Browsing by Subject "pakotteet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Helinen, Iiro (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa käsitellään Suomen Etelä-Afrikan-politiikan muotoutumista vuosina 1990-1992. Suomen suhtautuminen apartheidiin oli sen virallistamisesta saakka kielteinen, mutta konkreettiset toimet rotuerottelun lopettamiseksi tapahtuivat vasta 1980-luvulla. Suomessa voimassa ollut Etelä-Afrikkaan kohdistuva pakotelainsäädäntö perustui Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston kahteen vuonna 1985 hyväksymään päätöslauselmaan sekä Pohjoismaiden yhteiseen toimintaohjelmaan. Suurin vaikuttava tekijä Suomen virallisessa Etelä-Afrikan politiikassa olivat muut Pohjoismaat ja niiden näkemykset. Vuonna 1991 Suomi kuitenkin kumosi ensimmäisenä Pohjoismaana osan Etelä-Afrikkaan kohdistamistaan pakotteista. Tutkielman tarkoituksena on selvittää syyt sille, miksi Suomi erosi yhteispohjoismaisesta linjasta Etelä-Afrikan kysymyksessä. Tätä selvitetään tutkimalla, millaista keskustelua eri yhteispohjoismaisissa kokouksissa käytiin, millaista pohdintaa ulkoasiainministeriön sisällä asiasta oli, ja kuinka tilanne kehittyi sellaiseksi, että Suomi erosi yhteispohjoismaisesta linjasta. Tutkielmassa tarkastellaan, millainen odotushorisontti Suomen ulkopoliittisella johdolla oli Etelä-Afrikan tilanteesta ja miten odotushorisontti muuttui Etelä-Afrikan demokratisoitumiskehityksen edetessä. Pääasiallisena aineistona tutkielmassa käytetään ulkoministeriön arkistomateriaaleja. Suomen kanta Etelä-Afrikan kysymykseen määrittyi pitkälti yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, joten erityinen huomio on Pohjoismaiden ulkoministerikokousten pöytäkirjoissa. Ulkoministeriön aineistomateriaaleja tarkastellaan Reinhart Koselleckin käsitteitä apuna käyttäen. Koselleckin käsitteet odotushorisontti (horizon of expectations) ja kokemusavaruus (space of experience) auttavat ymmärtämään ja jäsentämään kokemuksen ja odotuksen välistä suhdetta, joka ulkoasiainministeriössä vallitsi vuosina 1990-1992. Suomi erosi vuodesta 1978 jatkuneesta yhteispohjoismaisesta Etelä-Afrikkaa koskeneesta toimintaohjelmasta 1.7.1991 kumoamalla ensimmäisenä Pohjoismaana osan Etelä-Afrikkaan kohdistetuista kauppapakotteista. Päätöstä edelsi miltei puolentoista vuoden prosessi, jonka aikana Suomi pyrki vaikuttamaan siihen, että Pohjoismaat olisivat yhdessä muuttaneet toimintaohjelmaansa. Pohjoismaisesta linjasta eroaminen herätti kritiikkiä Ruotsissa, ANC:ssä ja YK:n anti-apartheid-komiteassa. Eri yhteyksissä nousi myös esille, että Suomen toiminta saattaisi johtaa Suomen taloudellisten etujen kärsimiseen lähitulevaisuudessa, kun valtaan nousisi kansan enemmistön kannatusta nauttinut Afrikan kansalliskongressi. Pelko ulkopoliittisista imagotappioista ja mahdollisista tulevaisuuden taloudellisista tappioista saikin Suomen palaamaan takaisin yhteispohjoismaiseen linjaan. Yhteispohjoismaisen linjan päätepiste koitti tammikuussa 1992, kun Pohjoismaat sopivat – Etelä-Afrikassa tapahtuneen edistyksen takia – että kukin Pohjoismaa sai edetä pakotteiden kumoamisessa itsenäisesti parhaaksi katsomallaan tavalla. Suomen hallitus antoi 27.3.1992 eduskunnalle esityksen jäljellä olleiden pakotteiden kumoamisesta, pois lukien YK:n alaiset pakotteet. Suomen pakotteista luopumista vuonna 1991 perusteltiin Etelä-Afrikassa tapahtuneella kehityksellä, EY-maiden ja Yhdysvaltain menettelyllä, länsimaiden näkemyksellä koko eteläisen Afrikan kehityksestä sekä Suomen omilla taloudellisilla intresseillä. Tutkimusaineiston perusteella suurin merkitys oli Etelä-Afrikassa tapahtuneella kehityksellä ja Suomen omilla taloudellisilla intresseillä. Kumoamalla pakotteet Suomi erosi vuosikausia Etelä-Afrikan politiikkaa määrittävänä tekijänä olleesta yhteispohjoismaisesta linjasta.
