Browsing by Subject "ruoan verkkokauppa"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Laakio, Silja (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, mistä asiakasarvo muodostuu tukkukaupan ruoan verkkokaupassa. Tutkimus on Lejos Oy:n toimeksianto. Ruoan verkkokaupan suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Merkittävä syy ruoan verkkokaupan kehittymiselle on ollut COVID-19-pandemia. Lejos Oy on avannut oman ruoan verkkokaupan keväällä 2021. Koska verkkokauppa on uusi, on tärkeää ymmärtää jo alkuvaiheessa, mistä asiakasarvo muodostuu tukkukaupan ruoan verkkokaupassa, jossa tuotteet myydään myyntierissä. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat 1) Mistä asiakasarvo muodostuu tukkukaupan ruoan verkkokaupassa? ja 2) Mitä hyötyä asiakas kokee tukkukaupan ruoan verkkokaupassa? Tutkielman lähestymistapa oli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään, mistä asiakasarvo muodostuu tukkukaupan ruoan verkkokaupassa kuluttajien aikaisempien ruoan verkkokaupan kokemusten perusteella. Tutkielman haastatteluihin osallistui kymmenen ihmistä, jotka olivat edes kerran tilanneet ruokaa verkkokaupasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautui aikaisempaan aihepiiriä koskevaan tutkimuskirjallisuuteen. Teoreettinen viitekehys muodostui neljästä asiakasarvon avainulottuvuudesta: taloudellinen, toiminnallinen, emotionaalinen ja symbolinen arvo. Arvoulottuvuuksien lisäksi viitekehys sisälsi utilitaristista ja hedonistista hyötyä tuottavat asiat. Tutkimustulokset analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimustulosten perusteella tukkukaupan ruoan verkkokaupassa asiakasarvoa muodostui eniten taloudellisista ja toiminnallisista arvoista, jotka tuottivat utilitaristista eli käytännöllistä hyötyä asiakkaalle. Käytännöllistä hyötyä tukkukaupan ruoan verkkokaupassa tuotti rahan ja ajan säästäminen sekä arjen helpottuminen. Myyntierittäin ostetut tuotteet tuottivat myös käytännöllistä hyötyä juhlien tai urheilutapahtumien järjestämisessä, koska tukkukaupasta on mahdollista tilata kerralla paljon tuotteita. Emotionaaliset ja symboliset arvot, jotka tuottivat hedonistista eli elämyksellistä hyötyä, korostuivat vähemmän. Elämyksellistä hyötyä asiakkaalle tukkukaupan ruoan verkkokaupassa syntyi kuitenkin ostomukavuudesta eli visuaalisesti miellyttävästä sekä helposti käytettävästä verkkokaupasta sekä ympäristöystävällisistä tuotteista. Vaikka taloudelliset ja toiminnalliset arvot korostuivat enemmän asiakasarvon muodostumisessa tukkukaupan ruoan verkkokaupassa, on tärkeää ottaa huomioon, että melkein jokaisen haastateltavan kohdalla asiakasarvo muodostui kaikista neljästä arvoulottuvuudesta. Tukkukaupan ruoan verkkokauppaa kehitettäessä, yritysten on tutkimustulosten perusteella oleellista ottaa huomioon kaikki asiakasarvon avainulottuvuudet sekä tarkastella asiakasarvon muodostumista kokonaisuutena eikä yksittäisinä asiakasarvon ulottuvuuksina. Vaikka utilitaristiset ja hedonistiset hyödyt koetaan usein vastakohtina, ne ei eivät silti sulje toisiaan pois. Tukkukaupan ruoan verkkokauppaa kehitettäessä on siis tärkeää ymmärtää ilmiötä syvällisemmin. Ymmärrys ilmiöstä mahdollistaa asiakasarvon luomisen ruoan verkkokaupassa, mikä luo kilpailuetua kasvavalla ruoan verkkokaupan markkinalla.
