Browsing by Subject "sininen talous"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Ryytty, Satu (Helsingin yliopisto, 2019)
    Pitkä rannikkoalue Itämerelle sekä lukuisat järvet ja joet muodostavat Suomen runsaat vesivarat. Näitä vesivaroja hyödynnetään useissa liiketoimissa ja viime vuosina näiden toimialojen merkitys on noussut esille. Tämä pro gradu -tutkielma on osa BlueAdapt-hanketta, joka tavoittelee vesivaroihin perustuvan kestävän taloudellisen kasvun edistämiseksi innovatiivisia keinoja. Hanke on alkanut vuoden 2018 alussa ja tämä tutkimus on tehty hankkeen tulevien tutkimusten tueksi ja taustamateriaaliksi. Hankkeeseen lukeutuvien toimialojen (ruoantuotanto, energiantuotanto ja matkailu) keskinäinen riippuvuussuhde on vahva (Maa- ja metsätalousministeriö, 2018). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka sinisen talouden toimijat kalatalouden, energiantuotannon ja matkailun aloilta kokevat ja käsittävät taloudellisen tilanteensa, miten he määrittelevät vaikutuksensa ympäristöön ja kuinka ympäristölliset piirteet vaikuttavat toimialan kehitykseen. Politiikan piirteiden arvioinnissa mitattiin nykyisen sinisen talouden politiikan viitekehyksen onnistumista. Kaikki teemat käsittivät aikajänteen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen aineiston keräsi Taloustutkimus Oy tekemällämme sähköisellä kyselylomakkeella vuoden 2018 marraskuun ja joulukuun aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 150, joista 57 vastausta olivat kalataloudesta, 40 energiantuotannosta ja 53 matkailualalta. Tutkimuksen tulokset analysoitiin tarkastelemalla selittävien vastausten vaikutusta. Teoreettisena viitekehyksenä toimi kvantitatiivisen tutkimuksen teoria. Tulokset osoittivat, että talouden osalta kannattavuuden odotukset olivat kaikilla toimialoilla hyvät. Ympäristöön liittyvissä arvioinneissa esille nousivat toimialojen eroavat näkemykset ympäristöllisten piirteiden tärkeydestä. Sinisen talouden politiikan piirteitä arvioitaessa toimialoilta löytyi yhteneväisiä kehitysideoita.
  • Heikkinen, Essi (Helsingin yliopisto, 2019)
    Marine ecosystems and oceans have a vital role in sustaining life on Earth. Additionally, the oceans have an essential role in the world's economy as the main platform for global trade as well as a provider of many raw materials and resources. Due to the degradation of these marine ecosystems, the wellbeing of the seas and oceans has risen to the forefront of many global and regional political initiatives and agendas, and consequently, new concepts such as the blue economy have evolved. However, the sector lacks a clear consensus regarding its definition. In the absence of a unified definition, there is no general perception of what the blue economy sector means for the national economy of Finland. In order to efficiently and optimally regulate and manage the use of ocean resources and space, it is essential to understand the economic contribution and the role of industries linked to it. As a part of a more extensive research project called Blue Adapt, this thesis strives to identify the industries regarded as blue economy and measure their current economic contribution in Finland. In order to estimate the economic size of the blue economy sector, first the definition of the concept is clarified. The definition as well as the identification of economic activities regarded as part of it, is made based on a literature review. In the literature review, different studies are compared and analyzed and as a result, the most common activities are selected. The economic contribution of these sectors is measured by deriving data from the national accounts system and the standard structural business statistics (SBS). Further, four macro indicators are chosen to measure the economic weight of the blue economy sectors: turnover, employment, value added and exports. In addition, these macro indicators are analyzed and compared to national figures, such as the gross domestic product (GDP), gross value added (GVA), the national employment, and exports in order to gain an overview of the sector’s relative significance within the Finnish economy. This study shows that the six sectors of the blue economy generated in total a turnover between 14.6–20.2 billion euros, constituting roughly 3.5–4.9% of the national output, and created approximately 4–5.8 billion euros in value added, which covers over 2% from the national gross value added, and 1.8–2.6% from the gross domestic product. The sector employs somewhere between 53 000–71 000 people, which is 2–2.7% of the national employment of Finland. The share of exports from the national total is somewhere between 4–6.2%, and 3.5 to 5.4 billion euros. If compared to other industries in Finland, the blue economy sector is slightly larger than forestry measured by value added and possibly even larger than the forest industry, covering roughly 2.1–2.8% of the national GVA. In terms of employment, the proportion of the blue economy sector is slightly more than that of forestry and the forest industry combined, but less than that of agriculture. To conclude, as the forest industry and forestry are commonly seen as central generators of economic wellbeing in Finland, it is important to acknowledge the significance of the blue economy sector. Future policies regulating the maritime should bear in mind the economic importance and potential of the sector, as well as its role in climate change mitigation and other environmental policy goals.