Browsing by Subject "simulointi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 49
 • Pukkala, Timo; Karsikko, Jari; Kolström, Taneli (Suomen metsätieteellinen seura, 1992)
 • Kellomäki, Seppo; Hänninen, Heikki; Kolström, Taneli; Kotisaari, Ahti; Pukkala, Timo (Suomen metsätieteellinen seura, 1987)
 • Bhattacharjee, Joy; Rabbil, Mehedi; Fazel, Nasim; Darabi, Hamid; Choubin, Bahram; Khan, Md. Motiur Rahman; Marttila, Hannu; Haghighi, Ali Torabi (Elsevier, 2021)
  Science of the Total Environment 797 (2021), 149034
  Lake water level fluctuation is a function of hydro-meteorological components, namely input, and output to the system. The combination of these components from in-situ and remote sensing sources has been used in this study to define multiple scenarios, which are the major explanatory pathways to assess lake water levels. The goal is to analyze each scenario through the application of the water balance equation to simulate lake water levels. The largest lake in Iran, Lake Urmia, has been selected in this study as it needs a great deal of attention in terms of water management issues. We ran a monthly water balance simulation of nineteen scenarios for Lake Urmia from 2003 to 2007 by applying different combinations of data, including observed and remotely sensed water level, flow, evaporation, and rainfall. We used readily available water level data from Hydrosat, Hydroweb, and DAHITI platforms; evapotranspiration from MODIS and rainfall from TRMM. The analysis suggests that the consideration of field data in the algorithm as the initial water level can reproduce the fluctuation of Lake Urmia water level in the best way. The scenario that combines in-situ meteorological components is the closest match to the observed water level of Lake Urmia. Almost all scenarios showed good dynamics with the field water level, but we found that nine out of nineteen scenarios did not vary significantly in terms of dynamics. The results also reveal that, even without any field data, the proposed scenario, which consists entirely of remote sensing components, is capable of estimating water level fluctuation in a lake. The analysis also explains the necessity of using proper data sources to act on water regulations and managerial decisions to understand the temporal phenomenon not only for Lake Urmia but also for other lakes in semi-arid regions.
 • Nikinmaa, Eero (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1992)
 • Kareinen, Timo; Nissinen, Ari; Ilvesniemi, Hannu (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1998)
  In this study we analyze how the ion concentrations in forest soil solution are determined by hydrological and biogeochemical processes. A dynamic model ACIDIC was developed, including processes common to dynamic soil acidification models. The model treats up to eight interacting layers and simulates soil hydrology, transpiration, root water and nutrient uptake, cation exchange, dissolution and reactions of Al hydroxides in solution, and the formation of carbonic acid and its dissociation products. It includes also a possibility to a simultaneous use of preferential and matrix flow paths, enabling the throughfall water to enter the deeper soil layers in macropores without first reacting with the upper layers. Three different combinations of routing the throughfall water via macro- and micropores through the soil profile is presented. The large vertical gradient in the observed total charge was simulated succesfully. According to the simulations, gradient is mostly caused by differences in the intensity of water uptake, sulfate adsorption and organic anion retention at the various depths. The temporal variations in Ca and Mg concentrations were simulated fairly well in all soil layers. For H+, Al and K there were much more variation in the observed than in the simulated concentrations. Flow in macropores is a possible explanation for the apparent disequilibrium of the cation exchange for H+ and K, as the solution H+ and K concentrations have great vertical gradients in soil. The amount of exchangeable H+ increased in the O and E horizons and decreased in the Bs1 and Bs2 horizons, the net change in whole soil profile being a decrease. A large part of the decrease of the exchangeable H+ in the illuvial B horizon was caused by sulfate adsorption. The model produces soil water amounts and solution ion concentrations which are comparable to the measured values, and it can be used in both hydrological and chemical studies of soils.