 • Meriaho, Siru (Helsingin yliopisto, 2019)
  Euroopan unioni on uudenlainen valtioiden välisen yhteistyön muoto. Sen toiminnan pohjana ovat sellaiset normit kuten rauha, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioitus ja oikeusvaltioperiaate, eikä sillä itsellään ole käytössään sotilaallista ulottuvuutta, eli armeijaa. Koska EU ei ole samanlainen toimija kuin maailmanpolitiikan yleisin yksikkö eli kansallisvaltio, on sen analysoimiseksi kehitetty uudenlaisia määritelmiä. EU ei ole perinteinen sotilaalliseen voimankäyttöön nojaava suurvalta, mutta sillä on silti vaikutusvaltaa etenkin lähialueillaan Euroopassa. Kylmän sodan päättymisen jälkeen EU:n vetovoima ja vaikutusvalta myötävaikutti monien, eritoten itäeurooppalaisten, yhteiskuntien transformaatioon, jossa EU:n omat keskeiset arvot kuten demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioitus, levisivät tehokkaasti Euroopassa. Tämä EU:n ansioksi usein tulkittu muutos, sekä globaalin toimintaympäristön muutos, jossa EU:lla oli uudenlainen rooli, herätti lisääntynyttä akateemista kiinnostusta EU:n vaikutusvaltaa ja toimijuutta kohtaan. 2002 Ian Manners esitteli kuuluisaksi nousseen teoriansa Euroopan unionista normatiivisena valtana. Normatiivinen valta on Mannersin mukaan valtaa muokata sitä mikä koetaan normaaliksi. Normatiivisen vallan teorian mukaan EU on uniikki toimija, joka muokkaa maailmanpolitiikan normaalitilaa sekä olemalla erilainen että toimimalla eri lailla kuin muut toimijat, keskeisenä tavoitteenaan saavuttaa oman toimintansa keskiössä olevien universaalien normien leviäminen myös muiden maailmanpolitiikan toimijoiden lähtökohdaksi. Tässä tutkielmassa analyysin kohteeksi otetaan nimenomaisesti toiminta. EU:n vaikutusvalta tulee näkyväksi vuorovaikutussuhteissa muiden toimijoiden kanssa, joten tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin ulkopolitiikkaa normatiivisen vallan teorian näkökulmasta. EU:n ulkopolitiikan yksi useimmiten käytetyistä politiikkainstrumenteista ovat pakotteet. Tästä huolimatta niiden tarkastelu osana EU:n ulkopolitiikkaa on jäänyt vähäiseksi. Tutkielmassa tarkastellaan kansainvälisten pakotteiden historiaa toimintalogiikkaa, sekä pakotteiden muotoutumista keskeiseksi ulkopolitiikan välineeksi eritoten Euroopan unionissa. Yksi pitkäkestoisimmista unionin pakoteregiimeistä on Valko-Venäjän vastaiset pakotteet. Tutkielmassa analysoidaan EU:n Valko-Venäjän vastaisia pakotteita normatiivisen ulkopolitiikan analyyttisen viitekehyksen avulla, joka esitellään tutkielmassa. Valko-Venäjä on nuori valtio, jota on kuvailtu Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi. Itsenäistyttyään Neuvostoliitosta 1990-luvun alussa se ei ole seurannut naapurimaidensa, kuten Baltian maiden ja Puolan, polkua kommunistisesta suunnitelmataloudesta kohti demokratiaa ja markkinataloutta vaan on liukunut kohti autokratiaa presidentti Aljaksandr Lukašenkan johdolla, joka on hallinnut maata yksinvaltiaana vuodesta 1994. Räikeät demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset ovat saaneet EU:n asettamaan pakotteita Valko-Venäjää vastaan. EU:n tavoitteena on ollut sekä tuomita nämä vääryydet että saada Valko-Venäjä muuttamaan toimintatapojaan kohti demokraattista, ihmisoikeuksia kunnioittavaa oikeusvaltiota. Pakotteet ovat tiukentuneet asteittain 1990-luvun lopulta lähtien, kunnes EU päätti luopua niistä vuoden 2016 alussa. Tutkielman perusteella teoria Euroopan unionista normatiivisena valtana ei saa tukea tarkastellusta tapauksesta. Analysoidun tapauksen valossa EU:n ulkopolitiikan tavoitteet ja keinot ovat osittain normatiivisia mutta kokonaisuutta tarkasteltaessa EU:n ulkopolitiikkaa ei voida pitää normatiivisena, eikä EU:ta toimijana normatiivisena valtana. Normatiivinen valta toimisi aktiivisena normaalitilan muokkaajana, jonka tavoitteena on ylittää historiallisesti muotoutunut suurvaltapolitiikka. Tarkastellun tapauksen valossa EU näyttäytyy pikemminkin status quo-lähtöisenä toimijana, joka pyrkii maksimoimaan vaikutusvaltaansa suurvallan tavoin sen sijaan että pyrkisi muokkaamaan maailmanpolitiikan normaalitilaa kohti kosmopoliittisempaa, monenkeskistä maailmaa.