 • Suominen, Mimika (Helsingin yliopisto, 2020)
  Ruoan ostaminen kivijalassa on vakiintunutta ja tuttua, mutta ruoan verkkokauppa on vasta tekemässä tuloaan suomalaisten kuluttajien arkeen. Tästä syystä halusin tutkia kuinka tuttu ja turvallinen ruoan ostaminen siirtyy verkkokauppaan ja mitkä tekijät vaikuttavat siellä tehtäviin ostopäätöksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomalaisten kuluttajien impulssiostamista ruoan verkkokaupassa, sekä selvittää mitkä tekijät vaikuttavat impulssinvaraiseen ostopäätökseentekoon verkkokaupan ympäristössä. Kohdistin tutkimukseni jo verkkokauppaa aktiivisemmin käyttäviin kuluttajiin, jolla taataan se että kuluttajat osaavat jo paremmin arvioida käyttäytymistään ruoan verkkokaupassa, sekä arvioida omaa ostokäyttäytymistään suhteessa kivijalkaan. Halusin tutkia myös ikäluokkien, sekä sukupuolten välisiä eroja impulssinvaraisten ostopäätösten osalta. Säilytin saman jaottelun impulssinvaraiseen ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä läpi tutkimukseni ja suunnittelin teorian ja tutkimuskysymykset tämän jaottelun pohjalta, sekä avasin tutkimustulokset niitä mukaillen. Lisäksi tein viitekehyksessä propositioita aiemman tutkimuksen pohjalta ja käytin tutkimustuloksiani näiden propositioiden vahvistamiseen tai hylkäämiseen. Tutkimukseni tulokset osoittivat erityisesti oman käyttäytymisen arvioinnin vaikeuden. Vastaajat käyttivät runsaasti 5-portaisen Likert –asteikon väliasteita, joka kertoo, että ostokäyttäytymiseen liittyy poikkeustilanteita ja päätöksenteko on usein ailahtelevaistaHavaitsin kuitenkin sen että nuorempi väestö on huomattavasti taipuvaisempi impulssinvaraiseen ostamiseen. Suunnitelmallisuus ruokaostosten kohdalla on hyvin vaihtelevaa ja kohdistuu pääasiallisesti vain tuoteryhmiin eikä niinkään spesifeihin tuotteisiin. Tutkimukseni osoitti myös sen ettei verkkokauppaa ainakaan suomalaisten ruoan verkkokaupan käyttäjien keskuudessa käytetä väylänä välttää impulssiostoja. Kuluttajat toki jakautuvat ostotavoiltaan, kuten missä tahansa muussakin ympäristössä, mutta moni kuluttaja näkee helpon tuotevertailun ja tuotekategorioiden selailun mieluisaksi ajanvietteeksi. Mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajan impulssinvaraiseen ostopäätöksentekoon ruoan verkkokaupassa on siis olemassa.
 • Numminen, Nelli (Helsingin yliopisto, 2019)
  Grocery shopping is considered by many to be an unpleasant chore, with many annoying factors such as long checkout lines, reluctant children and melting frozen foods. Online grocery store as a service has been available in Finland for several years. Even though Finns are active e-commerce users, it has not gained much popularity. This study examines how families with children perceive attractive and suspicious factors of online grocery stores as well as the impact of the service on families' everyday life. There is a lot of Finnish and international research discussing online grocery stores from an economic or marketing point of view, but the impact of the service on families has not been studied much. According to previous research, families with children are also the most significant user group for online grocery business with most growth potential. This study was conducted using qualitative methods. The research material consisted of eight theme interviews with parents from the Helsinki metropolitan area, who either had used the online grocery store or were interested in trying it. The data collected from the interviews was analyzed using qualitative content analysis and thematic analysis. According to the results, the most attractive factors in using online grocery stores are convenience and time savings. Doubts about product quality and freshness emerged as suspicious factors. The time saved by using online grocery stores could be spent with the family, which was considered as an attractive factor for families with children. Reduced stress and easier commuting with children were also mentioned in the interviews several times as positive outcomes following online grocery shopping.
