Browsing by Subject "pienituloisuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Savolainen, Marleena (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkielma käsittelee pienituloisuudessa elävien kuvailuja hyvinvoinnistaan ja sen rajoituksista. Tutkielmassa tarkastellaan, miten köyhyys näyttäytyy arkielämää määrittelevänä kontekstina yksilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkielmassa selvitetään, millaisia sisältöjä köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneet henkilöt tuovat esiin hyvinvointiaan edistävinä ja tukevina sekä rajoittavina kokonaisuuksina. Tutkimus paikantuu kvalitatiivisen köyhyys- ja hyvinvointitutkimuksen kentälle ja hyvinvointia lähestytään kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Metodina tutkielmassa on laadullinen sisällönanalyysi. Tutkielman aineistona on Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä –kirjoituskilpailun vuonna 2012 kerätty seuranta-aineisto. Aineisto on analyysissa rajattu kahteen pääteemaan 1. hyvinvointia rajoittavat ja 2. hyvinvointia tukevat ja edistävät sisällöt. Näihin teemoihin sijoittuvat sisällöt muodostavat kokonaisuuden, joka käsittää 358 aineisto-otetta. Tekstinkäsittelyohjelmaan vietynä aineisto-otteiden kokonaisuus on noin 69 liuskaa. Kahden pääteeman sisälle on muodostettu alateemoja linkittämällä yhteen toisiinsa liittyviä ja samankaltaisia asiakokonaisuuksia. Aineiston valossa voidaan todeta, että köyhyys rajoittaa yksilöiden hyvinvointia. Köyhyys luo elämäntilanteena kontekstin, jossa yksilön hyvinvointia rajoittavat erilaiset taloudellisesta niukkuudesta aiheutuvat kuormitustekijät. Rajoittaviksi tekijöiksi tutkielmassa on yksilöity sairastaminen, elintason alhaisuus ja kuluttamisen rajoitukset, velkaantuminen ja velkakierteet, sosiaalinen syrjintä ja ulkopuolisuus sekä henkinen kuormitus. Hyvinvointia rajoittavat asiat konkretisoituvat ihmisten arkielämässä ja kokemuksissa kaikilla hyvinvoinnin tasoilla. Pienituloisuudella voi siis olla seurauksia yksilöiden aineelliselle, sosiaaliselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Kirjoituskilpailuun osallistuneet henkilöt kuvailivat myös hyvinvointiaan edistäviä ja tukevia seikkoja. Hyvinvointia tukevat ja edistävät toimivat sosiaaliset suhteet ja lähiverkostot sekä onnistunut yhteistyö palvelujärjestelmän tahojen kanssa. Hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta osallisuuden ja tasavertaisuuden kokemukset ovat kirjoittajille merkityksellisiä. Sosiaalinen hyväksyntä sekä kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, niin omissa lähiverkostoissa kuin palvelujärjestelmässä, näyttäytyivät tärkeinä hyvinvointia ja osallisuutta edistävinä seikkoina. Mielekäs ja merkityksellinen tekeminen sekä itsensä toteuttamisen ja kehittämisen mahdollisuus tukevat itsetuntoa ja antavat onnistumisen kokemuksia. Aineellista tukea kirjoittajat saavat lähiverkostoltaan, seurakunnalta sekä sosiaalitoimesta. Toimeentulotuki näyttäytyi kirjoittajille viimesijaisena tukimuotona. Kaikenlainen toiminnallisuus rytmittää arkea ja antaa elämälle sisältöä. Uskonto on tärkeä voimavara erityisesti toivon ja turvallisuuden tunteen näkökulmasta. Luontoon mennään levähtämään, rauhoittumaan ja eheytymään. Oman arvomaailman ja positiivisen elämänasenteen merkitys köyhyydessä pärjäämiselle on ratkaisevaa. Taloudellinen niukkuus ei yksinään määritä ja ohjaa yksilön koettua hyvinvointia ja elämääntyytyväisyyttä. Köyhyydestä voi kuitenkin seurata esteitä yksilöiden valinnan- sekä toimintamahdollisuuksien ja osallisuuden näkökulmasta. Kirjoittajat kertovat huonoista, lannistavista ja epäonnistuneista avunsaamisen sekä –hakemisen kokemuksista, jotka kuvailevat pienituloisen henkilön eriarvoisuutta palvelujärjestelmässä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun tulisi olla kaikille yhteiskunnan jäsenille sama riippumatta taloudellisesta statuksesta. Empaattinen ja hyväksyvä lähestymistapa luo pohjan toimivalle vuorovaikutukselle yksilön ja asiantuntijan kohtaamisessa. Julkinen keskustelu köyhyydestä koetaan yksipuolisena, leimaavana ja normittavana. Keskustelua tulisi monipuolistaa ja laajentaa käsitystä köyhyydestä elämäntilanteena. Tässä tehtävässä pienituloisten omat kokemukset ovat avainasemassa.
