Browsing by Subject "riskianalyysi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Javanainen, Timo (2007)
  Market risk is among the most important sources of risk for companies in the financial and commodity markets. Proper estimation of market risk has become very important in the electricity market, where volatility is very high and trading volumes continue to increase. Value at Risk (VaR) is the most widely used approach to quantify market risk. The aim of this thesis is to study how well analytical VaR methods can be applied to trading portfolios of electricity derivatives. The objectives of the thesis are: 1. To study how the financial electricity market differs from the financial markets and other commodity markets, and what are the implications of these differences to the estimation of market risk 2. To study which analytical VaR methods provide the best results in the financial and commodity markets 3. To study how well these analytical VaR methods perform in estimating the daily market risk for portfolios of electricity derivatives and conclude the implications of this performance to the Nordic electricity market 4. To give recommendations on how the market risk of portfolios of electricity derivatives should be measured in the financial electricity market. Several studies show that due to the non-storability of electricity, the dynamics of the forward curve in financial electricity market differ from other commodity markets. Both the literature study and statistical analysis done in this thesis reveal that the return distributions of Nord Pool traded electricity forwards exhibit fat tails and are skewed. The non-normality of risk factor returns causes some challenges for VaR estimation. In this thesis, the most prominent analytical VaR methods are identified based on the literature study and assessed with a thorough backtesting procedure. The statistical analysis and backtesting conducted in this thesis are unique in terms of focus and scope. The results show that using the studied VaR methods in the Nordic electricity market underestimates market risk. Practical recommendations on using VaR methods are given to market participants. The MATLAB implementation done in connection to this thesis is of considerable extent and could be used by a small or medium size company to estimate its market risk.
 • Kaikkonen, Laura; Parviainen, Tuuli; Rahikainen, Mika; Uusitalo, Laura; Lehikoinen, Annukka (Wiley Periodicals LLC / Society of Environmental Toxicology & Chemistry (SETAC), 2020)
  Integrated Environmental Assessment and Management 17: 1
  Human activities both depend upon and have consequences on the environment. Environmental risk assessment (ERA) is a process of estimating the probability and consequences of the adverse effects of human activities and other stressors on the environment. Bayesian networks (BNs) can synthesize different types of knowledge and explicitly account for the probabilities of different scenarios, therefore offering a useful tool for ERA. Their use in formal ERA practice has not been evaluated, however, despite their increasing popularity in environmental modeling. This paper reviews the use of BNs in ERA based on peer-reviewed publications. Following a systematic mapping protocol, we identified studies in which BNs have been used in an environmental risk context and evaluated the scope, technical aspects, and use of the models and their results. The review shows that BNs have been applied in ERA, particularly in recent years, and that there is room to develop both the model implementation and participatory modeling practices. Based on this review and the authors’ experience, we outline general guidelines and development ideas for using BNs in ERA.
 • Tuominen, Meri; Schultz, Eija (Finnish Environment Institute, 2010)
  The Finnish Environment 26/2010
  Nanomaterials and nanotechnologies offer great opportunities for almost all sectors of society. New materials and applications are invented all the time. Benefits are obvious in many cases, such as enhanced energy use, improved electronic devices, lighter products, higher hygiene level, or increased storage time. The motive for manufacturing nanomaterials lies in the chemical and physical characteristics, which are different from material in bulk. Due to these new properties environmental effects assessment is challenging. We are only at the beginning of understanding how nanomaterials will behave in actual environmental conditions.
