Browsing by Subject "tarina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Pykälistö, Mari (2003)
  Tutkielman tarkoituksena on pohtia, miten narratiivista analyysia voitaisiin soveltaa katastrofijournalismin tutkimukseen. Katastrofijournalismi omana lajityyppinään tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan tarkastella tarinoiden ja journalismin välistä kytköstä. Katastrofien uutisointi voidaan arkipäiväistä rutiinijournalismia enemmän tulkita tarinana. Tarinallisuus tutkimuksessa nähdään kokonaisvaltaisena tapana ymmärtää ja selittää ympäröivää maailmaa. Myyttien tehtävänä on tämä tarinoiden ja todellisuuden välisen kytköksen kuvaaminen. Siksi myyttejä ei voida yhteiskunnallisesti orientoituneessa tutkimuksessa jättää huomiotta. Tutkielman pääasialliseksi tehtäväksi nousee siten käyttökelpoisen tarinallisen työkalupakin rakentaminen. Tehtävästä johtuen tutkielma on painotukseltaan teoreettinen. Työkalupaketin käyttökelpoisuus tosin todennetaan empiirisen aineiston avulla. Aineistona käytetään Helsingin Sanomien uutisointia New Yorkin terrori-iskuista World Trade Centerin osalta. Tutkimuksessa keskeiseksi kohoavat kaksi kysymystä: Miten tarinallisuus voidaan katastrofijournalismissa havaita? Mikä on tarinallisuuden ja myyttien merkitys? Tarinallisesta työkalupaketista rakentuu kolmitasoinen. Ensimmäisellä tasolla analysoidaan tarinan juonta; sitä, miten tarina esitetään. Juonen tasolla erotellaan pääasiassa Barthesin mallin viitoittamana tarinan funktioita sekä osoittimia. Toisella tasolla analyysin kohteena ovat tarinan toimijat. Toimijat koostuvat kaikista tarinan kannalta merkittävistä henkilöhahmoista. Toimijoiden tasolla keskeiset työvälineet ovat Alan Greimasin aktanttimalli sekä Rimmon-Kenanin toimijoiden ominaisuuksien analyysi. Kolmannella tasolla keskitytään kerronnan analyysiin, eli siihen, miten ja mistä näkökulmasta tarina kerrotaan. Kerronnan tasolla keskitytään fokalisaatioon, joka kuvaa sitä, miten kukin tarinaa kertova taho tarinan näkee; millaista näkökulmaa tarinaan tämä ehdottaa. Lisäksi kerronnan tasolla analysoidaan keskeisiä myyttejä. Myyttianalyysi tehdään pääasiassa Jack Lulen viitoittamalla tavalla. Koottu tarinallinen työkalupakki soveltui analysoitavaan katastrofiin hyvin. Se paljasti katastrofin tarinallisen rakenteen: juonen, keskeiset toimijat sekä tarinasta ehdotetun näkökulman. Se auttoi näkemään, miten katastrofijournalismi voidaan nähdä tarinallisuuden ohella myös yhteisöllisyyden korostamisena ja tunteellisuutena. Se herätti kysymyksiä siitä, onko katastrofijournalismi mahdollisesti korostetun yksipuolista painottaessaan yheisöllisyyttä ja voidaanko katastrofijournalismin katsoa nojaavan uutisoinnissaan liiaksi tunteellisuuteen. Toisin sanoen, onko tabloidisaatio alkanut määrittää jo laatujournalismiakin? Keskeisimpiä lähteitä olivat James Careyn Comminication as Culture. Essays on Media and Society; Walter Fisherin Human Communication as Narration: Towards a Philosophy of Reason, Value, and Action; Roland Barthesin Image, Music, Text sekä Susan Onegan & José Landan (toim.) Narratology.
