Browsing by Subject "prosessi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Maijala, Seija (Helsingfors universitet, 2001)
  The objective of the study was to understand individuality in Muslim women's dress. The research problems were, how individuality forms and appears in their dress. To answer these questions interviews were made with nine Muslim women who live in Finland. The interviews were analysed with the phenomenologically oriented content analysis method. The research report proceeds in a dialogue between theory and the analysis. In this study individuality in dress was studied as a process. Factors affecting to this process were considered: the individual, the set of identities, personality, self, religion, culture and social relationships. An essential part of the process was searching for a positive experience of self. The experience meant intuitive self-identification and satisfaction with the mirror reflection for the women. Individuality was the result of searching for the positive experience of self-identification, because for each woman different kinds of dress gave a feeling of suitability for the self. For example, for some Muslim women head covering is a way to express the self. They experience this as the right way for the good Muslim woman. For others head covering can mean the loss of positive self experience. Individuality in dress appeared in various ways. Some women cover their whole body including their head in public. Some women do not cover their head and some dress even in tight and revealing clothes. There are also Muslim women who cover their faces, they are not included in this study. Individuality appears also within groups that dress similarly. Individuality appeared with different kind of clothes, hairstyles, make-up, choices, details and colour. However, individuality is not only the noticeable differences in dress, but how each Muslim woman belongs to this reality and expresses herself within dress. This means that in this study individuality in dress is seen in a way that many Finns would not consider as individuality.
 • Vihtola, Ismo (Helsingin yliopisto, 2017)
  Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millä pelin osa-alueilla Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen edesottamukset poikkesivat vastustajiinsa nähden karsittaessa vuoden 2016 Euroopan mestaruus lopputurnaukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda menetelmä, jossa tilastolliseen analyysiin perustuen voidaan osoittaa pelin yksittäiset osa-alueet, joissa joukkue suoriutuu vastustajaansa paremmin tai huonommin. Menetelmän tuottaman informaation avulla voidaan toimenpiteet kohdistaa osa-alueisiin, joilla on eniten vaikutusta ottelun lopputuloksen kannalta. Tutkimuksessa selvisi että Suomen maajoukkueella ei ollut vastustajiinsa nähden selkeää etua millään pelin osa-alueella, joita tutkimuksessa mitattiin. Sen sijaan Suomen maajoukkue oli vastustajaansa selkeästi huonompi sekä erikoistilanteissa että maalintekoyrityksissä, joissa maalintekoa yritettiin puskemalla päällä. Tutkimuksen lopputuloksena luotiin myös menetelmä, jossa pelin eri osa-alueiden vaikutus lopputulokseen nähden on kvantitatiivisesti mitattavissa. Tälläistä menetelmää ei löytynyt tutkimusta valmisteltaessa, joten se luotiin osana tutkimusta. Menetelmän kantava ajatus on pelin kuvaaminen käänteisen prosessin mallina, jossa jalkapallopeli pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin, joiden mittaaminen on mielekästä ja mahdollista kvantitatiivisten menetelmien avulla.
 • Helminen, Pirjo (Helsingfors universitet, 2014)
  Thesis literature review deals with composition of cow´s milk, yogurt manufacturing, composition and process attributes affecting textural properties of yogurt and measuring textural properties of yogurt. Plain, stirred yogurts (kg) were manufactured at Valio Riihimäki and Oulu Dairies. The aim of the research was to find out attributes that affect yogurt quality. First milk base composition was determined and, yogurt textural properties were determined (viscosity, graininess, syneresis) using different techniques. Finally yogurt statistical relationships or Pearson correlations and statistical significance between yogurt textural properties and milk base composition and manufacturing process were determined. Additional objective was to determine common specification limits to yogurt textural properties. Statistical analysis; pearson correlation coefficients, p-value and specification limits were carried out using MINITAB®16 statistical software. Good yogurt texture is viscous, free from grains and syneresis. This study showed that yogurt textural properties (viscosity, graininess and syneresis) were affected significantly by yogurt manufacturing plant. There were a lot of fluctuations in yogurt textural properties. Consequently yogurt viscosity fluctuated over 50%, graininess approx. 25% and syneresis approx. 30%. According to this study, yogurts standing a long time before packaging, were less viscose or watery compared to those with shorter standing time prior to packaging. Graininess and evaporating process were found to correlate positively. Yogurts were with more grains when manufacturing process`s evaporating temperature and evaporating rate (l/h) were higher. The higher milk base fat and dry matter content (%) were found to correlate lesser whey separation in yogurt. In addition the higher evaporating rate was in the yogurt manufacturing process, the lesser whey separation was observed. Results from this research are useful for developing dairy processes concerning yogurt manufacturing.
