Browsing by Subject "tarpeet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Kapanen, Heini (2002)
  The research goal was to find out how regional needs result in projects funded by the structural fund. The scope was in Finland's Objective 2 programs and the projects based on them in 1995-1999. Objective 2 areas are regions affected by industrial decline. In 1995-1999 there were Objective 2 programs in eight regions in Finland. The research analysed Objective 2 programs, regional development programs, project lists from Fimos database, TEKES and Ministry of Trade, and evaluation reports of the Objective programs. The persons responsible for Objective 2 programs answered a questionnaire about the groundwork for program process, the regional emphasis and the participation of citizens in the program preparation work. Two implemented projects (Hamina bastion and Lahti harbour) were studied by interviewing actors related to the project financing. Hoppe's (1993) model was used when analysing the interviews. The needs end up as financed projects by a combined effect of two processes: Needs affect strategy programs and the project selection criteria. Needs also arouse applications to finance projects. A project is financed if there is a match between the objectives of the strategy program, the needs of the project owner, and the criteria valued by the financing authority. This is especially influenced by the ability of the regional strategy program to reflect true regional needs. The nature of the strategy formation process affects the strategy that in turn guides the project funding through the project selection criteria. It was essential how the decision-making authorities interpreted the implementation of programs and EU principles in their own region. The Objective Programs might have implemented sectoral objectives of the ministries rather than regional needs. Getting the regional needs on the agenda depends on the national competence in the program work. Proceeding with a projects demands interest consolidation between the EU objectives, the national goals of the regional policy, and the regional needs, both vertically trough these levels and horizontally within them. The success of the case projects to get EU funding was a result of a practical model where local, regional needs where combined with central government's targets.
 • Gonzalez-Moreno, Pablo; Lazzaro, Lorenzo; Vila, Montserrat; Preda, Cristina; Adriaens, Tim; Bacher, Sven; Brundu, Giuseppe; Copp, Gordon H.; Essl, Franz; García-Berthou, Emili; Katsanevakis, Stelios; Loennechen Moen, Toril; Lucy, Frances E.; Nentwig, Wolfgang; Roy, Helen E.; Srėbalienė, Greta; Talgø, Venche; Vanderhoeven, Sonia; Andjelković, Ana; Arbačiauskas, Kęstutis; Auger-Rozenberg, Marie-Anne; Bae, Mi-Jung; Bariche, Michel; Boets, Pieter; Boieiro, Mário; Borges, Paulo Alexandre; Canning-Clode, João; Cardigos, Federico; Chartosia, Niki; Cottier-Cook, Elizabeth Joanne; Crocetta, Fabio; D'hondt, Bram; Foggi, Bruno; Follak, Swen; Gallardo, Belinda; Gammelmo, Øivind; Giakoumi, Sylvaine; Giuliani, Claudia; Fried, Guillaume; Jelaska, Lucija Šerić; Jeschke, Jonathan M.; Jover, Miquel; Juárez-Escario, Alejandro; Kalogirou, Stefanos; Kočić, Aleksandra; Kytinou, Eleni; Laverty, Ciaran; Lozano, Vanessa; Maceda-Veiga, Alberto; Marchante, Elizabete; Marchante, Hélia; Martinou, Angeliki F.; Meyer, Sandro; Minchin, Dan; Montero-Castaño, Ana; Morais, Maria Cristina; Morales-Rodriguez, Carmen; Muhthassim, Naida; Nagy, Zoltán Á.; Ogris, Nikica; Onen, Huseyin; Pergl, Jan; Puntila, Riikka; Rabitsch, Wolfgang; Ramburn, Triya Tessa; Rego, Carla; Reichenbach, Fabian; Romeralo, Carmen; Saul, Wolf-Christian; Schrader, Gritta; Sheehan, Rory; Simonović, Predrag; Skolka, Marius; Soares, António Onofre; Sundheim, Leif; Tarkan, Ali Serhan; Tomov, Rumen; Tricarico, Elena; Tsiamis, Konstantinos; Uludağ, Ahmet; Valkenburg, Johan van; Verreycken, Hugo; Vettraino, Anna Maria; Vilar, Lluís; Wiig, Øystein; Witzell, Johanna; Zanetta, Andrea; Kenis, Marc (Pensoft, 2019)
