Browsing by Subject "sitouttaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Marttinen, Mikko (Helsingfors universitet, 2010)
  Purpose and aim of loyalty programs are to commit and bind customers and increase shopping amounts and times and create loyalty. Loyalty programs aim to achieve this by producing benefits to its members. Using multiple measures such as advertisement, producing benefits and offering discounts and introducing systems to encourage commitment achieve influencing attitudes and commitment towards loyalty programs. Aim of this thesis was to find out from consumers perspective what do customers think of loyalty programs. What types of attitudes do consumer programs show and does loyalty programs work in consumer’s minds. Does loyalty programs affect to consumers commitment and do they drive to concentrating in to specific companies. Consumers belong to multiple loyalty programs and from many of the programs there has been studies made on how they work from the companies’ perspective. Purpose of this thesis was to find out the consumers view on being a loyal customer and from loyalty programs. The research method of this thesis was quantitative. During summer 2008 through internet survey over 800 responses were collected. Survey was published on the consumer agency web pages and a link to the survey was published also in the Helsingin sanomat newspaper during August. Most of the respondents were from south Finland and from Uudenmaan district. Majority of respondents were women and most common age among respondent were between 26 to 35. Respondents belonged to multiple loyalty programs and in general the respondents liked loyalty programs. Centralising and commitment was slightly seen but in general also commonly lower price level companies were preferred. According to respondents the companies behind loyalty programs benefit more from the programs then the consumers. Never the less majority of the respondent felt that loyalty programs gave positive experiences and vast majority felt that they received benefits on monthly bases from the loyalty programs. Respondents felt in many cases that there are already too many loyalty programs offered toward consumers and those are not commonly compared with other loyalty programs. Based on this most often consumers are part of the most common programs existing but there is no apparent reason behind this other then their commonness. Joining to loyalty programs was met with carefulness and majority of respondents does not actively recommend loyalty programs to others.
 • Seppälä, Laura (Helsingfors universitet, 2017)
  Yritysten kansainvälistyessä tulee heidän sopeutua uuden toimintamaan yrityskulttuuriin. Tämän lisäksi heidän tulee myös ottaa huomioon uudet työntekijät, jotka saattavat puhua eri kieltä kuin pääkonttorilla toimiva johto. Sisäisen viestinnän kieleksi on yleensä valittu joko yksi kieli tai sitten virallisia kieliä on ollut useampia. Virallisten kielien määrän valitseminen on kuitenkin hankalaa. Mitä enemmän eri kieliä yrityksen sisällä puhutaan, sitä helpommalta saattaa tuntua ottaa käyttöön useampi virallinen kieli, mutta kaikkia virallisia kieliä tulee pystyä myös hallinnoimaan. Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee miten kansainväliset yritykset voivat sisäisen viestinnän kielipolitiikallaan sitouttaa työntekijöitään. Tutkielman kohdeyrityksenä on suomalainen Telko Oy, jolla on tutkielman kirjoittamisen aikaan toimintaa 17 maassa. Tutkimuskysymykseen lähdetään vastaamaan perehtymällä ensin kysymyksiin siitä, mitä on onnistunut sisäinen viestintä ja minkälaiset vaikutukset sillä on työntekijöihin. Tutkielma yhdistää kahta tutkimuskenttää: sisäisen viestinnän tutkimusta työntekijöiden sitouttamisesta sekä yritysten valitseman kielistrategian merkitystä sisäiselle viestinnälle. Tutkielmalla ei ole yhtä tiettyä päälähdettä tai nimettyä teoriaa johon koko teos nojaa, vaan kirjallisuuskatsauksessa on laajasti esitelty sisäisen viestinnän sekä siihen liittyvän kielitutkimuksen artikkeleja. Suurimman roolin aiemman tutkimuksen esittelyssä kuitenkin saa Kahn, Cornelissen, Marchan-Piekkari, Welch ja Welch sekä Feely ja Harzing. Tutkielmaa varten haastateltiin seitsemää Telkon työntekijää eri maista ja eri toimenkuvista. Haastattelut on tehty puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja analyysi taas teemoittelun kautta. Tutkielmassa selvisi, että sisäisen viestinnän kielen merkitys sitoutuneisuuden tunteen voimakkuuteen on vaihteleva. Haastatteluissa nousi muun muassa esiin, että kielitaidottomat työntekijät, jotka eivät puhu virallisia kieliä saattavat tuntea itsensä eristyneeksi konsernista. Viime kädessä sitoutuneisuus on kuitenkin aina henkilökohtaista. Vaikka sisäisen viestinnän kielivalinnat eivät suoraan korreloi sitoutuneisuuden kanssa, on työntekijän omalla kielitaidolla kuitenkin vaikutusta arjen sujuvuudelle ja sitä kautta sitoutuneisuudelle.
