Browsing by Subject "rakentaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 69
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Reports of the Ministry of the Environment 18en/2011
  To implement the National Adaptation Strategy, the Ministry of the Environment issued an Action Plan in 2008. Given that, both internationally and in Finland, further details are rapidly emerging on climate change and its impacts, it was decided that the Action Plan should be updated at regular intervals and that the first revision and update should be carried out at the end of 2010. The environmental administration’s Action Plan Update covers the years 2011 and 2012. It will provide a sound basis for updating Finland’s National Strategy for Adaptation to Climate Change, scheduled to begin in late 2011.
 • Lietzén, Jesse; Kylliäinen, Mikko (Ympäristöministeriö, 2014)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2014
  Ohje tarjoaa suunnittelijoille ja rakennusvalvontaviranomaisille tietoa siitä, miten eri aikakausina noudatettuja ääneneristysmääräyksiä voidaan tulkita, kun arvioidaan asuinhuoneiston ääneneristävyyttä. Myös eri aikakausina voimassa olleet ääneneristysmääräykset on esitetty kootusti ja tiivistetysti oppaan liitteenä. Koska määräyksissä ja suosituksissa esitetyt mittalukujen laskentamenetelmät ovat muuttuneet, eri aikakausina saatuja mittaustuloksia ei voida aina suoraan verrata keskenään, vaikka tulosten merkintätapa olisikin sama. Ohjeessa esitetään menetelmä, jolla vuodesta 1955 lähtien tehtyjen ääneneristystutkimusten tulokset ja vaatimustaso saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Ohjeessa esitetään lisäksi, miten eri aikakausina annetut rakennusten ääneneristystä koskevat määräykset ja suositukset ovat muuttuneet ajan saatossa niissä esitettyine menetelmineen ja vaatimustasoineen. Ohjetta voivat hyödyntää myös taloyhtiöt, isännöitsijät sekä asuntojen ostajat, joille ääneneristävyys on ostopäätöstä tehtäessä tärkeä valintaperuste. Ohjeessa esitetään, miten asuinhuoneistojen välinen ääneneristävyys on kerrostaloissa kehittynyt 1950-luvulta 2000-luvulle. Esitetyt tulokset koskevat pääasiassa betonirakenteisten asuinkerrostalojen ääneneristystä. Ohjeessa on lisäksi esitetty ohjeita ääneneristyksestä korjaushankkeissa. Sen yhteydessä on esitetty joitakin tavanomaisia rakennusten korjaus- ja muutostöihin liittyviä tilanteita, joissa ääneneristävyys on otettava huomioon.
 • Tamminen, Petro (Helsingfors universitet, 2009)
  In this study ecoefficiency of residential buildings is estimated with MIPSmethod. MIPSmethod focuses on the natural resource (so. material) use. Apart from the material efficiency also required energy and carbon dioxide emissions during the construction period and maintenance were also counted in this study. Under the maintenanceperiod only the energy flowed through the building cover was taken into account. The maintenance period was 50 years. The study covered 14 different buildings from which nine where single family houses and five blocks of flats. MIPSindicator is based on material flows. It uses them as criteria of ecoefficiency. The aim is to calculate the hidden material flows caused during the manufacturing of products. MIPSvalues can be calculated with MIfactors published by Wuppertalinstitute. MIPS is rough and simplifying method but on the other hand its advantage is a ability to illustrate one of the important areas of ecoefficiency. Most of the natural resources used by the residential building are related to foundations of buildings. For example more than half of natural resources use caused by wooden houses are related to foundations. Also the maintenance consumes natural resources across the energy use. With maintenance it takes decades to reach the level of construction period. When calculating the carbon dioxide emissions the maintenance is more significant. It takes only around ten years to reach the level of emissions caused by construction period. Wood as a construction material is the most ecoefficient choice. Block of flats is more ecoefficient than single family house with any indicator. According to this study, the wooden blocks of flats are the most ecoefficient choice.