  NeoBiota 44: 1-25
  Standardized tools are needed to identify and prioritize the most harmful non-native species (NNS). A plethora of assessment protocols have been developed to evaluate the current and potential impacts of non-native species, but consistency among them has received limited attention. To estimate the consistency across impact assessment protocols, 89 specialists in biological invasions used 11 protocols to screen 57 NNS (2614 assessments). We tested if the consistency in the impact scoring across assessors, quantified as the coefficient of variation (CV), was dependent on the characteristics of the protocol, the taxonomic group and the expertise of the assessor. Mean CV across assessors was 40%, with a maximum of 223%. CV was lower for protocols with a low number of score levels, which demanded high levels of expertise, and when the assessors had greater expertise on the assessed species. The similarity among protocols with respect to the final scores was higher when the protocols considered the same impact types. We conclude that all protocols led to considerable inconsistency among assessors. In order to improve consistency, we highlight the importance of selecting assessors with high expertise, providing clear guidelines and adequate training but also deriving final decisions collaboratively by consensus.
 • Savolainen, Päivi (2010)
  Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida omaishoidettavan vanhuksen tarpeita. Tutkimuksen kohteena olivat yli 75-vuotiaat geriatriset potilaat. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla kahdeksaa geriatrisen potilaan omaista. Potilaat valittiin keväällä ja syksyllä 2009 Marian ja Haartmanin sairaaloiden osastoilla hoidossa olleiden potilaiden joukosta siten, että kaikilla heillä oli omaishoidon lisäksi kaupungin kotihoidon palveluja. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa olivat vanhuksen palvelut, kotihoito, sosiaalipalvelut ja sairaalahoito sekä niiden toimivuus vanhuksen tarpeisiin nähden. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Tutkimustuloksista keskeisin vanhuksen tarpeiden osalta oli turvallisuuden tarve. Tarpeen toteutumattomuuteen liittyi yksinäisyys, jätetyksi tulemisen pelko ja pelko yleensä sekä masennus. Geriatrisen potilaan kaikki turvattomuutta luovat tekijät olivat yhteydessä sairastamiseen ja sairauksien mukanaan tuomiin aistitoimintojen vajeisiin ja liikkumisen rajoitteisiin. Kotona vanhuksen turvallisuus riippui omaishoitajan ja kotihoidon antamasta avusta. Pelko jätetyksi tulemisesta yhdistyi vanhuksen avuttomuuden kokemukseen, tietoon pärjäämättömyydestä. Yksinäisyyteen vaikuttivat kotiin sidottuna oleminen ja toisten avusta riippuvuus. Vanhuksen kotiin saamien palvelujen osalta turvallisuuden toteutumista haittasivat kotihoidon kiire, työntekijöiden vaihtuminen, palvelujen kohdentumattomuus sekä joustamattomuus palveluajoissa. Sosiaalipalveluissa oli havaittavissa etäisyys omaishoitajaan ja vanhukseen. Vanhuksen kotona hoitamisen tueksi odotettiin enemmän sosiaalityöntekijän osallistumista. Sairaalahoitojakso oli geriatriselle potilaalle pelkoa ja turvattomuutta aiheuttava tekijä. Kyseiset kokemukset liittyivät sairaalahenkilökunnan kiireeseen, potilaan kohtaamattomuuteen ja avuttomuuden kokemiseen. Sairaalahoidon itsessään nähtiin toteutuvan lääketieteellisen hoidon osalta hyvin. Vanhuksen masennukseen vaikuttivat osaltaan sairauksien tuomat haitat. Tutkimustulokset osoittavat yhteiskunnan palvelujärjestelmien puutteet geriatrisen potilaan tarpeisiin vastaamisessa. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen suunnitelmat vanhan ihmisen hoitamiseen vaatisivat eettistä pohdintaa eri palveluyksiköiden sisällä ja välillä potilaan turvallisuus-kokemuksen parantamiseksi.