 • Pettersson, Catarina (Helsingin yliopisto, 2019)
  Aim. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is defined as a neuropsychiatric disorder in medicine. In the field of sociology on the other hand the diagnosis is questioned through medicalization critique and seen as medicalization of human behaviour. Still, the everyday life of families that are effected by ADHD is not defined by such theoretical models or simplifications. The aim of this study was to describe, analyze and interpret the narratives of everyday life of diagnosed children and the mothers to find out, what explanatory models they cling to in their stories, how they describe meaningful experiences and what deeper meanings are hidden in the stories told. This study describes the everyday life in families with ADHD, and the struggles and strengths they experience, as narrated by themselves. This helps increase the knowledge of teachers of how to support and undrestand their students and their needs better, by not only looking at the indivual, but also understanding the meanig of the context of the whole family for the well-being of the child. Methodology. The study was carried out as a narrative case-study. Three families (child and mother) were interviewed, where the children, ages 6, 10 and 16, had been diagnosed with or were suspected of having ADHD. The interviews were conducted separately for each individual. Also medical certificates and documents from the school were used to complement the interviews and for background information. The material was analyzed by utilizing the actant model, where actants (action and deep meanings) were localized in the stories of the individuals and the families. Results and conclusions. The study found, that the families strongly depended on medical explanations in explaining etiology, struggles and symptoms and in attaining support from the school. Everyday life was described as tough, filled with worry, but still loving and wonderful. The results depict how demanding life can be in a family where the child has been diagnosed with ADHD, and the great need for the family to be heard. Symptoms, conflicts and worry for the child are a weight to the family and a risk for it’s well-being. Therefore knowledge of the multifaceted phenomenon and the understanding of teachers is a major factor in giving students appropriate support.
 • Niskanen, Rebekka (2002)
  Tarkoitukseni on selvittää, millaista on suorittaa osa opinnoista ulkomailla, ja mikä näiden opintojen ja koko vaihtokokemuksen merkitys on (sosiaalipsykologian) opiskelijan identiteettiprojekteissa. Kvalitatiivinen aineistoni koostuu kolmestatoista sosiaalipsykologian pääaineopiskelijan haastattelusta, joissa käsiteltiin heidän vaihtokokemustaan. Haastateltavat olivat olleet vaihdossa joko Keski- tai Etelä-Euroopassa. Aiheenvalintaan ja kysymyksenasetteluun vaikutti merkittävästi oma vaihtokokemukseni. Lähestymistapani on tarinallinen. Se avasi mahdollisuuden tarkastella vaihtokokemusta syvemmin kuin kvantitatiivisella kyselytutkimuksella olisi ollut mahdollista. Teoreettisesti pohjaan Rom Harrén (1986) teoriaan sosiaalisesta ja persoonallisesta identiteettiprojektista, jonka Oili-Helena Ylijoki (1998) on oivallisesti yhdistänyt tarinatutkimukseen. Hänen esimerkkiään noudattaen lähdin muodostamaan aineistostani eritasoisia tarinoita. Aineiston jäsentelyssä ja luokittamisessa olen turvautunut A. J. Greimasin aktanttimalliin. Aktanttien avulla pystyin selvittämään, mitkä tekijät auttoivat ja mitkä tekivät vaikeuttivat, opiskelijan vaihdossaoloa. Kokoava tarinan kautta selviää millainen kokemus vaihto on opiskelijan kannalta yleisesti ajatellen. Mallitarina kuvaa vaihtokokemusta ideaalina, sellaisena kuin sen tulisi olla tai opiskelijat uskovat sen olevan. Mallitarina tarkastelee ideaalia kun kokoava tarina tarkastelee ennemminkin realiteettia. Kokoavan tarinan reaalisuus on kuitenkin yhteenvetoja ja yleistyksiä useamman eri opiskelijan tarinasta. Kokoava tarina ja mallitarina ovat kollektiivisia ne kertovat kulttuurin omaksumisesta ja sen muuntamisesta. Kolmas tarinallisuuden taso on yksilölliset tarinat. Voidaan puhua, joko sisäisistä tarinoista tai muunnetuista tarinoista. Sisäiset tarinoiden kautta selvitin, miten opiskelijat olivat suhtautuneet opintoihin sekä mitä kautta he perustelivat itselleen kokemuksen hyödyllisyyden ja onnistumisen. Vaihto osoittautui merkittäväksi kokemukseksi opiskelijan identiteettiprojektien kannalta. Opiskelijat pystyivät erottumaan muista saman aineen opiskelijoista, koska olivat saaneet mahdollisuuden opiskella aihealueita, joita oma laitos ei tarjonnut. Toisaalta he myös kiinnittyivät tiukemmin sosiaalitieteelliseen heimokulttuuriinsa. Opiskelijoiden saamaa hyötyä, ei voi mitata pelkästään opintoviikoissa. Opiskelijat tunsivat kasvavansa kehittyvänsä ihmisinä. Monelle vaihtoon lähteminen oli kulttuurisesti hyväksytty tapa siirtää valmistumista ja gradun teon aloittamista. Vaihdon aikana suunnitelmat selkeytyivät.
