Browsing by Subject "paperiteollisuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Sannikka, Minna (Helsingfors universitet, 2016)
  Tutkimuksen kohteena on Työväen Arkiston yhteydessä toimivan Työväen Muistitietotoimikunnan ja Kuusankoski-seuran yhdessä keväällä 2016 järjestämä teollinen perinnepiiri, jossa keskusteltiin elämästä Kuusankoskella ja erityisesti työstä paikkakunnalla toimivalla Kymi-yhtiöllä eri teemojen kautta. Perinnepiiri oli osa Työväen Muistitietotoimikunnan vuoden 2016 käynnistämää Tehdasperinne-keruuta. Tutkielmassa nostetaan esiin Kymi-yhtiöläisyyteen perinnepiirissä liitettyjä kokemuksia, minkä lisäksi perinnepiiriä tarkastellaan kulttuuriperintö-käsitteen näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto on muistitietoa, ja koostuu kuuden perinnepiirikokoontumisen äänitteistä ja litteraateista. Perinnepiirikokoontumisiin osallistui yhteensä kaksikymmentäseitsemän 1930–1960-lukujen välillä syntynyttä kuusankoskelaista. Osallistuminen kokoontumisiin ei ollut sitovaa, ja osallistujamäärät vaihtelivat kuudesta seitsemääntoista. Kokoontumiset kestivät kahdesta kolmeen tuntiin, ja ne äänitettiin ja tallennettiin Työväen Arkistoon. Keskeisiä käsitteitä tutkielmassa on yhtiöläisyys, jolla tarkoitetaan perinnepiiriin osallistuneiden kokemusta osana Kymi-yhtöitä, paikka, joka mielletään ajallisesti kerrostuneeksi ja merkitykselliseksi sijainniksi, sekä kulttuuriperintö, joka tutkielmassa ymmärretään prosessina, jossa menneisyydestä nostetaan esiin jälkiä, jotka mielletään säilyttämisen arvoisiksi todisteiksi. Tutkimus jäsentyy johdannon ohella kolmeen analyysilukuun, joista ensimmäisessä käsitellään Kymi-yhtiön kehitysvaiheita, Kuusankosken kaupunkimaisemassa ilmenevää ja koettua yhtiöläisyyttä sekä perinnepiiriläisten lapsuuden- ja nuoruuden kokemuksia. Toisessa analyysiluvussa syvennytään perinnepiiriin osallistuneiden työuraan Kymi-yhtiöllä mm. yhtiön järjestämän koulutuksen, työyhteisössä ilmenevien hierarkkisten suhteiden ja ammattiyhdistystoiminnan kautta. Lisäksi pureudutaan yhtiön rooliin tehtaalaisten vapaa-ajalla. Viimeisessä analyysiluvussa tarkastellaan perinnepiirissä tapahtuvaa muistitiedon tuottamista kulttuuriperintöprosessina, jossa mennyt, nykyaika ja tulevaisuuden odotukset sekoittuvat. Aineistosta ilmenee, että Kymi-yhtiö on ollut läsnä perinnepiiriläisten elämissä näiden lapsuudesta saakka, ja suhde yhtiöön on jatkunut koko työuran ajan. Perinnepiirissä muisteltu yhtiöläisyys ja siten kulttuuriperintö puolestaan näyttäytyvät mimeettisenä prosessina, joka paitsi uusintaa jo tehtyä ja sanottua, luo samalla myös uutta. Arkistoon tallennetun aineiston tulkinta mahdollistaa aina uudenlaisia merkityksiä ja näkemyksiä.