 • Kettunen, Marko T. (2007)
  Pohdin tutkielmassani tarvehierarkkisten hyvinvoinnin ulottuvuuksien ja sosiaalisten instituutioiden laadun välisen korrespondenssin mahdollisuutta. Tarkastelen tarpeiden ja instituutioiden välistä yhteyttä tuottamalla aikaisempiin teorioihin perustuvan synteettisen rekonstruktion. Rekonstruktion avulla analysoin hypoteesia, jonka mukaan sosiaalisissa instituutioissa vaihteleva regulatiivisuuden määrä ja laatu muotoutuvat vastaamaan tarpeiden asemaa tarvehierarkkisissa selitysmalleissa. Asetan rekonstruktiossani rinnakkain kaksi tutkimustraditiota: instituutiotutkimuksen ja inhimillisten tarpeiden tutkimuksen. Suhteutan toisiinsa Richard W. Scottin määrittelemät instituutioiden ulottuvuudet ja Erik Allardtin Maslowin tarvehierarkiaa mukailevan hyvinvoinnin ulottuvuuksien kolmijaon. Hypoteesini on, että instituutioiden regulatiivisuuden laatu ja muoto määräytyvät sen mukaan, millä tavoin toiminta on kytkeytynyt tarvehierarkkisiin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Tutkielmani metateoriana hyödynnän Roy Bhaskarin nimen alle kytkeytyvää yhteiskuntafilosofista suuntausta kriittinen realismi. Kriittisen realismin edustaman näkemyksen mukaan yhteiskunnan toimintaa ohjaavat mekanismit, joilla on kausaalista voimaa, vaikka kausaliteetit eivät välttämättä ole empiirisesti havaittavissa. Käytän teoreettisen rekonstruktioni empiirisinä havainnollistajina kahta instituutioituneen toiminnan muotoa: yksinlaulu ja pukeutuminen. Illustraatioiden valinnan peruste on niiden kulttuurinen yleisyys, historiallinen ajattomuus ja näistä seuraava toimintojen ymmärrettävyys. Illustraatioiden avulla analysoin ja havainnollistan tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävän toiminnan ja instituutioiden välistä korrespondenssia. Teoreettisen tutkielmani yksinkertaiset perustulokset ovat hyväksyttävissä: mitä olennaisempi tarve on ihmiselämän jatkuvuuden kannalta, sitä voimakkaampi ja kattavampi on toiminnan ehtojen määrittelyn tarve. Sosiaalisten instituutioiden toimintaperiaatteet muotoutuvat toiminnan kestäessä vastaamaan inhimillisiä tarpeita.
 • Turunen, Katri; Tuulio-Henriksson, Annamari; Poutiainen, Erja (Kela, 2019)
  Sosiaali- ja terveysturvan raportteja ; 17
  Tutkimuksessa selvitettiin Kelan myöntämän harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen kohderyhmiä sekä kuntoutujien ja ammattilaisten näkemyksiä kuntoutuksen tarpeesta, tavoitteista ja vaikutuksista. Kelan harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta 1/2015–6/2016 saaneille postitettiin kysely, ja kuntoutujilta pyydettiin lisäksi lupa käyttää kuntoutusdokumentteja Kelan asiakastietojärjestelmästä. Ammattilaisten eli kuntoutussuosituksia tekevien neuropsykologien ja psykologien, kuntoutusta toteuttavien neuropsykologien sekä Kelan asiantuntijoiden kyselyt kerättiin sähköisesti. