Browsing by Subject "radikalismi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Ervamaa, Suvi (2003)
  Tutkimuksessa vertaillaan vuosina 1968-1973 Helsingissä toiminutta TRICONT-järjestöä ja nykyistä Suomen Attacia. Näiden liikkeiden voidaan katsoa ilmentävän viime vuosikymmenten aikana kehittynyttä uutta tietoisuutta Suomesta osana kansainvälisen taloudellis-poliittisen muutoksen prosessia, jota nykyisin kutsutaan globalisaatioksi. TRICONTin tarkastelu luo Attacille historiallista taustaa. Empiirisen analyysin menetelmä ja viitekehys perustuvat Ron Eyermanin ja Andrew Jamisonin kehittelemään kognitiiviseen näkökulmaan, jossa yhteiskunnallisia liikkeitä tarkastellaan toisaalta merkitysten, tiedon ja identiteettien tuottajina, toisaalta tietyssä historiallisessa kontekstissa operoivina strategisina toimijoina. Tutkimus esittelee TRICONTin ja Attacin maailmankuvat, tavoitteet, toimintatavat ja poliittiset strategiat. Tarkoituksena on hahmottaa globaalisti orientoituneen aktivismin muutosta Suomessa. Yhteiskunnallisten liikkeiden toiminta ja niiden esille tuomat kysymykset ja vaatimukset ovat ymmärrettävissä vain suhteessa aikaan ja paikkaan. Tästä syystä tutkimuksessa kuvataan myös niitä historiallisia, taloudellisia ja poliittisia konteksteja, joissa TRICONT ja Attac operoivat. Neuvostoliiton ja sen satelliittivaltioiden yhteiskuntajärjestelmien romahdus sekä siitä seurannut marxismiin pohjautuvien yhteiskuntateorioiden inflaatio on vaikuttanut voimakkaasti siihen, millaisia maailmankuvallisia elementtejä, tavoitteita ja strategioita nykyinen globalisaatiokriittinen liike katsoo mielekkääksi kehittää. Sosialismin projekti on menettänyt legitimiteettinsä poliittisena vaihtoehtona, eivätkä liberaalin demokratian ja markkinatalouden järjestelmät ainakaan toistaiseksi ole saaneet rinnalleen varteenotettavia kilpailijoita. Tästä syystä Suomen Attac, toisin kuin TRICONT 1960-luvulla, suhtautuu valtioon yhteistyökumppanina eikä vastusta markkinatalousjärjestelmää sinänsä. Attacin esiin tuomat poliittiset tavoitteet liittyvät pikemminkin markkinatalouden ja poliittisen hallinnan välisten voimasuhteiden säätelyyn. Arvioin empiirisen osan tulosten valossa Jürgen Habermasin esittämää ja Alberto Meluccin edelleen kehittelemää liiketutkimusmallia, jonka mukaan yhteiskunnalliset liikkeet olisi tulkittava reaktioksi prosessiin, jossa talouden ja valtiollisen hallinnan sfäärit kolonisoivat elämismaailmaa. Tutkimus osoittaa, että Habermasin ja Meluccin kehittelemä malli sisältää seuraavat puutteet: 1) Malli ei huomioi viime vuosikymmeninä kiihtynyttä prosessia, jossa markkinat kolonisoivat poliittista hallintaa. 2) Malli näyttää vanhentuneen siltä osin, että yhteiskunnalliset liikkeet eivät enää välttämättä koe valtiota vastustajakseen, vaan pyrkivät markkinoiden hallintaan nimenomaan valtioiden sisäisen ja välisen poliittisen regulaation ja sopimusten kautta. 3) Malli rajoittuu kansallisvaltion tasoiseen kuvaukseen, vaikka yhteiskunnalliset liikkeet operoivat kasvavassa määrin globaalissa kontekstissa Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähdeteokset ovat Eyerman, Ron & Jamison, Andrew (1991): Social Movements. A Cognitive Approach sekä Jamison, Andrew, Ron Eyerman, Jaqueline Cramer & Jeppe Læssoe (1990): The Making of the New Environmental Consciousness. A Comparative Study of the Environmental Movements in Sweden, Denmark and Netherlands.