 • Laurila, Leena; Kalliola, Risto (Miljöministeriet, 2008)
  Miljöministeriets rapporter 3sv/2008
  Av hela strandlinjen längs havskusten och kring öarna är i genomsnitt 41 % sluten. Det vill säga att de byggnader med gårdsplaner, som finns i närheten av stranden sluter stranden från övrig användning. Om man utesluter från kalkylerna öar som utgör mindre än 1 ha och därmed i praktiken inte lämpar sig för byggande, blir slutenhetsgraden för strandlinjen på fastlandet och på öar som är större än 1 ha 48 %. Därmed är slutenhetsgraden i 22 kommuner 60 % eller högre och i 6 av dessa kommuner 70 % eller högre. Den här rapporten behandlar mängden slutna stränder och fria stränder och deras läge, samt kvaliteten, tillgängligheten och sammanhängandet hos fria stränder.
 • Amiri, Ali; Ottelin, Juudit; Sorvari, Jaana; Junnila, Seppo (IOP Publishing, 2020)
  Environmental Research Letters 15 (2020) 094076
  Although buildings produce a third of greenhouse gas emissions, it has been suggested that they might be one of the most cost-effective climate change mitigation solutions. Among building materials, wood not only produces fewer emissions according to life-cycle assessment but can also store carbon. This study aims to estimate the carbon storage potential of new European buildings between 2020 and 2040. While studies on this issue exist, they mainly present rough estimations or are based on a small number of case studies. To ensure a reliable estimation, 50 different case buildings were selected and reviewed. The carbon storage per m2 of each case building was calculated and three types of wooden buildings were identified based on their carbon storage capacity. Finally, four European construction scenarios were generated based on the percentage of buildings constructed from wood and the type of wooden buildings. The annual captured CO2 varied between 1 and 55 Mt, which is equivalent to between 1% and 47% of CO2 emissions from the cement industry in Europe. This study finds that the carbon storage capacity of buildings is not significantly influenced by the type of building, the type of wood or the size of the building but rather by the number and the volume of wooden elements used in the structural and non-structural components of the building. It is recommended that policymakers aiming for carbon-neutral construction focus on the number of wooden elements in buildings rather than more general indicators, such as the amount of wood construction, or even detailed indirect indicators, such as building type, wood type or building size. A practical scenario is proposed for use by European decision-makers, and the role of wood in green building certification is discussed.
 • Vehola, Anni; Hurmekoski, Elias; Lähtinen, Katja; Ruokamo, Enni; Roos, Anders; Toivonen, Ritva; Toppinen, Anne (Canadian Science Publishing, 2022)
  Canadian Journal of Forest Research
  Climate change places great pressure on the construction sector to decrease its greenhouse gas emissions and to create solutions that perform well in changing weather conditions. Our study explores citizen perceptions on wood usage as a building material under expected mitigation and adaptation measures aimed at a changing climate and extreme weather events. The data are founded on an internet-based survey material collected from a consumer panel from Finland and Sweden during May–June 2021, with a total of 2015 responses. By employing exploratory factor analysis, we identified similar belief structures for the two countries, consisting of both positive and negative views on wood construction. In linear regression models for predicting these beliefs, the perceived seriousness of climate change was found to increase positive views on wood construction but was insignificant for negative views. Both in Finland and Sweden, higher familiarity with wooden multistory construction was found to connect with more positive views on the potential of wood in building, e.g., due to carbon storage and material properties. Our findings underline the potential of wood material use as one avenue of climate change adaptation in the built environment. Future research should study how citizens’ concerns for extreme weather events affect their future material preferences in their everyday living environments, also beyond the Nordic region.