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä järjestettiin työpaja, jossa koostettiin kysely- ja asiakirja-aineiston tuloksia. Aineisto koostuu 32 kuntoutujan kyselyvastauksista, Kelan asiakastietojärjestelmästä kerätystä kuntoutujien asiakirja-aineistosta, 34:n kuntoutusta toteuttaneen ja 69:n sitä suositelleen psykologin tai neuropsykologin ja 30 Kelan asiantuntijan vastauksista. Kuntoutujien ja kuntoutusta toteuttavien neuropsykologien mukaan Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus kohentaa kuntoutujien työ- ja opiskeluedellytyksiä. Kuntoutujat ja ammattilaiset katsoivat kuntoutuksen olevan hyödyllisintä kuntoutujien oman tilanteen ymmärtämisen ja hyväksymisen, opiskelutaitojen, arjen hallinnan sekä yleisen elämänlaadun kannalta. Ammattilaiset katsoivat kuntoutusmuodon soveltuvan erityisesti nuorille, joilla on kehityksellisiä neuropsykologisia vaikeuksia. Toisaalta erityisesti asiakirja-aineisto osoitti, että kuntoutusmuotoa käytetään osana monenlaisia kuntoutuspolkuja. Tutkimuksen perusteella kuntoutusmuodon kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti kuntoutukseen hakeutumisen käytännöt sekä kuntoutuksen raportointikäytännöt. Lisäksi moni taho nosti esiin kuntoutusmuodon taloudellisen tuen matalan tason, jonka katsottiin heikentävän kuntoutuksen tasa-arvoista saatavuutta. Sekä kyselytutkimuksen että hankkeen yhteydessä järjestetyn työpajan myötä nousi vahvasti esiin tarve parantaa Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen saatavuutta koko maassa.
 • Hirvilammi, T (Kela, 2015)
  Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 136
  Tutkimuksen lähtökohtana on ristiriitainen tilanne: suomalaiset voivat keskimäärin hyvin mutta kuormittavat samalla maapallon ekosysteemejä kestämättömällä tavalla. Ristiriita herättää kysymyksen siitä, mitä olisi kestävä hyvinvointi ja miten sitä on mahdollista tutkia. Tutkimuksen tavoite on kehittää kestävän hyvinvoinnin teoriaa, joka tunnistaa ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen sekä kestävyyden tavoitteet. Tieteidenvälisessä, hyvinvointitutkimukseen kiinnittyvässä tutkimuksessa liitetään ekologisia kysymyksiä sekä hyvinvointiteoriaan että empiirisiin tutkimusasetelmiin. Tutkimukseen sisältyvät empiiriset osajulkaisut pohjautuvat perusturvan saajien hyvinvointia ja elintasoa sekä luonnonvarojen kulutusta eli materiaalijalanjälkiä tarkastelevaan aineistoon. Materiaalijalanjäljet on laskettu MIPS-menetelmällä. Tutkimuksessa esitetään, että kestävä hyvinvointi perustuu relationaaliseen ihmiskäsitykseen, joka auttaa näkemään ihmisten ja ekosysteemien yhteyden sekä ihmisten hyvinvoinnin osana luontoa. Kestävä hyvinvointi määritellään kokonaisuudeksi, johon kuuluvat kohtuullinen elintaso, mielekäs ja vastuullinen toiminta, merkitykselliset suhteet ja elävä läsnäolo. Tutkimuksessa kehitetään dynaaminen viitekehys, jonka avulla selvitetään hyvinvoinnin tavoittelun ja materiaalijalanjälkien välisiä suhteita. Kestävyyden rajoissa pysymisen ehtona on hyvinvoinnin tavoittelun ekotehokkuus eli se, että tarpeita tyydytetään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan tieteidenvälinen tutkimusasetelma, jonka avulla arvioidaan kohtuullista elintasoa sekä sosiaalisen että ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Kohtuullinen elintaso turvaa kaikille ihmisille välttämättömät resurssit luonnon kantokyvyn rajoissa.
