Browsing by Subject "siirtolaiset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Akhlaq, Ahmad (2005)
  This work is linked to studies on the role of social networks in gaining access to the labour market. The aim was to explore the various ways in which the immigrants of this study had entered the job market and the extent to which their personal networks had helped them to locate and obtain employment opportunities during their stay in Finland. The data for the study was collected in two ways. First, the participant-observation method was used in order to obtain first-hand experience of the employment situation of non-nationals in the Finnish labour market. The scope of their opportunities was explored through job information located via impersonal sources such as newspapers and the national employment agency. This objective was realised by answering 400 job advertisements and going through all the processes that a job seeker generally encounters in applying for a particular post. Secondly, 40 semi-structured interviews of an ethnographic and exploratory nature were conducted among immigrants originating from the Indian subcontinent residing in the Helsinki metropolitan area. The aim was to chart the entire occupational histories of the immigrants from the time of their arrival in Finland to the present. The findings of this study show that, despite the nationwide well-established system of public employment agencies in Finland, and the relatively easy access this formal channel offers to job seekers regarding information about new vacancies, social networks still constitute a substantial source of job information and employment opportunities for immigrants in the Finnish labour market. The significance of these networks is particularly strong for non-nationals who, because of having originated from outside the social system, may find access to employment opportunities rather restricted in the host society. The findings reveal that for the majority of the immigrants included in this study the transmission of job information had occurred through informal channels and reliance on such personal means had persisted throughout most of their occupational careers. In particular, their ethnic friends and kin had often acted as transmitters of job information. Moreover, the role of the immigrants' networks had also been quite significant in securing jobs themselves, as half of the informants' entire employment spells had been obtained with the direct assistance of their social ties. This practical assistance in the provision of job information and in the acquisition of employment had been crucial for the immigrants especially at the beginning of their careers as it had helped get their feet on the ground in the new sociocultural reality. The findings also point to the dual role that social networks can potentially play in the occupational-attainment process. On the one hand, they acted as a crucial resource-opportunity structure in providing employment opportunities for the immigrants, and on the other hand they operated as constraining factors by channelling them into low-prestige sectors of the labour market. However, notwithstanding the important role of personal networks in landing the immigrants in occupations of low human-capital requirements, the findings also suggest the need to consider the interplay of other factors such as human-capital attributes and structural constraints – including discrimination and internal labour-market regulations in various sectors – that may also introduce mobility restrictions and thereby affect the life chances of non-nationals in the host society. Explanation of the prevalence of informal job-search methods among the informants was sought in the fact that jobs are social phenomena arising in a labour market that is socioculturally constructed. By virtue of their sociocultural embeddedness, these phenomena tend to evade the notions according to which the acquisition of jobs is solely a function of human-capital attributes. Based on the empirical evidence, it was argued that such notions are inadequate in understanding the complex nature of the job-finding process. It was therefore contended that the idea of a labour market in which the actors sell and hire labour according to the objective, rational rules of supply and demand is rather open to doubt. Instead, it was suggested that the concept of the labour market could be more fruitfully studied as a socially and culturally constructed rather than an undifferentiated and competitive space in which the rules of supply and demand are shaped by a particular sociocultural reality. In this context, it was also argued that the hiring process driven by abstract or impersonal criteria is much less prevalent than claimed by certain conceptual paradigms geared to the understanding of the economic structure and differential outcomes in the labour market.
 • Korpela, Mari (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences ; 15
  An increasing number of Western families lead a lifestyle whereby they spend half of the year in Goa, India, and the rest in the parents’ countries of origin. Such people can be defined as lifestyle migrants. In this article, I discuss the phenomenon in terms of cosmopolitanism. I ask whether lifestyle migrant children in Goa (3 to 12-year-olds) are growing up in a cosmopolitan way. I show that the parents say that for their children their lifestyle is a great advantage: their transnationally mobile life makes the children sociable and cosmopolitan. The views and practices of children and young adults who have grown up in Goa, however, show that although they appear cosmopolitan in some respects, in other respects they do not, and deeming them cosmopolitan depends on how we define the term. The lifestyle migrant children and young people do not necessarily reach out across cultural differences but their horizons are not narrowly national either. I argue that lifestyle migrant children in Goa are multilingual, sociable and flexible in adapting to life in different places but that their engagement with the Indian other is limited. Therefore, they are cosmopolitan, but it is cosmopolitanism on limited, Western terms.
