Browsing by Subject "rakennushanke"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Korpela, Jenni (Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE, Helsingin yliopisto, 2012)
  KONSEPTI - Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti ; 7 (1-2), 2012
 • Mäki, Tarja; Paavola, Sami; Kerosuo, Hannele; Miettinen, Reijo (Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE, Helsingin yliopisto, 2012)
  KONSEPTI - Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti ; 7 (1-2), 2012
 • Kerosuo, Hannele (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden tiedekunta, 2016)
 • Kerosuo, Hannele; Paavola, Sami; Miettinen, Reijo; Mäki, Tarja (Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta, 2017)
  Tietomallien laajeneva käyttö vaatii johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin kehittämistä rakennushankkeissa. Tutkimushankkeessa selvitettiin millä eri tavoilla ja kenen toimesta tietomallintamista johdetaan ja koordinoidaan rakennushankkeissa, millä eri tavoin tietomallintamista käytetään ja hyödynnetään kiinteistöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, miten tietomallien tuottamisesta ja käytöstä sovitaan hankkeen eri vaiheissa ja millä eri tavoin tietomallintamisen johtamista, organisointia ja koordinointia voidaan tukea erilaisten yhteistyömallien avulla? Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja menetelmä perustuvat toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen. Tutkimusta varten haastateltiin alan asiantuntijoita (44 haastattelua) ja havainnoitiin rakennushankkeiden kokoustyöskentelyä (11 kokousta). Hankkeen tuloksena on syntynyt uutta tietoa tietomallintamisen johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin uusista tehtävistä, käytännöistä ja yhteistyömuodoista. Tutkimuksessa tunnistettiin tilaajan tietomallikoordinaattorin, suunnitteluryhmän tietomallikoordinaattorin ja erityisalaa edustavan tietomallivastaavan tehtävät. Tilaajan tietomallikoordinaattori tukee tilaajan tehtävää valvomalla tilaajan etua ja hoitamalla tilaajan vastuuseen liittyvä tehtäviä rakennushankkeessa Suunnitteluryhmän tietomallikoordinaattori ohjaa, tukee ja valvoo tietomallinnusta suunnitteluryhmän tasolla. Suunnittelualan tietomallivastaava vastaa yrityksen sisäisestä tietomallintamisen ohjauksesta ja valvonnasta suunnittelualan suhteen. Johtamisen, ohjauksen ja koordinoinnin tehtävien teko voidaan organisoida eri tavoin hankkeissa. Tietomallintamisen johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin jännitteet liittyvät päätösvaltaan, pääsuunnittelijan toimimiseen tietomallikoordinaattorina ja suunnittelualan osaamisen ja tietomalliosaamisen väliseen jännitteeseen. Kaikille toimijoille yhteisen, yhden tietomallin käyttö rakennuksen elinkaaren aikana on epärealistista. Tällä hetkellä tietojärjestelmien integraatio tapahtuu nykyisten tietoinfrastruktuurien puitteissa. Osittainen, askeleittain etenevä tietomallien ja tietoinfrastruktuurin linkitys ja integrointi voisi olla mahdollinen tapa edetä. Tämä edellyttää, että eri käyttäjäryhmät, mukaan lukien loppukäyttäjät saadaan mukaan tietotarpeiden määrittelyyn ja tietomallintamisesta löytyy etuja käyttäjille. Tarvitaan myös uudenlaisia ohjelmistoja ja palveluja tietomalleihin liittyen.
 • Aaltonen, Aleksi (2005)
  Kaupunkitutkimuksen piirissä rakennetun ympäristön muutosta on tyypillisesti tarkasteltu suunnittelun näkökulmasta olipa kyseessä sitten arkkitehtuurisuunnittelu tai kaupunkisuunnittelu. Suunnitelmat eivät kuitenkaan vielä itsessään muuta kaupunkitilaa vaan tarvitaan myös hankkeita, jotka toteuttavat suunnitelmia. Tutkimusta jäsentää kysymys siitä, mistä ja miten rakennushankkeet syntyvät. Lukuisiin erilaisiin dokumentteihin ja haastatteluihin perustuva tapaustutkimus tarkastelee Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen uuden toimitilahankkeen syntyä 1990-luvun lopulta aina vuoden 2003 puoliväliin saakka, jolloin osapuolet allekirjoittivat rakennushankkeen sopimukset. Monisäikeisen ja verkostomaisen hankkeen kuvaus ja analyysi perustuvat toimijaverkkoteorian ja kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian yhdistelemiseen tapaustutkimuksen puitteissa. Analyysi jäljittää käännekohtia, joissa toimijat sitoutuvat toisiinsa ja rakennukseen, joka muuttuu asteittain todeksi. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että hankkeessa ei ole kysymys suoraviivaisesta suunnitelmien muuttamisesta rakennukseksi. Toteutus jäsentää suunnittelua vähintään yhtä paljon kuin suunnittelu toteutusta. Useiden erilaisten intressien yhteenkytkeytymisestä syntyvä hanke leikkaa kymmeniä eri organisaatioita ja teemoja tutkimuslaitosten hajasijoittamisesta ja yhdistämisestä kaupunkisuunnitteluinstituution muutokseen, paikallisesta asukasvastustuksesta Senaatti-kiinteistöjen rooliin valtionhallinnossa. Rakennus on samanaikaisesti materiaalinen, kulttuurinen ja performatiivinen kohde, joka sitoo hetkellisesti yhteen toimijoita, asioita ja tapahtumia, joiden on perinteisesti katsottu kuuluvan yhteiskunnan eri tasoille ja sfääreihin. Työ on englanninkielinen.