 • Häkkinen, Tarja; Tarpio, Jyrki (Suomen ympäristökeskus, 2021)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 46/2021
  Rakennuksen elinkaariominaisuudet mahdollistavat rakennuksen tai sen osien vaihtoehtoisia käyttötapoja tai pitkäkestoista käyttöä. Tässä työssä rakennusten elinkaariominaisuudet jäsenneltiin seuraavasti: A. Monikäyttöinen rakennus (tiloilla useita käyttäjiä päivittäin). B. Monikäyttötilasarja (tilat sellaisenaan mahdollistavat käyttötarkoituksen muutoksia tulevaisuudessa). C. Sisäisesti muunneltava rakennus. D. Laajennettavissa oleva rakennus. E. Supistettavissa oleva rakennus. F. Siirrettävissä oleva rakennus (myös runko siirtyy). G. Uuteen käyttöön purettavissa oleva rakennus (rakennusosat hyödynnettävissä). H. Hyvin pitkän käyttöiän rakennus. Rakennusten elinkaariominaisuuksiin kuuluu useita osatekijöitä, joita on erikseen käsitelty monissa rakennusten arviointiin kehitetyissä menetelmissä. Säädösohjauksen näkökulmasta yhteinen ymmärrys keskeisestä terminologiasta on tärkeä, ja siksi raportissa esitetään katsaus terminologiaan ja ehdotus keskeisistä termeistä ja niiden määritelmistä. Elinkaariominaisuudet voivat edistää resurssitehokkuutta ja vähähiilistä rakentamista. Ne voivat myös lisätä käyttäjien hyvinvointia tarjoamalla ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin käyttäjien erilaisia tarpeita. Ehdotuksessa uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi (KRL) sanotaan, että rakentamisen on hillittävä ilmastonmuutosta perustumalla elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ratkaisuihin. Tulevien säädösten laadinnan kannalta on tarpeen ymmärtää eri elinkaariominaisuuksien vaikutuspotentiaalia sekä ilmasto- että muiden ympäristö- ja resurssivaikutuksien suhteen. Raportti taustoittaa tätä kuvaamalla periaatteellisia vaikutuksia. KRL-ehdotuksessa sanotaan myös, että ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eräistä elinkaariominaisuuksista. Osana tulevan säädöstyön taustoitusta raportissa esitetään rakentamisen asiantuntijoiden haastatteluihin ja kirjoittajien näkemyksiin pohjautuvia ehdotuksia elinkaariominaisuuksien ohjaamisesta. Työn yksi keskeinen johtopäätös on, että elinkaariominaisuuksien ohjausta hankaloittaa niihin liittyvien käytännön suunnittelu- ja arviointimenetelmien puute. Ohjaaminen tulisikin aloittaa informatiivisen ohjaamisen keinoin kehittämällä eri elinkaariominaisuuksien suunnittelumenetelmiä, kriteeristöä ja arviointimenetelmiä hyödyntämällä laajaa olemassa olevaa tutkimustietoa.
 • Haapanala, Auvo (Ympäristöministeriö, 2013)
  Ympäristöministeriön raportteja 6/2013
  Selvitystyön tarkoituksena oli osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointia selvittää ja arvioida ELY-keskusten viranomais-toimintaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa tehtävissä. Selvityksen mukaan ELY-keskusten toiminta on pääosin painottunut lain tavoitteiden mukaisesti kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen edistämiseen ja ohjaamiseen. Kuntien toiminnan valvontaan liittyvää valitusoikeuttaan ELY-keskukset ovat käyttäneet maltillisesti. Esimerkiksi asemakaavoista ELY-keskusten valitukset ovat kohdistuneet vain noin yhteen prosenttiin. Selvityksen mukaan valtion viranomaisen tehtäviin tulee jatkossakin kuulua suunnittelun edistämisen ja ohjauksen lisäksi myös kuntien toiminnan valvontaa. Selvitykseen sisältyy useita ehdotuksia ELY-keskusten toiminnan kehittämiseksi. Keskeiset kehittämisehdotukset koskevat: • ELY-keskusten edistämis- ja ohjaustoiminnan painottamista nykyistä enemmän kuntien strategisen maankäytön suunnittelun, yleiskaavoituksen ja kestävän yhdyskuntarakenteen edistämiseen, sekä • toimintatapojen ja toiminnan yhdenmukaisuuden kehittämistä. Asemakaavojen laadintaan liittyviä viranomaisneuvotteluja ehdotetaan kevennettäväksi niissä kunnissa, joiden kaavoitustoimi on kehittynyt ja yleiskaava ohjaa riittävästi asemakaavoitusta.Kaavoitustoimeltaan kehittyneille kunnille ehdotetaan myös siirrettäväksi toimivalta ratkaista ne poikkeamisasiat, jotka nykyisin kuuluvat ELY-keskuksen ratkaistaviksi. ELY-keskusten toiminnassa maan eri osissa on selvityksen mukaan eroja, jotka eivät kaikilta osin johdu erilaista olosuhteista. Esimerkiksi kannanotot kaavan laadintaan liittyvistä selvitystarpeista saattavat olla erilaisia eri alueilla. Toiminnan eroavuudet näyttävät suurelta osin liittyvän toimintatapojen, yhteistyöilmapiirin, asiantuntemuksen ja resurssien eroihin. Selvityksen mukaan toiminnan yhtenäisyyttä tulee parantaa ja toimintatapoja kehittää hyödyntämällä nykyistä paremmin eri ELY-keskuksissa jo toimivia parhaita käytäntöjä ja kehittämällä ympäristöministeriön ohjausta.