 • Koski, Taru (Helsingin yliopisto, 2022)
  Soran Reader (1963-2012) oli moraalifilosofiaan perehtynyt filosofi. Tutkielmassa esitellään Readerin tarpeiden normatiiviseen perustavanlaatuisuuteen perustuva tarve-eettinen teoria ohitettuna feministisen etiikan teoriana. Readerin tarve-etiikka asettaa kohdellun näkökulman moraalisen ongelmanratkaisun keskiöön. Tarpeen ja kohdellun näkökulman korostamisesta huolimatta Readerin tarve-etiikka ei ole uhriutuvaa tai poliittisesti passivoivaa, paternalistista moraalifilosofiaa, eikä myöskään hoivaa tai hyvinvointia ylikorostavaa filosofiaa. Tarvitseminen on tila, joka ontologisesti määrittää kaikkea olevaa. Tarve viittaa yksinkertaisesti siihen tosiasiaan, että maailma on yhteenkietoutuneiden relaatioiden dynaaminen verkosto – kaikki täällä tarvitsevat toisiaan. Tässä tutkielmassa esitetään Readerin tarve-eettisen teorian peruskäsitteet: tarve, kohdeltu ja uutena selventävänä käsitteenä teoriaan esitetty avuntarve. Lisäksi tutkielmassa esitetään tarve-etiikan perusprinsiipit ja puolustetaan Readerin ei-ihmiskeskeistä näkemystä tarpeen perustavanlaatuisuudesta. Esitän, millaisiin perusteisiin Readerin näkemys tarpeesta normatiivisesti perustavanlaatuisena käsitteenä nojaa, sekä mitä seurauksia tällä normatiivisella perustalla on Readerin näkemykselle etiikasta käytännöllisenä toimintana eli praktiikkana. Lisäksi tutkielmassa vertaillaan Readerin tarve-eettistä teoriaa feministisenä tarveteoriana feministisiin hoivaetiikoihin, joissa tarpeeseen vastaaminen on myös keskiössä. Tutkielmassa esitetään, että Readerin tarve-etiikkaa ei voida pitää ominaispiirteiltään hoivaeettisenä teoriana. Tutkielman päälähde on Soran Readerin pääteos “Needs and Moral Necessity” vuodelta 2007. Tutkielmassa tulkitaan myös muuta Readerin tuotantoa suhteessa tarve-etiikkaan. Muina merkittävinä lähteinä tutkielmassa käytetään keskeisiä tarve-teorioita, sekä keskeisiä hoivaeettisiä teorioita. Tutkielmassa avuntarpeen käsite esitetään Readerin tarve-etiikkaa selkeyttävänä käsitteellisenä lisäyksenä. Erona välttämättömään tarpeeseen avuntarpeen käsite alleviivaa moraalitoimijan ja välttämättömän tarpeen välistä vuorovaikutussuhteita avuntarpeita ja vastuuta konstituoivana seikkana: Ilman moraalisesti vastuuttavaa vuorovaikutussuhdetta ei ole myöskään avuntarpeita. Siinä missä välttämätön tarve ja kohdeltu ovat ontologisia käsitteitä ja voivat ilmetä myös sellaisissa vuorovaikutussuhteissa, joissa ei ole mukana yhtäkään moraalitoimijaa, avuntarve on olemuksellisesti moraalipraktinen käsite, joka pitää sisällään erityisen moraalisen tietotaidon näkökulman. Avuntarve määräytyy moraalitoimijan moraalipraktisen tietotaidon ja tarvitsijan vuorovaikutuksessa ja luo vuorovaikutussuhteesta moraalisesti kiitettävä-moitittava -skaaloilla arvioitavissa olevan asiantilan. Tutkielmassa esitetään, että tarpeen normatiivinen perustavanlaatuisuus perustuu ensisijaisesti siihen, että nimenomaan tarve antaa moraalitoimijalle mahdollisuuden erotella toisistaan normatiivisesti vastuuttavat avuntarpeet normatiivisesti neutraaleista asiantiloista. Tarve on siis tarve-etiikan näkökulmasta käsite ja asiantila, joka perustavalla tavalla rajaa moraalin alan. Tarve-eettisesti moraalin ala rajoittuu avuntarpeiden tunnistamisen ja avuntarpeisiin vastaamisen käytännöllisiin toimintoihin. Hyvän elämän kysymykset eivät ole tarve-eettisesti normatiivisesti merkittäviä. Lisäksi tutkielmassa esitetään, että Readerin tarve-etiikkaa ei voi tulkita ominaispiirteiltään hoivaeettiseksi teoriaksi, mutta teoria on mahdollista tulkita feministiseksi teoriaksi huolimatta siitä, että sukupuolenkysymykset eivät ole tarve-etiikassa merkityksellisiä.