 • Laine, Suvi (2010)
  Tutkielmani käsittelee wiccan sapattien rituaaliprosessia ja -kaavaa sekä sen merkityssisältöjä. Tarkoitukseni on havainnollistaa sapattien rituaaliprosessia dynaamisena rakenteena ja merkityksellisten vaiheiden jatkumona uususkontojen sosiologisessa kontekstissa ja kalendaariperinteen historiallisessa kontekstissa. Wiccan tilanne Suomessa muodostaa taustan tutkielmalleni. Myös uusnoituuden nimellä tunnettu wicca on Gerald Gardnerin 1950-luvulla kehittämä jumalattaren- ja luonnonpalvontaa sekä individualismia korostava uususkonto, jossa esiintyy kahdeksan keskeistä vuotuisjuhlaa – neljä suurta ja neljä pientä sapattia. Pienet sapatit ovat talvi- ja kesäpäivänseisaus sekä kevät- ja syyspäiväntasaus. Suuret sapatit tunnetaan usein nimillä kynttilänpäivä, vappu, uutisleivän juhla ja halloween. Edellä mainitut kalenteririitit liittyvät vuodenaikoihin ja elinkeinokausiin, maanviljelykseen ja pyyntitalouteen, kuun vaihteluihin ja aurinkovuoden merkkipäiviin. Tutkielman aihe sijoittuu antropologiseen rituaalitutkimukseen, nimenomaan Arnold van Gennepin ja Victor Turnerin rituaaliprosessia käsitteleviin tutkimuksiin. Tutkielma käsittelee siis uskontoantropologisia teemoja, kuten uskonnon käytännön harjoittamista ja merkitystä. Tutkimusmetodejani ovat rituaaliprosessitutkimuksen teoreettinen viitekehys – eritoten Turnerin käsite liminaalisuus – ja kirjallisten lähteiden kuvaamien rituaalikaavojen vertailu. Lopuksi päätelmissäni käytän omaa käsitettäni riteemi – rituaalin merkityksellinen yksikkö – havainnollistaakseni mitkä elementit ja vaiheet ovat olennaisia wiccan rituaaleissa ja sapateissa. Tutkielmani pohjautuu wiccan traditioiden perustajien ja kehittäjien kirjoittamiin teoksiin, kuten Gardnerin Varjojen kirjaan ja Janet ja Stewart Farrarin Eight Sabbats for Witches. Tutkimus fokusoituu sapattien yleismerkityksiin ja rituaaliprosessin vaiheiden erillisiin merkityksiin. Yleinen syy sapattien viettoon on kaksijakoinen: Jotta saavutetaan yhteys vuotuiseen luonnon kiertoon ja luonnossa piilevään dualistiseen jumaluuteen, joka ilmenee naispuolisena jumalattarena ja miespuolisena jumalana eli binaarioppositiona. Rituaalikaavan eri vaiheissa piilevät omat eriävät, mutta silti kokonaismerkityksen kanssa yhteneväiset merkityssisältönsä. Olennaisiksi sapattirituaalin osatekijöiksi eli riteemeiksi paljastuvat tanssi ja kakut ja viini, jotka ilmentävät wiccan luonnetta monella eri merkitystasolla, sekä vartiotornien herrojen eli neljän klassisen luonnonelementin kutsuminen rituaalipiiriin. Ritualistin tajunnantilan muutos, joka heijastuu ja heijastaa vuodenaikojen muutosta sapattien rituaalikontekstissa, on ehkä keskeisin rituaalin merkityksellisistä tekijöistä yhdessä vuodenajan juhlateemojen käsittelyn/julistamisen/esittämisen kanssa. Tutkielman merkitys viittaa laajempaan akateemiseen ja yleiseen keskusteluun uusnoituuden sosiologisesta kontekstista, virallisesta asemasta uskonnollisena yhdyskuntana, sekä rituaaleista ja niiden merkityksestä sekä wiccoille että maallikoille. Pyrkimyksenäni on avata rituaaliprosessia tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi sekä väärinkäsitysten hälventämiseksi. Suomen virallisten uskontojen kentällä wiccan asema on häilyvä, minkä vuoksi yhtenä tavoitteenani on osoittaa, että rituaalipainotteinen uususkonto, kuten wicca, on yhtä oikea ja merkittävä uskontona kuin oppi- ja pappiskeskeiset vanhat maailmanuskonnot.
 • Syväjärvi, Elena (Helsingfors universitet, 2017)
  Perunatärkkelyksen valmistusprosessin sivuvirtana saadaan perunan solunestettä, joka on aikaisemmin hyödynnetty lannoitteena. Perunan soluneste sisältää arvokasta proteiinia, jota voidaan hyödyntää rehu- ja elintarviketeollisuudessa. Finnamyl Oy Kokemäellä on rakentanut prosessin, jolla perunaproteiini saadaan otettua talteen. Tässä työssä tavoitteena oli tutkia perunaproteiinin erotusprosessia ja perunaproteiinikon-sentraatin ominaisuuksia. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin perunaproteiinikonsentraatin kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Lisäksi työssä selvitettiin perunaproteiinikonsentraatille soveltuvia käyttösovelluksia ja perehdyttiin erilaisiin proteiinin erotusmenetelmiin. Kokeellisessa tutkimuksessa tutkittiin monipuolisesti perunaproteiinikonsentraatin funktionaalisia ominaisuuksia. Työssä tutkittiin koeajoista saa-tuja näytemateriaaleja. Lisäksi tutkimuksissa oli vertailunäytteinä mukana soijaproteiinikon-sentraatti ja rehulaatuinen perunaproteiinikonsentraatti. Työssä testattiin menetelmiä, joita voidaan jatkossakin käyttää perunaproteiinikonsentraatin tutkimiseen. Koeajoista saatujen näytemateriaalien tuloksia verrattiin kaupallisiin tuotteisiin. Prosessi vaatii vielä kehittämistä, jotta elintarvikelaatuista proteiinia saadaan valmistettua. Tutkimuksissa havaittiin eroja eri saostuslämpötiloissa valmistetuissa näytemateriaaleissa. Perunaproteiinikonsentraatin funktionaaliset ominaisuudet olivat hieman huonompia kuin soijaproteiinikonsentraatilla.