Browsing by Subject "pronssisoturi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Anteroinen, Pasi (2008)
    Tässä tutkimuksessa käsitellään pronssisoturi-kiistan esiin nostamia pelkoja ja uhkakuvia Viron mediassa. Vuoden 2007 keväällä Viron hallituksen päätös siirtää pronssisoturina tunnettu puna-armeijan sotilasta kuvaava patsas Tallinan keskustasta synnytti valtavan protestiaallon Viron venäjänkielisen vähemmistön keskuudessa. Kiista levisi nopeasti paikallisista mielenosoituksista kansainväliseksi kiistaksi, joka varjosti Viron ja Venäjän suhteita. Pohjimmiltaan kyseessä oli kahden eri historiatulkinnan vastakkainasettelu, joissa neuvostoarmeijan rooli nähtiin joko vapauttajana tai miehittäjänä. Kiistan aikana Venäjä uhkasi Viroa mm. taloudellisilla pakotteilla ja diplomaattisten suhteiden katkaisemisella. Kovasta retoriikasta huolimatta patsaan siirtoa ei kuitenkaan seurannut virallisia taloudellisia pakotteita tai muita virallisia seurauksia tai sanktioita. Tämän tutkimuksen pääasiallisena aineisto on Viron suurimmasta sanomalehdestä Postimees vuosina 2006-2008 kerätty artikkelimateriaali. Artikkelit kuvaavat Venäjän vallankäyttöön liittyviä uhkakuvia ennen ja jälkeen patsaan siirtämistä. Teoreettisesti tukeudutaan Stephen Waltin ajatukseen uhkien merkityksestä vallankäytön välineinä ja William Wohlforthin käsityksiin pienten ryhmien uhkakuvien merkityksellisestä roolista ulkopolitiikkaan muovaamisessa ja kansainvälisessä politiikassa yleensä. Aineistosta poimitut uhat on jaettu neljään eri vallankäytön ryhmään. Vallan konsepti on ymmärretty tässä tutkimuksessa laajemmin tunnistaen vallankäytön muodoiksi sotilaallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen valta. Kulttuurista vallankäyttöä määritellessä on erityisesti seurattu Joseph Nyen pehmeä valta -käsitettä. Tutkimustuloksena voitiin havaita, että ennen patsaan siirtoa lehtiaineistossa ilmeni joitain uhkakuvia ja arvioita negatiivisista seuraamuksista. Erityisesti esillä olivat taloudelliset pakotteet ja poliittiset seuraamukset kansainvälisellä tasolla. Lisäksi suhteiden Venäjän kanssa pelättiin heikkenevän ja jopa sodan mahdollisuutta pidettiin esillä. Näihin uhkakuviin reagoitiin kuitenkin pääsääntöisesti vähätellen tai vastustusta ilmaisten. Patsaan siirron jälkeen erityisesti taloudelliset pakotteet koettiin todellisiksi Venäjän vallankäytön välineiksi, vaikkakin virallisia taloudellisia pakotteita ei oltu asetettu. Tämän lisäksi uusi tietoisuus ns. pehmeä vallankäytön uhkista nousi esiin, erityisesti koskien Viron suurta venäläisvähemmistöä ja sen tiedonsaanti kanavia, joiden pelättiin olevan yksipuolisesti Venäjän hallitsemia.