 • Hetemäki, Lauri (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1990)
  The sensitivity was analysed of factor demand in the Finnish pulp and paper industry to changes in relative factor prices and technical change. Factor demand equations were derived using neoclassical production theory, and factor demand was then analysed using annual time series data for 1960-86. The relations of factor demands and their prices were examined in terms of own price, cross price and substitution elasticities. It was assumed that the 'representative firm' in the pulp and paper industry minimizes its costs of production at a given output level. In addition, a number of other assumptions were made which enabled production technology to be represented by a cost function, in which the inputs are capital, labour, energy and raw materials. Ten data categories were used for pulp industry estimates, including roundwood input in million msuperscript 3 and roundwood stumpage price index, a weighted average (by cost shares) of prices for pine, spruce and non-coniferous pulpwood, and wood chips/particles; nine categories were used for paper industry estimates. From the cost function, the factor demand equations, i.e. the cost share equations, were derived by applying Shephard's lemma. The study differs from previous factor demand studies by applying the error correction model based on the Granger Representation Theorem and the results of the cointegration literature to model the dynamics of the factor demand. This approach provides a statistically consistent method for estimating the long-run static factor demand equations and the corresponding short-run equations. The results indicate that the error correction approach can be applied to estimations of the factor demands for the pulp and paper industry. In both industry sectors, the adjustment to short run disequilibrium (price shocks) appears to be fairly rapid. The factor demands of the pulp and paper industries clearly react to changes in factor prices and there are significant substitution possibilities between the different inputs. The absolute values of the elasticities are, on average, larger than have been obtained in previous studies.
 • Lehtonen, Jussi (2002)
  Tutkimuksessa tarkastellaan yritysorganisaation kehitystarpeita Suomessa hyvin perinteisellä metsäteollisuuden toimialalla. Tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus siitä, että jälkimoderni aika tuo muutostarpeita myös organisaatioille. Tutkimuksen kohdeyritys M-real Oyj omaa vankat perinteet, jotka vaikuttavat vahvasti yrityksen toimintatapoihin. Muutostarpeita on kuitenkin havaittu ja konsernin uudelta rekrytointikoulutukselta odotetaan tässä suhteessa paljon. M-institute Silvan alaisuudessa toimivaa rekrytointikoulutusta ja sieltä valmistuvia opiskelijoita kohtaan on asetettu paljon odotuksia, mutta pelkät odotukset eivät riitä kehittämään yhtiön tuotantoyksiköiden toimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, minkälaisia haasteita ja kehitystarpeita rekrytointikoulutuksesta valmistuvat opiskelijat tuotantoyksiköille tuovat. Tutkimuksessa selvitetään myös rekrytointikoulutuksen ja sieltä valmistuvien opiskelijoiden merkitystä yhtiölle. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka pohjalta tuotantoyksiköiden toimintaa voidaan kehittää yhtiön tulevaisuuden haasteiden mukaiseksi. Tutkimus on suoritettu teemahaastatteluin, joita tehtiin rekrytointikoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, tuotantoyksiköiden esimiehille, M-institute Silvan rekrytointikoulutuksen edustajille ja tuotantoyksiköiden työntekijöille. Opiskelijoiden haastattelut ovat tutkimuksen kannalta tärkeimmät. Silvan edustajien haastattelu suoritettiin ryhmähaastatteluna. Muut haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu työmotivaatioon vaikuttaviin tekijöihin, joidenka avulla tutkimusongelmaa ratkaistaan. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat työmotivaatiotekijät on määritelty Pekka Ruohotien tutkimusten pohjalta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että rekrytointikoulutuksen ja sieltä valmistuvien opiskelijoiden rooli konsernin tulevaisuudelle on merkittävä. Tärkein rekrytointikoulutusta kohtaan asetettu haaste on tuottaa yhtiön palvelukseen aiempaa osaavampaa työvoimaa, jonka avulla voidaan paremmin vastata kilpailuun kansainvälisillä markkinoilla. Työmotivaatiotekijöiden tarkastelu osoitti joitakin selkeitä kehitystarpeita tuotantoyksiköiden toiminnassa. Niistä tärkeimmät liittyvät työnjohdon roolin ja työilmapiirin kehittämiseen. Myös työkiertoa tuotantoyksiköissä tulee tehostaa, jotta nykyistä laaja-alaisemman ammattitaidon tavoittelussa onnistutaan. Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat Ruohotie, Pekka & Honka, Juhani (1999) Palkitseva ja kannustava johtaminen, Juuti, Pauli (1999) Organisaatiokäyttäytyminen ja Beck, Ulrich & Giddens, Anthony & Lash, Scott (1995) Nykyajan jäljillä. Refleksiivinen modernisaatio.