 • Kivikoski, Marko (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tutkielmani tavoitteena on omaelämäkertakirjallisuutta ja haastatteluja hyödyntämällä kerätä tietoa liittyen islamistiseen radikalisoitumisprosessiin länsimaissa. Pyrin tuottamaan tutkimuskirjallisuuden käyttöön lisää tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat islamistiseen radikalisoitumisprosessiin länsimaissa, ja millä tavalla. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisena ilmiönä islamistinen radikalisoitumisprosessi ilmenee omaelämäkertakirjallisuuden ja haastattelujen avulla analysoituna? 2. Miten islamistisista radikalisoitumisprosesseista omaelämäkertakirjallisuuden ja haastattelujen kautta saatava tieto vertautuu eri tavalla toteutetuista tutkimuksista saatuihin tietoihin? Menetelmien suhteen käytän tutkielmani tekemiseen laadullisen tutkimuksen keinoja; tarkemmin sanottuna aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja. Lähdeaineistoni koostuu niin kirjallisista lähteistä kuin haastattelustakin. Kirjalliseen lähdeaineistoon kuuluu tutkielmassani 7 teosta, haastatteluja teen yhden. Kirjallinen lähdeaineistoni koostuu omaelämäkertakirjallisuudesta, joita radikalisoituneet islamistit ovat kirjoittaneet. Haastattelun kohteena on suomalainen henkilö, joka oli menneisyydessään radikalisoitunut islamisti. Haastattelun toteutan teemahaastattelun keinoin. Keskeisiä tuloksia tutkielmassani ovat seuraavat asiat: - Ulkopuolisuuden kokemusten yleisyyttä on mahdollisesti yliarvioitu aiemmissa tutkimuksissa - Radikalisoituminen islamistisessa kontekstissa on erityisesti nuoria koskeva ilmiö - Traumaattisten elämänkokemusten yleisyyttä on mahdollisesti aliarvioitu aiemmissa tutkimuksissa - Uskonnollinen kasvatus ei riitä estämään radikalisoitumista islamistisessa kontekstissa - Uskonnollisen tulkinnan merkitys radikalisoitumisprosessissa on vahvasti kaksijakoinen - Muun muassa ystävien ja moskeijoiden merkitysten suhteen tulokseni tukevat tutkimuskirjallisuutta Radikaalien islamististen liikkeiden tarjoama ideologinen narratiivi on päätelmieni mukaan erittäin voimakas ja erilaisiin tilanteisiin sopeutuva. Islamistinen radikalismi tulee ymmärtää entistä enemmän nuorten ilmiönä, sillä yksilöt radikalisoituvat aineistoni mukaan nuorina, vaikka tutkimusten mukaan terroristi-iskuja tekevätkin pääsääntöisesti nuoret aikuiset. Koska kyseessä näyttää olevan nuoria koskeva ilmiö, radikalisminvastainen työ kannattaisi mielestäni viedä entistä voimakkaammin sosiaaliseen mediaan. Uskonnollisen tulkinnan merkitystä ei tule julkisessa keskustelussa vähätellä, eikä liioitella; sillä on ehdottomasti merkitystä radikalisoitumisprosessissa, mutta se ei ole ainoa asia, jolla on merkitystä.
