Browsing by Subject "plasebo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Pakkanen, Jukka (2010)
    Suomessa on markkinoilla alkuperäisvalmisteita sekä geneerisiä lääkevalmisteita. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko apteekkihenkilökunnan mielestä alkuperäislääkevalmisteiden ja geneeristen lääkevalmisteiden laaduissa eroja. Mielipiteisiin vaikuttavia tekijöitä, kuten lääkevalmisteen hintaa sekä oletetun valmistusmaan merkitystä luottamukselle selvitettiin. Tavoitteena oli selvittää, kuinka myyntilupaprosesseissa tapahtuva laadunvalvonta tunnetaan apteekeissa ja onko olemassa tarvetta apteekkien henkilökunnan koulutukselle geneerisistä lääkevalmisteista sekä lääkkeiden vaihdettavuudesta? Myyntiluvan saamisen edellytyksenä on, että lääkevalmiste täyttää eri lääkemuodoille, valmistusprosesseille ja kemikaaleille esitetyt vaatimukset. Myyntiluvan myöntämisen yhteydessä tapahtuva lääketurvallisuuden valvonta takaa sen, että kaikki markkinoille tulevat lääkevalmisteet ovat turvallisia. Viranomaisten suorittama farmaseuttinen laadunvalvonta on samanlaista riippumatta siitä, että onko valmiste geneerinen vai alkuperäisvalmiste. Sen sijaan tehon ja turvallisuuden osoittamisessa on eroja geneerisen ja alkuperäisvalmisteen välillä. Alkuperäisvalmisteilta vaaditaan myyntiluvan saamiseksi tehon ja turvallisuuden osoittaminen. Geneeristen lääkevalmisteiden bioekvivalenttisyys eli biologinen samanarvoisuus alkuperäisvalmisteen kanssa tulee osoittaa. Koska geneerisissä lääkevalmisteissa oleva lääkeaine on jo tunnettu ja tutkittu, ei tehoa ja turvallisuutta tutkita. Lääkeyhtiöt tutkivat bioekvivalenssin kliinisin potilaskokein, joiden dokumentaatiota viranomaiset tutkivat ja vertaavat EMA:n ohjeissa asetettuihin vaatimuksiin. Plasebovaikutuksen farmakologista merkitystä on tutkittu. On osoitettu, että valmisteen ”uskottavuudella” on farmakologista merkitystä. Lääkevalmisteen hinta voi vaikuttaa lääkkeen tehoon. Kliinisissä kokeissa on osoitettu kalliin plasebon toimivan paremmin kuin halpa plasebo. Apteekkien henkilökunta voi vaikuttaa omalla asiakasneuvonnallaan asiakkaiden lääkevalintoihin. Kaikki asiakkaat eivät ole samanlaisia. Lääkkeiden käyttäjistä on osoitettu, että huono koulutus liittyy epäluuloon geneerisiä lääkevalmisteita kohtaan. Sillä, että asiakkaalle annetaan oikeaa tietoa lääkkeiden luotettavuudesta voi olla merkitystä lääkkeen vaikutukselle.