 • Pietiläinen, Viivi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkielma pureutuu suomalaisten ammattiteattereiden ystäväohjelmiin ja kokoaa niiden hyviä käytäntöjä yhteen. Ystäväohjelmien määrittelyssä hyödynnetään Alix Slaterin luokittelua, jossa ohjelmat jaotellaan kolmeen ryhmään niiden muodon ja sisällön perusteella: Social Club Group -luokkaan kuuluu jäsenten itsensä pyörittämiä, vapaamuotoisia ryhmiä. Public Members’ Scheme -luokan ryhmillä on oma, taideorganisaatiosta erillinen hallintonsa. Integrated Members’ Scheme koostuu pääasiassa taideorganisaatioiden itse pyörittämistä, ammattimaisesti johdetuista ohjelmista ja ryhmistä. Rakenteellisesti työ koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä kartoitetaan eri sitouttamistapojen, kuten kanta-asiakasohjelmien ja ystäväkerhojen, yleisyyttä kotimaan teatterikentällä. Tutkimuskohteina ovat Kansallisteatterin ja 57 VOS-teatterin lisäksi 124 rahoituslain ulkopuolista toimijaa, joilta löytyy toimivat verkkosivut. Työn toisessa osassa suunnitellaan ja toteutetaan kyselytutkimus, jonka avulla tutkitaan, millaisia toiveita KokoTeatterin asiakkailla on ystävätoiminnan suhteen. KokoTeatteri on helsinkiläinen ammattiteatteri, jolla ei ole omaa ystäväohjelmaa, mutta joka suunnittelee sellaisen lanseeraamista. Kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään työn viimeisessä osassa, jossa luodaan muistilista teattereille, jotka haaveilevat oman ystäväohjelman perustamisesta. Pro gradu -tutkielma osoittaa, etteivät ystäväohjelmat ole vielä lyöneet itseään läpi suomalaisella teatterikentällä. Vain noin joka kuudennella VOS-teatterilla on oma, teatterista erillinen ystäväyhdistys. Vapaalta kentältä yhdistyksiä löytyy vain yksi. Useimmiten kotimaiset teatterit pyrkivät sitouttamaan ihmisiä toimintaansa tarjoamalla heille mahdollisuuden ryhtyä teatterin kannattajajäseneksi. Näin toimii noin 12 prosenttia VOS-teattereista. Rahoituslain ulkopuolisista teattereista kannattajajäsenyyttä markkinoi noin kymmenen prosenttia toimijoista. Tavallisimmin yksityishenkilöitä houkutellaan jäsenohjelmien pariin tarjoamalla heille erinäisiä etuja ja tarjouksia. KokoTeatterin asiakkaille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella houkuttelevimpina jäsenetuina pidetään alennuksia pääsylippujen hinnoista, viime hetken tarjouksia, tekijä- ja taitelijatapaamisia sekä pääsyä avoimiin harjoituksiin.