 • Katila, Marko; Riihinen, Päiviö (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1990)
 • Finlands Forstvetenskapliga Samfund; Suomen metsätieteellinen seura; The Finnish Society of Forest Science (Suomen metsätieteellinen seura, 1933)
 • Aho, Riikka (Helsingin yliopisto, 2019)
  Abstract This work was done at R&D Center of Kemira Oy in Espoo. Paper machines are open systems which are impossible to keep sterile. Paper machines offer favourable conditions for microbial growth. Microbiological problems in paper industry have been reported for years and expanding the production facilities and recycling of process waters have increased microbial growth. Microorganisms cause a lot of problems in paper machines and contaminatios can lead to huge economical loses. Biofilms can block filters and nozzles. Biofilms cause production breakdowns. The quality of produced paper is deteriorated, produced paper can have holes and discalourations. Sometimes the paper machine has to be stopped. Biofilms also increase the corrosion of machinery. Biocides are commonly used to control the formation of biofilms. Biocides are dosed with process waters and they are not specific to biofilm forming bacteria. Biofilms tolerate biocides better than planktonic bacteria and the biofilm problem has not been able to solve. There are a lot of different microbes found on paper making processes. Paper machines can contain viruses, bacteria, syanobacteria, molds, yeasts, algae ja protozoa. Paper machines environment and location, temperature, pH, raw materials and other additives have impact on the composition of microbe population. Kemira has a targeted-release biocide product on the market. Polymeric micelles protect biocidal active agents from degradation while it has been delivered to the targeted surfaces. Global patent has been applied for this targeted-release technology. Target of this work was to develop a cheaper version of this product having same targeted effects and better storage stability In this work the stability, efficacy against planktonic cells and against biofilm were tested. qPCR and sequencing were used to test the effect of the biocide to microbe population.
 • Jalasjoki, Pirkka (2008)
  Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää ekonometrisin menetelmin, mikä on maakohtaisten alueellisten ominaisuuksien vaikutus Suomessa pääkonttoriaan pitävän paperiteollisuuden ulkomaisten suorien investointien kohdemaan valintaan. Näitä valintoja on tutkittu ehdollisen logit-mallin avulla. Menetelmää soveltaen laadituilla malleilla on pyritty selvittämään, mitkä maakohtaiset alueelliset ominaisuudet investointien mahdollisissa kohdemaissa ovat lisänneet tai vähentäneet tilastollisesti merkitsevästi paperiteollisuusyritysten alttiutta hankkia tai ylläpitää tuotantokapasiteettia tietyssä maassa. Investointien kohdemaan valintaan vaikuttaviksi alueellisiksi ominaisuuksiksi on katsottu tässä yhteydessä maassa kohdattua kysyntää edustava markkinapotentiaali, paperiteollisuuden tuotannon panoskustannukset sekä yritysverotuksen voimakkuus. Tutkielman analyysissä on katsottu mahdollisiksi, toisilleen vaihtoehtoisina olleiksi investointien kohdemaiksi Ruotsi, Saksa, Ranska, Kanada ja Yhdysvallat. Tutkielman empiirisen tarkastelun teoreettisena viitekehyksenä käytetään uusklassista teollisuuden sijaintiteoriaa, joka tulkitsee tuotantolaitosten sijainnin valinnan voiton maksimoinnin ongelmaksi. Tämä oletus mahdollistaa ehdollisen logit-mallin käytön sijainnin valinnan mallintamisessa. Tutkimustulosten arvioinnin ja vertailun mahdollistamiseksi perehdytetään lukijaa aiempiin, FDI-investointien kohdemaan valintaa sekä paperiteollisuuden ulkomaisten investointien vaikuttimia koskeneisiin empiirisiin tutkimuksiin. Lisäksi esitellään lyhyesti Suomessa pääkonttoriaan pitävän paperiteollisuuden FDI-investointien historiaa. Tehdyssä analyysissä havaittiin tilastollisesti merkitseviksi FDI-investoinnin kohdemaan valintaa selittäviksi muuttujiksi mm. korkea bruttokansantuotteen arvo, kevyt yritystulojen verotus, paperiteollisuuden