 • Puirola, Nadja (Helsingin yliopisto, 2018)
 • Kortström, Venla (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tämä tutkielma on saanut innoituksensa suomalaisen ruoan verkkokaupan toistaiseksi maltillisesta kasvusta. Toisena innoituksen lähteenä on toiminut se, että kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppaa kohtaan on tutkittu aiemmin verrattain vähän. Aiemman tutkimuskirjallisuuden niukkuuden vuoksi teoreettinen viitekehys rakennettiin sellaisten tutkimusten pohjalta, jotka käsittelevät kuluttajien luottamusta verkkokauppoihin yleisesti. Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, millaisia ruoan verkkokauppoja kuluttajat pitävät luotettavina ja epäluotettavina sekä miten asiointi, tilauksen teko ja toimitus sujuvat luotettavassa ja epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Lisäksi tavoitteena oli tarkentaa teoreettista viitekehystä paremmin ruoan verkkokaupan tutkimukseen sopivaksi. Keräsin aineiston eläytymismenetelmän avulla. Valitsin menetelmän, koska tarkoituksenani oli saada kuluttajien itse laatimia kuvauksia luotettavista ja epäluotettavista ruoan verkkokaupoista. Keräsin eläytymistarinoita kahden kehyskertomuksen avulla. Toisessa vastaajia pyydettiin kuvailemaan asioimista luotettavassa ja toisessa epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Menetelmä antoi vastaajille mahdollisuuden eläytyä tilanteeseen vapaasti ja kuvitella, mitä kaikkea ilmiöön voisi heidän mielestään liittyä. Aineistonkeruun lopputuloksena saatiin 23 kuvausta luotettavasta ja 22 kuvausta epäluotettavasta ruoan verkkokaupasta. Analysoin tutkimusaineiston teemoittelemalla. Teemoittelua ohjasi tutkielman alussa laadittu teoreettinen viitekehys. Analyysin edetessä havaitsin, että kuluttajien luottamukseen ruoan verkkokauppoja kohtaan vaikuttavat myös sellaiset tekijät, jotka eivät ole korostuneet aiemmissa verkkoluottamuksen tutkimuksissa. Täten muokkasin teoreettista viitekehystä ruoan verkkokaupan tutkimukseen sopivammaksi analyysin tulosten perusteella. Tutkielmassa havaittiin, että herättääkseen kuluttajien luottamuksen ruoan verkkokauppiaiden kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomioita paitsi itse verkkosivuun, myös tuotteisiin, tilausprosessiin ja toimitukseen. Kuvauksissa korostuvat räätälöidyt palvelut erilaisille kuluttajaryhmille. Tutkielman perusteella kuluttajat luottavat ruoan verkkokauppoihin sitä enemmän, mitä yksilöllisemmin he saavat rakentaa asiointikokemuksensa. Kuvauksissa korostuu myös ajan ja vaivan säästö, jota pidetään yhtenä tärkeimmistä ruoan verkkokaupan tarjoamista hyödyistä verrattuna kivijalkakauppoihin. Herättääkseen luottamusta ruoan verkkokaupassa asioimisen pitää kuitenkin muistuttaa monilta osin kivijalkakaupassa asioimista. Tutkielman perusteella voidaan esittää, että tilauksen tekemisessä luotettavasta ruoan verkkokaupasta yhdistyvät perinteisessä ruokakaupassa asioimista muistuttava kokemus sekä verkkokaupan mahdollistamat uudenlaiset palvelut.
 • Kärjä, Helmi (Helsingfors universitet, 2016)
  Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan kuluttajien kokemuksia ruoan verkkokaupasta. Tutkielmassa kysytään, millaisia ovat kuluttajien kokemukset ruoan verkkokaupasta ja mitkä tekijät niissä korostuvat. Tutkielmaa varten on haastateltu 12 ruoan verkkokaupan käyttäjää. Teemoittelun avulla haastatteluaineistosta löytyi kolme pääteemaa ja näiden alle jakautuneet yhdeksän kulutuskokemusta. Ensimmäinen pääteema on kuluttamisen rutiinit. Päivittäistavaroiden osto tapahtuu tyypillisesti rutiineihin nojaten. Tämä pätee myös verkossa. Verkko-ostamiseen siirtyminen muuttaa hetkellisesti kuluttajan tottumuksia, mutta pian uudet rutiinit vakiintuvat. Rutinoitumisen kokemus saattaa näkyä alun hankaluutena, mutta muuten se syntyy huomaamattomasti eikä sitä välttämättä tiedosteta. Toinen pääteema eli verkkokaupan hyödyntäminen elämänhallinnassa sisältää vastuun jakautumisen, ajan säästämisen, ennakoinnin ja ympäristöystävällisyyden kokemukset. Verkko-ostamisen vaiheet jakautuvat osiin erilailla kuin myymälässä käyminen, jolloin tekeminen on helppoa jakaa usean ajankohdan ja tekijän välillä. Ruoan verkkokauppa edellyttää myös enemmän suunnitelmallisuutta kuin perinteinen kaupassakäynti. Tämä on ristiriidassa verkko-ostamisen oletetun helppouden kanssa. Haastatteluissa esiintynyt ympäristökritiikki kohdistui jätteeksi päätyvien muovipussien määrään. Tutkielman kolmas pääteema on verkko-ostamisen elämyksellisyys. Päivittäistavaraostoksilta ei välttämättä odoteta elämyksellisyyttä, vaan ne halutaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. Kaupassakäynti koetaan raskaaksi erityisesti pienten lasten kanssa. Ruokaostosten teko internetissä mahdollistaa elämysten etsimisen muualta. Säästynyt aika vietetään esimerkiksi perheen kanssa. Verkko-ostamiseen voi liittyä myös luksuskokemuksia, kun kauppa ottaa takaisin hoidettavakseen kuluttajan itsepalveluna olleet tehtävät kuten esimerkiksi ostosten keräilyn ja kuljettamisen.