Browsing by Subject "puolueet - eduskuntavaalit - vaalikampanjat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Tikkanen, Iro (2003)
    Tämän pro gradu –työn tarkoituksena on tutkia missä määrin kaksi suomalaista sanomalehteä, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat harjoittivat agenda-asettelua viiden suurimman puolueen vaaliagendojen osalta vuoden 2003 eduskuntavaalikampanjan aikana. Tutkitut puolueet olivat Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Vihreä Liitto ja Vasemmistoliitto. Kvantitatiivisen sisältöanalyysin tutkimustekniikoita soveltaen pystyttiin määrittämään sekä puolueiden että lehdistön agendojen sisältämien aiheiden painotukset. Lähtökohtaisina puolueiden vaaliagendoina tarkasteltiin vaaliohjelmia. Voidakseen tutkia vaaliagendojen muutosta vaalikampanjan aikana, puolueiden virallisilla www-sivuilla julkaisemat uutiset muodostivat toisen, vaihtoehtoisen puolueiden vaaliagendan. Lehdistön puolueista medioima vaaliagenda koostui niistä lehtiartikkeleista, joissa puolueista kirjoitettiin yhteydessä johonkin tiettyyn aiheeseen puolueiden vaalikampanjoiden aikana. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset osoittivat, että aiheiden painotuksissa oli muutoksia vaaliohjelmien ja vaalikampanjan aikana puolueiden www-sivuilla julkaisemien uutisten välillä. Seuraavaksi tarkoitus oli selvittää oliko lehdistön puolueille asettama agenda lähempänä puolueiden vaaliohjelmia, vaiko puolueiden vaalikampanjan aikana www-sivuillaan julkaisemia uutisia. Laskemalla Pearsonin ja Spearmanin rho –korrelaatiot analysoitiin missä määrin puolueiden vaaliagendat korreloivat lehdistön niille asettamien vaaliagendojen kanssa. Korrelaatiot kasvoivat vaaliohjelmien ja www-uutisten sekä lehdistön asettaman agendan välillä Sosiaalidemokraattisen puolueen, Keskustan ja Vihreän Liiton osalta. Korrelaatiot alenivat vaaliohjelmien ja www-uutisten sekä lehdistön puolueille asettamien agendojen välillä Kansallisen Kokoomuksen osalta. Tulokset olivat myös jokseenkin samat Vasemmistoliiton tapauksessa. Johtopäätöksenä tutkimustuloksista voitiin päätellä, että kolme edellistä puoluetta olivat olleet valmiimpia vaalikampanjan aikana lähentymään kohti lehdistön niille asettamaa agendaa. Näin lehdistön voitiin katsoa harjoittaneen jossain määrin agenda-asettelua näiden puolueiden vaaliagendojen osalta.