Browsing by Subject "sitoutuminen - poliitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Fredriksson, Sami (2006)
    Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten sitoutumista poliittiseen järjestelmään. Kansalaisten sitoutuminen poliittiseen järjestelmään on keskeinen edellytys kyseisen järjestelmän pitkän aikavälin toiminnalle. Erityisesti urbaanien nuorten on usein mainittu muodostavan ryhmän, jonka politiikkasuhde on ongelmallinen perinteisten politiikkaan sitoutumisen muotojen kannalta. Väitetyn politiikasta irtautumisen on oletettu kohdistuvan erityisesti nuoriin. Nuoret aikuiset ovat kuitenkin tulevaisuuden politiikkaan osallistujia, mikä tekee heidän poliittiseen järjestelmään sitoutumisesta mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten tapaa sitoutua poliittiseen järjestelmään. Tutkimuksessa tarkastellaan, onko nuorten aikuisten sitoutumisessa poliittiseen järjestelmään tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 1988 ja 2004 välisenä aikana. Tutkimuksen keskeinen näkökulma on tutkimusperinteessä vahvana elävä oletus kansalaisten ja politiikan muuttuneesta suhteesta ja ristiriitaisissa käsityksissä tämän muutoksen luonteesta. Kansalaisen ja poliittisen järjestelmän välisen suhteen muutoksen on nähty käytännön tasolla oletettu tarkoittavan muun muassa poliittisesta järjestelmästä irtautumista. Poliittinen järjestelmä on tässä tutkimuksessa määritelty David Eastonin kolmijakoisen mallin mukaan. Nuorten sitoutumista politiikkaan sen sijaan käsitellään arvo- ja asennepohjaisena sitoutumisena Eastonin esittämiin poliittisen järjestelmän osiin. Käytännössä sitoutumista mitataan erilaisten asenneväittämien avulla. Tämä tutkimus perustuu vahvasti kvantitatiivisiin menetelmiin. Tutkimuksen aineistona on käytetty vuosina 1988, 1995, 1999 ja 2004 kerättyjä pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten haastattelututkimuksiin perustuvia survey-aineistoja. Tutkimuksen aineistoja tarkasteltiin muuttujien jakaumien perusteella, laskemalla muuttujista fragmentaatioarvot, laatimalla regressioanalyysejä sekä tekemällä aineistoista ryhmittelyanalyysit. Tutkimuksessa esitettävät tulokset perustuvat määrällisten aineistojen analyysiin erilaisin menetelmin. Tutkimuksen keskeinen tulos on havainto pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten suhteellisen muuttumattomasta politiikkasuhteesta. Kyseinen ihmisryhmä ei näytä tämän tutkimuksen perusteella altistuneen oletetulle poliittisesta järjestelmästä irtautumiselle. Pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten sitoutuminen poliittiseen järjestelmään on itse asiassa jossain määrin kasvanut mittauksen kohteena olevalla ajanjaksolla. Tältä osin tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat yleisessä keskustelussa kyseisen ilmiön ominaisuudesta esitetyistä käsityksistä.