energian panoskustannusten supistuminen sekä hieman yllättäen paperiteollisuuden raaka-aineen sekä työpanoksen yksikkökustannusten kasvu. Viimeksi mainittua ilmiötä selitettiin sillä, että tuotantopanosten matalat hinnat eivät välttämättä merkitse yritykselle matalia panoskustannuksia. Myös panosten tuottavuus on otettava huomioon investointien sijaintipäätöksiä tehtäessä, jolloin kansainvälistyvien yrityksien sijaintipäätösten ja kasvavien työvoimakustannusten yhteyden voitaneen olettaa johtuvan paperiteollisuuden korkean tuottavuuden työvoiman tarpeesta. Lisäksi paperiteollisuuden voimakas riippuvuus puuraaka-aineesta sekä pyrkimys sijoittua lähelle tuotteiden loppumarkkinoita saattavat selittää teollisuuden valmiutta investoida myös alueille, joilla raaka-aineen hinta on nousussa. Tutkielman laatimisessa merkittävimmät lähteet ovat olleet seuraavat artikkelit: Crozet, M., Mayer, T., Mucchielli, J.-L. (2004): How do firms agglomerate? A study of FDI in France. Regional Science and Urban Economics, 34, 27–54. Wheeler, D., Mody, A. (1992): International investment location decisions. The case of U.S. firms. Journal of International Economics, 33, 57–76. Devereux, M., Griffith, R. (1998): Taxes and the location of production: evidence from a panel of US multinationals. Journal of Public Economics, 68, 335–367.
 • Unknown author (Suomen Paperiteollisuustyöväen Liitto, 1917)
 • Virta, Oskar (Valtion kustannusliike Kirja, 1932)
 • Riihinen, Päiviö (Suomen metsätieteellinen seura, 1962)
 • Eronen, Jarmo (Suomen metsätieteellinen seura, 1982)
 • Ahvenainen, Jorma (Suomen metsätieteellinen seura, 1976)
 • Olava, Juha (2001)
  Suomalainen paperiteollisuus menestyi 1930- luvun lamassa hyvin. Hankala taloudellinen tilanne ajoi kansainväliset paperimarkkinat kriisiin, mutta suomalaiset paperintuottajat kasvattivat tuotantoaan ja kykenivät toimimaan kannattavasti. Markkinaosuuden kasvu ja hyvä kannattavuus todistavat, että suomalaisen paperiteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky oli poikkeuksellisen hyvä. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää ne tekijät, jotka mahdollistivat suomalaisen paperiteollisuuden kilpailijamaita paremman menestyksen ja verrata keskeisten menestystekijöiden vaikutusta hyvän kilpailukyvyn muodostumiseen. Tutkimusmenetelmänä käytetään tyypillisen suomalaisen sanomalehtipaperikoneen tuloslaskelmiin suunnattua herkkyysanalyysia. Tyypillisen sanomalehtipaperikoneen kilpailukyvystä tehdyt johtopäätökset katsotaan olevan yleistettävissä koko paperiteollisuutta koskeviksi. Herkkyysanalyysi osoittaa, että markan devalvaatiot, vuosina 1931 ja 1932, olivat erittäin tärkeä suomalaisen paperiteollisuuden menestystekijä. Devalvaatioiden vaikutus kilpailukykyyn oli samaa luokkaa, kuin 1930- luvun ensimmäisinä vuosina saavutettujen mittavien tuotantokustannussäästöjen vaikutus. Lisäksi oli tärkeää, että suuret suomalaiset myyntiorganisaatiot kykenivät turvaamaan paperin menekin. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat: Ahvenainen, Jorma: Suomen paperiteollisuuden kilpailukyky 1920-1930- luvulla. Helsinki 1976. Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen vuosikertomukset 1929-1938. Teollisuustilasto Ulkomaankauppatilasto
 • Unknown author (Suomen paperiteollisuustyöväen liitto, 1916)
 • Onali, Harri (Helsingin yliopisto, 2017)
  The paper industry is one of the largest industrial sectors in India. In general, wood procurement processes play an important role in the operations of the paper industry, but there is very less research on India in this topic. The purpose of this study was to evaluate the present state of wood procurement in the Indian paper industry and finally to detect possible bottlenecks in the system. The data was collected by interviews from a total of 10 paper mills in India. Paper industry in India is entirely based on a plantation forestry, where private farming plays a very large role. Wood procurement begins with planning. The field officers cooperate with the vendors in the field. The vendors are private operators who trade directly