Browsing by Subject "sampling"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Jukola-Sulonen, Eeva-Liisa; Salemaa, Maija (Suomen metsätieteellinen seura, 1985)
 • Peng, Shikui (Suomen metsätieteellinen seura, 1986)
 • Poso, Simo; Waite, Mark-Leo (The Finnish Society of Forest Science and The Finnish Forest Research Institute., 1995)
  A calculation procedure is presented for calculating and analysing remeasured permanent sample plots. Data for eight different fixed and variable size plot types were simulated on the basis of two stands whose trees were mapped and measured in 1982 and 1986. The accuracy and efficiency of the plot types were assessed and compared. The calculation procedure is based on treewise expansion factors and the division of trees sampled into state/measurement classes. Nine classes were required for variable size plots and six for fixed size plots. A relascope plot with basal-area factor 1 (m2/ha) proved to be most efficient for estimating basal-area at a given time and a fixed size circular plot with radius 10 m for estimating basal-area increment over a given time period. The main problems were related to the estimation of non-measurable variables, e.g., the initial diameters of ingrowth trees, i.e., trees having passed the threshold size during the measurement period. Most problematic were cut trees belonging to the ingrowth or sample enlargement classes. It is nevertheless thought that the system is appropriate for monitoring forest changes and making sensitivity analyses with permanent sample plots.
 • Nyyssönen, Aarne; Kilkki, Pekka (Suomen metsätieteellinen seura, 1966)
 • Lappi, J.; Smolander, H.; Kotisaari, A. (Suomen metsätieteellinen seura, 1983)
 • Ylikallio, Anton (Helsingin yliopisto, 2020)
  Avhandlingen granskar möjligheten till sampling enligt EU-rätten. Avhandlingen använder sig mer eller mindre uteslutande av en rättsdogmatisk forskningsmetod och tar avstamp i idén att tillämpningen av inskränkningarna av upphovsrättsinnehavarens ensamrätt ska betraktas som en bedömning mellan två i sig likvärdiga rättigheter. Detta innebär att man i en samplingstvist ska väga rättighetsinnehavarens äganderätt mot den yttrandefrihet och frihet för konsten som skaparen av ett härlett verk presumeras använda sig av, i stället för att enbart bedöma huruvida något undantag till den för rättighetsinnehavaren gynnsamma huvudregeln är tillämpligt. Mot en dylik bakgrund är det befogat att betrakta samplingen som en användarrätt, varvid sampling inte gestaltas som ett undantag till en huvudregel, utan snarare en rätt att använda skyddade alster i samband med utövandet av en grundläggande rättighet. Således kan forskningsfrågan formuleras enligt följande: Hur regleras sampling, i vilken omfattning kan den betraktas som en användarrätt, och i vilka situationer kan den anses tillåten? Sampling avser en teknik där man kopierar ett fragment ur ett fonogram och infogar detta i ett nytt verk. Det är viktigt att notera att det inte är fråga om att man kopierar det verk som framförs på källfonogrammet, utan inspelningen i sig. Detta medför att det är den närstående rättigheten till fonogram som är det mest relevanta lagrummet med tanke på samplingen godtagnarhet. Av dessa skäl fokuserar avhandlingen på skyddet av fonogram framom kompositörens upphovsrättsskydd. Avhandlingen ämnar klargöra innehållet i EU-rätten. Innehållet i medlemsstaternas nationella rätt lämnas därmed utanför granskningen, och nationella bestämmelser och rättspraxis behandlas enbart i den utsträckning de har betydelse för en diskussion kring unionsrättens innehåll. Den för samplingen aktuella unionslagstiftningen angående den närstående rätten till fonogram hittas i InfoSoc-direktivet. Det ledande rättsfallet angående sampling enligt unionsrätten är EUD-fallet Pelham C-476/17. I detta fall gick EUD in för en kompromisslösning angående tolkningen av delvis mångfaldigande. Å ena sidan utgick man från att även ett mycket kort avsnitt uppfyller rekvisiten för ett delvis återgivande, men å andra sidan konstaterades att sampling “utgör ett konstnärligt uttryck som omfattas av friheten för konsten”, vilket förutsätter en inskränkning av fonogramproducentens ensamrätt, med följden att klarering inte fordras ifall ett sampel infogas i ett nytt verk “i en form som är ändrad och icke-igenkännbar vid lyssning”. Ifall samplet är igenkännbart, kan samplingen försvaras med hänvisning till undantaget för citat. Detta förutsätter emellertid att alla sedvanliga förutsättningar som förknippas med undantaget för citat ska uppfyllas, vilket resulterar i ett krav på att användaren av ett skyddat verk ska