 • Salojärvi, Tarja (2001)
  Tutkielman tarkoitus on käsitellä henkilöstön organisaatioon sitouttamista sisäisen viestinnän tehtäväkentässä. 1990-luvulla lama mullisti suomalaisen työelämän, ja yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteeksi nousivat erilaiset epätyypilliset palkkatyön muodot. Määräaikaisten työsuhteiden määrä kasvoi erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla. Tämä tutkimus tarkastelee sitä, miten työn ja organisaatioiden muutokset ovat mahdollisesti vaikuttaneet henkilöstön sitouttamista koskeviin käsityksiin ja käytäntöihin. Erityisesti tarkastellaan määräaikaisten työntekijöiden sitouttamista. Organisaatioon sitouttaminen on perinteisesti kuulunut sisäisen viestinnän tehtäviin. Sekä organisaatioiden johto että tutkijat ovat olleet kiinnostuneita sitouttamisesta siihen liitettyjen positiivisten vaikutusten vuoksi. Tässä tutkielmassa sitoutuminen määritellään Meyerin ja Allenin kolmoiskomponenttimallin mukaisesti. Tutkimus keskittyy affektiivisen eli asenteellisen sitoutumisen edellytyksiin ja vaikutuksiin. Tutkielma on tapaustutkimus asiantuntijaorganisaatiosta. Tutkimusasetelma yhdistää määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän. Inranet-kyselyn tuloksia on analysoitu SPSS-tilasto-ohjelmalla ja teemahaastatteluihin on käytetty teemoittelua ja tyypittelyä. Empiirisen analyysin kohteena ovat Suomen ympäristökeskuksen johdon sitouttamisstrategiat ja henkilöstön sitoutuminen. Tutkielmasta ilmenee, että sitouttaminen on edelleen relevantti tehtävä sisäiselle viestinnälle. Uusi tilanne kuitenkin asettaa sisäiselle viestinnälle uudenlaisia haasteita. Määräaikaiset työntekijät ovat yhtä sitoutuneita työnantajaansa kuin vakituisetkin, kunhan sitoutumiselle tarjotaan mahdollisuus. Sen sijaan eräiden muiden taustamuuttujien mukaan tarkasteltuna organisaatioon sitoutumisen tasossa ilmenee vaihtelua. Vaihtelun taustalta löytyy erilaisia tekijöitä, mm. erot organisaatiokulttuureissa. Tutkielman keskeinen lähde on Meyerin ja Allenin (1998) Commitment in the Workplace. Organisaatioviestinnän viitekehys pohjaa pitkälti Åbergin (2000) Viestinnän johtamiseen ja Aulan & Hakalan (2000) teokseen Kolmet kasvot.
 • Nuckols, Wilson (Helsingin yliopisto, 2021)
  This study was a case study on the use of simulation games as a teaching method in Finland. The goal of the study was to determine in what way do the possible theoretical benefits of simulation games as a teaching method manifest in the context of an empirical try-out in Finland’s elementary school system. The method in question is popular among Anglo-Saxon countries, yet it has not achieved a notable foothold within a Finnish teaching context. Based on a theoretical overview simulation games could increase student engagement, activation and socialization when properly utilized as a teaching method. The actual empirical phase of this study was conducted as a simulation game lesson to a certain 6th grade class of 21 students in Helsinki. The actual simulation game was planned to simulate the democratic process and decision-making phases of the Finnish parliament in accordance with the national curriculum of 2014’s civics studies curriculum. After the simulation game lesson feedback was collected from 19 students with a quantitative survey. Six students were selected to be qualitatively interviewed based of the survey results. The result is research material for theoretical benefits for simulation games that has been collected using a mixed methods approach. The quantitative material was analysed for averages and frequencies. The qualitative material was processed via content analysis. Based on the quantitative survey all three possible benefits were present during the simulation game lesson. According the qualitative results students found the engagement factor of the game itself central to the simulation game experience. A sense of agency was also considered to be an important factor. Working together was a cross-sectional theme of simulation games, yet it was not reported to be centrally significant. Based on the results, simulation games can be a positive experience for students in regard to agency, autonomy and social skills.