 • Hassinen, Taneli (Helsingin yliopisto, 2020)
  Kirkko- ja yhteiskuntanäkemyksissä tapahtui sodan jälkeisinä vuosikymmeninä paradigmaattinen muutos. Asevelipapisto oli sodan aikana rintamalla herännyt kirkon sosiaaliseen vastuuseen. Samaan aikaan suomalaisessa yhteiskunnassa alettiin vahvistaa sosiaalisia turvaverkkoja, joten kirkon painopisteen siirtyminen kulki luontevasti muun yhteiskunnallisen kehityksen rinnalla. Uudenlaiset kulttuuriset ilmiöt, kuten 1960-luvun uusvasemmistolainen nuorisoradikalismi, haastoivat yhteiskunnan vakiintuneet instituutiot, kirkko niiden mukana. Kirkko- ja yhteiskuntakeskusteluun osallistuttiin aktiivisesti. Keskeisiä kirkollisia keskustelijoita olivat muun muassa arkkipiispa Martti Simojoki ja professori Osmo Tiililä sekä Kotimaa-lehden päätoimittajana 1.1.1969 aloittanut Leino Hassinen. Hän oli julkaissut kristinuskon ja kommunismin välistä suhdetta käsittelevän synodaalikirjan sekä kirkkonäkemystä käsittelevän pamfletin. Tutkielman tutkimuskysymys on: Mikä on Leino Hassisen kirkko- ja yhteiskuntanäkemys hänen kirjallisen tuotantonsa valossa? Tutkielman ajallinen ja sisällöllinen fokus on 1960- ja 1970-luvun taitteeseen liittynyt keskustelu kirkon ja muun yhteiskunnan välisestä suhteesta. Sisällön- ja kehysanalyysit tarjoavat työkalut peilata Kotimaa-lehden pääkirjoitusten kannanottoja Hassisen muuhun kirjalliseen tuotantoon. Lisäksi aikalaisten näkemykset muodostavat kontekstin Hassisen kannanotoille. Teoreettisena kehyksenä on rekognitio- eli tunnustusteoria. Hassisen ajattelun kehityksessä eri vuosikymmenillä voidaan ihmiskuvan ihanteena tunnistaa Jumalan edessä yhteiskunnallisesti vastuullinen ihminen, jonka tehtävänä on toimia eriarvoisuuden poistamiseksi. Lisäksi Hassinen näkee ihanteena Jumalan mielenmukaisella tavalla järjestetyn yhteiskunnan, joka jakaa hyvinvointia ja varallisuutta oikeudenmukaisesti. Hassisen mukaan Lutherin toiminta 1500-luvulla antoi tälle tärkeän esikuvan samalla, kun Luther uudisti kirkon teologisia fundamentteja ja seurakuntaelämää käytännön tasolla. Hänen tähän liittynyt lisensiaatintutkielmansa kytkee hänet lundilaisiin teologeihin. Hassinen pitää selkeästi jumalanpalvelusta seurakunnan elämän ytimenä ja aarreaittana. Hassisen näkemyksen mukaan jumalanpalveluselämän tehtävänä on varustaa seurakuntalaiset palvelemaan yhteiskuntaa omalla paikallaan. Kirkko instituutiona edustaa kristillistä uskoa yhteiskunnan keskellä ja käy aktiivista keskustelua yhteiskunnassa. Tässä ajattelussa Hassinen sai tukea Simojoen vaalimasta kansankirkkoajattelusta. Tiililän yksilön pelastusta sekä kirkkoa vain uskovien yhteisönä korostaneita näkemyksiä Hassinen selvästi vierasti ja myös ilmaisi sen sekä kirjoissaan että pääkirjoituksissaan. Hassisen näkemys kirkosta ja yhteiskunnasta näyttää olevan se, että yksilö on toimintakykyinen sekä parhaalla tavalla ja oikeudenmukaisesti resursoitu osana institutionalisoitunutta yhteisöä. Hänen ajattelussaan nousee vahvasti esiin instituutioiden keskinäinen tunnustaminen. Kristinuskon ja kommunismin välisessä vuorovaikutuksessa hän nostaa esiin molempien ideologioiden pitkälle yhteisen ideaalin resurssien oikeudenmukaisesta jaosta. Kumpaakin ideologiaa hän kuitenkin kritisoi niiden kyvystä ja halusta toteuttaa omia ihanteitaan. Kirkon hän soisi ottavan johtavan yhteiskunnallisen roolin.
 • Vuorinen, Marja (2019)
  The conflict between Christianity and Islam is a core issue for all varieties of European neo-nationalist and nativist right-wing ideological organisation, from populist and far-right parties to extra-parliamentary groups and individuals. As a mundane political-social critique, this defensive and nationalistic form of anti-Islamism focuses on the downsides of mass immigration from Northern Africa and the Middle-East, stressing the incompatibility of gross gender inequality, sexual intolerance and religiously motivated Islamist terrorism as well as the theocratic sharia system of laws with the secular European model of society (Vuorinen 2014: 188–94). Antisemitism makes an appearance in the guise of the old Nazi concept which portrays ‘World Jewry’ as a community of international financial exploiters, allegedly inspired in their misdeeds by their religion. However, this notion is being countered by a stronger, prosemitic ideology, portraying the state of Israel as an ally in the struggle against Islam(ism). As ‘traditional’ European religions, Christianity and the different historical and local varieties of paganism serve as important points of positive identification.