ha som syfte att ingå en dialog med verket. Unionen ansvarar för de bestämmelser som gäller sampling och att de grundläggande rättigheterna ska anses införlivade i InfoSocs bestämmelser. Detta ställningstagande kombineras emellertid med ett viktigt förbehåll; granskningen av samplingens godtagbarhet ska i sista hand avgöras av en balansering mellan “rättigheter och intressen hos de olika kategorierna av rättsinnehavare” som de motstridiga grundläggande rättigheterna nödvändiggör. Denna balansering får en speciellt stor tyngd i ljuset av att EUD starkt gått in för att avskaffa möjligheten att direkt tillämpa de grundläggande rättigheterna. Sampling konstateras kunna betraktas som en användarrätt, men det som är avgörande är vad detta i praktiken innebär. EUD:s praxis ger tydligt vid handen att rätten att sampla kan åsidosätta fonogramproducentens ensamrätt, men avslutningsvis reflekteras över huruvida detta faktiskt har någon praktisk inverkan. Trots att man på principiell nivå har goda möjligheter att idka icke-klarerad sampling med stöd av EUD-praxis, torde underhållningsindustrins inflytande utöva ett tryck på att vara mycket försiktig med att sampla utan licens. Detta föranleder frågan om det till synes mycket gynnsamma utgångsläget i praktiken döljer en verklighet där användare av sampel utövar en typ av självcensur, som bottnar i att man inte under rådande omständigheter vågar åta sig den finansiella risk som förknippas med att låta bli att klarera de källfonogram som används. Detta konstateras vara problematiskt med tanke på det riskerar begränsa grundläggande rättigheternas effektivitet. För att lösa detta problem behövs en mer rigoröst formulerad och uttömmande EUD-linjedragning angående var den yttersta räckvidden för de nationella domstolarnas möjlighet att tolka InfoSoc:s bestämmelser utvidgande upphör
 • Peng, Shikui (Suomen metsätieteellinen seura, 1987)
  A study of a 194.3 ha area of forest land dominated by Norway spruce and Scots pine in central S. Finland. A general procedure is presented and discussed for integrating data from permanent sample plots and from satellite images for continuous forest inventory of large areas and for compartment estimations. Methods for estimation, updating and statistical analysis are examined.
 • Nyyssönen, Aarne; Kilkki, Pekka; Mikkola, Erkki (Suomen metsätieteellinen seura, 1967)
 • Uusitalo, Jori (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1997)
  To enhance the utilization of the wood, the sawmills are forced to place more emphasis on planning to master the whole production chain from the forest to the end product. One significant obstacle to integrating the forest-sawmill-market production chain is the lack of appropriate information about forest stands. Since the wood procurement point of view in forest planning systems has been almost totally disregarded there has been a great need to develop an easy and efficient pre-harvest measurement method, allowing separate measurement of stands prior to harvesting. The main purpose of this study was to develop a measurement method for pine stands which forest managers could use in describing the properties of the standing trees for sawing production planning. Study materials were collected from ten Scots pine stands (Pinus sylvestris) located in North Häme and South Pohjanmaa, in southern Finland. The data comprise test sawing data on 314 pine stems, dbh and height measures of all trees and measures of the quality parameters of pine sawlog stems in all ten study stands as well as the locations of all trees in six stands. The study was divided into four sub-studies which deal with pine quality prediction, construction of diameter and dead branch height distributions, sampling designs and applying height and crown height models. The final proposal for the pre-harvest measurement method is a synthesis of the individual sub-studies. Quality analysis resulted in choosing dbh, distance from stump height to the first dead branch (dead branch height), crown height and tree height as the most appropriate quality characteristics of Scots pine. Dbh and dead branch height are measured from each pine sample tree while height and crown height are derived from dbh measures by aid of mixed height and crown height models. Pine and spruce diameter distribution as well as dead branch height distribution are most effectively predicted by the kernel function. Roughly 25 sample trees seems to be appropriate in pure pine stands. In mixed stands the number of sample trees needs to be increased in proportion to the intensity of pines in order to attain the same level of accuracy.
