Browsing by Subject "rikolliset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kronstedt, Johanna (Helsingfors universitet, 2013)
    Tidigare forskning utförd av feministiska våldsforskare har påstått att media kategoriserar kriminella kvinnor som antingen 'galna' eller 'onda'. Hur media kategoriserar dessa kvinnor anses bero på hur traditionellt kvinnligt hon beter sig. För att forska om detta fenomen användes könsroller och stereotypier som förklaringsmodeller. Därtill granskades kvinnors våld och brott i Finland. Socialpsykologiska teorier om ambivalent sexism och direkt och indirekt aggression samt teorin om den misshandlade kvinnans syndrom tillämpades för att utreda orsakerna bakom den påstådda tudelningen. För att undersöka om samma dikotoma indelning skedde i finländsk media användes kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera fyra fall av finländska, kvinnliga mördare och dråpare. Det undersöktes även om kvinnornas femininitet hade påverkat indelningen. Kvinnorna vars fall analyserades var Sanna Sillanpää, Virpi Butt, Katariina Pantila och Aino Nykopp- Koski. Fallen begränsades till kvinnor vars offer varit i huvudsak för dem obekanta. Materialet bestod av alla artiklar om dessa fyra kvinnor från två rikstidningar: Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. 188 artiklar analyserades och kodades. Det var även av intresse att se om presentationerna av de fyra kvinnorna var annorlunda i de två tidningarna. Kodningens resultat visar att det gick att finna en finkänslig indelning av kvinnorna som antingen 'galna' eller 'onda'. Det gick inte att finna att denna indelning skulle ha något samband med hur feminint eller maskulint kvinnorna beskrevs. Detta kan bero på Finlands långa historia av jämställdhet mellan könen. Tidningarnas presentationer av kvinnorna skilde sig från varandra i det avseendet att Hufvudstadsbladets beskrivning av fallen var mer personinriktad och sensationssökande medan Helsingin Sanomat skrev mer objektivt om fallen. Indelningen av kriminella kvinnor i media som antingen 'galna' eller 'onda' visade sig vara alltför simpel för att kunna tillämpas i finländska rikstidningar. Tidigare forsknings kritik av medias orättvisa behandling av kvinnor tog inte i beaktande sannolikheten att även kriminella män kategoriseras i media. Resultaten av denna forskning pekar på att indelningen inte är könsrelaterad. Även finländska kvinnors androgyna drag kan vara en orsak till att beskrivningarna av fallen och förövarna var könsneutrala.
  • Diatlova, Anastasia (2010)
    A large body of work exists on representation of women in popular culture, yet, notwithstanding extensive analysis of women in film noir and neo-noir, violent female criminals do not receive much scholarly attention. This study aims to rectify this by exploring the representations of violent female criminals in popular culture, the social fantasies associated with these representations and the changes they undergo over time. Five episodes of a popular murder mystery series Columbo, representing female murderers, were analyzed using semiotics and Stuart Hall’s theory of representation. The study is positioned within a larger theoretical framework of criminology and media studies. The data analysis suggests that when violent women are represented, they are demonized, pathologized and sexualized. The projection of “bad” or “mad” fantasies onto violent women allows society to expunge them from the social order and mask the fantasy of female power and its disruptive effect on gender boundaries. Though primary categories of representation of violent women have not changed, as time goes by, they are expanded and supplemented by new representations such as victimization and emancipation. The data suggests that representation of female criminals draws heavily on theories of female criminality, yet the range of the representations remains extremely limited.