 • Amiri, Ali; Emami, Nargessadat; Ottelin, Juudit; Sorvari, Jaana; Marteinsson, Björn; Heinonen, Jukka; Junnila, Seppo (Elsevier, 2021)
  Energy and Buildings 241: 110962
  The construction and use of buildings consume a significant proportion of global energy and natural resources. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is arguably the most international green building certification system and attempts to take actions to limit energy use of buildings and construct them sustainably. While there has been a wide range of research mainly focused on energy use and emission production during the operation phase of LEED-certified buildings, research on embodied emissions is rare. The aim of this study is to evaluate the efficiency of LEED regarding initial (pre-use) embodied emissions using life cycle assessment (LCA). The study comprised several steps using a designed model. In the first step, three optional building material scenarios were defined (optimized concrete, hybrid concrete-wood, and wooden buildings) in addition to the base case concrete building located in Iceland. Second, an LCA was conducted for each scenario. Finally, the number of LEED points and the level of LEED certification was assessed for all studied scenarios. In addition, a comparison regarding embodied emissions consideration between LEED and Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) as mostly used green certificate was conducted in the discussion section. The LCA showed the lowest environmental impact for the wooden building followed by the hybrid concrete-wood building. In the LEED framework, wooden and hybrid scenarios obtained 14 and 8 points that were related to material selection. Among these points, only 3 (out of a total of 110 available points) were directly accredited to embodied emissions. The study recommends that the green building certificates increase the weight of sustainable construction materials since the significance of embodied emissions is substantially growing along with the current carbon neutrality goals. As most of the materials for building construction are imported into Iceland, this study is useful for locations similar to Iceland, while overall it is beneficial for the whole world regarding climate change mitigation.
 • Hirvonen, Janne; Heljo, Juhani; Jokisalo, Juha; Kurvinen, Antti; Saari, Arto; Niemelä, Tuomo; Sankelo, Paula; Kosonen, Risto (Elsevier, 2021)
  Sustainable Cities and Society 70 (2021), 102896
  Finland and the European Union aim to reduce CO2 emissions by 80–100 % before 2050. This requires drastic changes in all emissions-generating sectors. In the building sector, all new buildings are required to be nearly zero energy buildings. However, 79 % of buildings in Finland were built before 2000, meaning that they lack heat recovery and suffer from badly insulated facades. This study presents four large-scale building energy retrofit scenarios, showing the emission reduction potential in the whole Finnish building stock. Six basic building types with several age categories and heating systems were used to model the energy demand in the building stock. Retrofitted building configurations were chosen using simulation-based multi-objective optimisation and combined according to a novel building stock model. After large-scale building retrofits, the national district heating demand was reduced by 25–63 % compared to the business as usual development scenario. Despite a large increase in the number of heat pumps in the system, retrofits in buildings with direct electric heating can prevent the rise of national electricity consumption. CO2 emissions in the different scenarios were reduced by 50–75 % by 2050 using current emissions factors.