 • Snellman, Hanna Kyllikki (2016)
  kansatiede, kotiseutu, ruotsinsuomalaiset
 • Vainiola, Marika (2007)
  Tutkielmassani tarkastellaan koulutuksen vaikutusta ruotsalaisten ja suomalaisten monikulttuurisuusasenteisiin. Aineistona on Euroopan Sosiaalitutkimus 2002/2003 (ESS). Vaikka ruotsalainen ja suomalainen yhteiskunta muistuttavat rakenteeltaan hyvin paljon toisiaan, niillä on erilainen maahanmuuttohistoria. Ruotsi on ollut maahanmuuton ja etenkin monikulttuurisuuspolitiikan edelläkävijä Euroopassa, kun taas Suomi on vasta 1990-luvun taitteessa alkanut muotoutua monikulttuuriseksi maaksi. Suomen maahan-muuttajaväestö tulee edelleen kasvamaan etenkin, jos ennakoitua työvoimapulaa paikataan maahanmuuttajilla. Monikulttuurisuutta voidaan tutkia joko maahanmuuttajien tai valtaväestön näkökulmasta. Monikulttuurisuus ei ole vain maahanmuuttajien asia vaan koko yhteiskunnan, siksi on tarkeää tarkastella valtavaestön asenteita maahanmuuttajia kohtaan (Integra-tionsverket 2002, 60). Tämä on lahtökohta tutkimuksessani, sillä se mitä maahanmuuttopoliittista linjaa maa seuraa, riippuu suuresti valtaväestön asenteista. Kiristyvät asenteet tarkoittavat usein kireampää maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaa, mikä on ollut viime vuosina nähtävissä koko Euroopan mittakaavassa. Monikulttuurisuusasenteita selitän koulutuksella pääasiassa kahdesta syystä. Ensinnäkin koulutuksen on monissa tutkimuksissa katsottu parhaiten selittävän asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Toiseksi koulutuksen merkitysta on korostettu suvaitsevien asenteiden tuottajana. Tämän takia on tarkeää tutkia koulutuksen merkitystä monikulttuurisuusasenteiden vaihtelussa, koska tulosten perusteella voidaan kartoittaa myös keinoja ennakkoluulojen vähentamiseksi. Asennetutkimuksien merkitys voidaan kyseenalaistaa. Voidaan miettiä, kuinka paljon asenteet selittävät arkipäivän kohtaamisissa todellista käytöstä ja suhtautumistapaa eri kulttuureista tuleviin ihmisiin. Asenteiden ja kaytöksen voidaan nähdä kulkevan käsi kädessä, ja toisaalta voidaan nähdä asenteiden muuttaminen lähes mahdottomaksi ja käyttäytymisen kontrolli mahdolliseksi. Esimerkiksi, jos tietyntyyppistä käytöstä sanktioidaan, käytös yleensä muuttuu, muuttuivatpa asenteet taustalla tai ei. Lisäksi voidaan vähätellä asenteiden merkitystä yleensä, sillä ajatukset eivät loukkaa yhtä paljon kuin teot. (Forsander et al. 2001, 175-176.)