 • Ruotsala, Pia (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin virolaisperheen kasvatusta ja uskonnollisuutta tarinallisella tutkimusotteella. Tutkimustehtävänä oli selvittää 1) Millaisia tarinoita virolaisperheestä tuottavat 12 aikuisrippikoulun käynyttä ja lapsuutensa Neuvosto-Virossa viettänyttä aikuista? 2.) Millaisia ratkaisuja perhe-elämään, kasvatukseen sekä uskontokasvatukseen soveltavat vuosina 2009 - 2012 Tallinnassa konfirmoidut vanhemmat itsenäisessä Virossa? Mitä siirtyy edellisiltä sukupolvilta seuraaville sukupolville? Teoreettinen viitekehys muodostui John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriasta ja James W. Fowlerin uskon kehitysvaiheteoriasta sekä Georg Herbert Meadin sosialisaation käsitteistä. Tutkimuksen taustalla vaikutti Viron historia ja yhteiskunnallinen murros. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Aineisto analysoitiin holistisen sisällönanalyysin keinoin. Holistisessa sisällönanalyysissä tarkastetiltiin niitä kasvatuksen ja uskonnollisuuden kannalta merkittäviä teemoja, jotka nousivat esiin aineistosta. Alkuun aineistoa tarkasteltiin temaattisesti ja teemojen kehittyessä eri suuntiin siirryttiin tarkastelemaan kaikkien haastateltavien kokonaiskertomuksia. Käsitekarttojen ja tarinoista piirrettyjen uskonnollisuutta kuvaavien elämänkäyrien avulla ryhmiteltiin ydintarinat, joissa uskonnollisuuteen ja kasvatukseen liittyivät samankaltaiset loppuratkaisut. Tähän loppuratkaisuun vaikuttavia elementtejä analysoitiin ydinteemoittain, joissa neljää tarinatyyppiä vertailtiin. Holistisen sisällönanalyysin periaatetta toteutettin myös peilatessa kasvu- ja kasvatustarinoiden osia taustana Viron valtion tarinaan ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Virolaisperheen uskonnollisuuden tarinat osoittautuivat hyvin moninaisiksi. Tarinoiden kokonaisvaltainen sisältö jakautui neljään tarinatyyppiin. Pimeydestä valoon oli muutostarina, jossa uskonnottomasta lapsuuskodista suuntaudutiinn seurakuntaaktiiviksi. Rauhan etsijä oli kompromissitarina, jossa pyrittiin uskonnon avulla säilyttämään tasapaino. Perinteen kantaja ja Maagikko olivat vuorottelutarinoita, joissa vahva uskonnollisuus tai syvä henkisyys sekoittui luontevasti muihin elämän osa-alueisiin ja perinteisiä arvoja kunnioitettiin. Kaikille tutkimusryhmän tarinoille oli ominaista se, että aikuisrippikoulun jälkeen uskonto koettiin niin merkittäväksi asiaksi, että sitä haluttiin eri muodoissa ja eri tavoin siirtää tuleville sukupolville. Lopputuloksena voidaan todeta, että tutkimusryhmien virolaisperheet siirtävät uskontoa lapsilleen neljällä tavalla. Pimeydestä valoon näyttämällä esimerkkiä, Rauhan etsijä luottamalla sukupolvien ketjuun ja noudattamalla riittejä (kaste), Perinteen kantaja siirtämällä perinteitä ja Maagikko luottamalla luonnolliseen siirtymöön. Siirtämisen tavassa kaikilla tyypeillä korostui kaste. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että jatkotutkimus virolaisperheistä narratiivisella metodilla toteutettuna tarjoaisi tärkeää tietoa ja itseymmärryksen lisääntymissyistä ja seurauksista sekä perheiden tilasta.