 • Lehtinen, Ilmari (Suomen metsätieteellinen seura, 1937)
 • Sallisalmi, Virve; Mela, Hanna (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2009)
  PIRra 3/2009
  Rakentamisen materiaalitehokkuus on yksi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman kuudesta painopisteestä. Taustaraporttiin on koottu tietoja rakentamistoimialan nykytilasta ja kehityssuunnasta sekä tavoitteita materiaalitehokkuuden edistämiseksi rakentamisessa ja keinoja ohjata ja toteuttaa rakentamista tehokkaasti luonnonvaroja ja materiaaleja säästäen. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa pyritään löytämään keinoja luonnonvarojen ja materiaalien käytön tehostamiseen suhteessa rakentamistuotannon määrään sekä rakentamisessa syntyvien jätemäärien vähentämiseen. Rakentamisessa käytetään runsaasti materiaaleja ja syntyvien jätteiden määrä on merkittävä. Rakentaminen ja rakennusmateriaalien valmistus kuluttavat luonnonvaroja yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Rakentamisen jätevirrat ovat kaivosteollisuuden jätteiden jälkeen suurin syntyvä jätejae Suomessa. Rakentamisen maa-aineksia, jätemaita, syntyy noin 20 miljoonaa tonnia vuosittain. Uudisrakentamisesta, korjausrakentamisesta ja rakennusten purkamisesta syntyy vuosittain noin 1,6−1,8 miljoonaa tonnia jätettä. Materiaalitehokkuuden edistäminen rakennustoiminnassa on erityisen tärkeä alueella, jossa tapahtuu suurin osa Suomen rakentamisesta ja sen myötä syntyy myös suurin osa rakennusjätteestä. Tämä osaraportti on osa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tausta-aineistoa, johon on koottu taustatietoa rakentamisesta ja rakentamisen materiaalitehokkuudesta sekä kuvattu painopisteen vaihtoehdot, joista on tehty vaikutusten arviointi. Painopisteen valmistelusta on vastannut Pirkanmaan ympäristökeskus. Vaihtoehtojen vaikutusarvioinnin on tehnyt Suomen ympäristökeskus
 • Peltonen, Lasse; Haanpää, Simo; Lehtonen, Samuli (Ympäristöministeriö, 2006)
  Suomen ympäristö 22/2006
  Tutkimuksessa tarkasteltiin yhdyskuntasuunnittelun ja tulvariskien hallinnan välisiä yhteyksiä kunnissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tähän liittyviä mahdollisuuksia, asenteita, ohjauskeinoja ja toimintatapoja sekä tarkastella tulvakysymyksiin liittyvää toimijoiden välistä yhteistyötä ja mahdollisia ristiriitoja. Tutkimusaineisto koottiin sähköpostikyselyllä, joka suunnattiin suurtulvatyöryhmän (2003) nimeämiin, merkittävimmillä tulvavahinkoalueilla sijaitseviin kuntiin. Kyselyaineistoa täydensivät ryhmähaastattelut. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että tulvariskien huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa jää kauaksi suurtulvatyöryhmän esittämästä tasosta. Tulvariskiä lisäävät kuntien rakentamispaineet sekä ranta-rakentamisen suuri suosio. Tulvariskien huomioimista vaikeuttavat lisäksi maankäytön suunnitteluun liittyvät ristiriidat. Tiedon taso tulvariskeistä vaihtelee kunnissa. Tietoa harvinaisista (HW 1/100) tulvatilanteista on kunnissa hyvin vähän. Ilmastonmuutoksen uhka otetaan todesta, mutta se ei ole vielä vaikuttanut tulvariskien uudelleenarviointiin. Tulvat huomioidaan paremmin asemakaavoituksessa kuin yleispiirteisissä kaavoissa. Ongelmana on, että koko vesistöalueen kattava tulvasuojelu vaatii kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Maakuntakaavassa tulvariskien huomioiminen on kaikkein heikointa. Kaiken kaikkiaan kuntien valmiudet vaihtelevat, mikä korostaa alueellisten ympäristö-keskusten roolia tulvariskien hallinnassa. Alueellisten ympäristö-keskuksia pidetään kunnissa keskeisinä yhteistyökumppaneina tulvariskien hallinnassa ja yhteistyö ympäristökeskusten kanssa koetaan toimivaksi. Raportti on osa EXTREFLOOD –hanketta (EXTREFLOOD: Tulvavahinkojen ennaltaehkäisy – suurtulvien mallinnus, tulvaskenaariot ja tulvatiedon interaktiivinen välittäminen), jota ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelma vuosina 2003-2005. Raportin loppuun on koottu aiheeseen liittyviä jatkotutkimustarpeita.
 • Keskitalo, Esa-Pekka (Helsingin yliopisto, 2001)
  Verkkari ; 2001 (16)
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2008)
  Ympäristöministeriön raportteja 15/2008
  Matti Vanhasen II hallitus teki periaatepäätökset 14.2.2008 lähivuosien keskeisistä asuntopoliittista toimenpiteistä. Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma koskee koko maata ja konkretisoi hallitusohjelman linjaukset. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä, joilla tuetaan Helsingin seudun asuntotuotannon nousua aiesopimuksen tavoitteena olevaan 12 000–13 000 asuntoon vuodessa. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä ja tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.