 • Niemi, Jorma (Vesihallitus, 1979)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 28
  Tiivistelmä: Simulointimallin soveltaminen Pohjois-Päijänteellä
 • Korhonen, Kari T. (Suomen metsätieteellinen seura, 1992)
 • Pukkala, Timo; Kolström, Taneli (Suomen metsätieteellinen seura, 1987)
 • Pukkala, Timo; Kolström, Taneli (Suomen metsätieteellinen seura, 1991)
 • Pursiainen, Tero (Helsingfors universitet, 2013)
  The long-run average return on equities shows a sizable premium with respect to their relatively riskless alternatives, the short-run government bonds. The dominant explanation is that the excess return is compensation for rare but severe consumption disasters which result in heavy losses on equities. This thesis studies the plausibility of this explanation in a common theoretical framework. The consumption disasters hypothesis is studied in the conventional Lucas-tree model with two assets and with constant relative risk aversion preferences, captured by the power utility function. The thesis argues that this oft-used model is unable to account for the high premium, and a simulation experiment is conducted to find evidence for the argument. The consumption process is modelled by the threshold autoregressive process, which offers a simple and powerful way to describe the equity premium as a result of a peso problem. Two statistics, the arithmetic average and the standard deviation, are used to estimate the long-run average and the volatility of the returns. The simulated data is analyzed and compared to the real world financial market data. The results confirm that the potential for consumption disasters produces a lower equity premium than the case without disasters in the Lucas-tree model with power utility. The disaster potential lowers the average return on equity instead of increasing it. This result comes from the reciprocal connection between the coefficient of relative risk aversion and the elasticity of intertemporal substitution, and from the special nature of the equity asset, which is a claim on the consumption process itself. The risk-free asset remains unaffected by the disaster potential. The equity premium remains a puzzle in this framework. The advantage of the threshold autoregressive consumption process is to show this result with clarity. Breaking the link between aversion to risk and intertemporal substitution is indeed one possible direction to take. Changing the assumptions about expected consumption or about the equity asset might offer another way forward. Another form of utility or another model is needed if the equity premium is to be explained in financial markets that are free of frictions.
 • Tanner, Merja (2005)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää Espoon tulevalle väestönkehitykselle minimi- ja maksimiarvot ajanjaksolle 2003-2020. Erityisesti haluttiin tutkia, miten erilaiset muuttoliikerakenteet vaikuttavat väestön määrään ja rakenteeseen. Ennusteisiin sisältyvää epävarmuutta tutkittiin simuloimalla ennustejakauma yhdelle ennusteista. Laaditut ennusteet ja skenaariot pohjautuvat erilaisille muuttoliikeoletuksille. Kuolleisuuden arvioinnissa käytettiin kaikille vuosien 1996-2000 kuolleisuuslukujen keskiarvoa. Hedelmällisyyden arvioinnissa käytettiin vuoden 2002 hedelmällisyyslukuja. Ennustemenetelmänä käytettiin Leslien matriisimallista kehitettyä sovellusta. Leslien matriisimalli on yksi maailman käytetyimmistä väestöennustemenetelmistä. Se on kehitetty 1940-luvulla. Varsinaisia ennusteita tehtiin kaksi. Ne pohjautuivat menneisyydessä tapahtuneeseen kehitykseen. Katsottiin mitä tapahtuisi, jos tiettynä vuonna vallinneet väestönmuutostekijät pysyisivät muuttumattomina koko ennusteajanjakson ajan. Vuodet, joiden pohjilta ennusteet laadittiin, olivat 1998 ja 2002. Huolimatta erilaisista lähtötiedoista tulokset olivat lähes samanlaiset. Haluttujen erojen aikaansaamiseksi tehtiin skenaarioita, joiden lähtöolettamukset ja -tiedot tehtiin selkeästi erilaisiksi. Skenaarioita tutkimuksessa tehtiin kolme: Sulkeutunut Espoo pohjautuu Espoon omavaraiseen väestönkasvuun ja Nuorekas Espoo perhepainotteiseen muuttoliikkeeseen. Ikääntyvä Espoo puolestaan kuvaa tilannetta, jossa ikääntyvät jäävät viettämään eläkepäiviään Espooseen. Siinä 55 vuotta täyttäneiden muuttoliike nollattiin. Sulkeutunut Espoo antaa alarajan Espoon väestön tulevalle määrälle. Ennuste johtaa ikärakenteeseen, joka painottuu vanhempiin ikäluokkiin, jopa 17 % väestöstä on eläkeikäisiä. Väestö ei pystyisi olemaan enää elinvoimainen, vaan väestön määrä alkaisi laskea. Nuorekas Espoo tuottaa ylärajan Espoon väestön tulevalle määrälle. Lasten ja työikäisten osuus kasvaa ja ennuste tuottaa alhaisimman osuuden eläkeikäisten määrälle, 12 %. Huoltorasitus tulee kuitenkin kasvamaan osaksi lasten määrän lisäyksenkin takia. Ikääntyvä Espoo johtaa puolestaan tilanteeseen, jossa lasten osuus laskee hieman ja ikääntyneiden osuus kasvaa. Huoltorasitus kasvaisi, mutta ei niin paljon kuin muissa laadituissa skenaarioissa. Kaikille skenaarioille on yhteistä, että ikääntyneiden palveluiden määrän tarve lisääntyy. Tämän lisäksi Espoo tulee tarvitsemaan myös lisää päivähoito- ja koulupaikkoja. Väestöennusteet sisältävät aina epävarmuutta. Tässä työssä ennusteiden sisältämää epävarmuutta tuotiin esille ennustejakauman avulla. Sovellus tehtiin vuoteen 2002 pohjautuvalle ennusteelle. Väestön määrä simuloitiin 100 kertaa aikavälille 2004-2020. Vaihtelu simulointeihin luotiin satunnaislukugeneraattorilla arvotuilla satunnaisluvuilla, joiden oletettiin noudattavan normaalijakaumaa. Jakauman varianssi määriteltiin menneisyyden vaihteluiden avulla. Simuloinnin tuloksena saatiin ennustejakauma, jonka mediaani antoi todennäköisimmän ennusteen ja kvartiilit kuvasivat väestönkehityksen epävarmuutta. Simulointituloksia verrattiin Changing Population of Europe: Uncertain Future - projektin tuloksiin. Kaupunkien ja kuntien ennusteet ovat epävarmempia kuin valtioiden väestöennusteet, koska kuntien ja kaupunkien rajat ylittävä liikkuvuus on runsaampaa kuin valtioiden rajat ylittävä muuttoliike.