 • Snellman, Hanna (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017)
  Kalevalaseuran Vuosikirja
 • Wrede, Sirpa; Tiilikainen, Marja; Vartiainen, Päivi (2020)
 • Pajasmaa, Irene (Helsingfors universitet, 2016)
  Tutkielma tarkastelee, kuinka sanoja asylum seeker, refugee ja migrant (suomeksi turvapaikanhakija, pakolainen ja siirtolainen) käytetään Ylen englanninkielisissä verkossa julkaistuissa uutisartikkeleissa, jotka käsittelevät Euroopan pakolais- ja siirtolaiskriisiä. Aihetta tarkastellaan kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Tarkastelun kohteena ovat sanojen esiintymistiheys, synonymia sekä kielelliset representaatiot turvapaikanhakijoista, pakolaisista ja siirtolaisista. Tutkielman teoriataustana toimii kriittinen diskurssianalyysi, joka on luonteeltaan monitieteistä. Kielitieteellisten kysymysten lisäksi tutkielmassa sivutaankin sosiologisia ja sosiaalipsykologisia kysymyksiä. Aineisto koostuu Ylen englanninkielisistä uutisartikkeleista, jotka on julkaistu Ylen verkkosivuilla kolmena eri aikakautena: lokakuussa 2014, lokakuussa 2015 ja huhtikuussa 2016. Tutkielmassa hyödynnetään korpuslingvistisiä metodeja, mutta tarkastelutapa on ensisijaisesti kvalitatiivinen. Tutkielman tuloksista ilmenee, että tarkasteltujen termien esiintymistaajuus vaihtelee aineistossa eri vuosina. Turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja siirtolaisia käsitteleviä uutisartikkeleita esiintyy vuoden 2015 aineistossa moninkertaisesti vuoden 2014 aineistoon verrattuna. Vuoden 2016 aineistossa esiintymiä on huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2015 aineistossa mutta kuitenkin enemmän kuin vuoden 2014 aineistossa. Turvapaikanhakijat, pakolaiset ja siirtolaiset olivat korostetusti esillä uutisissa syksyllä 2015, mutta kiinnostus aihetta kohtaan on sittemmin vähentynyt. Tuloksista ilmenee myös, että termit refugee ja migrant viittaavat vuoden 2014 aineistossa eri ihmisryhmiin. Termiä asylum seeker ei esiinny vuoden 2014 aineistossa lainkaan. Sen sijaan vuoden 2015 ja 2016 aineistoissa kaikkia kolmea termiä käytetään synonyymeina, ja asylum seeker on esiintyvyydeltään yleisin. Turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja siirtolaisia käsitellään aineistossa suppeasti, eikä ryhmien representoinnissa ole havaittavia eroja. Ryhmiä käsittelevä uutisointi ei ole aineiston perusteella erityisen monipuolista, vaan keskittyy tiettyihin, toistuviin aiheisiin.
 • Mascher, Matleena (Helsingin yliopisto, 2018)
  Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä on vähentynyt ja huollettavien määrä työikäisiä kohden kasvanut. Väestönrakenteen muutoksen ohella hoiva-ala käy läpi ikärakenteellista muutosta, jonka lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset tehostamistavoitteet uudistavat alaa. Muutokset ovat nostaneet pinnalle huolen siitä, kuinka vanhusten hoiva tulevaisuudessa järjestetään. Ratkaisuna on nähty esimerkiksi siirtolaisten rekrytoiminen alalle. Tutkielman teoreettinen näkökulma liittyy resursseihin. Resurssin käsite on väline, jonka avulla tutkielmassa eritellään siirtolaisten työllistymiseen ja työyhteisön jäsenyyteen vaikuttavia tietoja, taitoja, verkostoja ja ominaisuuksia. Resurssit jaetaan tutkielmassa taloudellisiin ja materiaalisiin, sosiaalisiin sekä kulttuurisiin ja inhimillisiin resursseihin. Tutkielmassa selvitetään siirtolaistaustaisten työntekijöiden työmarkkinoilla ja työssä kohtaamia haasteita sekä haasteiden kytkeytymistä resursseihin. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti, miten siirtolaiset kokevat ja tulkitsevat kielitaitoon liittyviä haasteita. Lisäksi tutkielma kysyy, millaisena resurssina suomen kielen taito näyttäytyy siirtolaisten kohdatessa työelämän haasteita, kuten eriarvoisuutta. Haasteiden ja resurssien tarkastelun kautta tutkielma hahmottaa, millaisena työnä vanhustenhoivatyö siirtolaisille näyttäytyy ja tekee näkyväksi prosesseja, jotka tuottavat eriarvoisuutta, ehdollistavat pääsyä työmarkkinoille ja työyhteisön jäseneksi sekä ylläpitävät eroja myös siirtolaistaustaisten työntekijöiden välillä. Tutkielman aineisto koostuu Helsingin kaupungin kotihoidon siirtolaistaustaisten hoitajien teemahaastatteluista, joita on yhteensä 16 kappaletta. Aineisto on kerätty vuonna 2012 ja se