Browsing by Subject "ravekulttuuri - postmodernismi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Seppälä, Pauliina (2000)
    Tutkimuksen kohteena on ravekulttuuri, elektronisen tanssimusiikin ympärille 1980-1990-lukujen taitteessa syntynyt kansainvälinen juhlimiskulttuuri. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat kyseisessä kulttuurissa käytetyt laittomat ja marginaaliset, ts. harvoin päihtymistarkoitukseen käytetyt päihteet. Tutkimus jakaantuu kahteen osaan, kansainvälisen ravekulttuurin tutkimiseen ja suomalaiseen tapaustutkimukseen. Ensimmäisen osan aineistona on kansainvälinen kirjallisuus. Toisen osan aineisto koostuu teemahaastatteluista, kenttähavainnoinnista, Internet-kyselylomakkeesta sekä muusta Internetin kautta saatavasta aineistosta, mm. erilaisten uutisryhmien teksteistä. Tutkimus on kulttuurintutkimusta. Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ravekulttuuria ja siihen liittyvää päihteidenkäyttöä perehtymällä kulttuurin arvomaailmaan, juhlimisen olennaisimpaan sisältöön, päihteille annetaviin merkityksiin sekä kulttuurin edustamaan yhteisöllisyyteen, etiikkaan ja tapaan, jolla se ilmentää jäsentensä identiteettiä. Ravekulttuurin ja sen yhteydessä tapahtuvan päihteidenkäytön olennaisin sisältö on nautinnossa, joka syntyy musiikin, ympäristön, päihteiden, yhteisöllisyyden sekä tanssimisen yhteisvaikutuksena. Tärkeää on ihmisten toisiaan kohtaan ilmaisema ystävällisyys sekä iloisuus. Kulttuurissa arvostetaan erityisesti ravekulttuurin asiantuntemusta, iloista olemusta, sosiaalisia taitoja ja laajaa sosiaalista verkostoa, hoikkaa ja esteettistä kehoa sekä hallittua käytöstä. Laittomat ja marginaaliset päihteet ovat erottelusymboleita, joilla halutaan erottautua valtavirtakulttuurista ja sen tavasta juhlia. Valtavirtakulttuuria edustavat alkoholi ja humala. Ravekulttuuri on globaali yhteisö, joka toteutuu yhteisesti jaettuina arvoina ja koodeina. Samalla se on uusyhteisö, joka ei sido jäseniään vastuuseen toisistaan tai yhteisön olemassa olosta. Globaalitason kommunikaatio toteutuu mm. Internetin uutisryhmissä, ulkomaille suunnatuissa juhlimismatkoissa sekä ulkomaisten erikoislehtien lukemisessa. Ravekulttuuri on tärkeä osa jäsentensä identiteettiä, joka perustuu usein elämäntyyliin tai maailmankatsomukseen sellaisten identiteetin kategorioiden kuin työn, koulutuksen, perheen tai kansallisuuden sijasta. Ravekulttuuri edustaa etiikkaa, jossa tärkeintä on yksilön vapaus. Kansallisvaltion auktoriteettia ja virallisia sääntöjä ei kunnioiteta. Hyvän elämän aineksia ovat tunteet ja kokemukset. Tulevaisuutta ei juurikaan suunnitella ja olemisen painopiste keskittyy nykyhetkeen.