Browsing by Subject "poliittinen kulttuuri - Nicaragua"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Perttula, Anna (2005)
    Tutkielmassa tarkastellaan Nicaraguan sosiaalisen pääoman eri muotoja maan poliittisen eliitin keskuudessa. Tutkimuskohteena laajemmin on Nicaraguan kehityksen vaikeuksien ymmärtäminen maan sisäisten toimintamallien näkökulmasta. Tutkimusongelman taustalla vaikuttaa oletus, jonka mukaan maan poliittisen eliitin keskuudessa sosiaalinen pääoma on saanut yhteiskunnallista kehitystä hidastavia muotoja. Tutkimusongelmassa pohditaan, miten Nicaraguan poliittisen eliitin ja poliittisen kulttuurin erityispiirteet kuvaavat maan sosiaalista pääomaa ja sen eri muotoja. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Robert D. Putnamin näkemyksiin sosiaalisesta pääomasta, joka muodostuu sosiaalisten vuorovaikutusverkostojen, toiminnan normien sekä luottamuksen kokonaisuudesta. Huomioin viitekehyksessä Putnamin käsitteen jatkokehittämisen ja täsmennän tarkastelun David Halpernin käsitteellisen kolmijaottelun mukaisesti. Siinä sosiaalinen pääoma nähdään sen analyysitasojen (makro, meso ja mikro), komponenttien (verkostot, normit ja sanktiot) sekä funktioiden (sitova, yhdistävä ja linkittävä) kautta. Tutkielman Nicaraguaa koskeva aineisto on kaksitasoista. Maan poliittisen eliitin ja poliittisen kulttuurin luonnetta ja kehitystä tarkastellaan ensisijaisesti nicaragualaisen tutkimuksen valossa. Poliittisen kulttuurin arvoperusta ja erityispiirteet luovat analyysikehikon tutkielman empiirisen haastatteluaineiston analyysille. Empiirinen aineisto koostuu 35:stä poliitikon, tutkijan ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajan teemahaastatteluista. Haastattelut on analysoitu laadullisena primääriaineistona aiemman analyysikehikon valossa. Haastatteluanalyysissa tarkastellaan poliittisen eliitin ja poliittisen kulttuurin luonnetta riippuvuuden, ekskluusion, epäluottamuksen ja taikauskon kautta. Näiden lisäksi poliittisen kulttuurin henkilö- ja perhekeskeisyys, patrimonialismi ja korruptio sekä sopimuskeskeisyys ja politiikan lyhytnäköisyys ovat tarkastelun alla. Tutkielman päätelmissä haastatteluanalyysin havainnot yhdistetään teoreettisen viitekehyksen käsitteelliseen kolmijaotteluun. Analyysitasoilla sosiaalisen pääoman mesotaso tuo parhaiten esille puolueiden sisäiset vallankeskittymät sekä perhe- ja tuttavuusverkostojen vaikutusvallan. Sosiaalisen pääoman komponenteissa sosiaaliset verkostot näyttäytyvät pikemminkin vertikaalisina kuin horisontaalisina ja luottamussuhteet ovat ennemmin tiiviitä ja vastavuoroisia kuin löyhiä ja yleistä luottamusta tuottavia. Sosiaalisen pääoman funktioista sitova sosiaalinen pääoma on vahvimmin läsnä maan poliittisen eliitin keskuudessa. Yhdistävän ja linkittävän sosiaalisen pääoman ilmentyminen on vähäisempää. Nicaraguan poliittisen eliitin keskuudessa sitova sosiaalinen pääoma kertoo vahvasta ryhmien sisäisistä sosiaalisista verkostoista, jotka perustuvat tiiviisiin ja vastavuoroisiin luottamussuhteisiin. Yhdistävän sosiaalisen pääoman puute kuvastaa eri ryhmittymien välisten yhteistyömallien kehittymättömyydestä. Linkittävän sosiaalisen pääoman vähäisyys kertoo puolestaan poliittisen eliitin ja muiden kansalaisten välisen täydentävyyden ja sitoutumisen heikkoudesta. Tutkielman päätelmät tuovat esille sen, että ulkoisten tekijöiden ohella maan sisäisten toimintamallien ja sosiaalisen pääoman muotojen tulee olla tasapainossa keskenään, jotta maan kehitystä voidaan viedä eteenpäin.