  • Lyytikäinen, Teemu (2002)
    Pienituloisuus on ihmiselle usein sitä vakavampi ongelma, mitä pidempää se kestää. Vain vuoden tai pari väliaikaisesti pienituloinen saattaa selvitä kokematta vakavaa puutetta, jos hänellä on esimerkiksi säästöjä tai mahdollisuuksia ottaa lainaa. Pitkään pienituloisella nämä selviämiskeinot kuitenkin vähenevät ja hän joutuu hyvin todennäköisesti kokemaan puutetta, joka estää häntä osallistumaan monenlaisiin yhteiskunnan aktiviteetteihin. Pienituloisuuden pysyvyys Suomessa sekä liikkuvuus pienituloisuuden ja ei-pienituloisuuden välillä on toistaiseksi ollut täysin tutkimaton aihepiiri. Tietämys pienituloisuudesta on rajoittunut poilkkileikkausaineistoihin perustuvaan staattiseen käsitykseen, joka on saatu niistä köyhyystutkimuksista, joissa köyhyys määritellään alhaisena tulotasona. Esimerkiksi Riihelä ja Sullström (2001) ovat tehneet tällaista tutkimusta. Aikaisempaa käsitystä pienituloisuudesta täydennetään tässä tutkimuksessa merkittävästi pienituloisuuden dynaamisten piirteiden analyysilla. Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon perustuva yksilötason paneeliaineisto, jossa samoja n. 250 000 henkilöä on seurattu vuodet 1993–1998. Pienituloisuutta mitatataan tässä tutkimuksessa perheen kulutustarpeella sopeutetun kokonaistulon eli ekvivalenttitulon avulla. Tämä tulokäsite mahdollistaa erilaisiin perheisiin kuuluvien henkilöiden tulotasojen vertailun. Pienituloisiksi katsotaan ne, joiden vertailukelpoinen tulotaso alittaa pienituloisuusrajan, joka on 50 prosenttia ekvivalenttitulon mediaanista. Pienituloisuuden dynaamisia piirteitä tutkitaan yksinkertaisilla kuvailevilla menetelmillä sekä ekonometrisella mallilla, jossa pienituloisuusaseman muutostodennäköisyyksiä vuonna 1998 selitetään useilla relevanteilla selittävillä muuttujilla. Stevensin (1999) tavoin mallintamisessa sovelletaan tässä tutkimuksessa diskreetin ajan duraatiomallia, joka estimoidaan logit-mallina. Malli johdetaan tässä tutkimuksessa ekvivalenttitulon määräävästä prosessista Stewartin ja Swaffieldin (1999) esitystä mukaillen. Malli estimoidaan erikseen järkevästi muodostetuille ositteille, jolloin selittävien muuttujien vaikutuksissa havaitaan eroja ositteiden välillä. Vain yksi malli olisi siis ollut liian karkea, sillä esimerkiksi opiskelijoiden ja eläkeläisten pienituloisuuden dynamiikan mekanismit eroavat. Kuvailevilla menetelmillä tehtiin havaintoja pienituloisuusvuosien lukumäärän jakaumasta ja liikkuvuudesta pienituloisuuden ja ei-pienituloisuuden välillä. Pienituloisuusaseman muutostodennäköisyyksiä selittävien mallien keskeisimpiä tuloksia oli, että työttömyys ja se, onko henkilöllä puolisoa vai ei, vaikuttavat suuresti mahdollisuuksiin päästä pois pienituloisuudesta ja riskiin joutua pienituloiseksi. Työttömyyden vaivaamiin perheisiin kuuluvien todennäköisyys päästä pienituloisuudesta on pieni ja riski joutua pienituloisuusrajan alle on suuri, jos eivät siellä vielä ole. Puoliso lisää henkilön mahdollisuuksia päästä pienituloisuudesta ja vähentää todennäköisyyttä joutua pienituloiseksi, koska perheessä on tällöin enemmän mahdollisia ansaitsijoita ja koska yhdessä elämisestä seuraa skaalaetuja kulutuksessa. Lasten vaikutus pienituloisuuden loppumistodennäköisyyteen on negatiivinen, koska tuloilla on sitä enemmän jakajia, mitä enemmän perheessä on lapsia. Pienituloisuuden kesto vaikuttaa negatiivisesti pienituloisuuden loppumistodennäköisyyteen muilla paitsi opiskelijoilla. Tämä kertoo pienituloisuuden aiheuttamasta syrjäytymisestä.