on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ”Maahanmuuttajataustaisten hoitajien ammatilliset subjektiviteetit: Monipaikkainen analyysi glokalisoituvasta vanhustenhoidosta” tutkimushanketta. Tutkielmassa haastatteluja analysoidaan teema-analyysin ja paikoitellen odotusanalyysin menetelmin, joilla pyritään havaitsemaan sekä siirtolaisten haastattelijalle kertomia kokemuksia että niitä oletuksia, odotuksia ja tuntemuksia, joita tuodaan esiin erilaisten ilmaisujen keinoin. Tutkielman mukaan suomalaisilla työmarkkinoilla ja kotihoidossa arvostettuja ovat sellaiset resurssit, joilla siirtolainen pystyy häivyttämään erilaisuuttaan suhteessa valtaväestöön kuuluviin työntekijöihin. Tutkielma nostaa merkittävimpänä resurssina esiin suomen kielen taidon, sillä se mahdollistaa myös muiden arvostettujen resurssien hyödyntämisen ja kerryttämisen. Myös työntekijöiden oman aktiivisuuden merkitys korostuu työelämässä usein resurssien puutteen kautta. Tutkielman johtopäätöksenä esitetään, että työelämän rakenteet tuottavat eriarvoisuutta ja ehdollisuutta sekä työmarkkinoilla että työyhteisöissä vaatimalla työntekijöiltä määrättyjä resursseja, joita kaikilla ei kuitenkaan ole yhtä paljon. Resursseja ei myöskään arvosteta työelämässä tasavertaisesti, jonka lisäksi niiden arvostus ja määrä vaihtelee olosuhteiden mukaan. Tutkielma osoittaa myös, ettei siirtolaisten pääsy hoiva-alalle näyttäydy heille itselleen yhtä itsestään selvänä kuin mitä esimerkiksi media ja poliittinen keskustelu antavat ymmärtää. Puheet siirtolaistyöntekijöiden poliittisesta ohjaamisesta hoiva-alalle uhkaavat häivyttää näkyvistä siirtolaisten hoivatyössä kohtaamia haasteita ja sitä vaivaa, jonka useat heistä ovat nähneet alalle päästäkseen. Tutkielma tunnistaa työmarkkinoilla käynnissä olevan jonkinasteisen eriytymisen siirtolaisten ja valtaväestön töihin, mutta korostaa siirtolaisten kohtaavan haasteita ja esteitä myös siirtolaisten töiksi leimatuissa töissä.
 • Timonen, Karoliina (2005)
  Maahanmuutto kehitysmaista länsimaihin kiihtyy. Hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen, konfliktit ja levottomuudet saavat tai pakottavat ihmiset lähtemään paremman elämän toivossa kotimaistaan. Yhteiskunnissamme on yhä kasvava ryhmä ns. kolmannesta maailmasta lähteneitä ihmisiä sekä heidän jälkeläisiään. Tämä ryhmä lisää kasvaessaan myös merkitystään jokapäiväisessä elämässämme. Vaikka maahanmuuttajien jälkeläiset ovat ehkä syntyneet ja kasvaneet länsimaissa, he eroavat kantaväestöstä usein kotikasvatuksensa ja ulkonäkönsä perusteella. Tämä erilaisuus aiheuttaa asenneongelmia kantaväestön keskuudessa, mikä saa puolestaan maahanmuuttajataustaiset tuntemaan olonsa ulkopuolisiksi. Ulkopuolisuus ja viihtymättömyys purkautuvat helposti koko yhteiskuntaa koskevina erilaisina ongelmina. Käsittelen työssäni toisen polven maahanmuuttajien etnistä identiteettiä, diasporisuutta ja transnationalisuutta. Maahanmuuttajaperheistä tehty tutkimus osoittaa parhaiten asuinmaassaan viihtyvän ja menestyvän niiden toisen polven edustajien, jotka ovat säilyttäneet transnationaaliset siteet vanhempiensa alkuperämaahan ja ovat ylpeitä juuristaan. Nykyajan maahanmuutto liittyy kehitysmaatutkimuksen peruskysymyksiin, kuten kehitysmaiden ongelmiin ja globalisaatioon, ja siksi maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin on syytä tarttua myös tämän oppiaineen sisällä. Identiteetin, diasporan ja transnationalismin käsitteitä sekä aiempaa toiseen maahanmuuttajapolveen keskittynyttä tutkimusta läpikäytyäni analysoin keräämääni haastatteluaineistoa toisen polven chileläismaahanmuuttajista. Haastattelut on tehty pääasiassa kirjallisesti loppukeväästä 2005. Vastaajia oli 36 kappaletta, he asuivat Yhdysvalloissa, Suomessa ja Australiassa ja olivat haastatteluajankohtana 13-31 -vuotiaita. Haastattelukysymykset käsittelivät vastanneiden etnistä identiteettiä, sosiaalisia verkostoja, median seuraamista, uskontoa, rasismia, transnationaalisia verkostoja, Chilen ja asuinmaan kulttuuria sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Kysymysten avulla pyrin selvittämään vastanneiden käytäntöjen sekä identiteetin diasporisuutta ja transnationaalisuutta. Aineiston analyysi tukee aiempaa tutkimusta toisen polven maahanmuuttajista. Heidän diasporisuutensa ja transnationaalinen toimintansa