 • Hirvilammi, T; Laakso, S; Lettenmeier, M (Kela, 2014)
  Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 132
  Tutkimuksessa tarkastellaan haastatteluaineiston avulla 18 yksin asuvan perusturvan saajan elintason osatekijöitä ja luonnonvarojen kulutusta sekä hahmotellaan kohtuullisen eli sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän elintason rajoja. Tutkimuksessa kysytään, miten erilaiset elintason osatekijät ovat yhteydessä luonnonvarojen käyttöön, minkälaisen elintason haastateltavat kokevat kohtuullisena ja miten perusturvan saajien elintaso suhteutuu aiemmin määritettyihin kestävän elintason rajoihin. Analyysissa selvitetään Doyalin ja Goughin (1991) tarveteoriaan ja hyvinvointitutkimukseen kiinnittyen työmarkkinatuen tai takuueläkkeen saajien tuloja ja eri elintason osatekijöihin liittyviä kulutusmenoja sekä subjektiivisia kokemuksia elintason riittävyydestä. Elintason kohtuullisuuden arvioinnissa sovelletaan köyhyystutkimuksen ja perusturvan riittävyyden arvioinnin menetelmiä. Haastateltujen luonnonvarojen käyttö lasketaan materiaalijalanjälkenä. Se perustuu MIPS-menetelmään, jossa kuvataan, kuinka paljon luonnonvaroja on kulunut jonkin tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perusturvan saajien elintaso on sekä ekologisesti että sosiaalisesti kohtuuton. Perusturvan saajien elintaso ei ole sosiaalisesti kestävä, koska se ei mahdollista heille kohtuullisen minimin mukaista kulutustasoa eikä välttämättömäksi määriteltyjä hyödykkeitä ja palveluksia. Haastatteluaineiston analyysi tuo kuitenkin esiin, että elintaso koetaan kohtuullisena, jos se suhteutetaan itseään köyhempien elintasoon tai ekologisen kestävyyden tavoitteisiin. Vaikka yksin asuvat perusturvan saajat kuluttavat selvästi vähemmän luonnonvaroja kuin keskivertosuomalaiset, heidän materiaalijalanjälkensä ylittää arviot ekologisesti kestävästä tasosta vähintään puolitoistakertaisesti. Tutkimuksen johtopäätös onkin, että suomalaisessa yhteiskunnassa luonnonvarojen kulutusta ei voida vähentää kestävälle tasolle ainoastaan yksilöllisiä kulutustottumuksia muuttamalla, vaan se edellyttää institutionaalisia muutoksia infrastruktuurissa, tuotantotavoissa ja yhteiskunnallisissa palveluissa.