 • Vihko, Saara (Helsingfors universitet, 2011)
  Työ käsittelee vasemmistoradikalismia ilmiönä ja erityisesti kyseisen ilmiön eri vaiheita. Tarkempana tarkastelukohtana on Rote Armee Fraktion (RAF) -niminen vasemmistovallankumouksellinen ryhmä, joka toimi Saksan liittotasavallassa vuosina 1970-1998. Ryhmää tarkastellaan siltä kannalta, kuinka uutislehti Der Spiegel on en toimintaa eri aikoina tulkinnut. Alkuperäislähteenä on käytetty pääasiassa saksalaisessa Der Spiegel -viikkolehdessä ilmestyneitä ryhmää käsitteleviä artikkeleita. Erityistä painoa on laitettu sille, miten ryhmän toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet eri ajankohtina julkaistuissa artikkeleissa näkyvissä oleviin tapoihin käsitellä ryhmää ilmiönä. Tarkastelu on rajattu koskemaan lähinnä vuosia 1970. 1977. 2007 ja 2008. Lisäksi mukaan on valikoitu vuosilta 1968. 1972 ja 1975 muutamia yksittäisiä artikkeleita. Aihe liittyy osaltaan keskusteluun sekä opiskelijaliikkeen radikalisoitumisesta 1960-ja 1970-lukujen vaihteessa että terrorismista laajempana ilmiönä. Tutkimustavoitetta lähestytään kolmen eri teeman kautta. Ensimmäisenä teemana tarkastellaan RAF:iin liittyviä artikkeleita siltä kannalta, mitä nimitystä ryhmästä on milloinkin käytetty. Toisena sitä. missä vaiheessa Der Spiegelissä alettiin pitää ryhmän toimintaa terrorismina ja toimijoita terroristeina ia kolmantena temaattisena aiheena analysoidaan sitä. millaista kirjoitustyyliä on ryhmää koskevissa artikkeleissa eri aikoina käytetty. Vuoden 1977 vaikutus siihen, kuinka ryhmästä kirjoitetaan vielä 2000-luvun alussa, on ollut suuri. Kun vielä RAF:n terroriaallon ollessa kovimmillaan syksyllä 1977 kerrottiin Der Spiegelissä ryhmän pitäneen Länsi-Saksaa polvillaan edeltäneet kaksi vuotta, puhuttiin vuonna 2007 seitsemästä vuodesta. Samanaikaisesti kun 2000-luvulla kirjoitetuissa artikkeleissa annetaan ryhmälle koko sen toiminnan ajaksi se asema ja nimi, jotka se oikeastaan lopulta sai vasta syksyn 1977 myötä ja vain muutamaksi kuukaudeksi, on artikkeleissa tyylillisesti kuitenkin palattu lähemmäs 1970-luvun alkua. Heti ryhmän perustamisen jälkeen ei sitä otettu vakavana yhteiskunnallisena toimijana ja tämä näkyi Der Spiegelin uutisoinnissa viihteellisenä kerrontatyylinä. Terroriaallon ollessa pahimmillaan ei tällainen kerrontatyyli ollut käytössä vaan RAF liitettiin osaksi laajempaa terrorismi-ilmiötä. Sen sijaan vuonna 2007 ilmestyneessä artikkelisarjassa jälleen palattiin samanlaiseen suorastaan vallankumousromantiikalla leikittelevään kerrontatyyliin. Näin Der Spiegelin tuli piirtäneeksi lähes neljässäkymmenessä vuodessa pitkän kaaren opiskelijaliikkeen äärilaidan radikalisoitumisesta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa aina Saksan liittotasavallan tuomiseen polvilleen 1977 ja yli kolmekymmentä vuotta aikaisemmin selleissään kuolleiden RAF-johtohahmojen muodostumiseen osaksi populaarikulttuuria 2000-luvun alussa.
