Browsing by Subject "siirtomaa"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Leppänen, Saara (2008)
    Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee eteläisessä Vietnamissa 1920-luvulla perustettua caodaismi-uskontoa ja siinä esiintyviä meedioiden henkimaailmalta ihmiskunnalle välittämiä viestejä, joita kutsun työssäni henkiviesteiksi. Caodaismi uskontona perustuu ihmisen ja henkien väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön, jonka johdosta henkien ihmiskunnalle välittämiä henkiviestejä pidetään uskonnossa suuressa arvossa. Meediot välittävät viestejä nk. henki-kirjoitustekniikan avulla, jossa henki laskeutuu meedioon tai meedion kädessä pitämään instrumenttiin ja antaa viestinsä kirjallisessa muodossa. Henkien välittämistä viesteistä on koottu uskonnon virallinen, kaksiosainen Jumalallisten Viestien Kokoelma. Henkiviestien pohjalta on myös luotu Caodaismin Uskonnollinen Perustuslaki. Tutkimukseni perustuu eteläisen Vietnamin Saigonissa suoritettuun kenttätyöhön ajalla syyskuu-joulukuu 2006 sekä uskonnon tärkeimpien tekstien temaattiseen tarkasteluun. Osallistuvan havainnoinnin avulla olen pystynyt tarkastelemaan sitä, miten henkiviesteihin suhtaudutaan ja minkä aseman ne saavat uskontoa harjoittavien caodaistien elämässä. Lähestyn caodaismin henkiviestien pohjalta koottuja teoksia nk. uskonnollisena moraalikirjallisuutena, joka käsittää työssäni kaikkien uskonnollisten traditioiden moralisoivat tekstit. Caodaismin henkiviestit sijoittuvat maailmanlaajuisen uskonnollisen moraalikirjallisuuden kirjon alle henki-kirjoitusta käyttävien uskontojen tuottamana kirjallisuutena, joka muodostaa oman genrensä. Tarkastelen työssäni henkiviestigenren tyypillisimpiä piirteitä. Olen esittänyt ajatuksen, että uskonnollinen moraalikirjallisuus sai usein alkunsa yhteiskunnallisen muutoksen aikana. Caodaismista puhuttaessa kyseessä on Vietnamissa Ranskan siirtomaavallan aikana luotu uskonto, joka itsessään edustaa uudenlaista sosiaalista organisoitumista siirtomaa-ajan yhteiskunnassa. Olen liittänyt caodaismin henkiviestien pohjalta luodut tekstit niiden syntyajan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja pohtinut muun muassa sitä, miten siirtomaayhteiskunnassa tapahtuneet muutokset antoivat kipinän ajattelulle, jossa ihmisyyttä, ihmisten välisisiä suhteita ja oikeanlaista ihmisryhmän yläpuolelle sijoittuvaa auktoriteettia alettiin pohtia uudelleen. Esitän ajatuksen caodaismin meedioinstituutiosta eräänlaisena tiedonhankkimisinstituutiona, joka välittää autenttista tietoa toisenlaisessa todellisuudessa asuvilta hengiltä. Vaikkakin henget osallistuvat uudenlaisen ihmisyyttä koskevan tiedon luomiseen, ilmentävät ne itsessään sekä suhteissaan ihmisiin myös perinteisinä pidettyjä vietnamilaisia arvoja, näiden joukossa muun muassa konfutselaiset käyttäytymisnormit. Esitän ajatuksen caodaismissa meedioille ilmestyneistä hengistä eräänlaisina valtakunnan suojelijahenkinä aikana, jolloin siirtomaa alkoi muodostaa ajatuksia omasta itsenäisyydestään. Käsittelen työssäni myös sitä tapaa, jolla henkiviestien pohjalta koottuja tekstejä luetaan. Caodaismin henkiviestit ovat didaktisia tekstejä, joiden tarkoituksena on opettaa ihmiskunnalle muun muassa ihmisyydestä, spirituaalisesta kehityksestä sekä kosmologian järjestäytymisestä. Johtopäätökseni mukaan henkiviestitekstien lukemisprosessi on erityislaatuista opiskelua, joka tähtää oppimiseen. Oppiminen itsessään muodostaa hyveen, jota harjoitetaan muun muassa juuri henkiviestejä lukemalla. Väitän, että henkiviesteistä oppiminen osallistuu caodaistien ajassa etenevään subjektiiviseen kokemukseen siinä, että henkiviesteistä oppimalla he pääsevät kokemuksellisesti lähemmäksi tuonpuoleista sekä ikuisia totuuksia muuttuvassa maailmassa.
