Browsing by Subject "puhdastila"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Wirtanen, Gun; Pärssinen, Raimo; Ruralia Institute, Seinäjoki; University Management (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
    Reports / Turku University of Applied Sciences
    Jokainen osio alkaa omalla abstraktilla tai on julkaistu laajennettuna abstraktina
  • Suomi, Eeva (Helsingfors universitet, 2015)
    Tutkimukseni teoreettinen tausta koostuu kahdesta kokonaisuudesta: puhdastilavaatetus ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Puhdastilatekstiileistä on olemassa hyvin vähän aiempaa tutkimusta, eikä luotaintakaan ole juuri käytetty vaatetuksen tutkimiseen. Tutkimustehtäväni on kuvailla ja tulkita puhdastilahaalaria työkseen käyttävien henkilöiden käyttäjäkokemuksia luotaamismenetelmää apuna käyttäen. Tutkimukseni ensisijainen tavoitteena oli selvittää puhdastilahaalarin käyttäjäkokemuksia sekä toissijaisesti kehittää käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun perustuvasta luotaimesta puhdastilavaatetuksen tutkimiseen soveltuva työväline. Tutkimuksen otteena käytin laadullista deskriptiivistä näkökulmaa ja lähestymistapaa, minkä tavoitteena oli päästä kuvailemaan tutkittavaa kohdetta. Tutkimukseni oli laadullinen, koska suosin ihmistä tiedon keruun instrumenttina ja tietoa kerättiin todellisissa käyttötilanteissa. Tutkimusaineistoni koostui haastattelusta ja luotaintehtävien vastauksista. Tehtäviin vastasivat lääketeollisuusyrityksen puhdastilassa puhdastilahaalaria käyttävät henkilöt, kuusi naista ja yksi mies. Tutkimukseni ei tarkastele varsinaista kenenkään valmistajan tiettyä puhdastilahaalaria. Analysoin tutkimusaineistoni laadullisella sisällön analyysilla teoriaohjaavasti. Laadullinen sisällön analyysi mahdollisti aineiston luokittelun, johon käytin värikoodausta. Tutkimusaineistosta etsin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Puhdastilahaalarin käyttäjäkokemukset olivat samansuuntaisia, eikä niistä löytynyt keskinäisiä suuria eroavaisuuksia. Ongelmakohdaksi nousi kaulus, jonka valtaosa tutkituista jätti auki sen kireyden vuoksi. Käyttäjät olivat yleisesti tyytyväisiä hihan malliin. Puhdastilahaalari koettiin esimerkiksi viileänä, hiostavana, kuumana, joustamattomana, liukkaana ja kylmänä. Luotain toimi hyvin ja sen avulla saatiin paljon tietoa, mikä teki sen käyttämisen tutkimisessa erittäin mielenkiintoiseksi. Kokeneiden työntekijöiden hiljaista tietoa voi käyttää työnopastuksessa uusille työntekijöille. Vaikeasti sidottavat nyörit voi korvata kuminauhoilla tai muilla "pikasulkumenetelmillä". Tutkimuksen myötä siihen osallistuneet henkilöt ovat saaneet työnohjauksellista apua omaan työvaatetukseensa liittyen. Yritys saa tutkimuksen mukana uusia näkemyksiä esimerkiksi työnopastukseen tai vaikka suojaimien valintaan. Tutkimus voi antaa puhdastilahaalarin valmistajille idean kehittää puhdastilahaalaria toimivammaksi.