 • Wessberg, Nina; Seppälä, Jyri; Molarius, Riitta; Koskela, Sirkka; Pennanen, Jaana; Silvo, Kimmo; Kekoni, Pirkko (Suomen ympäristökeskus, 2006)
  Suomen ympäristö 2/2006
  Häiriöpäästöjen hallinta on riskien hallintaa, jossa keskeinen hallinnan keino on riskianalyysi. Riskianalyysin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskit sekä niiden hallintaan tarvittavat toimenpiteet. Tässä raportissa tarkastellaan laitoskohtaista teollisen toiminnan häiriöpäästöjen ympäristöriskien arviointia. Hankkeessa laadittiin ns. YMPÄRI-suositukset hyvän ympäristöriskianalyysin sisällöstä ja terminologiasta sisältäen keskeiset häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysien tekemisen avuksi kehitetyt työkalut. Suomen ympäristökeskuksen, Turvatekniikan keskuksen ja VTT:n yhteistyö sekä haastattelut ja hankkeessa järjestetyt työpajat tarjosivat laajalle joukolle viranomaisia, konsultteja, johtamisjärjestelmäsertifioijia ja yritysedustajia mahdollisuuden kommentoida ja vaikuttaa ympäristöriskianalyysin sisällön määrittämiseen. YMPÄRI-suositusten avulla toimijat voivat varmistua siitä, että analyysi täyttää sekä ympäristö- että kemikaalivalvontaviranomaisten, kuin myös johtamisjärjestelmiä arvioivien sertifiointielimien vaatimukset. YMPÄRI-suosituksessa nojaudutaan vahvasti riskianalyysitekniikoiden hyödyntämiseen järjestelmällisessä riskien tunnistamisessa. Todennäköisyyden ja seurausten arvioimiseen annetaan selkeät ohjeet ja työkalut - ympäristöriskien seurausmatriisi ja arvottamismatriisi. Molemmat matriisit sisältävät jo valmiiksi näkemykset riskien hyväksyttävyydestä. Jatkohankkeessa on tarkoitus testata YMPÄRI-suosituksia muutamassa teollisuuslaitoksessa, tarvittaessa parantaa niitä ja laatia tietokonepohjainen ohjelma ympäristöriskianalyysien tekemisen avuksi.
 • Hakala, Aki (2005)
  Pokeri on mielenkiintoinen ja haastava peli. Pelin osaaminen vaatii hyvää päätöksentekoa epätäydellisen informaation vallitessa. Pokeri peilaa todellisen maailman päätöksentekotilanteita eräitä muita suosittuja pelejä todenmukaisemmin. Tästä johtuen pokeri on hyvä peli käytettäväksi esimerkiksi tekoälytutkimuksen apuvälineenä. Tämän työn tarkoituksena on tarkastella pokeria tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan keinoin. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole opettaa itse pelistrategiaa, vaan keskityn pokeritulosten tilastolliseen analyysointiin ja peliin liittyvien riskien arviointiin. Lisäksi tarkastelen pokeriturnauksia ja näytän kuinka ne eroavat tavallisista pokeripeleistä. Tärkeimpinä tiedonlähteinä käytän tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan yleistä kirjallisuutta erityisesti satunnaiskulkuihin ja Markovin ketjuihin liittyen, uhkapelien ja pokerin ja erikoiskirjallisuutta, Billingsin tutkimusryhmän artikkeleita pokeria pelaavan tietokoneohjelman kehittämisestä, sekä omia kokemuksiani pelistä. Sattuma vaikuttaa pelin tuloksiin suuressa määrin. Ihmisen luontainen kyky käsitellä erilaisten tapahtumien ja tapahtumasarjojen todennäköisyyksiä on varsin heikko. Tästä johtuaen pokeriharrastajan on hyvä pitää kirjaa pelituloksistaan. Luvussa 3 käydään läpi kuinka tuloksia voidaan analysoida yksinkertaisin tilastollisin menetelmin. Koska pokeri on uhkapeli, sisältyy siihen aina myös riski tappioista. Luvussa 4 esitän keinoja arvioida näitä riskejä, käyttäen vararikkoriskin käsitettä. Vertailen kolmea eri riskiestimaattoria ja totean yhden yleisesti käytetyn estimaattorin aliarvioivan riskejä huomattavasti. Osoitan tämän myös simuloinneilla käyttämällä keräämääni aineistoa, joka sisältää noin 50000 pelattua kättä. Kahden satunnaiskulkuihin perustuvan estimmattorin kyky arvioida riskejä on simulointien perusteella hyvä. Pokeriturnauksissa kaikki pelimerkit kerännyt pelaaja voittaa yleensä vain osan palkintorahoista. Näin ollen turnauspelimerkkien arvo ei käyttäydy lineaarisesti. Pelimerkkien arvoa turnauksessa estimoidaan yleensä tekemällä oletuksia tietyistä ehdollisista todennäköisyyksistä. Esittelen näiden alan kirjallisuudesta löytyvien ehdollisten todennäköisyyksien menetelmien lisäksi Markovin ketjuihin perustuvan laskentamenetelmän, jonka uskon arvioivan tarkemmin pelimerkkien todellista arvoa. Osoitan myös yksinkertaisin esimerkein kuinka turnausmerkkien epälineaarinen arvo muuttaa pokeripelin perusstrategiaa.