  • Isokääntä, Satu (Helsingin yliopisto, 2017)
    Vuosina 1952–1958 Iso-Britannian siirtomaassa Sierra Leonessa käynnistyi mittava timanttien salakuljetusilmiö, jonka vaikutukset näkyivät alueen sisäisessä tilassa, Iso-Britannian ulkopoliittisissa suhteissa kuin myös maailman timanttikeskuksien toiminnassakin. Tutkin pro gradu -työssäni mitkä tekijät edesauttoivat timanttien salakuljetuksen ja laittoman kaupan liikehdinnän syntymistä tänä aikana, kuinka ilmiö kehittyi ja miten sitä pyrittiin estämään. Tutkimukseni edustaa postkoloniaalista teoriaa, minkä avulla lähestyn timanttien salakuljetusta Iso-Britannian ja Sierra Leonen välisen tulehtuneen siirtomaasuhteen aiheuttamana ilmiönä. Tutkimuksen lähdeaineiston keskeisimmän osan muodostavat timanttien salakuljetusta käsittelevät Iso-Britannian Colonial- ja Foreign Officen asiakirjat, joihin on koottu teeman mukaisia raportteja, sähkeitä ja kirjeenvaihtoa. Lähdekokoelmaa on lisäksi täydennetty aiheeseen liittyvillä lehtiartikkeleilla sekä Yhdysvaltojen Central Intelligence Agencyn tiedusteluraporteilla. Tutkimuksestani käy ilmi, kuinka yleinen tyytymättömyys Sierra Leonen siirtomaahallituksen toimintaa kohtaan sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu timanttien myynti- ja kaivoslaki edesauttoivat salakuljetusilmiön puhkeamista. 1950-luvulla timanttien salakuljetus alkoi ensin markkinoita tunnustelevana toimintana, jota aluksi harjoittivat pääosin Sierra Leonen libanonilaistaustaiset kauppiaat. Ilmiön voidaan nähdä kasvaneen saamiinsa mittasuhteisiin vuoden 1954 jälkeen, jolloin Sierra Leonen naapurimaasta Liberiasta kehittyi laittomien timanttimarkkinoiden keskus. Pitkän ja vaikeakulkuisen maaston takia valvontaa ei kyetty harjoittamaan rajalla järjestelmällisesti, mikä helpotti salakuljettajien toimintaa. Tämän lisäksi Liberian alhainen vientiverotus ja olematon valvonta tekivät timanttien salakuljettamisesta maahan kannattavaa. Tänä aikana Iso-Britannia pyrki aktiivisesti palauttamaan salakuljetettuja timantteja takaisin siirtomaahansa sekä solmimaan yhteistyösopimuksia ulkomaille laittoman timanttikaupan ehkäisemiseksi. Diplomaattiset toimenpiteet eivät kuitenkaan johtaneet toivottuihin tuloksiin, sillä siirtomaavaltana Iso-Britannian katsottiin kantavan yksin vastuun alueillaan tapahtuvasta toiminnasta. Tämän lisäksi timanttien salakuljetuksen voidaan nähdä hyödyntäneen monia osapuolia, minkä takia tarjouksiin ei oltu valmiita suostumaan. Osoitan tutkimuksessani, että timanttien salakuljetus ja laiton kauppa ovat syntyneet ja kehittyneet kulttuurisen vuorovaikutuksen kautta ja muotoutuneet tavoiksi viestittää valtaapitäville yhteiskunnallisesta tyytymättömyydestä sekä vallitsevan lainsäädännön toimimattomuudesta. Siten esitänkin, että Sierra Leonen salakuljetusilmiön taustalla vaikuttivat muutkin syyt kuin vain nopean rikastumisen toivo ja henkilökohtaisen edun tavoittelu.