Browsing by Subject "sininen biotalous"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Albrecht, Moritz; Lukkarinen, Jani (Sage journals, 2020)
    Environment Planning C: Politics and Space 2020; 38 (7-8): 1465-1483
    The blue bioeconomy is gaining momentum in EU policy debate and various national government strategies as a pathway towards a more sustainable society. Linked to the circularity of economic processes, it combines the promise of (regional) economic development with a sustainable, bio-based transition focused on increased and novel utilisation of aquatic resources. Nonetheless, portrayed as a holistic approach, the political visions of blue bioeconomy reside predominantly in marine environments with little integration of freshwater perspectives or alternative development paths. Rooted in concepts of policy mobility, assembling processes and the positionalities of involved entities, this paper displays two regionally embedded blue bioeconomy developments – Norwegian coastal seaweed farming and Finnish lake fisheries – and their spatially diverse reconnections with national and international policy narratives. By framing a freshwater and a coastal marine case, and their spatial reconnections with an overarching yet diversely translated policy realm, the paper taps into the multiple ontologies of water in blue bioeconomy governance and presents initial empirical and methodological steps towards a relational understanding of its governance processes. Based on four key topical reconnections, the article points to a variety of challenging mismatches between policy narratives, local development processes and potentials. It also suggests conceptual and methodological implications of this approach for further research into “blue” resource governance
  • Ryytty, Satu (Helsingin yliopisto, 2019)
    Pitkä rannikkoalue Itämerelle sekä lukuisat järvet ja joet muodostavat Suomen runsaat vesivarat. Näitä vesivaroja hyödynnetään useissa liiketoimissa ja viime vuosina näiden toimialojen merkitys on noussut esille. Tämä pro gradu -tutkielma on osa BlueAdapt-hanketta, joka tavoittelee vesivaroihin perustuvan kestävän taloudellisen kasvun edistämiseksi innovatiivisia keinoja. Hanke on alkanut vuoden 2018 alussa ja tämä tutkimus on tehty hankkeen tulevien tutkimusten tueksi ja taustamateriaaliksi. Hankkeeseen lukeutuvien toimialojen (ruoantuotanto, energiantuotanto ja matkailu) keskinäinen riippuvuussuhde on vahva (Maa- ja metsätalousministeriö, 2018). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka sinisen talouden toimijat kalatalouden, energiantuotannon ja matkailun aloilta kokevat ja käsittävät taloudellisen tilanteensa, miten he määrittelevät vaikutuksensa ympäristöön ja kuinka ympäristölliset piirteet vaikuttavat toimialan kehitykseen. Politiikan piirteiden arvioinnissa mitattiin nykyisen sinisen talouden politiikan viitekehyksen onnistumista. Kaikki teemat käsittivät aikajänteen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen aineiston keräsi Taloustutkimus Oy tekemällämme sähköisellä kyselylomakkeella vuoden 2018 marraskuun ja joulukuun aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 150, joista 57 vastausta olivat kalataloudesta, 40 energiantuotannosta ja 53 matkailualalta. Tutkimuksen tulokset analysoitiin tarkastelemalla selittävien vastausten vaikutusta. Teoreettisena viitekehyksenä toimi kvantitatiivisen tutkimuksen teoria. Tulokset osoittivat, että talouden osalta kannattavuuden odotukset olivat kaikilla toimialoilla hyvät. Ympäristöön liittyvissä arvioinneissa esille nousivat toimialojen eroavat näkemykset ympäristöllisten piirteiden tärkeydestä. Sinisen talouden politiikan piirteitä arvioitaessa toimialoilta löytyi yhteneväisiä kehitysideoita.