko, muoto, siinä käytettävät väri ja kuvat, pakkauksen tarjoama tieto, käytännöllisyys sekä pakkauksen materiaali ja ympäristöystävällisyys. Tutkimuksessa selvisi, että vastaajat arvostavat pakkauksen helppoa avattavuutta, käytännöllisyyttä ja monipuolisia pakkauskokoja. Elämäntyylejä tarkasteltiin elämäntyyliulottuvuuksien kautta, joita ovat ostomotiivit, käyttötilanteet, tuotteen ominaisuudet, ostotavat sekä ruuan valmistaminen. Ryhmittelyanalyysin kautta vastaajista muodostettiin viisi elämäntyyliryhmää, joita olivat 'Konservatiiviset', 'Sitoutumattomat', 'Tunnolliset', 'Herkuttelijat' ja 'Tuoteuskolliset'. 'Konservatiiviset' arvostivat suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä. 'Sitoutumattomat' eivät olleet oikeastaan kiinnostuneita elintarvikkeista lainkaan. 'Tunnolliset' puolestaan arvostivat tuotteen ravinnollista arvoa ja luonnonmukaisuutta. 'Herkuttelijat' arvostivat tuotteen helppoutta ja makua. 'Tuoteuskolliset' ostivat usein vain saman valmistajan tuotteita, mutta olivat kuitenkin myös kiinnostuneita uusista tuotteista. He olivat myös kaikista ryhmistä kiinnostuneimpia ostamaan tutkimuskohteena olevan Yoggi Squeeze -tuotteen.