 • Harvala, Anna (2006)
  The UN sanctions against Al-Qaida and Taliban represent one among the many globally ongoing efforts of countering international terrorism. They were put in place to undermine the ability of Al-Qaida and Taliban to raise and transfer money, to cross borders and to purchase arms. While the ultimate responsibility for implementing UN Security Council resolutions rests with states, they need to be provided with relevant information to enable them to carry out the task. Effective counterterrorism action seems to demand strong multilateral cooperation and information-sharing in many critical areas. However, counterterrorism is also highly sensitive to states as it is linked to their security concerns and thereby to their very raison d'être. Therefore attaining states' cooperation and compliance at the UN level to support the sanctions effort may also face several problems. The focus of the thesis is on the cooperation of UN member states' with the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee. It studies in what manner states indicate their support to the sanctions case by cooperating and sharing information, and how they comply in regard to two procedures of the sanctions case: the UN list of the sanctions targets as well as the states' reporting tasks. In order for sanctions to be targeted accurately, the list relies on the submission of names and on getting additional information to facilitate the identification of the targets. Reporting is one of the procedures set up by the sanctions resolutions and represents a crucial means for the Committee to receive information on the status of implementation on the ground, and thus is also crucial to monitoring the sanctions. The study looks at how states' threat assessments affect in the case. The cooperation of states is here understood in a rather broad way, meaning information-sharing, compliance and engagement of states. The view is on the different supportive and impeding elements of cooperation that are present and have impact in the procedures of the sanctions case in the context of international counterterrorism action. It links to the question of the possibilities and limits of the UN in managing sanctions against international terrorism. The data of the study consisted primarily of UN documents, those being the reports of two successive independent UN group of experts set to monitor, report and give recommendations to the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee. The reports gave an overview on implementation, introduced relevant themes and summed up information on different aspects of the sanctions case. The analysis confirmed the essential role of information-sharing to the sanctions effort. There are different factors present that affect states' cooperation and compliance in the case. These mostly link to the characteristics of counterterrorism as well as the procedures in place.
 • Lempiäinen, Henri (Helsingin yliopisto, 2021)
  The purpose of this thesis is to determine how economic sanctions imposed by the United States and their Office of Foreign Assets Control are enforced and why they are strictly observed in countries and by entities not under the United States’ jurisdiction. The focus is on Finland and how Finnish legislation enables this. This thesis includes a historical and theoretical look into the use of economic sanctions and into how global economic factors affect the way United States economic sanctions function. The thesis also establishes an overall view of the main issuers of economic sanctions that affect Finland. The effects of economic sanctions are analyzed by examining the legal case between Boris Rotenberg and four Finnish banks. Boris Rotenberg was placed under sanctions by the United States, which led to him being denied banking services and to his payments not being forwarded. This resulted in Boris Rotenberg suing the banks for the denial of the services. The case is important for demonstrating how the United States economic sanctions work in practice in Finland and how they affect entities not under the jurisdiction of the United States. The conclusion of the thesis is that the fact that economic sanctions imposed by the United States are not legally enforceable in Finland is of very little consequence since the repercussions of non-compliance are harsh. The United States economic sanctions cannot be violated without violating Finnish legislation, which in practice means that United States economic sanctions can be seen to be enforceable in Finland as well.