 • Nyyssönen, Aarne; Kilkki, Pekka (Suomen metsätieteellinen seura, 1965)
 • Soukainen, Arttu; Pajunen, Timo; Korhonen, Tuuli; Saarinen, Joni; Chichorro, Filipe; Jalonen, Sonja; Kiljunen, Niina; Koskivirta, Nelli; Kuurne, Jaakko; Leinonen, Saija; Salonen, Tero; Yrjölä, Veikko; Fukushima, Caroline; Cardoso, Pedro (2020)
  Background In June 2019, an ecology field course of the University of Helsinki was held at Lammi Biological Station, Southern Finland. Within this course, the students familiarised themselves with field work and identification of spiders and explored the diversity of species in the area. Three sampling plots were chosen, one in grassland and two in boreal forest, to demonstrate the sampling techniques and, by applying a standardised protocol (COBRA), contribute to a global spider biodiversity project. New information The collected samples contained a total of 3445 spiders, of which 1956 (57%) were adult. Only adult spiders were accounted for in the inventory due to the impossibility of identification of juveniles. A total of 115 species belonging to 17 families were identified, of which the majority (58 species, 50%) were Linyphiidae. Lycosidae and Theridiidae both had 11 species (10%) and all the other families had seven or fewer species. Linyphiidae were also dominant in terms of adult individuals captured, with 756 (39%), followed by 705 (36%) Lycosidae. Other families with more than 100 individuals were Thomisidae (196, 10%) and Tetragnathidae (102, 5%). The most abundant species were the lycosids Pardosa fulvipes (362, 19%) and Pardosa riparia (290, 15%) and the linyphiid Neriene peltata (123, 6%).
 • Cardoso, Pedro; Heikkinen, Lea; Jalkanen, Joel; Kohonen, Minna; Leponiemi, Matti; Mattila, Laura; Ollonen, Joni; Ranki, Jukka-Pekka; Virolainen, Anni; Zhou, Xuan; Pajunen, Timo (2017)
  Background During a field course on spider taxonomy and ecology at the University of Helsinki, the authors had the opportunity to sample four plots with a dual objective of both teaching on field methods, spider identification and behaviour and uncovering the spider diversity patterns found in the southern coastal forests of Hankoniemi, Finland. As an ultimate goal, this field course intended to contribute to a global project that intends to uncover spider diversity patterns worldwide. With that purpose, a set of standardised methods and procedures was followed that allow the comparability of obtained data with numerous other projects being conducted across all continents. New information A total of 104 species and 1997 adults was collected. Of these, 41 species (39%) were Linyphiidae and 13 (12%) Theridiidae. All other families had 6 or less species represented. Linyphiidae were also dominant in terms of adult individuals captured, with 1015 (51%), followed by 428 (21%) Lycosidae, 158 (8%) Tetragnathidae and 145 (7%) Theridiidae. All other families had less than 100 individuals. The most abundant species were Neriene peltata, Alopecosa taeniata, Piratula hygrophila and Dismodicus elevatus, all with more than 100 individuals. All sites had between 56 and 62 species and between 445 and 569 individuals.
 • Nyyssönen, Aarne; Roiko-Jokela, Pentti; Kilkki, Pekka (Suomen metsätieteellinen seura, 1971)
 • Laiho, Raija; Penttilä, Timo; Laine, Jukka (2004)
  The within-site variability of soil characteristics on sites with different soil types remains poorly quantified, although this information is crucial for the success of research on soil properties, and especially for monitoring soil properties over time. We used coefficients of variation and multilevel variance component models to examine the within-site variation of soil (0-30 cm) mineral nutrient concentrations (P, K, Ca, Mg, Fe, mg g-1; Mn, Zn, μg g-1) and bulk density (kg m-3) on boreal deep-peat sites. We then evaluated the reliability of the site-level estimates (sample means) obtained using different sampling intensities (numbers of samples per site). Our 11 sites represented a single original site type within the oligotrophic nutrient level. Two of the sites were undrained while the rest had been drained for forestry at different points in time. Overall, P concentrations showed the smallest and Mn concentrations the largest within-site variation. The sampling depth contributed more than 50% of the total variance in all other characteristics except the concentrations of P and Fe, and bulk density. The variance proportions of peatland basin, site (within basin), and sampling location (within site) varied by sampling depth for most soil characteristics. The estimates obtained when using a certain number of samples per site were always more reliable for the 0-30 cm layer’s composite samples than for any single 10-cm layer at any depth sampled. On average, it was found that between 4 (P) and some 200 (Mn) samples per site would be needed for the estimates to have a theoretical 10% maximum deviation.