 • Paavonen, Anna-Marie; Partanen, Tuija (Kela, 2022)
  Työpapereita ; 171
  Suomessa alle kouluikäisistä lapsista 12 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia vuoden 2020 lopussa. Maahanmuuttaneet henkilöt käyttävät mielenterveys- ja kuntoutuspalveluja Suomessa harvemmin kuin muu väestö. Kuntoutuspalveluiden vähäisempään käyttöön voivat vaikuttaa esimerkiksi kielivaikeudet, kulttuurierot tai palvelujärjestelmään liittyvät tekijät. Tämän tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa siitä, millaiseen Kelan järjestämään kuntoutukseen maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat osallistuneet sekä millaisia haasteita ja kehittämistarpeita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tutkimuksen aineistot koostuivat kyselyistä, haastatteluista ja Kelan rekisteritiedoista. Tutkimuksen tiedontuottajia olivat Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat sekä kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja järjestöissä työskentelevät ammattilaiset. Kyselyt oli suunnattu kuntoutuksen palveluntuottajille. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää kuntoutuksen palveluntuottajaa sekä kahta lähettävillä tahoilla ja kahta järjestöissä työskentelevää ammattilaista. Tutkimuksen tilasi Kelan etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikön kuntoutusryhmä. Vuosina 2019‒2021 iältään 0‒17-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten saama kuntoutus on useimmiten ollut lakiperusteeltaan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat ovat toteutuneet lapsille ja nuorille pääasiassa samalla tavoin kuin lapsille ja nuorille muussa väestössä. Haasteet kuntoutuksen toteutumisessa ovat liittyneet kuntoutuksen valmisteluun, kuntoutusprosessin sujuvuuteen ja tulkkaukseen liittyviin kysymyksiin. Ennen kuntoutusta haasteita on ollut kuntoutukseen ohjautumisessa, kuntoutuksen hakemisessa, terapeutin etsimisessä ja ensimmäisen käyntikerran sopimisessa. Lasten kuntoutukseen ohjautuminen on voinut viivästynyt, kun heidän tuen tarpeensa ovat liittyneet esimerkiksi kielen kehityksen ongelmiin. Kuntoutuksen aikana haasteita on ollut tavoitteiden asettamisessa, terapiasuhteen rakentamisessa, kuntoutuksen kiinnittymisessä arkeen ja kuntoutusprosessin hallinnassa. Tavoitteiden asettaminen ja terapiasuhteen rakentaminen ovat vieneet tavanomaista enemmän aikaa. Vaikeudet kotikäyntien järjestämisessä ovat vaikeuttaneet kuntoutuksen kiinnittymistä arkeen. Pienten kielten tulkkeja on ollut vaikea löytää ja tulkkivälitteinen työskentely on vienyt aikaa terapiatyöskentelyltä. Mielenterveyskuntoutuksen saajina maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat olla väliinputoajia. Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajataustaisille perheille olisi hyvä antaa nykyistä enemmän tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ennen kuntoutuksen aloittamista sekä tukea kuntoutusasioiden hoitamiseen. Palvelujärjestelmässä tarvitaan toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta lasten ja nuorten kuntoutustarpeet tunnistetaan nykyistä paremmin ja jotta perheet voivat saada nykyistä enemmän tukea muihin kuin kuntoutukseen liittyviin tuen tarpeisiin.
 • Kaasalainen, Taina (2000)
  Tutkimus tarkastelee kansanedustajia vuonna 1997 perustetun avustajajärjestelmän hyödyntäjinä. Tutkimuksen lähtökohtana on kansanedustusjärjestelmään kohdistuva paine sekä tämän johdosta kansanedustajille aiheutuva lisääntyvä tarve tietoperustan vahvistamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko avustajajärjestelmää hyödynnetty kansanedustajien tietoperustan vahvistamiseksi. Tutkimuksessa luodaan katsaus avustajajärjestelmän perustamista edeltäneeseen keskusteluun, suunnitteluun sekä järjestelmän alkuvaiheisiin. Tutkimuksen ajallisena takarajana on maaliskuu 1999, jolloin ensimmäisten avustajajärjestelmää hyödyntäneiden kansanedustajien eduskuntakausi päättyi. Tutkimuksen kuluessa arvioidaan, miten tietotarpeet tulevat ilmi järjestelmän eri vaiheissa: perusteltiinko järjestelmän perustamista tietotarpeilla, miten tietotarpeet tulevat esiin kansanedustajien tarpeissa avustajajärjestelmää kohtaan ja miten kansanedustajat ovat hyödyntäneet avustajia erityisesti tiedonhankkijoina ja neuvonantajina. Tutkimuksen menetelmänä on arviointitutkimus. Arvioitaessa kansanedustajien tarpeita sekä heidän avustajillaan toteuttamia tehtäviä käytetään apuvälineinä muun muassa Lars Westerlundin teorian pohjalta uudelleen