Browsing by Subject "rahkaturve"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Remes, Lassi (Helsingin yliopisto, 2014)
    Growing medium and its properties are an important factor affecting plant growth. One can improve the properties of growing medium with different amendments such as lime, nutrients and wetting agents depending on the requirements of the plant. The objective of this study was to examine a soil amendment called BRT EverGreen powder and its effect on white sphagnum peat and on plant growth. The powder has been created by a Finnish company Biomass Refine Technologies BRT ltd Oy. The powder is synthetically made of ureaformaldehyderesin and phosphoric acid includes added water retention lowering surfactants. In cultivation the goal by using BRT powder is to improve water retention and wetting of the growing medium and increase plant available nutrients. This study consisted of three experiments with three different plants or plant mixtures: Lactuca sativa L. ‘Grand Rapids’, Ligularia × hessei and a mixture of lawn (Festuca rubra L., Poa pratensis L. and Agrostis capillaris L.). These plants were expected to benefit from improved water retention of the growing medium. During the experiments the effect of BRT powder on the properties of white sphagnum peat and the speed, amount and quality of plant growth was measured. All plants got the same amount of water by irrigation. Mild nutrient solution was given to Lactuca and Ligularia with irrigation water three times during the experiments and no fertilizers were applied to the grass. The water retention ability of white sphagnum peat was not improved in plantless short term experiments by adding BRT powder. However the results given by direct moisture measurements from the growing medium implied that the BRT powder increased slightly the moisture content of the medium compared to pure peat. From the three different plant types tested only grass grew faster with BRT though the quality wasn’t as good as in pure peat. The improvement in growth was probably due to nutrients in BRT powder because no nutrients were applied to the grass unlike to Lactuca and Ligularia. There were no differences in the growth or quality of Lactuca. Ligularia did not grow as well with powder as in pure peat. Adding lime decreased the negative effect of BRT powder so the very low pH of the powder presumably hampered growth of Ligularia. BRT powder affects the growth of different plants in different ways. This makes its use in cultivation difficult because one does not know what the effect will be. The use of BRT is not recommendable in container cultivation with Lactuca or Ligularia when using peat. BRT powder can increase the growth of grass if additional fertilization is not applied.
  • Rikala, Risto; Jozefek, Helen J. (Suomen metsätieteellinen seura, 1990)
  • Heiskanen, Juha (Suomen metsätieteellinen seura, 1993)
  • Miettinen, Jenni (Helsingfors universitet, 2010)
    Suomessa on pitkät suoviljelyn perinteet. Suon muuttaminen viljelykelpoiseksi pelloksi edellyttää raivauksen ja ojituksen lisäksi maanparannustoimenpiteitä. Turvepellon viljely aiheuttaa muutoksia maan rakenteessa ja voi johtaa vähitellen maa-alueen luokituksen siirtymiseen turvemaiden luokasta multamaaksi ja lopulta kivennäismaaksi. Turve- ja multamaiden osuus viljelyssä olevasta peltoalasta on noin 14 %, mutta niiden ympäristövaikutukset ovat pinta-alallista osuutta suuremmat. Viljelykäytössä olevia orgaanisia maita on tutkittu vähemmän kuin viljeltyjä kivennäismaita. Orgaanisen aineksen tutkimuksen merkitys ei rajoitu pelkästään turve- ja multamaihin, sillä myös kivennäismaan sisältämällä humukseksi muuttuneella orgaanisella aineksella on tärkeä rooli veden pidättäjänä, kasvinravinnevarastona ja monipuolisena reaktiopintana. Tässä tutkimuksessa määritettiin kolmen rahkaturpeen ja kolmen saraturpeen vesiliukoisten ravinteiden pitoisuuksia kolmelta näytteenottosyvyydeltä. Homogenoimattomille, näytteenottokosteudessa säilytetyille turpeille tehtiin uutto kahdella menetelmällä, jotka olivat veden kanssa ravisteluun perustuva huiskutusmenetelmä ja veden painovoimaiseen suotautumiseen perustuva suotautumismenetelmä. Suotautumismenetelmä toteutettiin maa-vesi-uuttosuhteella 1:5, kun taas huiskutusmenetelmässä käytettiin kahta uuttosuhdetta (1:5 ja 1:10). Turveuutteet kalvosuodatettiin (0,45 ?m) ja suodoksesta analysoitiin liukoiset orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen ja typen pitoisuudet sekä metallikationien (Na, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) varautuneet ja varauksettomat spesiekset. Lisäksi määritettiin liukoinen epäorgaaninen fosfori suodoksesta ja kokonaisfosfori suodattamattomasta turveuutteesta. Uuttosuhteen 1:5 suodoksista tehtiin osa määrityksistä ja uuttosuhteen 1:10 suodoksista kaikki edellä mainitut määritykset. Tutkimuksessa oli paljon muuttujia, joten mittaustuloksiin tulee suhtautua suuntaa antavina. Vesiliukoisten ravinteiden analyysit tehtiin turpeen vesiuutteesta, joten saatuja pitoisuuksia ei voi suoraan verrata turpeen kokonaisravinteisuuteen tai todellisen maaveden pitoisuuksiin. Turveuutteen typestä esiintyi suurempi osa epäorgaanisessa muodossa kuin orgaanisessa. Helposti huuhtoutuvan nitraattitypen osuus oli erityisesti saraturpeilla suuri, pintakerroksessa selvästi yli puolet liukoisesta kokonaistypestä. Turpeen liukoinen hiili esiintyi odotetusti lähes kokonaan orgaanisessa muodossa. Suodattamattomasta näytteestä määritetyn kiintoainesta sisältävän kokonaisfosforin pitoisuudet olivat 20?1000-kertaisia verrattuna suoraan käyttökelpoiseen vesiliukoiseen fosfaattifosforiin. Ravinnekationeista magnesium, natrium ja mangaani esiintyivät liuoksessa pääosin varauksellisina kationeina, kun taas raudasta, sinkistä ja kuparista puolet tai enemmän oli varauksettomassa kompleksoituneessa muodossa. Ravinteen esiintymismuoto vaikuttaa sen liikkumiseen maaperässä sekä sen mobilisoitumiseen vesiympäristössä. Orgaaniselta viljelymaalta huuhtoutuu ravinteita sekä liukoisessa muodossa että partikkelimuotoisen orgaanisen aineksen rakenneosana tai siihen kemiallisesti pidättyneenä. Ympäristön kannalta huuhtoutuvista ravinteista haitallisimpia ovat leville käyttökelpoiset vesiliukoiset epäorgaaniset muodot, joita ovat NO3-, NH4+ ja PO42-.