Browsing by Subject "suhdannevaihtelumallit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rudanko, Leena (2003)
    Eräs argumentti tasapainoisen budjetin sääntöä vastaan on sen mahdollisesti aiheuttama talouden tasapainon määräämättömyys (indeterminacy), jota ovat käsitelleet Schmitt-Grohe ja Uribe (1997). He näyttivät että neoklassisessa kasvumallissa tasapainoisen budjetin sääntö yhdessä korkean työveroasteen kanssa voi johtaa määräämättömään vakaan tilan tasapainoon. Tämä tarkoittaa, että tasapainossa voi ilmetä tarpeettoman paljon odotuksiin perustuvaa endogeenista vaihtelua. Tämä tutkimus tarkastelee lähemmin tällaisten epävakaiden tasapainojen toteutumista silloin kun mallin toimijoilla ei ole rationaalisia odotuksia. Käyttäen rationaalisten odotusten sijaan hyväksi adaptiivisen oppimisen mekanismia odotusten muodostamiseksi näytetään, että niin kutsutut auringonpilkkuratkaisut (sunspot equilibria) eivät muodosta voimakasta uhkaa, koska ne eivät ole opittavaa. Tasapainon vaihtelevaisuuteen liittyvältä ongelmalta ei kuitenkaan vältytä, koska useissa tapauksissa ei löydy vaihtoehtoista vakaan tilan ratkaisua. Tällöin mahdollisen opittavan ratkaisun muoto tulee olemaan monimutkaisempi joka tapauksessa. Tutkimuksessa esitetään myös tuloksia, joissa nämä epäsuotuisat vaikutukset tulevat mahdollisiksi jo matalammilla työveroasteen tasoilla, kun otetaan huomioon opittavuusominaisuudet, kuin jos tarkasteltaisiin pelkkää tasapainon määräämättömyyttä. Tässä työssä Schmitt-Grohen ja Uriben käyttämä neoklassinen malli muunnetaan diskreettiin aikaan, jolloin syntyy reaalisten suhdannevaihtelujen malli, jossa valtio joka periodi asettaa työ ja pääomaveroasteet siten että budjetti tasapainottuu. Tätä epälineaarista mallia analysoidaan linearisoimalla se vakaan tilan ratkaisun ympärillä. Lineaarisen mallin rationaalisten odotusten ratkaisut jakaantuvat kahteen joukkoon: fundamenttipohjaisiin ja ei-fundamenttipohjaisiin. Ensimmäinen ryhmä koostuu tilamuuttujien suhteen minimaalisista ratkaisuista ja toinen voi sisältää auringonpilkkuratkaisuita. Eri ratkaisutyypeille johdetaan ehdot, jotka määrittävät niiden vakauden oppimisodotusten alaisuudessa. Lopuksi mallin dynamiikkaa tutkitaan numeerisesta paxametriarvoilla, jotka perustuvat Schmitt-Grohen ja Uriben käyttämiin. Sen lisäksi, että tutkimus arvioi tasapainoisen budjetin säännön aiheuttaman määräämättömyysongelman haitallisuutta, se myös esittää uusia tuloksia tutkimusalaan, joka käsittelee auringonpilkkuratkaisuiden vakautta oppimiseen perustuvan odotusten muodostuksen tapauksessa.