with up to thousands of farmers and are therefore necessary for the successful operations. Wood is almost always harvested manually by axes and rarely with chain saws. Long-distance transport is mainly carried out by trucks which can carry about 15 to 20 tons of wood at a time. At the reception, the quality of the raw material and the papers are checked, and the load size is weighed. After reception, the wood is transported either to the wood yard or alternatively directly to the chipper. The load is unloaded either by loaders, or sometimes, but rarely, by hand. The results show clearly that the mills are dissatisfied with the present state of wood procurement. The biggest problem is that there the domestic supply is insufficient, which makes the wood raw material price very high and forces the industry to buy wood from abroad and longer distances which affect negatively to transport costs. In India, land ownings of farmers are also small and it complicates efficient wood procurement processes. In addition, farming trees does not interest the local people. Infrastructure is also weak and the use of trains in wood transport is difficult. Some mills stated that the policy plays too big role in determining the price of the raw material. In addition, expertise in supply chain management is weak and no suitable software is available.
 • Tyrväinen, Jukka (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1995)
  In the first part of the study, the selected wood and fiber properties were investigated in terms of their occurrence and variation in wood, as well as their relevance from the perspective of thermomechanical pulping process and related end-products. It was concluded that the most important factors were the fiber dimensions, juvenile wood content, and in some cases, the content of heartwood being associated with extremely dry wood with low permeability in spruce. With respect to the above properties, the following three pulpwood assortments of which pulping potential was assumed to vary were formed: wood from regeneration cuttings, first-thinnings wood, and sawmill chips. In the experimental part of the study the average wood and fiber characteristics and their variation were determined for each raw material group prior to pulping. Subsequently, each assortment - equaling about 1500 m3 roundwood - was pulped separately for a 24 h period, at constant process conditions. The properties of obtained newsgrade thermomechanical pulps were then determined. Thermomechanical pulping (TMP) from sawmill chips had the highest proportion of long fibers, smallest proportion of fines, and had generally the coarsest and longest fibers. TMP from first-thinnings wood was just the opposite, whereas that from regeneration cuttings fell in between the above two extremes. High proportion of dry heartwood in wood originating from regeneration cuttings produced a slightly elevated shives content. However, no differences were found in pulp specific energy consumption. The obtained pulp tear index was clearly best in TMP made from sawmill chips and poorest in pulp from first-thinnings wood, which had generally inferior strength properties. No dramatical differences in any of the strength properties were found between pulp from sawmill residual wood and regeneration cuttings. Pulp optical properties were superior in TMP from first-thinnings. Unexpectedly, no noticeable differences, which could be explained with fiber morphology, were found in sheet density, bulk, air permeance or roughness between the three pulps. The most important wood quality factors in this study were the fiber length, fiber cross-sectional dimensions and percentage juvenile wood. Differences found in the quality of TMP manufactured from the above spruce assortments suggest that they could be segregated and pulped separately to obtain specific product characteristics, i.e., for instance tailor-made end-products, and to minimize unnecessary variation in the raw material quality, and hence, pulp quality.
 • Aro, Paavo (Suomen metsätieteellinen seura, 1954)