on heikompaa kuin heidän vanhempiensa sukupolven keskuudessa, mutta etniset juuret eivät ole heille kuitenkaan yhdentekevä asia. Pieni osa on transnationaalisesti hyvin aktiivisia, mutta maahanmuuttajien toisen polven koon huomioon ottaen hekin muodostavat mahdollisesti merkittävän joukon tulevaisuudessa. Kyselyyni vastanneet vaikuttivat assimiloituneen asuinyhteiskuntiinsa osittain segmentoituneesti, sillä he pitivät tiukasti kiinni omasta maahanmuuttajaidentiteetistään välttääkseen samastumista muihin vähemmistöihin. Haastatellut olivat yleisesti ottaen hyvin ylpeitä taustastaan ja ainakin toistaiseksi heillä oli siteitä ja yhteyksiä Chileen. Sinne muuttamista ei kuitenkaan yleensä suunniteltu, vaan toisen polven edustajat olivat tiukasti juurtuneita asuinyhteiskuntiinsa, joihin halusivat jäädä ainakin eläkepäiviin saakka. Suurin osa kehitysmaista tulleiden maahanmuuttajien jälkeläisistä on kuitenkin yhä nuoria, ja vastauksia moniin kysymyksiin täytyy odottaa, kunnes he ovat itsenäisiä päätöksiä tekeviä aikuisia. Lisätutkimusta siis tarvitaan tästä Suomessakin yhä kasvavasta ryhmästä ja sen vaikutuksesta sekä länsi- että kehitysmaihin.
 • Seila, Petra (2003)
  Pro gradu –tutkielmani tarkoituksena oli selvittää Suomessa asuvien, kansainvälisten yritysten palveluksessa työskentelevien ulkomaalaisten sosiokulttuurista sopeutumista maahamme. Tutkimuksessa selvitettiin, miten nämä ulkomaalaiset viihtyivät maassa ja miten he olivat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi tarkasteltiin, olivatko tutkitut kokeneet syrjintää tai rasismia Suomessa asuessaan. Yhtenä tavoitteena oli myös selvittää, millaisena työnantajayrityksen rooli nähtiin ulkomaalaisten työntekijöiden viihtyvyyden ja sopeutumisen edesauttajana. Tutkimuksen kohteena oli kansainvälisten suuryritysten Suomen toimipisteissä työskentelevät ulkomaalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin vuoden 2003 helmikuun aikana seitsemäntoista ulkomaalaista. Haastateltavia oli kahdesta eri yrityksestä, joista toinen toimii mobiiliteknologia- ja toinen IT-alalla. Haastateltavat olivat asuneet Suomessa keskimäärin noin 3,5 - 4 vuotta. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Kaksi ensimmäistä haastattelua suoritettiin sähköpostikyselynä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa aineistoa tarkastellaan aiemman teoreettisen tiedon valossa, huomioiden kuitenkin uudet aineistosta havaittavat asiat. Haastatellut ulkomaalaiset viihtyivät Suomessa yleisesti ottaen melko hyvin, joskin oleskelun alkuvaiheessa hankaluuksia oli usein ilmentynyt. Kuten aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta oli perusteltua olettaa, haastatellut eivät olleet sosiokulttuurisesti täysin sopeutuneet Suomeen. Tämä korostui etenkin lyhyemmän aikaa Suomessa asuneiden henkilöiden kohdalla. Pidemmän aikaa maassa asuneet osallistujat olivat paremmin kosketuksissa suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Maassa oleskelun tilapäisyys näyttäisi olevan tekijä, joka huomattavasti vähentää ulkomaalaisten sosiokulttuurista sopeutumista ja myös heidän motivaatiotaan siihen. Vain muutama haastateltavista oli kokenut syrjintää tai rasismia Suomessa asuessaan. Yleisimmin syrjintäkokemukset liittyivät kaupungilla nimittelyn kohteeksi joutumiseen tai erilaisen kohtelun saamiseen esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa. Syrjintää tai rasismia joskus kokeneet haastateltavat erosivat ulkonäöltään muita haastateltavia enemmän suomalaisesta valtaväestöstä. Haastateltavat odottivat työnantajayritykseltä enemmän tukea, jos yritys oli järjestänyt työntekijän siirron Suomen toimipisteeseen. Työnantajayritysten toimintaan oltiin melko tyytyväisiä, mutta myös epäkohtia oli havaittu. Englanninkielistä tiedotusta yrityksen asioista, kulttuurikoulutuksen järjestämistä ja tukea suomen kielen opiskeluun toivottiin nykyistä enemmän. Tärkeimpinä lähteinä käytettiin: Berry, J. W. (1992). Acculturation and adaption in a new society; Jaakkola, M. (1999). Maahanmuutto ja etniset asenteet. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 1987-1999; Jasinskaja-Lahti, I. – Liebkind, K. – Vesala, T. (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia; Ward, C. A. – Bochner, S. – Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock.