  • Kotiranta, Laura (Helsingin yliopisto, 2021)
    Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi keskeinen hyvinvointivaltion tavoite ja tehtävä. Erityisesti 2000-luvulla yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kuitenkin kasvanut Suomessa ja maailmalla. Tulo- ja varallisuuseroissa mitattu taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut rikkaiden rikastumisen ja elintason kehityksen epätasaisen jakautumisen seurauksena. Eriarvoistumiskehitykseen ovat vaikuttaneet lisäksi teknologinen kehitys, globalisaatio sekä rakenteelliset ja demografiset muutokset. Yksilön ja tämän vanhempien sosioekonominen asema ja yhteiskuntaluokka ylläpitävät eriarvoisuutta, kun vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa yksilön koulutuksen korkeuteen, työllistymiseen, tulotasoon ja luokka-asemaan. Myös koulutustaso vaikuttaa tuloeroihin ja sosioekonomiseen asemaan sekä kokemuksiin yhteiskunnallisista ristiriidoista ja tulonjakopolitiikasta. Sukupuolten välillä taloudellinen eriarvoisuus on Suomessa hyvin pientä, joskin yleisesti naisten tulot ovat miehiä pienemmät. Tulot ovat jakautuneet jonkin verran myös alueellisesti, ja pienistä eroista huolimatta alueellinen taloudellinen eriarvoisuus on kasvussa. Tässä tutkielmassa selvitettiin, onko pienituloisuus yhteydessä kokemuksiin taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja vaikuttavatko mahdolliseen yhteyteen vanhempien sosioekonominen tausta ja yksilön koulutustaso. Lisäksi tutkittiin, eroavatko tuloluokan ja eriarvoisuuden kokemusten väliset yhteydet suuralueittain. Taloudellista eriarvoisuutta tarkasteltiin tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja sosiaalista eriarvoisuutta sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten avulla. Aineistona (N = 755) käytettiin vuoden 2019 International Social Survey Programmen (ISSP) Suomen aineistoa. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja logistisen regressioanalyysin avulla. Lopuksi alueellisia eroja selvitettiin interaktion testauksen avulla. Tutkielman tuloksista havaittiin, että pienituloisilla oli suurituloisia suurempi todennäköisyys kokea tuloerot epäoikeudenmukaisiksi ja ristiriidat voimakkaammiksi. Koulutustason lisääminen heikensi tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja tuloluokan välistä yhteyttä. Vanhempien sosioekonomisen taustan lisäämisen seurauksena pienituloisten luokka ei ollut enää tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin. Sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten ja pienituloisuuden yhteys heikkeni koulutustason ja vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutuksen myötä. Eriarvoisuuden kokemusten ja tuloluokan välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja suuralueittain. Tulokset tukevat aiempien tutkimusten tuloksia tuloluokan ja taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kokemusten välisestä yhteydestä. Tulokset viittaavat siihen, että taloudellisesti hyvässä asemassa olevat, jotka todennäköisesti kärsivät yhteiskunnan eriarvoisuudesta vähiten, näkevät myös eriarvoisuuden vähäisempänä kuin pienituloiset, joihin eriarvoisuus ja sen kasvu vaikuttavat enemmän. Tulokset koulutuksen ja vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutuksista tuloluokan ja eriarvoisuuden kokemusten väliseen yhteyteen mukailevat aiempaa tutkimusta. Lisäksi tutkielman tulokset osoittavat, että tuloluokasta riippumatta merkittävä osa vastaajista kokee erityisesti taloudellista eriarvoisuutta esiintyvän suomalaisessa yhteiskunnassa. Eriarvoisuuden kokemukset viittaavat siihen, että eriarvoisuuden vähentämiseen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn tulisi panostaa aiempaa enemmän julkisen vallan toimin.