 • Karvonen, Tiia (2008)
  Tutkimuksen kohteena on Malli-YK, tarkemmin sanoen Suomen yliopistotasoinen Malli-YK –konferenssi. Malli-YK – kokouksissa nuoret astuvat diplomaatin rooliin edustamaan vierasta valtiota Yhdistyneiden Kansakuntien toimielimiä simuloivissa kokouksissa. Tutkimuksen hypoteesina on, että koska Yhdistyneet kansakunnat on rauhan ylläpitämiseksi perustettu järjestö, Malli-YK -toiminnan voisi hyödyntää nimenomaan rauhankasvatuksellisesti, sillä Malli-YK tarjoaa politiikasta kiinnostuneille nuorille kansainvälisen foorumin, jonka sisällä luoda todellisuutta uudelleen. Tutkimus tarkastelee FINMUN –konferenssin sisältämiä rauhankasvatuksen vaatimuksia. Tutkimuksen tarkoitus on arvioida Malli-YK:n käytäntöä suhteessa rauhankasvatuksen teoreettiseen keskusteluun. Tutkimus pyrkii myös selventämään Malli-YK – toiminnassa mukana oleville toiminnan teoreettisia ulottuvuuksia, selkiyttämään toiminnan tavoitteita ja löytämään ehdotuksia kehittää toimintaa rauhankasvatuksen suuntaan. Tutkimus perustuu Johan Galtungin ja Helena Kekkosen näkemyksiin rauhankasvatuksesta, FINMUN 2008 –konferenssin osallistujien mielipiteisiin sekä tutkijan kolmevuotiseen havainnointiin Malli-YK:sta. Tutkimuksen teoreettinen osuus esittelee UNESCO:n tärkeimpien rauhankasvatusta koskevien asiakirjojen sisältöä sekä Johan Galtungin teoreettisia ajatuksia ja Helena Kekkosen käytännön näkemyksiä rauhankasvatuksen muodosta ja sisällöstä sekä Gandhin näkemyksiä rauhantahtoisesta ihmisestä. Tutkimuksen käytännön osuus arvioi FINMUN –konferenssin tarjoamaa koulutusta rauhankasvatuksen teoreettisen keskustelun ja osallistujien kokemusten perusteella. Tutkimus päätyi siihen johtopäätökseen, että FINMUN sisällyttää rauhankasvatuksen periaatteet hyvin toimintaansa. Kehitysalueita todettiin erityisesti suhteessa tavoitteen selkeyttämiseen ja harjoituksen purkuun. Tutkimus totesi, että simulaatio vaatii lopetukseksi aikaa yhteiselle keskustelulle, roolikäyttäytymisen purkamiselle, sillä simulaatiossa osallistujat saavat kokemuksellisen ymmärryksen YK:n turvallisuusneuvoston vallanjaosta ja erilaisen maailmankatsomuksen luomasta todellisuudesta, ja tämä kokemus on äärimmäisen olennaista keskustella auki. Edelleen tutkimus totesi, että ohjaajalla on merkittävä osuus simulaation hyödyn kannalta ja sen vuoksi FINMUN -konferenssin järjestäjien tulisi olla selkeitä konferenssin tavoitteista. Tämä helpottaisi myös osallistujien erilaisten intressien ristiriidatonta yhteensovittamista. Kaiken kaikkiaan tutkimus totesi, että FINMUN –konferenssi kasvattaa osallistujiaan ymmärtämään ja ylittämään identiteettinsä rajat sekä kouluttaa heitä kykyyn diplomaattisesti ratkaista konfliktitilanteet tarjoamalla tilaisuuden tarkastella maailmanrauhaa uhkaavaa konfliktia osallistujan oman kulttuurin asettamien raamien ulkopuolelta ja eri valtion edustajan rooliin eläytymällä.
 • Sekot, Walter (Suomen metsätieteellinen seura, 1993)
 • Solberg, Birger (Suomen metsätieteellinen seura, 1986)
 • Kilkki, Pekka (Suomen metsätieteellinen seura, 1968)