 • Kalliala, Mari (2005)
  Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuja
  During the 1990s there was a worldwide decline in the number of terrorist attacks, whereas political crime in general increased in most Western liberal democracies. The study analyses the emergence of radical alternative movements in Finland in the 1990s and their illegal underground activities as a phenomenon of the late modern risk society. Since reflexivity is an essential feature of late modernity, the study also discusses ways in which law enforcement can manage risks posed by political crime. Secrecy influences the character of radical alternative movements. In the context of late modern social flux they are better understood as communitarian movements than social ones. Belonging to the community is more important to their supporters than the activities of the community. Furthermore, radical alternative movements consist of beliefs non-typical to mainstream society. They are part of the so-called cultic milieu - the dynamics of which is influenced by its relationship to mainstream society and the ideology of 'seeking'. Finnish society in the 1990s provided a fertile breeding ground for the emergence of radical movements and illegal underground activities. However, international influences which were adopted played a significant role. Radical alternative movements did not have to subscribe to illegal underground activities since their political agenda was not illegitimate. Illegal underground activities were organised based on the strategy of leaderless resistance. Nevertheless, structures had to be created to provide for resources and to mobilise illegal underground activities. The refrain of violence against persons was the most important strategic choice. For instance, it prevented the use of effective law enforcement counter-measures. However, no short or long-term political goals were achieved by illegal means. The tactics seemed to have served mainly organisational maintenance. Illegal underground activities impinge directly upon the rights and liberties of others. However, balancing between liberty and order is a major challenge as democratic values are preserved by adopting the very means that tend to subvert them. Analysis is a new tool for law enforcement and can be used to assess threats and risks, set priorities and formulate counter-strategies.
 • Bucht, Lucas (Helsingin yliopisto, 2022)
  Henkilön elämänkaaren tapahtumat, persoonallisuuden piirteet ja asenteet sekä ympäröivän yhteiskuntarakenteen vaikutus yksilön kokemukseen omista toimintamahdollisuuksistaan ovat kaikki mahdollisia selittäviä tekijöitä radikalisaatioprosessin taustalla. Ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii kuitenkin myös yksilön uskonnollisen ja ideologisen eetoksen itsenäisen vaikutuksen tarkastelua osana radikalisaatioprosessin muodostumista. Tässä tutkimuksessa analysoidaan uskonnollisen eetoksen vaikutusta selittävänä tekijänä. Tutkimuksessa tarkastellaan miten äärimmäinen uskonnollinen aatemaailma vaikuttaa yksilön alttiuteen omaksua radikaaleja ideoita sekä toteuttaa ekstremistisiä tekoja. Tässä tutkimuksessa käytettävä lähdeaineisto koostuu valtiollisista asiakirjoista. Kaikki analysoitavat asiakirjat liittyvät aiheiltaan Suomen valtion sisäiseen turvallisuuteen sekä radikalismin ja ekstremismin tematiikkaan. Tutkimusmetodina on käytetty laadullista sisällönanalyysiä. Asiakirja-aineistoja on yhteensä viisi, joista vanhin on julkaistu vuonna 2018 ja uusin vuonna 2021. Uskonnollista radikalismia ja ekstremismiä käsittelevän asiakirja-aineiston sisältö linkittyy pääasiallisesti ääri-islamistiseen liikehdintään. Tästä syystä tämänkin tutkimuksen analyysi uskonnollisen elementin vaikutuksesta radikalisaatioprosessin osatekijänä keskittyy ääri-islamistisen eetoksen tarkasteluun. Toteutetun aineiston analyysin perusteella voidaan esittää uskonnollisen eetoksen kytkeytyvän osaksi tiettyjen yksilöiden radikalisaatioprosessia. Radikalisaation taustalla vaikuttaa maailmankuvien vastakkaisuudesta syntyvä konflikti ja tästä ristiriidasta muodostuva kokemus osattomuudesta. Aineiston analyysistä käy ilmi, kuinka uskonnolla perusteltua radikalismia ja ekstremismiä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaimmin nimenomaisesti uskonnollisen koulutuksen ja vuoropuhelun lisäämisen kautta. Havaintoja alleviivaa myös löydös selittävien tekijöiden paradigman muutoksesta, jossa uskonnollinen eetos tai poliittinen ideologia voidaan hahmottaa itsenäisiksi osiksi yksilön radikalisaatioprosessia ja mahdollisesti jopa tekijöiksi, jotka selittävät muiden ilmiöön liittyvien sosiaalisten olosuhteiden muodostumisen.