muotoiltuja avustajien eri tehtävänkuvia: sihteeri, neuvonantaja, yhteyshenkilö, asiamies ja poliittinen toimija. Noposen määrittelemistä kansanedustajien eri tehtävistä tarkastellaan erityisesti avustajajärjestelmän tuomaa apua edustajien lainsäädäntö-, edustamis- ja valvontatehtäviin. Tarpeita ja avustajilla teetettyjä tehtäviä tarkastellaan erikseen oppositio- ja hallitusryhmien sekä suurten ja pienten eduskuntaryhmien edustajien kannalta. Keskeisen empiirisen aineiston tutkimuksessa muodostaa kansanedustajille tehty kysely avustajajärjestelmään liittyen. Kyselyä täydennetään järjestelmän suunnittelu- ja perustamisvaiheen kannalta oleellisten kansanedustajien, eduskunnan puhemiesten sekä hallintojohtajan haastatteluilla. Muuta aineistoa ovat olleet muun muassa eduskunnan asiakirjat, lehtikirjoitukset sekä 8 avustajan haastattelut. Tutkimuksessa todettiin, että avustajajärjestelmän perustettaessa ja hyödynnettäessä tietotarpeet tulivat merkittävästi esiin. Erityisesti oppositioryhmien edustajien vastauksissa tietotarpeet korostuivat. Lisäksi oppositioryhmien tarpeet kohdistuivat hallitusryhmiä tasaisemmin kaikkiin avustajien tehtävänkuviin. Hallituspuolueiden tarpeet olivat puolestaan eriytyneemmät ja kohdistuivat voimakkaimmin sihteerin tehtäviä kohtaan. Kokonaisuudessaan edustajien tarpeet kohdistuivat ensisijaisesti rutiineihin ja toissijaisesti sisältöihin. Tosin rutiinien teettäminen avustajalla palveli kansanedustajien vastausten perusteella myös tietotarpeita välillisesti, kun kansanedustajat saattoivat keskittyä oleellisiin asioihin. Kansanedustajien mukaan avustajajärjestelmä oli yleisesti lisännyt kansanedustajien tietoperustaa, vahvistanut eduskunnan toimintaedellytyksiä ja asemaa sekä parantanut edustajien työn tasoa.
 • Mattila, Helena (Helsingin yliopisto, 2008)
  Verkkari ; 2008 (4-5)
 • Raittila, Reespu (Helsingin yliopisto, 2020)
  The emotion embodiment artefacts (tunnehahmo) are hand-made three-dimensional metaphorical expressions of the maker’s emotion. The process of making these artefacts started as my own self-care process in 2014 and has since taken on a more structured form as workshops (tunnehahmopaja) for different groups. In this study I describe the characteristics of emotion embodiment artefacts and investigate the elements of the process that enhance well-being. In recent years, the field of handicrafts has discovered the possibilities of materiality and metaphor as a counterbalance to the traditional practices, which focus more on techniques and end products. Previous research has shown that handicrafts can increase the well-being of the makers. Making handicrafts has been found to involve emotions and the opportunity to deal with difficult emotions. However, there are hardly any research results on how crafts could be used to process emotions in conscious manner. In different therapies and emotional skills guidance programs there are handicraft-related practises which could be used in actual handicraft making to advance the well-being of the maker also in an actual therapeutic sense. As the main data in this study I used about a hundred photos taken in the workshops, as well as two group discussions I organized for the participants of these workshops. One discussion was organized for constructive communication counselors and other for young adults who participated in a daily workshop focusing on creative methods. I analyzed the data with computer-assisted qualitative content analysis with Atlas.ti. The emotion embodiment artefacts had characteristics that could be divided into five categories: names, shapes, materials, techniques, and symbolic details. Symbolic meanings were attached by the makers to these expressive charasteristics. All the elements that enhance well-being defined by Pöllänen (2015) appeared at some level in the process. Some of them were more strongly or differently emphasized than in previous studies. Based on this study emotion embodiment artefacts are metaphorical craft-art expressing emotions in manifold ways. Emotion embodiment artefacts and the process of creating them can strengthen the well-being of their makers, as they provide opportunities to explore emotions from many perspectives and allow the makers to become more familiar with themselves and their feelings and needs. Based on this research, handicrafts could be used more systematically to enhance well-being and emotional skills, even in a therapeutic sense.