 • Nylén, Erkki-Jussi Antero; Salminen, Jani Markus (2019)
  Resources, Conservation and Recycling 149 (2019), 532-540
  Since entering the waste policy debate in the 1980s, the sustainability discourse has sought to find alternatives to end-of-pipe solutions. The latest development on this path is the emergence of the circular economy, which aims to close the loop of the current linear economy. This case study analyses a substantial Finnish waste policy reform that has been underway since the late 1990s. The objective of the reform has been to create a decree that streamlines waste utilisation in earthworks. The decree was prepared between 2000 and 2006, and then reformed between 2015 and 2018. We analysed the discursive spaces of both phases and compared them to interpret the changes in the discourse of waste policy. The discursive space in the preparation phase was structured by the tension between the discourses of resource efficiency and precaution, but in the reform, the emergence of the circular economy diversified the discursive space. The thinking regarding the circular economy has added complexity, competition, and struggle to waste policy, but also enhanced the role of upcycling.
 • Tornivaara-Ruikka, Riikka (Uudenmaan ympäristökeskus, 2006)
  UUDra 3/2006
  Raportissa on tarkasteltu hulevesien käsittelymahdollisuuksia ja lainsäädännön asettamia edellytyksiä. Tarkoituksena on, että hulevesien käsittelyä ja maankäytön ohjausta kehitetään niin, että suunnitelmissa otetaan paremmin huomioon maaperä ja pohjavedet. Hulevesien käsittelyn ohjaaminen kaavoituksessa ei sinänsä ole aivan uusi asia, mitä valaisee asemakaavaesimerkki Vaasan Gerbyn alueelta. Kaksikymmnetä vuotta nuoremmissa kaavoissa Tampereen Kalkunvuoren alueelta on noudatettu samaa kokonaisvaltaista suunnitteluajatusta. Kaikki esimerkit osoittavat, että purot, altaat j asadevesisäiliöt toimivat maisemaa ja lähiluontoa virkistäen, kun määperä ja vesisuhteet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hyvä elinympäristö syntyy, kun myös toteutukseen sekä jälkihoitoon paneudutaan. Hulevesien käsittelyä niin kaavoituksen, lainsäädännön kuin toteutuksen osalta on tutkittu Suomessa melko vähän. Jatkotutkimuksissa pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä vaatimuksia tiivistävä kaupunkirakentaminen edellyttää hulevesien johtamiselta ja käsittelyltä. Tulisiko alavat rannat säilyttää viheralueina tulvavaaran takia tai kaupunkivesien ekologisten ja virkistyskäyttöarvojen säilyttämisen takia? Toisaalta pohjoiset olot asettavat omat vaatimukset kosteikkojen mitoitukselle ja kaavoituksen aluevarauksille. Tarkastelun on lähdettävä valuma-alueiden tasolta ja luonnon olosuhteiden kartoituksesta. SEn tulee olla yhtenäinen prosessi yleiskaavoituksesta alueiden ja hulevedenkäsittelyn yksityiskohtaiseen suuunnitteluun ja vastaanottavan purkuvesistön tietoihin saakka.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Ympäristöministeriön raportteja 18/2011
  Kansallisen sopeutumisstrategian toteuttamiseksi ympäristöministeriössä valmistui vuonna 2008 toimintaohjelma. Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia koskeva tieto tarkentuu suhteellisen nopeasti sekä kansainvälisesti että Suomessa, minkä vuoksi toimintaohjelmassa todettiinkin, että sitä tulee päivittää määräajoin ja että ensimmäinen läpikäynti ja päivitys tulisi tehdä vuoden 2010 loppupuolella. Toimintaohjelman päivitys on laadittu kattamaan vuodet 2011 ja 2012. Ympäristöhallinnon toimintaohjelman päivitys on hyvä pohja vuoden 2011 loppupuolella aloitettavalle kansallisen sopeutumisstrategian päivitykselle.
 • Pirinen, Pentti; Simola, Henriikka; Nevala, Sari; Karlsson, Pirkko; Ruuhela, Reija (Ilmatieteen laitos, 2014)
  Raportteja - Rapporter - Reports 2014:3
 • Uimonen, Sakari (Vesihallitus, 1978)
  Vesihallitus. Tiedotus 141