 • Keinonen, Lasse (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tutkielmassa tutkitaan ulkosuomalaisten poliittista poikkikansallisuutta viidessä ulkosuomalaisille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Ulkosuomalaiset ovat aliedustettu ryhmä suomalaisessa päätöksenteossa ja esimerkiksi heidän äänestysprosenttinsa on hyvin alhainen. Valtio-opillisessa tutkimuksessa ulkosuomalaisia käsitellään useimmiten vaalisubjektina ja osaltaan tutkielmassa pyritään tutkimaan heidän poliittista elämäänsä myös vaalien ulkopuolella. Tutkimuskysymyksiä on kaksi ja ne ovat seuraavat: 1) millaista on poliittinen poikkikansalaisuus viidessä ulkosuomalaisten Facebook-ryhmässä? 2) millaisia poliittisen osallistumisen mahdollistajia ja esteitä niissä esiintyy? Tutkielma lähtee liikkeelle eksploratiivisesta lähtökohdasta ja perustuu digitaalisen etnografian menetelmään. Kenttänä toimii viisi Facebook-ryhmää, jotka sijoittuvat Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Espanjaan, Saksaan ja Belgiaan. Tutkielman aineisto koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisenä ryhmissä tehtiin havainnointia aikavälillä 01.01.-01.04.2022 ja havainnot kirjattiin ylös päiväkirjamaisina muistiinpanoina. Toinen osa havainnointiaineistosta koostuu asiasanahakuilla etsityistä päivityksistä, jotka ulottuvat vaalikevääseen 2019 asti. Kolmantena tutkielmaa varten on haastateltu kahdeksaa vapaaehtoista ryhmistä etsittyä informanttia. Analyysin tuloksena havaitaan, että ryhmien julkaisuvirrassa politiikka esiintyy suhteellisen vähän verrattuna muuhun sisältöön, mikä osaltaan saattaa johtua siitä, että osissa ryhmiä politiikasta keskusteleminen on rajoitettua tai kiellettyä. Ryhmien välillä on kuitenkin eroja eikä poliittista keskustelua rajoittavat säännöt välttämättä sitä kuitenkaan estä. Aineiston perusteella ulkosuomalaiset kohtaavat monia poliittiseen osallistumiseen liittyviä esteitä, jotka liittyvät esimerkiksi käytännön haasteisiin ja puutteelliseen informaatioon. Ryhmistä kuitenkin etsitään ahkerasti oikeaa tietoa näistä asioista ja ryhmäläiset useimmiten sitä myös toisilleen antavat. Kaksoiskansalaisuuden hakemiselle annetaan kaksi pääasiallista syytä, jotka ovat äänestysoikeuden laajentaminen ja arkielämän helpottaminen. Analyysin perusteella ryhmät vaikuttavat melko heikolta poliittisen aktivoinnin paikoilta, vaikka ne ovat muuten tärkeitä sosiaalisten verkostojen paikkoja ulkosuomalaisille. Aineiston perusteella ulkosuomalaiset vaikuttaisivat olevan enemmän kiinnittyneitä suomalaiseen poliittiseen elämään kuin nykyisten asuinmaidensa. Tämä saattaa johtua siitä, että ryhmäläiset ovat mahdollisesti henkilöitä, joiden side Suomeen on vahvempi. Tutkielman tulokset ovat linjassa sellaisten poikkikansalaisuuden teorioiden kanssa, missä se hahmotetaan päällekkäisinä jäsenyyksinä kahden eri maan poliittisiin yhteisöihin, eikä kansallisvaltion ideaa haastavana poliittisen muutoksen tekijänä.