Browsing by Subject "palvelujen hankinta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Parvinen, Sanna (2015)
    Työnantajalla on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus työpaikan koosta sekä työntekijän työsuhteesta riippumatta. Työnantaja voi halutessaan tarjota myös ns. laajennettuja työterveyspalveluja henkilökunnalleen. Työterveyshuoltotyö on yrityksen ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkarit ovat järjestäneet lakisääteisen työterveyshuollon, mitä muita työterveyshuoltopalveluja he ovat käyttäneet sekä millä kriteereillä työterveyspalvelujen tarjoaja valitaan. Lisäksi selvitettiin apteekkareiden tyytyväisyyttä työterveyshuoltoon ja työterveysyhteistyöhön sekä pyrittiin saamaan kehitysehdotuksia palvelujen ja yhteistyön kehittämiseksi. Tämän projektityön toivotaan lisäävän tietoa työterveyshuoltopalveluista sekä toimivan apuna työterveyspalvelujen hankinnassa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena sähköpostikyselynä 5.-24.8.2015. Tutkimuksen perusjoukko oli Suomen Apteekkariliittoon kuuluvat apteekkarit (n=573) ja otantamenetelmä kokonaisotanta. Vastauksia palautui 147 kpl - vastausprosentti 26 %. Yksityisten työterveyshuoltojen käyttö samoin kuin sairaanhoitopalvelujen sisällyttäminen työterveyssopimuksiin on yleistynyt apteekeissa vuodesta 2010 vuoteen 2015. Yksityisten palveluntarjoajien käytön lisääntyminen on valtakunnallinen ilmiö, joka johtuu osittain julkisen puolen resurssivajeesta. Palveluntuottajan valintaan vaikuttaa tutkimuksen mukaan eniten työterveysyksikön sijainti ja hinta. Työterveyshuollon yhteydenpitoa pitivät toimivana ja riittävänä lähes kaikki kyselyyn vastanneet apteekkarit, mutta yhteydenpidon avoimuudessa ja aktiivisuudessa olisi parannettavaa. Toivotaan säännöllisiä tapaamisia ja työterveyshuollon näkyvyyttä työpaikoilla. Työterveysyhteistyössä oltiin tyytyväisimpiä työterveyshuollon ammattitaitoon ja luotettavuuteen. Kustannustekijöiden sekä ajan ja työterveyshuollon resurssien puutteen koettiin hankaloittavan työterveyshuollon ja apteekin välistä yhteistyötä. Muita yhteistyötä hankaloittavia tekijöitä olivat työterveyshuollon henkilökunnan vaihtuvuus sekä aktiivisen yhteistyön puute. Apteekin tärkeimpien tavoitteiden huomioon ottaminen työterveyshuollon sopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa koettiin hyväksi, mutta työterveyshuoltoyksiköiden tulisi tehostaa toimintansa seurantaa ja arviointia sekä raportointia. Heikoimmin työterveysyhteistyön koettiin toimivan työhyvinvoinnin parantamisessa. Apteekkarit tarvitsevat lisätietoa tarjolla olevista työterveyshuollon palveluista sekä työterveyspalvelujen hankinnasta: tietoa siitä, mitkä tarjolla olevista palveluista ovat lakisääteisiä ja mitkä vapaaehtoisista palveluista olisi hyödyllistä sisällyttää työterveyshuoltosopimukseen.